ภาพกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ เชียงใหม่

กิจกรรม1พัฒนาความคุ้นเคยเพลงค่าย


กิจกรรม2ชมวีดีทัศน์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


กิจกรรม3จัดการขยะเพื่อโลกสวย


กิจกรรม4ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานกิจกรรม5บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง


กิจกรรม6 ชีวิตรอดในป่ากิจกรรม7วันนี้ฉันกินอะไร


กิจกรรม8รับอรุนกิจกรรม9คุณค่าทรัพยากรป่าไม้กิจกรรม10ทรัพยากรเด่นในท้องถิ่น


กิจกรรม11รู้จัพืชในท้องถิ่นของฉัน


กิจกรรม12เรื่องเล่าจากป่า


กิจกรรม13ต้นไม้ของฉัน


กิจกรรม14บันทึกความประทับใจในการเข้าค่าย


กิจกรรม15กิจกรรมเสริม(บันเทิง)