ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า น่าน อ.นาน้อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

หมูที่ 14 ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จ.น่าน

พื้นที่

ภาคเหนือ

ประวัติความเป็นมา

หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ กอตั้งเมื่อปพ.ศ.2513 โดยกองบํารุง กรมปาไมและ ตอมา เมื่อป พ.ศ. 2516 ไดโอนมาสังกัดกองอนุรักษตนน้ํา ชื่อวา หนวยปรับปรุงตนน้ํานาน หนวยที่ 1 (หวย สามสบ) และเปลี่ยนชื่อเปน หนวยจัดการตนน้ําหวยสามสบ สังกัดสวนอนุรักษตนน้ํา กรมปาไม และตอมาใน พ.ศ.2545 ไดปฏิรูประบบราชการ เปลี่ยนชื่อเปน หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ สังกัดสํานัก อนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอม ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ มีหัวหนามาแลวรวมทั้งหมด 9 คน และคนปจจุบันชื่อ นายสมพล จินดาคํา ดํารงตําแหนงมาตั้งแตพ.ศ.2557 จนถึงปจจุบัน หนวย อนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 95,657 ไร หรือ 153 ตาราง กิโลเมตร อยูในเขตปาสงวนแหงชาติแมน้ํานานฝงขวาตอน

การติดต่อ

หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ ตั้งอยูบนถนนเจาฟา ทางหลวงหมายเลข1026 (ถนนสาย อําเภอเวียงสา – นานอย) หลักกิโลเมตรที่ 24 หมูที่ 14 ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน โทร 089 -5581444

พื้นที่

95,657 ไร หรือ 153 ตาราง กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะโดยทั่วไปเปนภูเขาประมาณ 90% อีก 10% เปนที่ราบริมหวยและสันเขา สภาพ ปาโดยทั่วไปผานการแผวถางทําไรเลื่อนลอยจนหมดสภาพปาแลวประมาณ 70% สวนอีก 30% นั้นยังคง สภาพปาธรรมชาติ แตกระจัดกระจายอยูเปนหยอมเล็กหยอมนอยทั่วไป ที่เหลือนอกจากนั้นเปนผืนใหญอยู บางบริเวณขุนหวยน้ําสระและขุนหวยฮูดมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 400 เมตรสภาพ โดยทั่วไปมีความลาดชันประมาณ 20 - 45 %
สภาพดินภายในเขตลุมน้ําสองแนวตามสภาพภูมิประเทศ และการจําแนกดินของกรมพัฒทนี่ดาิน ระบุไดวา เปนพวก Slope Complex หรือสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซอน ซึ่งเปนเชิงซอนของดินที่เกดิ จากวัตถุ ตกคาง และหินดินดานเชิงเขา หินตะกอน (หินทราย และหินดินดาน) หินแปร เทียบเทา และหินอัคนี บางชนิด (สวนใหญเปนหินแอนติไซค) บนสภาพพื้นที่เปนเนินเขา และภูเขามีความลาดชันมากกวา 16%
ดินที่เกิดบนสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซอนที่สวนใหญเปนดินลึกมีการระบายน้ําดี ซาบซึมน้ํา ปานกลางมีความสามารถในการอุมน้ําที่เปนประโยชนตอพืชปานกลาง แตมีน้ําไหลบา ไปบนผืนดินเร็ว ถึงเรม็วาก ดินบนมีเนื้อที่ดินรวนปนทราย(Sandy Loam) ดินรวน(Loam) หรือดินรวนปนดินเหนียว(Clay Loam) มี สีเขมของน้ําตาลปนเทา มีคา pH ประมาณ 5.5 - 6.5 ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว (Clay) มีสีแดงปน เหลืองถึงแดง มีกรวดปนในปริมาณตาง ๆ กัน มีคา pH ประมาณ 4.5 - 5.5

สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศ ของพื้นที่ลุมน้ําในเขตหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ สามารถสรุปไดดังนี้
ฤดูหนาว อากาศจะหนาวมาก ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน อากาศจะรอนมาก ในชวงเดือนเมษายน
ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกป
 อุณหภูมิตลอดทั้งป (ตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2555) มีอุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิต่ําสุด 6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 25 องศาเซลเซียส

การเดินทาง

พืชพื้นถิ่น

สภาพปาในเขตลุมน้ําแบงออกเปน 3 ชนิดคือปาเบญจพรรณปาดิบแลงและปาเต็งรัง ลักษณะทางพืชพรรณสวนใหญของหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบไดแกแดงประดู มะคาโมง สัก ตะแบก มะมวงปา เต็ง รัง ไมพื้นลางที่สําคัญคือ ไมไผซาง ไผขาวหลาม ไผไร ซึ่ง ขึ้นอยูทั่วไป นอกจากนี้ยังมีปาดิบเขาขึ้นอยูบริเวณขุนหวยน้ําสระ และขุนหวยฮูด ซึ่งมีพันธุไมสนสองใบ ไกมอ และไมตง

สัตว์พื้นถิ่น

สถานที่แนะนำ

1. ดอยเสมอดาว
2. อุทยานแหงชาติศรีนาน
3. อุทยานแหงชาติขุนสถาน
4. เสาดินนานอย
5. คอกเสือ
6. หมูบานประมงปากนาย