ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช

พื้นที่

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ (เดิม) ได้จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2540 เพื่อจัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช ขึ้น 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดนครนายก และที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การดำเนินการเพื่อจัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เริ่มดำเนินการมาโดยลำดับ ดังนี้ กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว นักวิชาการป่าไม้ 4 ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ไปดำเนินงานสำรวจพื้นที่เพื่อหาความเหมาะสม ในการจัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2539 จากนั้นกรมป่าไม้ได้ออกคำสั่งที่ 1856/2539 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยให้นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว นักวิชาการป่าไม้ 4 ตำแหน่งเลขที่ 1912 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า (เดิม) ไปปฏิบัติราชการประจำในหน้าที่ หัวหน้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2539 เป็นต้นมา

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756 หรือ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช ได้เช่าตู่ไปรษณีย์เพื่อใช้ติดต่อประสานงาน โดยสามารถติดต่อกับสถานีฯ ได้ดังนี้ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช ตู้ ปณ. 4 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

พื้นที่

7000 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณก่อสร้างสถานีฯ เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 100-150 เมตร มีน้ำตกท้องยาง ผ่านกลาง อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร สำหรับพื้นที่บริการเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดในพื้นที่ มีความสูง 814 เมตร ภูเขาเป็นภูเขาดินและหิน

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นที่ ในแต่ละช่วงของปี เปลี่ยนแปลงไม่มากนักโดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 28.29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ในเดือนมิถุนายน ประมาณ 30.10 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยน้ำฝนตลอดปี 2,071.08 มิลลิเมตร

การเดินทาง

การเดินทางมายังสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่านครศรีธรรมราช สามารถกระทำได้ดังนี้ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสุราษฎร์ธานี เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 401 ไปยังอำเภอสิชล แล้วเดินทางต่อไปตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านบางปอ ตำบลทุ่งใส ไปยังสถานีฯ ระยะทางจากทางหลวงหมายเลข 401 ถึงสถานีฯ ประมาณ 12 กิโลเมตร (ถนนลาดยาง 9 กิโลเมตรฒ ถนนลูกรัง 3 กิโลเมตร)

พืชพื้นถิ่น

ชนิดป่าในพื้นที่เป็นป่าดิบชื้นขึ้นบางส่วนถูกบุกรุกทำลายมาก่อน ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ในวงศ์ไม้ยาง ตะเคียนทอง หลุมพอ ไม้ในวงศ์ไม้ก่อ และไม้พื้นล่างจำนวนมาก

สัตว์พื้นถิ่น

พื้นที่ดังกล่าวนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควร ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ที่สำคัญได้แก่ กวางป่า กระจง เลียงผา เสือดำ หมีหมา ลิง งูเหลือม และนกหลายชนิด

สถานที่แนะนำ