ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เชิงดอยสุเทพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


  

ที่ตั้ง

จ.เชียงใหม่

พื้นที่

ภาคเหนือ

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2517 กรมป่าไม้ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเชิงดอยสุเทพด้านตะวันออก ซึ่งถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่อยู่อาศัย และจัดตั้งหน่วยงานชื่อ "งานเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า" ต่อมา พ.ศ. 2518 กรมป่าไม้จัดตั้งกองอนุรักษ์สัตว์ป่าขึ้นได้ขยายแนวรั้วคอกสัตว์ป่าในพื้นที่ 100 ไร่ และนำเนื้อทราย จำนวน 4 ตัว มาเลี้ยงไว้เป็นครั้งแรก ต่อมาได้นำสัตว์ปีกอีกหลายชนิดมาปล่อยเพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานแห่งนี้ใหม่ว่า "ศูนย์ศึกษาธรรมชติและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ" เพื่อเปิดให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี ต่อมาศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่า คอกสัตว์ป่าที่มีอยู่คับแคบ เกิดปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ป่าไม่เพียงพอจึงขยายคอกสัตว์ป่าออกไปอีกเป็นพื้นที่ 1,000 ไร่ เพื่อให้สัตว์ป่าที่มีอยู่แล้วสามารถหากินได้เองตามธรรมชาติและปล่อยสัตว์ป่าเพิ่มอีก และได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯ ครั้งสุดท้ายเป็น "สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ" สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้

การติดต่อ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 025610777 ต่อ 708,756 หรือติดต่อที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ 101 หมู่ที่ 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (053) 277402 หรือ ตู้ ป.ณ. 73 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50002

พื้นที่

1000 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

บริเวณที่ตั้งของสถานีฯ เป็นที่ลาดตามเชิงเขาดอยสุเทพทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 300-400 เมตร มีลำห้วยอุโมงค์ไหลผ่านกลางพื้นที่ลงสู่สระน้ำของวัดอุโมงค์ และคลองชลประทานบริเวณคอกสัตว์ป่ามีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 340 เมตร ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินลูกรัง

สภาพภูมิอากาศ

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ออกทางประตูสวนดอกผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไปตามถนนสุเทพถึงตลาดต้นพยอมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนคัดคลองชลประทาน ถึงสะพานที่ 3 เลี้ยวขวาเข้าไปจะพบป้ายบอกสถานที่ประมาณ 100 เมตร ถึงที่ทำการสถานีฯ บริเวณหน้าสถานีฯ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามคอยบริการให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าชม

พืชพื้นถิ่น

สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่ของสถานีฯ เป็นป่าเบญจพรรณ หรือป่าผลัดใบ พื้นที่ทางตอนบน มีลักษณะเป็นป่าดิบเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อเดือย ก่อตาหมู ก่อแป้น เต็ง มะขามป้อม รัง ก่อหม่น พลวง เหียง นอกจากนี้ บริเวณที่ต่ำลงไปมีไม้จำพวกจำปี พะยุง ตะเคียน ตุ้มเต๋น สมพง ซ้อ และไผ่ชนิดต่าง ๆ ส่วนพืชชั้นล่างมี เป้ง หญ้าโจน บานอ้า หว้าชะอำ ข่าลิง หลาว เฟิร์น กูด มอส และว่านชนิดต่าง ๆ

สัตว์พื้นถิ่น

สัตว์ป่าที่อยู่ในความดูแลของสถานีฯ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าในท้องถิ่น ซึ่งได้รับมาโดยการบริจาคและจากสัตว์ป่าในท้องถิ่น ซึ่งได้รับมาโดยการบริจาคและจากสัตว์ป่าของกลางอันเนื่องมาจากการกระทำผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา ทางสถานีฯ ได้เลี้ยงสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางวิชาการ และความเพลิดเพลินของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ได้แก่ วัวแดง กวางป่า เก้ง เนื้อทราย ละองละมั่ง กวางผา ชะมด หมูป่า ลิง ชะนี หมาป่า ไก่ฟ้า หมี เต่า นกชนิดต่าง ๆ กระรอก กระแต เป็นต้น นอกจากนี

สถานที่แนะนำ