ภาพกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ ตาก

ลงทะเบียน


พิธีเปิด


yes I can ฉันทำได้


กิจกรรมตั้งกฏประจำค่าย


we growเดินป่าตามฐานทำฝายบัญชีสู่วิถีความพอเพียง


ประกอบอาหารปลูกต้นไม้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานรับอรุณพิธีปิด