ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.น่าน


  

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 บ้านห่างทางหลวงและ หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

พื้นที่

ภาคเหนือ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาส ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ดำเนินการช่วยเหลือการพัฒนาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ โดยเริ่มพัฒนาที่โรงเรียนประถมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงขยายไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประกอบด้วย 4 โครงการได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาไปสู่พื้นที่ และราษฎรในเป้าหมายท้องที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชปณิธานของพระองค์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาดังกล่าวมีพื้นที่ 2,376 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทรงงาน 600 ไร่ พื้นที่การเกษตร 1,776 ไร่ มีเกษตรกรในโครงการ 13 กลุ่ม รวม 127 ครอบครัว

การติดต่อ

พื้นที่

2,376 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

พืชพื้นถิ่น

พื้นที่โครงการ ประมาณ 2,000 ไร่ แผนปฏิบัติงานประจำปี 2545 แผนงาน/กิจกรรม หน่วยวัด ปริมาณงาน
1. ปลูกป่าทั่วไป ไร่ 200
2. งานส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 งาน
3. บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี 200 ไร่
4. เพาะชำกล้าหญ้าแฝก 50,000 กล้า
5. เพาะชำกล้าหวาย 15,000 กล้า
6. ฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน 30 แห่ง

สัตว์พื้นถิ่น

สถานที่แนะนำ