มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จับมือ 25 องค์กร จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดย คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559

งาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานสวนป่า (สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) ให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งในปี 2560 ที่จะถึงนี้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จะครบรอบ 25 ปี ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนแห่งเดียวที่ได้ รวบรวมโครงการตามพระราชดำริในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ร่วมกับ 25 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ กรมทรัพยากรชายทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงรับพื้นที่แห่งนี้จากคณะรัฐมนตรีที่น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่ของการรถไฟ ตามมติครม. เมื่อวันที่ 2 และ 29 มกราคม 2534 เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 12 สิงหาคม 2535 เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะในลักษณะสวนป่า เพื่อพระราชทานให้ปวงชน

ปัจจุบัน 25 ปีผ่านมา มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาทุนสร้างและดูแลสวนแห่งนี้ให้เป็นไปตามพระราโชบาย โดย เชิญ กรุงเทพมหานครเข้าร่วมบริหารจัดการ ได้ปรับปรุงและพัฒนาสวนแห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ขณะนี้ได้บรรลุเป้าหมายแล้ว โดยเป็นปอดใหญ่สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ มีเอกลักษณ์เป็น “ป่าเล็กในเมืองใหญ่” นอกจากนี้ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าฯ ยังได้รวบรวมพรรณไม้หายาก และพรรณไม้อนุรักษ์ พรรณไม้ในวัฒนธรรมไทย และพรรณไม้ ที่เนื่องในโครงการพระราชดำริ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แห่งนี้ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน

ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริจำนวนมากเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่าตลอดมา

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงเชิญชวนองค์กรต่างๆ ที่รับสนองพระราชดำริในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาร่วมกัน จัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในโอกาส ครบรอบ 25 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกองค์กรมาร่วมกันจัดแสดงในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินี นาถ”

งานดังกล่าวจะนำผลงานสำคัญของแต่ละองค์กร ที่ได้สนองพระราชดำริ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงในแต่ละวันจะมีการจัดงาน และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ดังนี้

วันที่

เวลา

กิจกรรม

 7 ส.ค. 59
 12.00-17.00 น.
 ประกวดพรรณไม้ต่างๆ
 8-14 ส.ค. 59
 09.00 – 19.00 น.
 การจำลอง การเข้าค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การเกษตรฯ / การแสดงสัตว์หายาก จาก Exotic Pet
 11 ส.ค.59
 16.00 น.
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน
 12 ส.ค.59
 19.19 น.
 จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 14 ส.ค. 59
 13.00 น.
 พิธีปิดงาน

จึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 เพื่อมาศึกษาหา ความรู้จากนิทรรศการ และร่วม ช้อป ชิม ชม โครงการพระราชดำริต่างๆ สินค้าทางเกษตรมากมาย ศิลปินดารา และสัตว์เลี้ยงน่ารัก ในบรรยากาศ สวนไม้ร่มรื่นใจกลางกรุง ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร