กำหนดวันจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปี 2560

กำหนดวันจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

ศูนย์

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

1.
 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
15−17 มี.ค.
22−24 มี.ค.
29−31 มี.ค.
5−7 เม.ย.
2.
 ศธส.นครนายก
24−26 พ.ค.
31 พ.ค.−2 มิ.ย.
7−9 มิ.ย.
14−16 มิ.ย.
3.
 ศธส.สระบุรี
22−24 มี.ค.
27−29 มี.ค.
1−3 เม.ย.
5−7 เม.ย.
4.
 ศธส.เขาสอยดาว
24−26 พ.ค.
7−9 มิ.ย.
14−16 มิ.ย.
21−23 มิ.ย.
5.
 ศธส.เขาเขียว
24−26 พ.ค.
29−31 พ.ค.
5−7 มิ.ย.
12−14 มิ.ย.
6.
 ศธส.ราชบุรี
20−22 เม.ย.
23−25 เม.ย.
19−21 พ.ค.
26−28 พ.ค.
7.
 ศธส.เขาน้ำพุ
25−27 พ.ค.
29−31 พ.ค.
2−4 มิ.ย.
6−8 มิ.ย.
8.
 ศธส.เขาท่าเพชร
24−26 พ.ค.
31 พ.ค.−2 มิ.ย.
7−9 มิ.ย.
14−16 มิ.ย.
9.
 ศธส.เขาพระแทว
25−27 พ.ค.
1−3 มิ.ย.
8−10 มิ.ย.
15−17 มิ.ย.
10.
 ศธส.นครศรีธรรมราช
23−25 พ.ค.
30 พ.ค.−1 มิ.ย.
5−8 มิ.ย.
13−15 มิ.ย.
11.
 ศธส.เขาช่อง
19−21 เม.ย.
26−28 เม.ย.
3−5 พ.ค.
10−12 พ.ค.
12.
 ศธส.หาดใหญ่
12−14 พ.ค.
19−21 พ.ค.
26−28 พ.ค.
2−4 มิ.ย.
13.
 ศธส.ทะเลสาบ
6−8 พ.ค.
13−15 พ.ค.
20−22 พ.ค.
27−29 พ.ค.
14.
 ศธส.ทะเลน้อย
18−20 เม.ย.
25−27 เม.ย.
2−4 พ.ค.
9−11 พ.ค.
15.
 ศธส.ห้วยกุ่ม
27−29 มี.ค.
31 มี.ค.−2 เม.ย.
5−7 เม.ย.
9−11 เม.ย.
16.
 ศธส.ลำปาว
18−20 พ.ค.
22−24 พ.ค.
25−27 พ.ค.
29−31 พ.ค.
17.
 ศธส.อุบลราชธานี
1−3 มิ.ย.
8−10 มิ.ย.
15−17 มิ.ย.
22−24 มิ.ย.
18.
 ศธส.พิษณุโลก
12−14 มิ.ย.
15−17 มิ.ย.
19−21 มิ.ย.
22−24 มิ.ย.
19.
 ศธส.บึงบอระเพ็ด
16−18 มี.ค.
20−22 มี.ค.
24−26 มี.ค.
28−30 มี.ค.
20.
 ศธส.ห้วยขาแข้ง
24−26 พ.ค.
31 พ.ค.−2 มิ.ย.
7−9 มิ.ย.
14−16 มิ.ย.
21.
 ศธส.เชิงดอยสุเทพ
3−5 เม.ย.
7−9 เม.ย.
19−21 เม.ย.
24−26 เม.ย.
22.
 ศธส.ถ้ำน้ำลอด
3−5 มิ.ย.
10−12 มิ.ย.
17−19 มิ.ย.
24−26 มิ.ย.
23.
 ศรร.สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
15−17 มี.ค.
22−24 มี.ค.
29−31 มี.ค.
5−7 เม.ย.
24.
 ศรร.ประจวบคีรีขันธ์
22−24 มี.ค.
27−29 มี.ค.
14−16 พ.ค.
18−20 พ.ค.
25.
 ศรร.สงขลา
5−7 พ.ค.
12−14 พ.ค.
19−21 พ.ค.
26−28 พ.ค.
26.
 ศรร.ยโสธร
7−9 มิ.ย.
14−16 มิ.ย.
21−23 มิ.ย.
28−30 มิ.ย.
27.
 ศรร.ตาก
23−25 มี.ค.
26−28 มี.ค.
1−3 เม.ย.
4−6 เม.ย.
28.
 ศรร.เชียงใหม่
29−31 มี.ค.
5−7 เม.ย.
26−28 เม.ย.
3−5 พ.ค.
29.
  ศรร.น่าน
31 มี.ค.- 2 เม.ย.
4–6 เม.ย.
19-21 พ.ค.
26-28 พ.ค.

หมายเหตุ :
ศธส. = ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช
ศรร. = ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้