รายชื่อพรรณไม้ในยานี ๑๑ พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธานชื่อในยานี ๑๑ : มะละกอ

ชื่อทางราชการ : มะละกอ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ก้วยลา แตงต้น บักหุ่ง มะก้วยเตด มะก้วยเทศ ลอกอ สะกุยเส่ หมักหุ่ง หมากซางพอ Papaya

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Carica papaya L.

วงศ์ : Caricaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ไข่เน่า

ชื่อทางราชการ : ไข่เน่า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ขี้เห็น คมขวาน ปลู ฝรั่งโคก Smooth chastetree

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Vitex glabrata R. Br.

วงศ์ : Lamiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : กะเบา

ชื่อทางราชการ : กระเบาน้ำ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กระเบา กระเบาค่าง กระเบาแดง กระเบาดึก กระเบาเบ้าแข็ง กระเบาใหญ่ กาหลง ตัวโฮ่งจี๊ เบา เบาดง มันหมู หัวค่าง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Hydnocarpus castanea Hook. f. & Thomson

วงศ์ : Achariaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ปรู

ชื่อทางราชการ : ปรู๋

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ผู มะเกลือกา มะตาปู๋

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Alangium cochinchinensis W. J. de Wilde & Duyfjes

วงศ์ : Alangiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ยี่รู

ชื่อทางราชการ : จั๋งไทย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : จั๋งไต้ ปาล์มหวาย ว่านหวาย สัง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Rhapis subtilis Becc.

วงศ์ : Arecaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สมอ

ชื่อทางราชการ : สมอพิเภก

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ซิบะดู่ สมอแหน สะคู้ แหน แหนขาว แหนต้น Belleric myrobalan

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

วงศ์ : Combretaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ระกำ

ชื่อทางราชการ : ระกำ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เจาะละก่า กำ ระกำกอก

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Salacca wallichiana Mart.

วงศ์ : Arecaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สำมะลอ

ชื่อทางราชการ : สาเก

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ขนุนสำปะลอ Bread fruit tree, Bread nut tree

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus altilis (Parkinson ex F. A. Zorn)

วงศ์ : Moraceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ตะคร้อ

ชื่อทางราชการ : ตะคร้อ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กาซ้อ กาซ้อง ค้อ คอส้ม คุ้ย เคาะ เคาะจ้ก ซะอู่เสก ตะคร้อไข่ ปั้นโรง มะเคาะ มะโจ้ก Ceylon oak

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.) Merr.

วงศ์ : Sapindaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ปอกะเจา

ชื่อทางราชการ : ปอเส้ง

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ปอกระเจา กระเจา

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Corchorus capsularis L.

วงศ์ : Malvaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ประดู่

ชื่อทางราชการ : ประดู่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : จิต๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ประดู่ป่า ตะเลอ เตอะเลอ ประดู่เสน Burmese rosewood

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Pterocarpus macrocarpus Kurz

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ลำภู

ชื่อทางราชการ : ลำพู

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : Crabapple mangrove, Mangrove apple

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Pterocarpus macrocarpus KurzSonneratia caseolaris (L.) Engl.

วงศ์ : Lythraceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ไผ่

ชื่อทางราชการ : ไผ่รวก

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ตีโย ไผ่ฮวก ว่าบอบอ แวบ้าง แวปั่ง สะลอม

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Thyrsostachys siamensis Gamble

วงศ์ : Poaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ไม้ไล่

ชื่อทางราชการ : ไผ่ไร่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : บูโละมาตารูสะ ไผ่ซอด ไผ่ตากวาง ไฮ่

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz

วงศ์ : Poaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : เสลา

ชื่อทางราชการ : อินทรชิต

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ Thai bunger

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

วงศ์ : Lythraceae


ชื่อในยานี ๑๑ : กะพ้อ

ชื่อทางราชการ : กะพ้อ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะพ้อเขียว กะพ้อหนาม กูวา พ้อ Mangrove fan palm

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Licuala spinosa Thunb.

วงศ์ : Arecaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : กะเพรา

ชื่อทางราชการ : กะเพรา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กอมก้อ กอมก้อดง กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง ห่อกวอซู ห่อตูปลู อิ่มคิมหลำ อีตู่ไทย Holly basil

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Ocimum tenuiflorum L.

วงศ์ : Lamiaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ส่าเล่า

ชื่อทางราชการ : ส่าเหล้า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : นางดำ โยม ส่าเหล้าช้าง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Desmos cochinchinensis Lour.

วงศ์ : Annonaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : พลูแก

ชื่อทางราชการ : พลูแก

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : พลูหนังเขา

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Piper polycarpum Ridl.

วงศ์ : Piperaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ชบา

ชื่อทางราชการ : ชบา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ชบาขาว ชุมบา บา ใหม่ ใหม่แดง Checkered Hibiscus, China rose, Shoe flower

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Hibiscus rosa-sinensis L.

วงศ์ : Malvaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มะค่า

ชื่อทางราชการ : มะค่าโมง

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เขง บิง เบง ปิ้น มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ มะค่าใหญ่ หมักคา Black rosewood, Pod mahogany

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ข่า

ชื่อทางราชการ : ข่า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กฎกกโรหินี ข่าหยวก ข่าหลวง สะเอเชย เสะเออเคย Galangal, Greater galangal

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd.

วงศ์ : Zingiberaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สะเดาป่า

ชื่อทางราชการ : สะเดาป่า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ :

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Ailanthus integrifolia Lam.

วงศ์ : Simaroubaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : คล้า

ชื่อทางราชการ : คล้า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : คลุ้ม คลุ่ม คล้าย

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep.

วงศ์ : Marantaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : แสม

ชื่อทางราชการ : แสมขาว

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ปีปี ปีปีดำ พีพีเล แสม แสมทะเลขาว แหม Grey mangrove, Olive mangrove

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Avicennia marina (Forssk.) Vierh.

วงศ์ : Acanthaceae


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5