ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลสาบสงขลา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา

พื้นที่

ประวัติความเป็นมา

สถานีพัฒนาฯ ทะเลสาบ เกิดขึ้นจากดำริขององคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ต้องการให้มีหน่วยงานของกรมป่าไม้มาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึกให้ความร่วมมือในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสูงสุด แก่ชุมชนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีระบบ โดยสถานีพัฒนาฯ ทะเลสาบ ได้ขอใช้พื้นที่บางส่วนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาบริเวณอ่าวบัว อ่าวบ้านไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพัก และพื้นที่บริเวณเกาะโคบ เกาะร้านไก่ อ่าวท่ายาง ท้องที่ตำบลเกาะเหมาก อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีพัฒนาฯ ทะเลสาบ รวม 10,000 ไร่ และกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวตามหนังสือสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ กษ 0712.8/3829 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2541 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในแผนที่ 1:50,000 ระวางที่ 5024II และ 5023 เหตุผลที่ต้องจัดตั้งสถานีพัฒนาฯ ทะเลสาบ และศักยภาพของพื้นที่ที่ต้องจัดตั้งสถานีพัฒนาฯ ทะเลสาบ เนื่องจากน้ำในทะเลสาบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในรอบ 1 ปี จะเป็นน้ำจืดประมาณ 8 เดือน เป็นน้ำกร่อยประมาณ 4 เดือน ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ป่าไม้ สัตว์ป่า พืชน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ สัตว์ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยสร้างรัง วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมในการเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้การศึกษาแก่เยาวชน ประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรของประเทศอันจะนำไปสู่การปกป้องทรัพยากรที่กำลังวิกฤต เป็นพื้นที่ที่สะดวกต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ และอยู่ใกล้กับชุมชนเป้าหมาย คือ ชุมชนทั้งในและรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีอาชีพทำการประมงในทะเลสาบสงขลา และทำการเกษตรตามเกาะและรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

พืชพื้นถิ่น

ทรัพยากรป่าไม้ แบ่งออกเป็นชนิดป่าต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1.1 ป่าบกมักเป็นป่าดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ยางนา ยางแดง อินทนิลน้ำ ยางขี้เสียน หัง ฯลฯ
1.2 ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะแบก อินทนิลน้ำ เมา หว้า ชรี หูกวาง ฯลฯ
1.3 ป่าชายเลนน้ำกร่อย พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก ประสักแดง ตาตุ่ม ลำพู ฝาดดอกขาว ปรงทะเล จาก ฯลฯ
1.4 ป่าพรุน้ำจืด พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เสม็ด หว้า ฯลฯ
1.5 ป่าเขาหินปูน พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไทร ชนิดต่าง ๆ โพธิ์ สลัดได จันแดง ฯลฯ
1.6 ทุ่งหญ้าริมน้ำ ประกอบไปด้วย จูดหนู หญ้าข้อ หญ้าชนิดต่าง ๆ และไม้พุ่มขนาเล็ก ฯลฯ
1.7 พืชน้ำ พบเป็นกลุ่ม ๆ กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จูด จาด จูดหนู กก ลาโพ สาหร่าย ชนิดต่าง ๆ บัวสายชนิดต่าง ๆ ฯลฯ

สัตว์พื้นถิ่น

ทรัพยากรสัตว์ป่า แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้คือ
2.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ นาก ลิงแสม ปลาโลมาหัวบาตร หนูชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
2.2 สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ เหี้ย ตะกวด งูชนิดต่าง ๆ เต่า ฯลฯ
2.3 สัตว์ปีก ได้แก่ นกชนิดต่าง ๆ เช่น อีโก้ง อีล้ำ เป็ดแดง นกยาง เป็ดคับแค เป็นต้น
2.4 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้แก่ กบ เขียด คางคก ฯลฯ
2.5 สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา ปู กุ้ง หอย ชนิดต่าง ๆ ฯลฯ

สถานที่แนะนำ