ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.นครสวรรค์

พื้นที่

ภาคกลาง

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีพื้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ สังกัดกรมประมง ต่อมากรมป่าไม้ดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด" จากกรมประมง เนื้อที่ 300 ไร่ กรมประมงได้อนุญาตให้กรมป่าไม้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้เปลี่ยนชื่อศูนย์แห่งนี้ใหม่ว่า "สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด" วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า นกน้ำต่าง ๆ พันธุ์ไม้น้ำและพันธุ์ปลาต่าง ๆ ที่ดำรงชีพอยู่ในบึงบอระเพ็ด ให้เกิดความสมดุลย์โดยธรรมชาติ 2. เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อบรม ประชาสัมพันธ์ และสื่อความหมายให้ความรู้กับประชาชนต่าง ๆ ที่เข้าไปใช้สถานที่ 3. ช่วยในการป้องกันมิให้นกบางชนิดสูญพันธุ์ ซึ่งมีการสำรวจพบนกชนิดนี้แต่เฉพาะในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:10/11/2535[0/0]

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756

พื้นที่

300 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง บางแห่งเป็นพื้นดิน ป่าพรุ และเป็นพื้นที่ที่มีพืชลอยน้ำ ในช่วงฤดูน้ำหลากพื้นที่อาจถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (สายเอเซีย) ผ่านจังหวัดอุทัยธานี ถึงทางแยกค่ายจิระประวัติก่อนถึงตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปทางอำเภอท่าตะโกประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงสถานีพัฒนาฯ สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึง สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าประมาณ 200 กิโลเมตร

พืชพื้นถิ่น

พบเห็นบางแห่งสภาพเป็นป่าพรุ เป็นเกาะแก่งบางแห่งมีพันธุ์ไม้น้ำขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ผักตบชวา จอก ผักบุ้ง บัวหลวง บัวสาย กก ธูปฤาษี เป็นต้น บางแห่งมีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ตามบึงโผล่พ้นบริเวณน้ำท่วมถึง

สัตว์พื้นถิ่น

พบเห็นนกนานาชนิดมากมาย ที่สำคัญที่สุดได้สำรวจพบเห็น "นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร" เมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นนกที่เข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วและไม่เคยพบในที่แห่งอื่นใดในโลก นกอื่นที่พบมีทั้งนกประจำถิ่น ได้แก่ นกกวัก นกอีโก้ง นกอีแจว นกพริก นกอัญชัน นกนางแอ่น และนกกระเต็น เป็นต้น และนกประเภทอพยพย้ายถิ่น ได้แก่ นกเป็ดต่าง ๆ เช่น นกเป็ดผี นกเป็ดแดง นกเป็ดลาย นกเป็ดดำ เป็นต้น นอกจากนกนานาชนิดที่พบเห็นได้มากมายแล้ว ยังพบปลามากมายหลายชนิด ได้แก่ ปลาสลาด ปลากราย ปลากระสูบขีด ปลาสร้อยนกเขา เป็นต้น

สถานที่แนะนำ