ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า พิษณุโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.พิษณุโลก

พื้นที่

ภาคกลาง

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในสภาพธรรมชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ที่พร้อมจะให้ผู้สนใจหาความรู้ความเข้าใจ โดยศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจ เป็นผลพลอยได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
1.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องการดำรงชีวิตของมนุษย์
2.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
3.เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป และที่อาศัยอยู่ใกล้กับแนวเขตป่าอนุรักษ์ ให้เกิดความหวงแหนและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศกาทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ของชาติ

การติดต่อ

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก ตู้ ป.ณ. 7 ปทจ วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130 หรือ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก 39 ถ.วังจันทร์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พื้นที่

100 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบแล้งบางส่วน พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แดง ประดู่ นอกจากนี้ยังมีไม้พื้นล่างที่น่าสนใจ ได้แก่ ปรง เป้ง และไม้ไผ่อีกหลายชนิด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีลำธารไหลผ่านหลายสาย มีน้ำไหลเกือบตลอดปี

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลมมรสุมพัดผ่านมาจาก มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปีละ 1,375 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน อากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 ( พิษณุโลก ถึงหล่มสัก ) ถึงอำเภอวังทอง ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร และ จากอำเภอวังทอง ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 26 บ้านวังดินสอ เลี้ยวซ้ายเข้าสำนักงานสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

พืชพื้นถิ่น

สภาพป่าในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก ประกอบด้วยป่า 3 ชนิด คือ
1. ป่าเบญจพรรณ ( Mixed deciduous forest ) เป็น สภาพป่าที่มีพื้นที่ มากที่สุด ประมาณร้อยละ 70 ในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก เป็นป่าผสมผลัดใบ ลักษณะเป็น ป่าโปร่ง มีไผ่ชนิดต่าง ๆ เช่นไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่ไร่ เป็นไม้พื้นล่าง ขึ้นกระจัดกระจาย ทั่วไป ดินเป็นดินร่วนปนทราย พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง ยมหิน อ้อยช้าง แคเขา แคหางค่าง สาธร ติ้ว เปล้าใหญ่
2. ป่าเต็งรัง หรือที่เรียกว่า ป่าแดง ป่าแพะ ป่าโคก (Deciduous dry dipterocarp forest) มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่าทั้งหมดของ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก ลักษณะเป็นป่าโปร่ง พื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ดินเป็นดินทรายและดินลูกรัง ไม้พื้นล่าง เช่น ปรง เป้ง และหญ้าเพ็กขึ้นอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ ที่สำคัญ เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง รัก
3. ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest ) มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 เป็นสภาพป่าที่มี พื้นที่น้อยที่สุดใน สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก มีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ขึ้นปะปนอยู่อย่างหนาแน่น พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนหิน สมพง ข่อยหนาม กระบก กระเบา นอกจากนี้ยังมี พืชสมุนไพรที่เป็นทั้งประเภทไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้ต้น และเถาวัลย์ ขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในป่า ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ

สัตว์พื้นถิ่น

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก มีน้ำตกและลำธาร ซึ่งมีน้ำไหลเกือบตลอดปี จึงมีสัตว์ป่านานาชนิดเข้ามาหากินและเป็นที่หลบภัย สร้างที่อยู่อาศัย วางไข่และขยายพันธุ์ มีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก แมลง สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์จำพวกที่ ไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก แต่แนวเขตของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าพิษณุโลก มีอาณาเขต ติดต่อกับ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ ซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก จึงมีการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย และการหาอาหารของสัตว์ป่าไปมาระหว่างพื้นที่ สัตว์ที่พบได้โดยทั่วไปเช่น หมาจิ้งจอก ชะมด แผงหางปล้อง กระต่ายป่า ไก่ป่า อีเห็น กระรอก กระแต ตุ่น งูเหลือม งูเห่า งูสิง แย้ นกนานาชนิด เช่น นกเขา นกกระปูด นกกางเขนดง นกปรอดหัวโขน นกบั้งรอกใหญ่ นกตบยุง นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก นกแซงแซวนาปลา เหยี่ยวรุ้ง เป็นต้น

สถานที่แนะนำ