รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครนายก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง ขนิษฐา ขันตี
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ชาคริต ห่อคำ
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญมาก
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ทิพวรรณ สิงหนาท
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนกร พวยอ้วน
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ธัญญารัตน์ จันทร์ทองหลาง
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย บุญพิทักษ์ พลรอด
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย พรชัย เอี่ยมพัง
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย วสันต์ รัศมี
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง วันธิชา สังข์ชุม
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ศรีวรรณ พุทธลา
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2558
1
  เด็กชาย กิตติพงษ์ ดิษปัญญา
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง จันนิภา คงบุญ
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ณัฐพล บางขุนทด
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ณัฐพลชัย ศรีทอง
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นริศรา อุดหนุน
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นันทิดา เบี้ยทอง
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นิธิวดี ศรีเมือง
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย นิพนธ์ กีนาคม
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ประกายแก้ว บุญกิม
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ปราเมศ แดงคำ
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย พีรชัย พิริยะศิริไพศาล
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ รัตนวงศ์
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สมคิด ทวีโส
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย สุพัฒนา เสมี
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย สุรชาติ พุ่มจันทะ
  วัดวังปลาจีด
ป.6
2558
1
  เด็กชาย กฤษฎา ศรีผา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย คมสัน หอมสิริ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ฐิติมา สว่างคำ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ถิรายุ กงจันทร์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย นที จันลา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นพลักษณ์ เอี่ยมสอาด
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พัณณิตา สัจจพันธ์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง พิลาวัน เนินใหม่
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พีรพงศ์ เพ็งมี
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง รพีพรรณ ปุ้ยกอง
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง วนิดา ดอนยาง
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วรวุฒิ แสงสวัสดิ์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย สารัฐ ยิ้มเจริญ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีเจริญ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อลิษา เพ็งจันทร์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เสาวภา มังสา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ไพรวัลย์ เทศนา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กุลธิดา ผลสุด
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2558
1
  เด็กชาย จักรี สีที
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2558
1
  เด็กชาย นรบดี โตสุวรรณ
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง รัตติยาพร ชะเมรัมย์
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สุภัสสรา สุขลี
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พูมมี
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ดนิรุจน์ พูลสวัสดิ์
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนกฤต เกตุแก้ว
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย บรรพต แย้มสุข
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง บุญฑริกา เพียรจันทร์
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ปฐมวรรณ สุนศรี
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง พรชิตา เลาหกิตติการ
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ภัควัฒน์ รัตนอุดม
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ภาณุพงศ์ เสาร์แก้ว
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย มีทรัพย์ ชัยเมืองพล
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง วราภรณ์ เป้พุฒ
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง วันนภา หงษ์ทอง
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สมสุดา เหลืองสีนา
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย สุบรรณ บุตรดา
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย เจริญสุข ดียิ่ง
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กุลภัสสร์ ไพเราะ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย จตุพร แดงลา
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง จีรนันท์ คำบำรุง
  บ้านหนองกันเกรา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ ปัถมัง
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย นราธิป ดิษบงค์
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง นิภา สามสอาด
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปริตา ลาอ่อน
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปาริฉัตร สมร
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปิยนุช พลเนตร์
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พรพรรณ เสร็จกิจ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พันพัดษา ทองประสพ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ภานุมาศ หมื่นเพ็ชร
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง มนัสนันท์ เทพสงเคราะห์
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วารุณี บำรุงจิตร์
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วิภาวรรณ ทรงปาญาติ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ศรสวรรค์ สวัสดิ์ศิลป์กนก
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุภัทรตรา กองนาค
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สุรียา ภูขาว
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เบญจาพร ยินดียม
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง แพรวนภา จันทร์เอี่ยม
  บ้านหนองกันเกรา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย กฤษฎา โพธิ์ประเทศ
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย กวีศิลป์ โพธิ์ทอง
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กุลวดี เพิ่มพิศาล
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรแก้ว
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐริกา สืบจากศรี
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ประกาลชัย ภูน้ำชุ่ม
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ปัญญา จันทร์บุญเรือง
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปิยวรรณ ผาประคำ
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พลอยอำไพ บัวเชย
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย พิสิทธิ์ ใจสอาด
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ภัทภร จันทร์หอม
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ภโวทัย ชุมภู
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สารีกัน
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ศรันยา แสงธัญญานนท์
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สิทธิพงษ์ จันทร์หอม
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สุปัญญา พรมสุข
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อลงกรณ์ บุญมา
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เจษฎา พรมมา
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เมฆินทร์ คำเวียงจันทร์
  วัดพราหมณี
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กัลยา จันพรมมา
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ แสงดี
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชลธิชา อภิชาติสิทธิพร
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ชลสิทธิ์ ราชบาศรี
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณรงค์ชัย ทองพา
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ทรงสินธ์ คงอินทร์
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ทักษิน สีพี
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ทัศวรรณ ภูผิวเมฆ
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง นภาวรรณ จันทมาร
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย นวพล พีพันธ์
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ปวเรศ ดนตรี
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ สายทอง
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ จิตสอาด
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย วิสุทธิ์ จิตตทัศ
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ โพธิ์ศรี
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง อาทิตญา ผิวพรรณ
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ไกรสิทธิ์ สุวรรณสุข
  สาริกา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ครรชิต เป้อินทร์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ชยพล มูลละ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ชยากร คามตะศิลา
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ชลดา คำสุลัย
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ชัญญานุช สาริกา
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนพล ถินทิม
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปนัดดา แดงศรี
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปรางแก้ว พรมหลวงศรี
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปริศนา มังสี
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย พลพล ถินทิม
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พัชตรา กาลิก
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย พิรุณ ศรีลาชัย
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พีรดา ฉิมภาลี
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง รุ่งระวี พันธ์นอก
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ลดาวัลย์ ชิวดก
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย วิชิต ประเสริฐ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศศิกานต์ ลาที
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ลาที
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ศุภสิน การะเกตุ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สิริยากร บุญคง
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย สุพศิน พรวนอิน
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุราทิพย์ เลือดภูเขียว
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง อชิรญา กุมภาพันธ์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง เวลมยุดา มูลละ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย เศกสันต์ ศิริปี
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ขวัญชัย ศรีงาม
  วังดอกไม้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ฐิตินันท์ ทนสูงเนิน
  วังดอกไม้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ณิชาพัชร บุญสอาด
  วังดอกไม้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พัชราพร วิจิตรโท
  วังดอกไม้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุจิตรา ศิริงาม
  วังดอกไม้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กันยารัตน์ คำตา
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จิระนันท์ คิดตรง
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง บังเอิญ โน๊ตศิริ
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปภาวดี สว่างเวียง
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปิยากร มีแสง
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พัชรภรณ์ ดอนมอน
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ภูริภัทร์ สว่างเวียง
  วัดคีรีวัน
ป.6
2558
3
  เด็กชาย จตุภรณ์ สืบจากศรี
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฐภัทร สมศรี
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธีระเดช แสงอรุณ
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กชาย พีระพรรณ จิตรตรง
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กชาย วัชระ คลองบ่อ
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วิภาพร มาทอง
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กชาย อนุชา ศิริงาม
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุสรณ์)
ป.6
2558
3
  เด็กชาย กษาปณากร แก้วยงกฎ
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ แสงดี
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ทินภัทร ดวงใจ
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย นันท์ชัย จันทร์เลื่อน
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ปภัสสร สมร่าง
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย พิเชษฐ์ ศรีเจริญสุข
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย สราวุธ โพนเงิน
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อนุชา ลำพูน
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง เขมิกา เต็มเปี่ยม
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย เนวิน สมร่าง
  วัดท่าข่อย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชัยชนะ ทองศิริกุล
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ สืบจากศรี
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เขียวขำ
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ฐิติพงศ์ บุญเกลื่อน
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ วงษ์แก้ว
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ แสวงดี
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง นันทกาญจน์ ใจงูเหลือม
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พันวรรษา ชาลานฤมาน
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พิชานันท์ บุตสาวิเศษ
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กชาย วรวุฒิ สมบุญ
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วันทนา องอาจ
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กชาย วันเฉลิม องอาจ
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วายุณี ท่าชัย
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ศราวดี ศรทอง
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ศุภชัย องอาจ
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อนุสรณ์ สุภารี
  วัดท่าด่าน
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กัลยาณี วัลย์เครือ
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง จรรยาพร ทีคำ
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชลชิต จิตต์ขำ
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ธนพัฒน์ พานนิน
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง บงกชทิพย์ พรมทอง
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย พิชัย คำแดง
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย วาณุพงค์ ผาจันทร์
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ศักดา จิตรสะอาด
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย สายชล แสงพินทอง
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุจิตตา สินชู
  วัดวังยายฉิม
ป.6
2558
4
  เด็กชาย จตุรนต์ สว่างเวียง
  วัดหุบเมย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ แพงศรี
  วัดหุบเมย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ภาณุวัฒน์ กล้าหาญ
  วัดหุบเมย
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สาคร พานนิล
  วัดหุบเมย
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุพิชญา บุญสำเร็จ
  วัดหุบเมย
ป.6
2558
4
  เด็กชาย สุวรรณรี พานนิน
  วัดหุบเมย
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กัลยา ฉิมภาลี
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง จริดา ม่วงเขาแดง
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง จิรารัตน์ พันสารี
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ฉัตรชัย ศิลาจิ๋ว
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ดวงกมล บุญผา
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ธนภรณ์ กลับสงวน
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ธนาภรณ์ โคจำนงค์
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วิชาดา ตะกรุดแก้ว
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุพัตรา พลอาสา
  หัวเขาแก้ว
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กนกพร มากเจริญ
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย กฤษณ์ เทพวงษ์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ เกิดสมบัติ
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง กิติ์สิริรัตน์ วังวิสัย
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนจันทร์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ทวีพงศ์ แซ่แต้
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธนพล เอี่ยมวงค์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธีระ ยินดียม
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง นภาพร มากเจริญ
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง พงศ์ภรณ์ ศรีบุญรอด
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง พิชชาพร ศรีทองย้อม
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง มณีรัตน์ คงศิลป์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง รัตนากร อุคำพันธ์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย วชิระ ชื่นเผือก
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง สุฑามาศ นาคฤทธิ์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย สุริยะ เวชบรรพต
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อภิรักษ์ ทองสะอาด
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง อรวรรณ เตียวหุน
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อานนท์ มานตรี
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อำนาจ ชมเชย
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เจษฏา อิ่มพันธุ์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย กัญติธัต แสงอรุณ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง จิราภรณ์ หอมสิริ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ แซ่เจียม
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ธนาภา ดีทิพย์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร์ ศรีผา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง นพลักษณ์ เอี่ยมสอาด
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ อุ่นตลาด
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงศธร จำเนียรบุญ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง พิลาวัน เนินใหม่
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง รพีพรรณ ปุ้ยกอง
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ระพีพัฒน์ ลามา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วนิดา ดอนยาง
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง วรรณพร ไชยวงค์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วรเมธ นาคนาคะ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย วายุ เขียวไพรี
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ศิริชล สว่างแก้ว
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีเจริญ
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง อลิษา เพ็งจันทร์
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เพ็ชรรัตน์ พูมมี
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เสาวภา มังสา
  วัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย จีระพงษ์ แก้วขอนแก่น
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ อนุจันทร์
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ดวงกมล บูริตธรรม
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธนรัตน์ ทองขยัน
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ประสิทธิ์ อ่อนทุม
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง วธัญญา สุดทองคง
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กองเพ็ชร
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ศุภวรรณ ทองคำแสง
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง สุนิสา สุนทรกรัณย์
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง สุพัตรา ขำอินทร์
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อมรเทพ คังคายะ
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ คุ้มภัย
  วัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร)
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง จินดารัตน์ บุญประเสริฐ
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง จิราพร ใจละเอียด
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ณัชพัฒน์ ศรีพระจันทร์
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ จิตรซื่อ
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ เนื่องจากหนู
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ยุทธภูมิ เพ็งเสงี่ยม
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง รักษิณา สายทอง
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย วีระยุทธ ตุลาคม
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ศุภวิช ขุนศรี
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ศุภัทรา สุนันทา
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย สมพงษ์ จิตต์สอาด
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง สุดารัตน์ วัลย์เครือ
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อนุชา ผิวพรรณ
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อนุเทพ ชินศร
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง อัญชิษฐา วรรณะ
  สาริกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ดำรงศักดิ์ ทุมสิว
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ธิดาพร แสนฤทธิ์
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สุภาพร เอี่ยมสะอาด
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สุวัชร ประชุมชน
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อนุวัฒน์ บ้านกลาง
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เมธนันท์ ภูดินทราย
  วัดวังทิพย์พันธาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ณัชชา แก้วตาล
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธีระชาติ บงแก้ว
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย นิลพัทธ์ อินทะปัญญา
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ประพันธ์ อินเทศ
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ปิยธิดา อ่อนสลุง
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ แก้วตาล
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง พรพรรณ มูลสงวน
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ปานอุไทย
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วุฒิกร นวลจันทร์
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง เสาวณี บานเย็น
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย โสภณ จวนเจริญ
  วัดสันติวัฒนาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ก้องภพ ปลดห่วง
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ เนกขัมมะ
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย จักรพรรดิ์ พนมกุล
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง จันทรวรรณ จันทร์อ่อน
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย จุลจิตร เหม่นแหลม
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ชนรดา เบี้ยวเก็บ
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ชลชาติ รอดไพบูลย์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วเงิน
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ชุมพล นาบุญ
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ณัฐกิตติ์ จันลา
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐวรา ทองเขียว
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ดีพร้อม มุสิกมาศ
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ตะวัน ธนันต์ชัยวลี
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธนกร ชื่นสว่าง
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ห่อคำ
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธีรพงศ์ พรหมวงศ์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พร้อมพันธุ์ อ่อนอนงค์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พลากร ภาถีร
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ ฉายาพงษ์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภัทรวิน ฉายาพงษ์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภูธเนศ บุตรดีวงศ์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง มณีวรรณ จักดี
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง มีนา บุตรนิตย์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง วิภาวัลย์ แสงแก้ว
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วิษรุจน์ จันทร์ไตย
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ศิวกร บัวขาว
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สุรัชธวัช พงษ์ปฏิเมศ
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สุเมธ ศรีบุญทิพย์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อนุชิต เอี่ยมสอาด
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อภิรัตน์ ศิริรัมย์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรีลาเขตต์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง เบ็ญจลักษณ์ สุขสวัสดิ์
  วัดสุตธรรมาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง จอมขวัญ สวายประโคน
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เพ็งมี
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ธิญาดา วานิคม
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พงศกร บุญเทศ
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภูวดล สายทอง
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วชิรวิทย์ แสงจันสี
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วรวุฒิ แก้วเชียงหวาง
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วิวัฒน์ คำบา
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อัษฎายุธ คำชมภู
  วัดเกาะกระชาย
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กรรณิกา สมบุญ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย กรินทร์ โคกกรวด
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย กัมพล จิตรซื่อ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย กำชัย บุญชู
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จรรยารัตน์ ศรีลากัลย์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จิราพัชร แก้วก่า
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จีรนันท์ บุญมั่น
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ชฎาพร คำสิงห์นอก
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐฐาพร กาลิก
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐภรณ์ ทนกระโทก
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เต็มจิตต์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง นวรัตน์ สุทธิประภา
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง นัฐชา พงษ์ใหม่
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย บัลลังก์ สว่างเวียง
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ปนัดดา เพียงมณี
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ประกายดาว เสนัง
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ปาลรวัตร ต่วนตาด
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ วงษ์วัฒนพูลผล
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย พิทยา โกศลจิตร์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย วรายุทธ คงโพธิ์น้อย
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง สุรัญชนา สุขสมศักดิ์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ หอมจันทร์เจริญ
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง อาภารัตน์ ลูกอินทร์
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง อิงวรา น้อยสำเนียง
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง แขลดา ค้าวงษา
  บ้านดงวิทยาคาร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐธรียา หนูสว่าง
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐวุฒิ หอมเลิศ
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง นครินทร์ สุขไสว
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง นารีวัลย์ สืบจากสิงห์
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ปพิชญา กาศโอสถ
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ระวีวรรณ เขียวงาม
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง รัตนภรณ์ ฤทธิแพทย์
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง วรรณธิดา จิตรหัสต์ชัย
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง สุพิชชา สมบูรณ์สุข
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง หฤทัย เพ็งเรียน
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง อาภาวรรณ ดวงสนิท
  วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
ป.6
2559
3
  เด็กชาย จักริน ดาศรี
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จิราวรรณ เฮงตระกูล
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ณัฐชนน หน่อทอง
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย บัญชา บรมสุข
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ปิยทัศน์ บุญทาสิน
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ปิยะวัฒน์ บุญทาสิน
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ จำนงค์
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ เดชศักดา
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สุรวุธ สุขเอี่ยม
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กชาย อนันตชัย บัวเชย
  วัดพราหมณี
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ชดาพร ควรถนอม
  วัดวังตูม
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง นิรดาพร เพียรงาม
  วัดวังตูม
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ศักดิ์ดา ศรีอ่อน
  วัดวังตูม
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สายชล ใจบุญ
  วัดวังตูม
ป.6
2559
3
  เด็กชาย อภิรักษ์ กันสีเวียง
  วัดวังตูม
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง พลอยพรพรรณ สรรพเจริญ
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พลอยไพรินทร์ ใยชม
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กุลภัสสร์ ไพเราะ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง จีรนันท์ คำบำรุง
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ชญานันท์ นาคกลอง
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ณัฏฐ์ชพล สุริวงษ์
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ แว่นแก้ว
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ทิพรัตน์ อินชาลี
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธนภัทร จินดาประดิษฐ์
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นฤวัฒน์ ดาพรม
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง นลินนิภา วงษ์สว่าง
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นันทพงษ์ บัวอุย
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ โพธิ์พิจาร
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ปติพาน กลิ่นบุปผา
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วิลาวรรณ หอมสุวรรณ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย วีรภาพ เอี่ยมสอาด
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย สงกรานต์ พงษ์โสภณ
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย สุริยา แสงดี
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อนันตโชค เต็มเปี่ยม
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง เกษศิรินทร์ เติมสุข
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง แพรวนภา จันทร์เอี่ยม
  บ้านหนองกันเกรา
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ สุวรรณเวช
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ วังเวช
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ภัทรภร คุ้มสอาด
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศรายุธ เจริญ
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อริสรา ชาวกัณหา
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เอกวินทร์ กรอบบาง
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง แพรวา รัมเวทย์
  วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย กีรติ ภูวงษ์
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ฉัตรชัย แสนแพงพัด
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ชยางกูร สายทอง
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ทินภัทร แก้วทอง
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง นัฐวรรณ งามเลิศ
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง นันท์ธิดา พูลสวัสดิ์
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย พรรษา ไม้หอม
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศรันยว์ ทองมี
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศิริวิวัช สุขมา
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย สราวุธ บริสุทธิ์ศักดิ์ศรี
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง สุทัตตา ดียิ่ง
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย สุริยา กุลตัน
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อนุพล ทองทรัพย์
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อิทธิพล บัวพ้นงาม
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เอกรัตน์ ประเสริฐ
  วัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย กิติศักดิ์ บุญกุศล
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐกาลย์ เคนะ
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐวดี บุญมา
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เคนะ
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธนกร ทัพดี
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง นพนภา ส้มเกลี้ยง
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย พันภิวัฒน์ คุโนรัมย์
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง มะลิวรรณ ยินนัง
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วรวุฒิ อายุโย
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ศศิธร ครองยุทธ
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ เจริญพร
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อภิวัฒน์ คุโนรัมย์
  วัดโบสถ์การ้อง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง กานติมา ขาวเจริญ
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ชญานันท์ ฤาชา
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ประทุมมา
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐชยาน์ มิสดี
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนากร ยินดี
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นฤมล อนุศาสนี
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ปุณณภา อิงคสกุลโรจน์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปุณณวิช อิงคสกุลโรจน์
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พรมนัส รื่นเพียร
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภักจิรา บุญมา
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วิมลวรรณ เห็นงาม
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง หทัยภรณ์ ปิ่นน้อย
  ชลนายกสงเคราะห์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กฤษฎาพร สะใบบาง
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กชาย จิรชัย สอดศรี
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ เปี่ยมญาติ
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ธนดล ปะตังเวสา
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง บุษกร พิกุลเงิน
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กชาย พรมงคล สาสินธ์
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พัชรีวรรณ ชัยชุมพร
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วรวัตน์ ลากุล
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สรวงสุดา นินทลักษณ์
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สุกัญญา กำจัดพาน
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง อุบลวรรณ ศรีสว่าง
  วัดทองย้อย
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กณิกา บุตรมาตร์
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กชาย กัณฑ์เอนก ทองอินทร์
  วัดพิกุลแก้ว
ป.5
2560
1
  เด็กชาย คนธรรพ์ บุญเพิ่ม
  วัดพิกุลแก้ว
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญมา
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ปภัสรา ชื่นวงษ์
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พัชรี ชนะกุล
  วัดพิกุลแก้ว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ เส็งประเสริฐ
  วัดพิกุลแก้ว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วนิดา ศิริ
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วิวัฒน์ สาริยัง
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ศิรวิชญ์ บัวเผียน
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กชาย สุพิรักษ์ มาสะธรรม
  วัดพิกุลแก้ว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง เจนจิรา จันทร
  วัดพิกุลแก้ว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญจิรา เดชเกาะเก่า
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติกานต์ คำแหง
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ไวสุภี
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนบดี เอมอ่อน
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนิดา นิจำปา
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มัญชุพร ขันธ์ทอง
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วุฒิชัย ใจเอื้อ
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศลิษา ตู้แก้ว
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สมัชญ์ รอดแจ่ม
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุทธิกานต์ แก่นเจ๊ก
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภินันท์ จารย์ลี
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เกณิกา นัคเรต
  วัดสันตยาราม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ สุโคตร
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กชาย กิตติพัฒน์ เกตุแย้ม
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ธีรภัทร์ เจริญบุญณะ
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นัจรินทร์ ประดิษฐ์ศรี
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กชาย พิชิตพล บุญธรรม
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา พวงทอง
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วายุ รอดสังวาลย์
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ศุภิญญา เพลียโคตร
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สุณี นามน้อย
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กชาย อภินันท์ อิศรางกูร
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง อรอุมา จันทคูณ
  วัดหนองรี
ป.6
2560
1
  เด็กชาย จารุกิตติ์ สมัน
  บ้านคลอง 14
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายณัฐพล มั่นคง
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายวีระภัทร สร้อยมาลี
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายศราวุฒิ เซ็นโส
  บ้านคลอง 14
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายอนาวิน ฮานับ
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวังดี
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิชา โต๊ะหมัด
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิดา แสงเสนาะ
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงณวิยา รักญาติ
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงนาตาชา ภาษา
  บ้านคลอง 14
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงปณิตา หนูน้อย
  บ้านคลอง 14
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เอเชีย ละอองเงิน
  บ้านคลอง 14
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายกรกฤษณ์ รุ่งศิริ
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายกานรบ พวงสมบัติ
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายกิตติชัย ใจคง
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายธีรพัฒน์ คูพันดุง
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายพชรพล ใจคง
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายวงศกร สร้างสม
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายวัฒนา สารีทอง
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงกมลวรรณ ดอกบัว
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิชา เจียรสถิตย์
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐรัตน์ ขวัญวงษ์
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงธิชาภรณ์ เกตุทอง
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงศิรินภา ดำดี
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสุริษา พระเจริญ
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงแอนนา มีวงศ์น้อย
  วัดปากคลองพระอาจารย์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายกมล เจริญสุข
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายจิรศักดิ์ โหยหวล
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายจิระพงศ์ เสนอใจ
  วัดโพธิ์แทน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายชนินทร์ เสนอใจ
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายสิรภพ พลวงศ์ษา
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายอธิพัฒน์ เรืองสุคนธ์
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงพิมพวรรณ รับความสุข
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงวริศรา ธงโทน
  วัดโพธิ์แทน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงวิไลวรรณ อินศิริ
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงอารียา คล้ายคลึง
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงเจนจิรา หรั่งกรุ่น
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงเอวิตา ตีระวรานันท์
  วัดโพธิ์แทน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายญาณภัทร วรรณะ
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายณัฐวัตร พงษ์ฉาย
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายธีรยุทธ์ วัลย์เครือ
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายประจักษ์ธรรม สระทองจันทร์
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายพีระพงษ์ สายทอง
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายเกียรติศักดิ์ ป้อมกระสัน
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิชา จิตสอาด
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงพรนภา บัวทอง
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรา แก้วประเสริฐ
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสุธิดา พีพันธุ์
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสุพัตรา สำเนียงเพราะ
  สาริกา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายธรรศ มาตะรักษ์
  อนุบาลองครักษ์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เด็กชายอาลามีน รุ่งโรจน์เลิศสกุล
  อนุบาลองครักษ์
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงณภัทรชา อุดชาชน
  อนุบาลองครักษ์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงปรีญาพร คนเพียร
  อนุบาลองครักษ์
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงพรธิดา บ้านใหม่
  อนุบาลองครักษ์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงพัฒนวดี บันดาล
  อนุบาลองครักษ์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงภัทรธิดา ยั่งยืน
  อนุบาลองครักษ์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงภัทราพร เกาะทอง
  อนุบาลองครักษ์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงมนัญญา อาดำ
  อนุบาลองครักษ์
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงรสิตา หอมเกษร
  อนุบาลองครักษ์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสโรชา วงษ์จำนงค์
  อนุบาลองครักษ์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงหฤทย์ชนัน วินนุวัฒน์
  อนุบาลองครักษ์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง จิดาภา จิตประสพเนตร
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จีรนันท์ เข็มกลัด
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร คงกล่อม
  บ้านกำแพงเศียร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นพพร ศรีชาญ
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นฤมล เนื่องจากฉิม
  บ้านกำแพงเศียร
ป.6
2560
3
  เด็กชาย นันท์นภัส หาญประจญ
  บ้านกำแพงเศียร
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พันธิตรา ฉัตรสุวรรณ
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พีรภัทร เขียนทอง
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วาสนา โชติสวัสดิ์
  บ้านกำแพงเศียร
ป.6
2560
3
  เด็กชาย วิธนกร สีเรือง
  บ้านกำแพงเศียร
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อรวรินท์ เพ็ชรเอี่ยม
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อิทธิกร คันธรัตน์
  บ้านกำแพงเศียร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อุไรวรรณ์ จันทรประสาท
  บ้านกำแพงเศียร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กรรณิกา บุญชู
  วัดดอนยอ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ ขำพุก
  วัดดอนยอ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา มณีขำ
  วัดดอนยอ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐภูมิ ยังดี
  วัดดอนยอ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ขำลอย
  วัดดอนยอ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธนิษนันท์ นันตา
  วัดดอนยอ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปฐวี สุมณฑา
  วัดดอนยอ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พีระพัฒน์ สาลิกา
  วัดดอนยอ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศิริวุฒิ สว่างแก้ว
  วัดดอนยอ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิขรินทร์ พรมแสง
  วัดดอนยอ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เกริกไกรวัลย์ สอนชื่อ
  วัดดอนยอ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ไกรวิชญ์ ภูมลา
  วัดดอนยอ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กรรณิกา เพ็ชรเมือง
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ญาดา สมศรี
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ธนศิลป์ ประเสริฐศรี
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ธีระพงษ์ แจ่มจันทร์
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นารีรัตน์ แวงโภสา
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย นาวิน คำแสง
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ภัทรพล รามพิชัย
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ยุทธ์จักร อริเอื้อ
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ศิริยากรณ์ กรีพัฒน์
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญสวัสดิ์
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สิริโชค เลิศวิลัย
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง เบญจมาศ เทพเสนา
  วัดบ้านพริก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง จารุพิชญา ทารีมุกข์
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธีรดนัย ทองพุ่ม
  อนุบาลนครนายก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นิชาภา อุทัยเสวก
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปฐมฉัตร พันธมาศ
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วฬัสพล โหระโช
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศิโรฒม์ นาคะจะ
  อนุบาลนครนายก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ สำรวจ
  อนุบาลนครนายก
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สรวิชญ์ สว่างอารมย์
  อนุบาลนครนายก
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สุภัค สุขสวัสดิ์
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุรวัศ รักธรรม
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนัญญา อุ่นธรรม
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เฉลิมชาติ ซิ้มประเสริฐ
  อนุบาลนครนายก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จักรชีวิน เกอะประสิทธิ์
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย จีรณัฐ ศรีบุตร
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ชนัญญู เชี่ยวเวช
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ทรรศนกร อยู่เย็น
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ธีรัช สรรพชัย
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย พัชรพงศ์ เพชรมาศ
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย รชต วาสกุล
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ เรืองอร่าม
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย วัชรากร หินไชยศรี
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ศักย์ศรณ์ คงแนบ
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สถาปัตย์ แฉ่งช้าง
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สิรภพ ต้นกัญญา
  อนุบาลบ้านนา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง กรรณิการ์ ธงแถว
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ ล้ำเหลือหลาย
  บ้านคลอง33
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชลธิชา บริสุทธิ์
  บ้านคลอง33
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วปลาด
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ณันทะกอน พิกุลศรี
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ปลิตา ล้ำเหลือหลาย
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ภูวนัย วระชัย
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กชาย รักษนันท์ มารศรี
  บ้านคลอง33
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วรวิทย์ หน่องพงษ์
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สวรรยา ชำนาญพัก
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สิริธร สุบุผา
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สุรีพร อุดตะมะ
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง อธิชา พุฒิซ้อน
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง อักษราภัค ศาสนกิจ
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง เพ็ญศิริ ธงโทน
  บ้านคลอง33
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ฐิติมา ทองประดิษฐ์
  บ้านช่องตะเคียน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนากร เราะหมัด
  บ้านช่องตะเคียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภัสนันต์ สหัสสานนท์
  บ้านช่องตะเคียน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นิรันดร์ กอบเกียรติกิตติ
  บ้านช่องตะเคียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วันธินี หอมละออ
  บ้านช่องตะเคียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กฤติมา บุญผ่อง
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง กวินทิพย์ จินตกานนท์
  บ้านโคกสว่าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กิตติพัฒน์ ทองดีนอก
  บ้านโคกสว่าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ขจรศักดิ์ บุญยิ่ง
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กชาย คเชนทร์ รัตนพันธุ์
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง จิตรลดา ดีเสียง
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ชลธิชา กดมงคล
  บ้านโคกสว่าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นิภาวรรณ สุขเมือง
  บ้านโคกสว่าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พงศกร วงศ์ชาลี
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กชาย พงศ์อนันต์ คิดยิ่ง
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สรัลพร ยงกุล
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สุดธิดา โสภา
  บ้านโคกสว่าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุภัสสรา สีเป้ง
  บ้านโคกสว่าง
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง กนกพร จันทร์ประโคน
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กาญจนา ศรีมุกข์
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิรากร กำโชค
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชัยพร ท้วมลี้
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฐานันต์ ศรีวิชัย
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา สัมฤทธิ์
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนภัทร รูปเงาะ
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธิติพร แก้วจำนงค์
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นบดินทร์กรณ์ สุขหอม
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง พรพรรณ ศรีเฟื่อง
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พัณณิตา ชุ่มทอง
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ หน่องพงษ์
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง วรพร รักธรรม
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วรษา ขันขาว
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ศิริวิมล ท้วมลี้
  วัดทวีพูลรังสรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กิตติพงษ์ บ้านใหม่
  วัดพรหมเพชร
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฐิติมา ผลไม้
  วัดพรหมเพชร
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ณภัทร มานะไป
  วัดพรหมเพชร
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนากร ภิกขุณี
  วัดพรหมเพชร
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ปานชนก ปริตติพงษ์
  วัดพรหมเพชร
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พลอยชมพู เธียรชาติสกุล
  วัดพรหมเพชร
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ภูมินทร์ นุ่มนวล
  วัดพรหมเพชร
ป.4
2560
4
  เด็กชาย มาวิน เธียรชาติสกุล
  วัดพรหมเพชร
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ยุวลักษณ์ ผาสุข
  วัดพรหมเพชร
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วรัญญา มั่งคั่ง
  วัดพรหมเพชร
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศุภกร อำไพ
  วัดพรหมเพชร
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สรรชัย ฤทธิ์แรง
  วัดพรหมเพชร
ป.6
2560
4