รายชื่อพรรณไม้ในยานี ๑๑ พรรณพฤกษา กับ สัตวาภิธานชื่อในยานี ๑๑ : จำปา

ชื่อทางราชการ : จำปา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : จำปากอ จำปาเขา จำปาทอง จำปาป่า Champak

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. champaca

วงศ์ : Magnoliaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : จำปี

ชื่อทางราชการ : จำปี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : White champak

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Magnolia x alba (DC.) Figlar

วงศ์ : Magnoliaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มะลุลี

ชื่อทางราชการ : มะลุลี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : มะลิซ่อม มะลิเลื้อย

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews

วงศ์ : Oleaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ยี่โถ

ชื่อทางราชการ : ยี่โถ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ยี่โถฝรั่ง Oleander

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Nerium oleander L.

วงศ์ : Apocynaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : เพกา

ชื่อทางราชการ : เพกา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กาโด้โด้ง ด๊อกก๊ะ ดอก๊ะ ดุแก เบโก มะลิดไม้ ลิดไม้ ลิ้นฟ้า หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นซ้าง Midnight horror, Indian trumpet flower

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

วงศ์ : Bignoniaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : พะวา

ชื่อทางราชการ : พะวา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กวักไหม กะวา ขวาด ชะม่วง มะดะขี้นก มะป่อง วาน้ำ ส้มโมงป่า สารภีป่า หมากกวัก

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Garcinia speciosa Wall

วงศ์ : Clusiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : โพ

ชื่อทางราชการ : โพศรีมหาโพ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ปู โพ ย่อง สลี Bodhi Pipal tree, Sacred fig

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Ficus religiosa L.

วงศ์ : Moraceae
ชื่อในยานี ๑๑ : โสน

ชื่อทางราชการ : โสนกินดอก

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ผักฮองแฮง สีปรีหลา โสนหิน Sesbania pea

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Sesbania javanica Miq.

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ตะโกนา

ชื่อทางราชการ : ตะโกนา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : โก นมงัว มะถ่านไฟผี

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Diospyros rhodocalyx Kurz

วงศ์ : Ebenaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ชาลี

ชื่อทางราชการ : ชิงช้าชาลี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : จุ่งจะลิงตัวแม่

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Tinospora baenzingeri Forman

วงศ์ : Menisspermaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สาลี่

ชื่อทางราชการ : สาลี่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : Common pear

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Pyrus communis L.

วงศ์ : Rosaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : จำปาดะ

ชื่อทางราชการ : จำปาดะ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : จำปาเดาะ Champedak

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

วงศ์ : Moraceae


ชื่อในยานี ๑๑ : มะกล่ำ

ชื่อทางราชการ : มะกล่ำต้น

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : มะกล่ำตาช้าง มะแค้ก มะแดง มะหัวแดง มะโหกแดง หมากแค้ก อีหลำ Bead tree, Coral tree, Red lucky seed, Red sandalwood

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Adenanthera pavonina L.

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : สำมะงา

ชื่อทางราชการ : สำมะงา

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : เขี้ยวงู คากี ส้มเนรา สักขรีย่าน สำปันงา สำมะลีงา สำลีงา Embrert, Garden quinine, Glory bower, Sorcerers bush, Wild jasmine

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Volkameria inermis L.

วงศ์ : Lamiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : พระยายา

ชื่อทางราชการ : กระแจะ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กระแจะจัน ขะแจะ จุมจัง จุมจาง ชะแจะ ตะนาว ตุมตัง ตูมตัง ทานาคา พญายา พินิยา พุดไทร ฮางแกง Thanakha

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson

วงศ์ : Rutaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : สาระภี

ชื่อทางราชการ : สารภี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ทรภี สร้อยพี สารภีแนน

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Mammea siamensis Miq. (T. Anderson )

วงศ์ : Calophyllaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : แกแล

ชื่อทางราชการ : แกแล

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กะเลอะเซอะ แกก้อง แกล เข ช้างงาต้อก น้ำเกี่ยวโซ่ สักขี หนามเข เหลือง แหร Cockspur thorn

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner

วงศ์ : Moraceae
ชื่อในยานี ๑๑ : แค

ชื่อทางราชการ : แคบ้าน

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : แคแดง แคบ้านดอกแดง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Sesbania grandiflora (L.) Pers

วงศ์ : Fabaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : มะคะ

ชื่อทางราชการ : มะคะ

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : พังคะ พังค่า มะคาก มังคะ แมงคะ

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Cynometra ramiflora L.

วงศ์ : Fabaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : สละ

ชื่อทางราชการ : สละไทย

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ :

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Salacca glabrescens Griff.

วงศ์ : Arecaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : ดีหมี

ชื่อทางราชการ : ดันหมี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : กัลปังหาต้น ก้านเหลือง คำเกี้ยวต้น ปูตูบูแว มะดีควาย แสนเมือง หีควาย

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz

วงศ์ : Cardiopteridaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : หว้า

ชื่อทางราชการ : หว้า

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ห้าขี้แพะ Black plum, Jambolan

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels

วงศ์ : Myrtaceae


ชื่อในยานี ๑๑ : เปล้า

ชื่อทางราชการ : เปล้าใหญ่

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ควะวู เซ่งเค่คัง เปล้าหลวง เปาะ สะกาวา ส่ากูวะ ห้าเยิ่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Croton mangelong Y. T. Chang

วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อในยานี ๑๑ : ดีปลี

ชื่อทางราชการ : ดีปลี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ดีปลีเชือก Javanese pepper, Balinese pepper

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Piper retrofractum Vahl

วงศ์ : Piperraceae


ชื่อในยานี ๑๑ : เทพี

ชื่อทางราชการ : เทพี

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ : ฆอระแอ Nicker nut

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Caesalpinia crista L.

วงศ์ : Fabaceae


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5