ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร รุ่นที่ 2

ยมีเยาวชนในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้นป.5 จำนวน 60 คน ดังนี้ 1. ร.รช้างเผือก จำนวน 10 คน 2. ร.ร.ธนาคารออมสิน จำนวน 10 คน 3. ร.ร.มรสวบ จำนวน 20 คน 4. ร.ร.บ้านบึง จำนวน 10 คน 5. ร.ร.บ้านทองอินทร์ จำนวน 10 คน เข้าเรียนรู้และฝึกปฎิบัติภายในค่ายเยาวชนฯ เช่น ชมวีดีทัศน์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ , กิจกรรมป่าไม้ของฉัน ,การจัดการขยะเพื่อโลกสวย,ชีวิตรอดในป่า,พืชในท้องถิ่น ,บัญชีสู่ความพอเพียง ฯลฯ เพื่อให้เยาวชน ได้เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันในสิ่งแวดล้อมที่ แตกต่างกัน