ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาช่อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

บริเวณด้านเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ตำบลเขาช่อง อำเภอนาโยง จ.ตรัง

พื้นที่

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ในปี พ.ศ. 2514 กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องเดิม) ได้เริ่มนำสัตว์ป่าบางชนิดมาทดลองเลี้ยงเพื่อการศึกษาและขยายพันธุ์โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมด้วย มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมและบริจาคสัตว์ป่ามากขึ้น ต่อมากรมวิเทศสหการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอาสาสมัครเยอรมันได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และทางเดินชมธรรมชาติ ทำให้สามารถใสห้บริการความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจได้มากขึ้น ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้เกิดอุทกภัยร้ายแรง น้ำป่าได้พัดพาต้นไม้ใหญ่หักโค่นลง หิน ดิน กรวด และทรายที่เกิดจากการถล่มของภูเขาลงมาทับถมในบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำให้สภาพภูมิประเทศและสภาพนิเวศเปลี่ยนไปเนื่องจากการทับถมของหิน กรวด และซากต้นไม้ การกัดเซาะของน้ำเกิดเป็นลำธารสายใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่สิ่งก่อสร้าง ตลอดจนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของทางราชการ กวางป่าที่เลี้ยงไว้จำนวน 14 ตัว สูญหายไปทำให้กิจกรรมของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าหยุดไปไม่สามารถให้การบริการได้เป็นเวลา 2 เดือน

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณที่ตั้งสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง เป็นช่วงเขามีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบ ประกอบด้วยที่ราบริมห้วยและเนินเขาเล็ก ๆ ลำน้ำสายสำคัญคือ คลองใหญ่ ไหลผ่านหุบเขาด้านทิศตะวันออกมารวมกับลำน้ำซึ่งเป็นต้นน้ำตกโตนน้ำปลิวและห้วยหมัดหมี บริเวณด้านใต้สำนักงานสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง ก่อนจะกลายเป็นน้ำตกโตนใหญ่ ไหลลงไปรวมกับลำธารน้ำตกโตนน้อยที่บริเวณโตนพฤกษศาสตร์ และไหลไปรวมกับแม่น้ำตรังในที่สุด

สภาพภูมิอากาศ

สภาพอากาศในบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตวืป่าเขาช่อง เปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาเอาความชุ่มชื้นมา ทำให้ฝนตกเกือบตลอดปี สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม และฤดูแล้งอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากป่าในบริเวณดังกล่าวยังอยู่ในสภาพดีอุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส

การเดินทาง

ตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงสายเพชรเกษมช่ววระหว่างจังหวัดตรัง-พัทลุง การเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดตรังไปตามถนนสายเพชรเกษมประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงตำบลช่อง อำเภอเมือง แยกขวาไปตามถนนลูกรังประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงสำนักงานสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า

พืชพื้นถิ่น

บริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ประกอบด้วยพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ยาง หลุมพอ ไข่เขียว กะบาก และกฤษณา นอกจากนี้ยังมีปาล์ม หวาย และพืชสมุนไพรอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

สัตว์พื้นถิ่น

สัตว์ป่าที่ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่องรับไว้ส่วนใหญ่ได้มาจากการบริจาคและของกลางเนื่องจากการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการและความเพลิดเพลินของนักท่องเที่ยว สัตว์ที่เลี้ยงไว้มีหลายชนิด เช่น กวาง เนื้อทราย เม่น หมี ลิง ชะนี เก้ง กระรอกชนิดต่าง ๆ นกยูง นกหว้า เป็นต้น บางชนิดมีเป็นจำนวนมากและไม่เป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวจะปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ เช่น กระรอก เก้ง ลิง ชะนี ไก่ป่า สามารถพบเห็นได้ไม่ยากนัก ส่วนสัตว์ป่าที่อยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ สมเสร็จ เสือโคร่ง เสือดำหรือเสือดาว เสือลายเมฆ เก้ง กระจง กวางป่า บ่าง ชะนี หมี ลิง ค่าง เลียงผา นกหว้า นกแว่น ไก่จุก เป็นต้น

สถานที่แนะนำ