ศรร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร ปีที่ ๑ ( 2558 ) รุ่นที่ ๒

โดยมีเยาวชนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้น ป.5 จำนวน 60 คน เข้าเรียนรู้และฝึกปฎิบัติภายในค่ายเยาวชนฯ เช่น ชมวีดีทัศน์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ , กิจกรรมป่าไม้ของฉัน ,การจัดการขยะเพื่อโลกสวย,ชีวิตรอดในป่า,พืชในท้องถิ่น ,บัญชีสู่ความพอเพียง ฯลฯ เพื่อให้เยาวชน ได้เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน