ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาสอยดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว กิ่งอำเภอเขาสอยดาว จ.จันทบุรี

พื้นที่

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2515 กำหนดให้ป่าเขาสอยดาว เขาตะระแวง เขาป่าตะรอบ เขางู และเขาทรายขาว ในท้องที่ตำบลทรายขาว ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลตะเคียนทอง ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม ตำบลแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เพื่อรักษาไว้ซึ่งสัตว์ป่า ป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้คงอยู่ตลอดไป มีเนื้อที่ประมาณ 465,637 ไร่ (762 ตารางกิโลเมตร) ต่อในในปี 2522 กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ทำการสำรวจพื้นที่ พบว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ ปัจจุบันศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทรายขาว ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว ตามการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานกรมป่าไม้ใหม่เมื่อ 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:26/8/2515[200/0]

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756

พื้นที่

465637 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ บางตอนเป็นเนินเขาแต่ไม่สูงชัน มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ ทุ่งหญ้า ดินโป่ง และลำห้วยตะระแวง ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศและตั้งอยู่ใกล้ทะเล จึงมีสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างจากส่วนอื่นของประเทศ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ตั้งแต่มิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ฤดูร้อน ตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม

การเดินทาง

การเดินทางไปยังสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว สามารถไปได้โดยรถยต์จากอำเภอเมืองจันทบุรี ไปตามเส้นทางจันทบุรี-สระแก้ว ประมาณ 65 กิโลเมตร ถึงบ้านประตงจะมีทางแยกเข้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว โดยจากทางแยกถึงสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร

พืชพื้นถิ่น

สภาพป่าในพื้นที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบแล้ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายชนิด เช่น มะค่าโมง ตะเคียนทอง กระบาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ในด้านที่เป็นอาการของสัตว์ป่าอีกมากมายหลายชนิด

สัตว์พื้นถิ่น

สัตว์ที่ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาวย เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนชม ได้แก่ กวาง เก้ง ลิงแสม ไก่ฟ้าพญาลอ ชะนีแก้มขาว หมีควาย กระทิง

สถานที่แนะนำ