ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิฯ.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ดร.การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. รอง ผอ.สำนักการศึกษา กทม. ร่วมพิธี ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร

โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จากการบูรณาการร่วมกันของ ๗ องค์กรหลัก สามารถอบรมเยาวชนได้มากถึง ๖,๕๔๙ คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง มูลนิธิสวนสมเด็จฯ โดยดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการมูลนิธิฯ และนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนอย่างยิ่ง เนื่องจากหลักสูตรครอบคลุมทักษะการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ จึงมีหนังสือกราบบังคมทูลให้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้ว จึงมีพระมหากรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้นำพระนามาภิไธยเป็นชื่อโครงการว่า ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า “โครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ที่มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติ ตาม “ศาสตร์พระราชา”ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙.และ “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “หลักสูตรในการจัดค่ายฯ ประกอบด้วย การอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุ์พืช ป่า ๓ น้ำ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ การสำรวจ เรียนรู้พรรณไม้ ด้วย Application.We.Grow.การคัดแยกขยะ การอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่น การทำปุ๋ยหมักพระราชทาน การทำบัญชีสหกรณ์ครัวเรือน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การนำเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าสู่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาจากหน่วยงาน ๙ หน่วยงาน”

ทั้งนี้ การจัดค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยความร่วมมือจาก ๑๒ องค์กรได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การสวนสัตว์ และ กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๒๔๐ คน แบ่งเป็น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ คน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ คน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ คน รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ คน