ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ลำปาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.กาฬสินธุ์

พื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติความเป็นมา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเกิดการกระจายรายได้อย่างมาก สมควรจะได้จัดให้มีการสร้างศูนย์การท่องเที่ยวภาคอีสานขึ้น โดยใช้สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (อุทยานสัตว์ป่าลำปาวเดิม) เป็นแกนหลักตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2519 กรมป่าไม้จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดำเนินการจัดตั้งสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาวขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริเวณป่าเหนือเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาสภาพแวลด้อมธรรมชาติด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรชาติ และเป็นแหล่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวและต่างประเทศไปท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีใหม่เป็น "สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว"

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756 หรือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

พื้นที่

1535 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 158-200 เมตร สภาพของป่าเป็นป่าเต็งรัง

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

การเดินทางไปยังสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำได้หลายวิธี คือ 1. เริ่มจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปตามถนนถีนานนท์ 10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าโครงการเขื่อนลำปาว ระยะทาง 30 กิโลเมตร ถึงสถานีฯ 2. เริ่มจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปตามถนนกาฬสินธุ์-อำเภอสหัสขันธ์ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 3. เริ่มจากจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนถีนานนท์ 65 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการเขื่อนลำปาว ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการเขื่อนลำปาว ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ถึงสถานีฯ

พืชพื้นถิ่น

ชนิดป่าในสถานีฯ โดยสภาพทั่วไปจะเป็นป่าประเภทผลัดใบ ประเภทป่าเต็งรังเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้หลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น พรรณไม้ในป่าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม้เด่น เช่น พลวง ซึ่งมีมากที่สุดประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นเป็นพวกเต็ง รัง มะพอก แดง กะบก หว้า เหียง รกฟ้า ฯลฯ ไม้พุ่ม เช่น นมวัว หนามเล็บแมว ฯลฯ ไม้พื้นล่าง เช่น เพ็ก หวาย หญ้าคา ปรง รุ่นไร่ ต่างไก่ฟ้า ฯลฯ

สัตว์พื้นถิ่น

โดยสภาพทั่วไปภายในสถานีฯ เป็นป่าโปร่ง สัตว์ป่าดั้งเดิมเป็นสัตว์ที่เคยพลเห็นมาก่อนในป่าธรรมชาติทั่วไป เช่น กระต่ายป่า ไก่ป่า กระรอก อีเห็น งู นกชนิดต่าง ๆ สัตว์ป่าที่สถานีเลี้ยงไว้เพื่อการศึกษาหรือได้รับบริจาค เช่น กวาง เนื้อทราย อีเก้งหรือฟาน ลิง ชะนี นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น สัตว์ป่าที่น่าสนใจ คือ สัตว์ที่อพยพเข้ามาในสถานีฯ ลำปาว ในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ นกในวงศ์นกยาง และนกเป็ดแดง เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูร้อนจะอพยพกลับถิ่นฐานเดิม

สถานที่แนะนำ