ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.เชียงใหม่


  

ที่ตั้ง

จ.เชียงใหม่

พื้นที่

ภาคเหนือ

ประวัติความเป็นมา

การติดต่อ

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

พืชพื้นถิ่น

สัตว์พื้นถิ่น

สถานที่แนะนำ