รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย พงศธร อินทรเสนา
  กองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธ
ป.2
2558
5
  เด็กชาย กฤดา ปันยารชุน
  จิตรลดา
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง กวินทรา ปัญญาบารมี
  จิตรลดา
ป.1
2558
5
  เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวารี
  จิตรลดา
ป.1
2558
5
  เด็กชาย ภูมิรพี ส่งสัมพันธ์
  จิตรลดา
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง รวิสรา ส่งสัมพันธ์
  จิตรลดา
ป.1
2558
5
  เด็กชาย สิรวัฒน์ จวบสวัสดิ์
  จิตรลดา
ป.4
2558
5
  เด็กชาย อัศวยุช ทัตตานนท์
  จิตรลดา
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง ทอปัด หาญอภินันท์
  บูรณะศึกษา
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง ภาพิมล แก้วมณี
  ปัญจทรัพย์
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง แพรวา งานเพียรเลิศ
  ปัญจทรัพย์
ป.5
2558
5
  เด็กชาย ภิญโญ ทิพยมนตรี
  พระรามเก้ากาญจนาภิเษก
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง เภริน ทิพยมนตรี
  พระรามเก้ากาญจนาภิเษก
ป.3
2558
5
  เด็กชาย โภไคย ทิพยมนตรี
  พระรามเก้ากาญจนาภิเษก
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง ชนม์ชนก นิธิพรศรี
  พระหฤทัยคอนแวนต์
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ปทิตตา นามบุญเรือง
  พระหฤทัยนนทบุรี
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง ปันฝัน สุสัณพูลทอง
  พระหฤทัยนนทบุรี
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง ปุณสรินทร์ ศรีลอยเมือง
  พระหฤทัยนนทบุรี
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง สุพิชญา แสนทวี
  พระหฤทัยนนทบุรี
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง ปวีณ ร่วมจิตร
  พระแม่สกลสงเคราะห์
ป.4
2558
5
  เด็กชาย กษิดิศ ฉัตรทอง
  ราชวินิต
ป.4
2558
5
  เด็กชาย จิรภัทร ศรีเมฆ
  ราชวินิต
ป.3
2558
5
  เด็กชาย ณชพล คล้ายมนต์
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กชาย ณภัทร ชาญไววิทย์
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กชาย ณภัทร พิทยปรีชานนท์
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กชาย ธรรมโชติ โจมเสนาะ
  ราชวินิต
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง นันท์นภัส รอดแถม
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กชาย ปภังกร เมธาวรารักษ์
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง ปัณทารีย์ แดงสี
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง ปาลิกา ทองทะจิตร์
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง พลัฏฐ์ธา ศรียาภัย
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง พิชญาภา คูสินทรัพย์
  ราชวินิต
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง มนประภัสสร โจมเสนาะ
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กชาย มหมงคล สุขมาก
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กหญิง อชิรยา ขวัญสวัสดิ์
  ราชวินิต
ป.2
2558
5
  เด็กชาย ไรวินทร์ พิทยปรีชานนท์
  ราชวินิต
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ญานิศา ศรีชาญกิจ
  ราชินีบน
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ณัฐณิชา เมธาภัทร
  ราชินีบน
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง ณิกัญญานัฐ พิมพ์จันทร์
  ราชินีบน
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง พรปวีณ์ ตัณฑสุทธิ์
  ราชินีบน
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง มณฑิสา ฐิติกวิน
  ราชินีบน
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง วรันธร ศรีชาญกิจ
  ราชินีบน
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง ศิรดา พรหมสิทธิการ
  ราชินีบน
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง นันทพร ชื่นธีระวงศ์
  วัฒนาวิทยาลัย
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ลักษิกา อนรมาน
  วาสุเทวี
ป.5
2558
5
  เด็กชาย ธนัชพล งามพร้อมสกุล
  สาธิต มศว.ประสานมิตร
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ภาณพรรฒ โกฏิชนม์
  สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง ธนวรรณ พันธ์เกตุ
  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ภูมิธิดา วิทโยภาส
  สารสาสน์วิเทศรังสิต
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง ชาลิสา ยอดระยับ
  อมาตยกุล
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง ณฤดี อภิชิตานนท์
  อมาตยกุล
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง ตุลยา ยอดแก้ว
  อมาตยกุล
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง สุวพิชญ์ รั่งเรืองเลิศสกุล
  อมาตยกุล
ป.3
2558
5
  เด็กหญิง จิตกาล มิตรกูล
  อัสสัมชัญคอนแวนต์
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง ปัญญาดา หิรัญรัตนพิสุทธ์
  อัสสัมชัญคอนแวนต์
ป.4
2558
5
  เด็กชาย พงศ์ธร จันทร์สว่าง
  อัสสัมชัญคอนแวนต์
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง อาสมาภรณ์ จันทร์สว่าง
  อัสสัมชัญคอนแวนต์
ป.4
2558
5
  เด็กชาย ณภัทร สิริภาสกร
  เซนต์คาเบรียล
ป.5
2558
5
  เด็กชาย อภิชาติ ศรีสุนทรไพศาล
  เซนต์คาเบรียล
ป.5
2558
5
  เด็กชาย อภิโชค ศรีสุนทรไพศาส
  เซนต์คาเบรียล
ป.5
2558
5
  เด็กชาย ชนัตถ์ เหมทานนท์
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ ชื่นธีระวงศ์
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย ปณิธาน เกริกอาชาชัย
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย ปรัชชัย เกริกอาชาชัย
  เซนต์ดอมินิก
ป.4
2558
5
  เด็กชาย ปัญญ์ ธีญกิจจานุกิจ
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย พลวัต สิโยพุทธวงศ์
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย พสิษฐ์ วงศ์เจริญชัย
  เซนต์ดอมินิก
ป.4
2558
5
  เด็กชาย พิชาภัทร์ มีชูเกตุ
  เซนต์ดอมินิก
ป.4
2558
5
  เด็กชาย ภรัณ กิจสุนทราภา
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย ภาคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ์
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย ยศกร ดารายน
  เซนต์ดอมินิก
ป.3
2558
5
  เด็กชาย สุรกิณห์ ติณพันธ์
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กชาย อิงคทัต ดารายน
  เซนต์ดอมินิก
ป.6
2558
5
  เด็กหญิง ณัฐรดา เตชะเสาวภาคย์
  เซนโยเซฟคอนแวนต์
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง มนัสนันท์ ผลสวัสดิ์
  เพชรถนอม
ป.5
2558
5
  เด็กหญิง วรนันท์ เชื้อชูชาติ
  เพชรถนอม
ป.5
2558
5
  เด็กชาย กรณ์ กาญจน์วีระโยธิน
  ไทยคริสเตียน
ป.1
2558
5
  เด็กหญิง ปภิณวิช อัศวลัลลภ
  ไทยคริสเตียน
ป.4
2558
5
  เด็กหญิง เปมิกา อัศววัลลภ
  ไทยคริสเตียน
ป.5
2558
5
  เด็กชาย จิรัฏฐ์ ธนบารเมษฐ์
  ไผทอุดมศึกษา
ป.5
2558
5
  เด็กชาย วรเศณษฐ์ ซาลาเริงพันธ์
  ไผทอุดมศึกษา
ป.5
2558
5
  เด็กชาย อัสมินท์ ดารามาศ
  ไผทอุดมศึกษา
ป.4
2558
5
  เด็กหญ กรรณิการ์ ดีเจริญ
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา จีระเดช กัณพัฒนะ
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ จุภาภรณ์ เงินบำรุง
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ชนินาถ เฮ้าลาแสงคำ
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชลลดา รอดอุตม์
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชัญญา บุรีเจริญ
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ญาดา รังสรรค์ทรัพย์
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ฐิติชญา คนมั่น
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา ณภัทร มาฆทาน
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ณัฏฐนันท์ ธีรพลอำพัน
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา ณัฏฐวัฒน์ ไสยสนิท
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณัฐณิชา วงศ์ข้าหลวง
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณัฐณิชา คณามิ่งมงคล
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณิชตา หงษาคำกุลวรา
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา ถิรวัฒน์ ขาวเรือง
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ธณศิริ แกว่นธัญญกรณ์
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนวิชญ์ ผลิตนนท์เกียรติ
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ธนัญญา พิทักษ์วงศ์เลิศ
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ นิสนีน กาหรั่ง
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ปิยวัฒน์ สมบัติทิพย์
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา พงศกร ดวงขำ
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พอใจ ศรีสวรรค์
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พิมลพรรณ เกษฒธนาสิน
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา พุฒิพงศ์ เที่ยงหนู
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ภัทรา ภาชู
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ รติมาภรณ์ สุนิวัชรานุพงษ์
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ รวินันท์ ยืนยงกุล
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ รุจิรัตน์ กรุดบาง
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ วชิราภรณ์ คุ้มประชา
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กชา ศุภเสกย์ เดชะปัญญา
  โรงเรียนพญาไท
ป.4
2559
1
  เด็กหญ อาทิตญา ใจรัก
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ เกวลิน ธรรมกุล
  โรงเรียนพญาไท
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กชกร มีล้อม
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กชกร ศรีศักดิ์นอก
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กัญญพัชร สุนทรามระ
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา ก้านภูมิ กายตะขบ
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา กิตติพงศ์ โสมดี
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา กิตติพศ นาคแดง
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กุลกนิษฐ์ ภัทรคุปต์
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กุลกิตติยา เปรมฤทัย
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กุลภัทรา สีลาดเลา
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชมบุญ สุขช่วย
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชุติมา ลาภสาร
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณรันฑิยา แท่นรัตนกุล
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณัฐกฤตา เพชรปราณี
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณัฐรดา มานิตยกูล
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณิชกุล จุลกะเศียน
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณิชา ขำกัน
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนวัฒน์ วันเสน
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนวิชญ์ เจษฎาภัทรกุล
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธรรมวัจน์ สมลา
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ นนธิชา บัวผัน
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา นุรุตร จงกลบาน
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา บวรนันท์ วุฒิเวชช์
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ปณิตา ดำรงค์โภคิน
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ วริศรา สุนทรประสิทธิ์
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สุชาฎา เจริญเอง
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา สุนิธิ นาคราช
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สุปวีณ์ จันทร์แจ่ม
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ อมรสิริ สุวรรณเมือง
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา อัครวิทย์ ศรีโสภา
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กชา เกียรติยศ เรืองศรี
  โรงเรียนอนุบาลสามเสน
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กมลชนก พิบูลย์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กชา กมลภพ เชษฐศาสน์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กชา กวิน บุญชัย
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ จิราภา จันทร์สมวงศ์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ จีรนันท์ มีทอง
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ จุรีพร ขลิบทอง
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ชมพูนุฌภ์ ดิษฐสมบูรณ์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ฐานิดา ช่วยชู
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กชา ธนดล ศรีทองดี
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ธัญชนก นาคอินทร์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ นฤมล บุญชื่น
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กชา นิติภูมิ เถื่อนทอง
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ บุญยานุช อินทรตา
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปนิดา จิคำ
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปภาดา ตันทองชัย
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พรชนก โก๊ะอิ่ม
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พลอยแก้ว อินทรมาพลอย
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พิริยาภรณ์ บุญอินทร์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ภริดา สีทอง
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ รัตนาภรณ์ สวมสูง
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ วริทยา วนะรุจิ
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ วิมลวรรณ วิเศษสิงห์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ศิริมาศ ฟื้นหัวสระ
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กชา สิปปวิชช์ ไพโรจน์
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สุกฤตา จันทร์โสม
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อรปรางค์ ชัยสงคราม
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อาทิมา งามขำ
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อโนชา ทองใบ
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ เนตรนภา บุตรจรัล
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กชา เพชรกล้า อินทรมาพลอย
  โรงเรียน โฆสิตสโมสร
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กฤตยา สิงหะ
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กัญญาลักษณ์ ผิวชา
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ จริยา มะลิซ้อน
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ชนวรรณ อ้นมี
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ชนาภัทร สมบูรณ์
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ฐาณิสรณ์ อิ่มวิทยา
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ณัฏฐาเกด จำปาทอง
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา ทัตธน ตะพิมพ์
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา ธนภัทร โชติพนัส
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ บุษยเนตร ภู่สันติสัมพันธ์
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  นางสาว ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  นางสาว ปรางทิพย์ บุญโตนด
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปราญชลี ชมสุข
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปิยะฉัตร ปานคำ
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พิยดา พันชนะ
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา พิสัฐพงศ์ ทรงงาม
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา ภูตะวัน วีระศรี
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ มธุรดา สุพิมล
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา ศักย์ศรณ์ ถือโครต
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ศิริวิภา ศรีบัวลา
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา สหรัฐ ไชยตะวงค์
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา สารริทธิ์ วรรณวี
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สุธาสินี สะอาด
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สุวรรณี คุชิตา
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา อดิเทพ วงค์สืบ
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  นาง อนูร อ่อนหวาน
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา อภิวิชญ์ บุญหา
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อรรถชัย อัศวเมธาพรหม
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อรอินทร์ ทรรศนนิธิ
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา อัครเดช อิ่มเอมประเสริฐ
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ เพชรไพลิน ปงรังสี
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  นางสาว เอ็มอร บุตะเขียว
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ แพรวพรรณ ไชยสิทธิ์
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กชา ไวยวิทย์ อนุสิทธิ์
  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กุลณัฐ วิมลรัตน์
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ขวัญแก้ว ปิ่นเมฆ
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ชนกชนม์ กิจอรุณ
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา ชวัลวิทย์ เตี่ยวขุ้ย
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ณัฏฐณิชา ยศอ่อน
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ณัฐกุล หรั่งปั้น
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ณัฐชา อิ่มจาด
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธนกฤต มีทั่ง
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธนภร ธัญญานันท์
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธนวรรณ เดชาเลิศ
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธนวิน อ่วมอุ่ม
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธัญพิมล พันธ์ทวีแสงทอง
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นพเก้าเกษรา โพธิ์รี
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นันทวรรณ บุญราษฎร์
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปภาดา มาท้วม
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปริพัตร์ รุ่งเรือง
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา ปัณณวัชญ์ เทพวัง
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปิยธิดา เปียอยู่
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปิยนุช เปียอยู่
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา พสุพัฒน์ ชมถนอม
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ พิมพ์พิชญา ปรีประทุม
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา ภาสันต์ แจ่มจำรัส
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วรัญญา นามวงษา
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วรัญญา แก้วสมนึก
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วิธวินท์ แตงงาม
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา วิศรุต ไตรศักดิ์ศรี
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ศุภลักษณ์ ประดิษฐ์ดี
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา สรวิชญ์ สายสวาท
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา สัณหณัฐ ครึนสันเทียะ
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา สุกฤษฏิ์พงศ์ เมฆาธร
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ไพรัลยา เลิศกิตติกุลโยธิน
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม
ป.5
2559
3
  เด็กชา กมลวุฒิ ภู่รัตน์
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา กิตติพงษ์ สอนพรม
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ชนาธิป พิทยาคมกุล
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ชัญญาภัค ประภาศิริ
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญ ณัชชญา กัลยาณมิตร
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญ ณัฐนิชา บุญให้
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธนภัท จังคณิภากุล
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชา ธนภูมิ แซ่จึง
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธนัชพร เสถียรไพศาล
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชา ธนากร สูงส่งเกียรติ
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชา ธีรัตม์ เส็งสุข
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นิติยา บับพาวรรดี
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชา นิพนธ์ ปัทมะโรจน์
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา บวรทัต นิพนธ์เจริญศรี
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญ ปนิตตรา สีทาป
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ประชาธิปไตย เปลี่ยนม่วง
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปัญพร วงษ์โทน
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ พจณิชา โตงาม
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ พนิดา เฉิดฉันทวณิช
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ภคินี เฉยดี
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญ ลลนา คุรุเมธากร
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชา วิศรุต ปุริโสตะโย
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชา ศวัส ปัญจะหัตถ์เจริญ
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ศุภกฤต สาธรกุลบุตร
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา สรรพณัฐ โล้วพงศ์สถิต
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ สุจิรา มะติยะภักดิ์
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญ สุชานันท์ จิตดิลกกุล
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา สุวพัช หวังธีรพงศ์
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชา อินทัช แสงจันดา
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อุษา อินทรอำนวย
  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ กมลทิพย์ เลิศการช่าง
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา กิตติศักดิ์ โสมา
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ ชนากานต์ นิพภาวโต
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ ญาณกร มากฉลาด
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ณรงศักดิ์ กันธะวัง
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ดิศรณ์ เพชรพร้อมนาค
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ธัญญ์กูณฑ์ กลัดงาม
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ธัญวัฒน์ มะลิกอง
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา นรเศรษฐ์ บุปผา
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ นันทภัค บุญราศรี
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา นิติพงษ์ วาปี
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ ปรมาภรณ์ จรเจริญ
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ปรัญชัย ศรีชมภู
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ภควัต แสนบุญศรี
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ มนัสวรรณ บุญบรรดารสุข
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ วริษา ศรีเหรัญ
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ ศรัณย์ภัทร บุญบรรดารสุข
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา ศุภาวัฒน์ ทองชัยประสิทธิ์
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ สุพัทรียา บุศย์น้ำเพชร
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ อรรัฐภัค เพ็ชรยิ้ม
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ อาจารียา อนุพันธ์
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กหญ อารียา หมัดอาหลี
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา เศรษฐพงศ์ บุปผา
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา เอกภาวิน มะตัง
  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
2559
4
  เด็กชา กฤตกานต์ สาระบุตร
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ กัลยากร สุภัทโรภาสพงศ์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา จักรพล เจียมตระกูล
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา จิราธิวัฒน์ เอี่ยมสอาด
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ชนิสรา ต่ายธานี
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ชัญญา วัตถือธรรม
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ฐานพัฒน์ แสงเหมาะ
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ณัฐ เลาะมะ
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ณัฐพงศ์ บุญแสง
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ณิชนันท์ ตระการจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธนกฤต นะไรรัมย์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธนรัตน์ ใจเข้ม
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธีรเดช ขำประสาท
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ปติพน พันธผล
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ปรเมศวร์ โกฏิรักษ์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา พชรดนัย เพียรทำดี
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา พรรณกวี พิมขำ
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ พรลภัส น้อยสุข
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา พลจักร เจียมตระกูล
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ พีรดา บุญยัง
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา พีรศักดิ์ อุปถัมภ์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา ภัทรพล ศรีสุวรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ รวิพร จันทร์ขอนแก่น
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ รัตนภรณ์ สุภาพรหม
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา วศินภัทร์ ต๊ะคำ
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา วีรยุทธ บุญถ่าน
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา สิทธิภัทร์ ไชยเมืองมา
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ อรนลิน มะเล็ง
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กหญ อลิสา ไชยสุกุมาร
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา เปนไท ราชวัฒน์
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชา เปมทัต สุขบรรจง
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เตชินท์ วิสุททธิแพทย์
  กรุงเทพคริสเตียน
ป.4
2559
5
  เด็กชาย พงศธร อินทรเสนา
  กองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา
ป.3
2559
5
  เด็กชาย อัฒถมณ วนะรุจิ
  ชาลีสมุทร
ป.4
2559
5
  เด็กชาย จิรภัทร สฤษฎิ์วงษ์
  ดรุณพัฒน์
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ณัฏฐนันท์ นวลจันทร์กุล
  บางกอกทวิวิทย์
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ปราชญ์ โชคสัมฤทธิ์ผล
  บางกอกทวิวิทย์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง มุกต์สิน ทองทิพย์
  บางชัน
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง อินทุกานต์ จารุตามระ
  ประชานิเวศน์
ป.4
2559
5
  เด็กชาย กฤติเดช จันทร์ไกรทอง
  ผไทอุดมศึกษา
ป.5
2559
5
  เด็กชาย อภิภู สายบุตร
  ผไทอุดมศึกษา
ป.5
2559
5
  เด็กหญิง มนัสนันท์ วระศาสตร์
  พระมารดานิจจานุเคราะห์ นภาพร วระศาสตร์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง นวนันท์ พลหิรัญลักษณ์
  พระมารดานิจจานุเคราะห์ นันท์ทิตาพลหิรัญลักษณ์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ณภัทรชนก พรรณบัว
  พระมารดานุเคราะห์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง วรรณวธู พงศ์พิยเดช
  พระมารดานุเคราะห์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ออมพลอย ประสิทธิ์กสิกรณ์
  พระมารดานุเคราะห์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ศุลจิตรา สะอาดเอี่ยม
  พระวิสุทธิวงศ
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ปวริศา จันทร์บาท
  พระหฤทัยคอนแวนต์
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ญาณกร ลำพุทธา
  พิชญศึกษา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ตรียะฉัตร
  พิชญศึกษา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ชขพล ขจรเดชะ
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ณพณัณฑ์ สุวรรณนุรักษ์
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ธนกร ป่าไม้
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ธีรพล เจียมจิรอนันต์
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง พีรดา สกุลกิตติยุต
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ศรัญญ์ หมื่นศรีทับทิม
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ศักดิ์นันท์ สัตย์ธรรม
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง อนุสญา แก้วสุวสิงห์
  ราชวินิต
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง กัลยกร สุขมาก
  ราชินีบน
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง นสิญา พันธุ์สวัสดิ์
  ราชินีบน
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ปพิชญา ลีกิจจากร
  ราชินีบน
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง อชิรญาณ์ หอมขจร
  ราชินีบน
ป.4
2559
5
  เด็กชาย รชต โสวะภาสน์
  ศิริเทพ
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ภาสวิชญ์ เมฆชลลิกา
  ศิริเพ็ญ
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง พรนัชชา ธรรมชาติ
  สาธิตราชภัฏสงขลา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ญาณเทพ ประสิทธิ์สมสกุล
  สาธิตสวนสุนันทา
ป.5
2559
5
  เด็กชาย รุ่งรดิศ ศรีชัยวิศาล
  สาธิตแห่งม.เกษตร
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ครบปริญญา
  สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง นภสร นิรุตติธาดา
  สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง กชพร วัฒนอารีกุล
  สารสาสน์วิเทศสายไหม นางณรินี วัฒนอารีกุล
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ศิริกำภู จุดจันทึก
  อนุบาลนครราชสีมา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ปฏิภาณ หมวกแก้ว
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2559
5
  เด็กชาย กฤธภพ ภิวรรณ
  อนุบาลสามเสนฯ
ป.3
2559
5
  เด็กหญิง พริมาตา รัตนโกเศศ
  อนุบาลสามเสนฯ
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง พัชรพร ปาวิชัย
  อนุบาลสามเสนฯ
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ศรัญรัช หมื่นศรีทับทิม
  อนุบาลสามเสนฯ
ป.3
2559
5
  เด็กชาย ชนากานต์ ทองวิชิต
  อรรถมิตร
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ณัฐชานันท์ เลิศนวนิล
  อรรถมิตร
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง ปวริศา วีระอำ
  อรรถมิตร
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง สุกฤตา นรสิงห์
  อรรถมิตร
ป.3
2559
5
  เด็กหญิง อัยยา เสนาธรรม
  อรรถมิตร
ป.4
2559
5
  เด็กชาย โสภณวิชญ์ ระเบียบโอษฐ์
  อรรถมิตร
ป.4
2559
5
  เด็กหญิง รัฐวรินทร์ วิสุทธิแพทย์
  เซนต์โยเซฟ
ป.2
2559
5
  เด็กชาย จิรายุทธ แสงฉาย
  เปรมฤทัยลำลูกกา
ป.3
2559
5
  เด็กหญิง ปุณณดา วงศาโรจน์
  เปรมฤทัยลำลูกกา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ภูผา ชนะคช
  เปรมฤทัยลำลูกกา
ป.5
2559
5
  เด็กหญิง ศิริลักษ์ บุญเขต
  เปรมฤทัยลำลูกกา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย เยนศิระ มนตรีเศวตกุล
  เปรมฤทัยลำลูกกา
ป.3
2559
5
  เด็กชาย รังสิมันต์ อริยสุนทร
  เฟื่องฟ้าวิทยา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย กรณ์ กาญจน์วีระโยธิน
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กชาย ชยธร เคลลี
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กชาย ติณห์ชนา เหลืองประเสริฐ
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กชาย ธิติทัศน์ เหลืองประเสริฐ
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กหญิง พิช่ามณชุ์ ชัยรัตนภิวงศ์
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ เตชะขะวณิชกุล
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กหญิง ศรทิพย์ เหลืองประเสริฐ
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กหญิง สิตานัน ลีลาเฟื่องศิลป์
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กชาย อภิวิชญ์ เทพหนู
  ไทยคริสเตียน
ป.2
2559
5
  เด็กหญิง ณณณิฌา พัฒเสมา
  ไผทอุดมศึกษา
ป.4
2559
5
  เด็กชาย ปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ
  ไผทอุดมศึกษา
ป.4.
2559
5
  เด็กหญิง กัญญาภัทร สงฆ์เจริญ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กาญจนี จันทร์ทา
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จันจิรา แจ่มสาคร
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชลขวัญ รัตนศรีสมภพ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ฐานันดร์ มนตรีวงษ์
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นพคุณ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐริกา นึกถึง
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนัสสรณ์ ชุดชา
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนากร พิมพ์บาง
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนาธิป บุญเต็ม
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนโชติ ทองริ้ว
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นารีรัตน์ เผ่านาค
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปรีดี วิเศษศักดิ์
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปัญญาวุฒิ บัวทอง
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พงศกร พืชจันทร์
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก เพ็ชรศรี
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภัทรพล แก้วน้อยมหาพรม
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภูษนะ สุวรรณประเสริฐ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วนิดา จิรพนาสม
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วรรณภา ดาศรี
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วสิพร ตรรกพิพัฒน์
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วัชรชัย พราหมณ์ลอย
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศุทธินี ธนะสาร
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิรมงคล ฉวีวรรณ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุชาวดี เชนไชย
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุรธัช รอดจำรูญ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิชาติ โชติเกียรติ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิวิชญ์ ชาญประเสริฐ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อัจฉรา แซ่เหลือ
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เจตดิลก ขันโมลี
  บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กณิศา ปรีชาเลิศประเสริฐ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย กิตติพิชญ์ ศรีใจ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กุลธิด่า ศิลาอุดม
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง คณิศร ปรีชาเลิศประเสริฐ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชยุตพงศ์ สร้อยดี
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัชพล ศรีศรัณยูนนท์
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ พรหมกร
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐภาส แซ่โอ้ว
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ จังพูนลาภ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนโชติ นันท์ตา
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธันญรัตน์ ปิ่นคำ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธันฐภัทร์ เกียรติไกรศร
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธารทิพย์ ชุ่มหอม
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นิตุรงค์ เจียมตน
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นิภาพร โคกเกษม
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปิยดา กออำไพ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พรชิตา ปัญญาพริ้ง
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พศณัตร กุลนิวัฒเจริญ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พัฒพิชญ์สา โสภณธรรมพัฒน์
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ทรงชุ่ม
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ กิ่งก้าน
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ เจริญยิ่งพงษา
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วรัทยา หารคำ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศรัญย์ภัทร สายนุ้ย
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สิรภัทร ชินหงส์
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ วิโรจน์ธนะชัย
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เจนณัฐตา ตันหลี
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เอกเนติ หินเธาว์
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง แพรวา ชูกลิ่น
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง โศภิตา เล่งระบำ
  วัดพลับพลาชัย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กนิษฐา อูอ้น
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ขจรกุล เจริญกุล
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฆฤษวี ศิวาวุธ
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชัยสิทธิ์ ฤทธิแผลง
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฐานัตถ์ วัชรพงศ์เพชร
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ดลวัฒน์ คำเพ็ง
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ทศพล สาวิสิทธิ์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธงชัย ปลอดภัย
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนกร มั่นกันนาน
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธนพร ชื่นชม
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธนพร ชาติยานนท์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ปฐมพร วิทยาอมรกุล
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปัณฑารีย์ นิมิตเกษมสุภัค
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พรสวัสดิ์ จันทร์สวัสดิ์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พศิน ทากุ
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัณณ์ชารัตน์ ห่วงนาค
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัณณ์ชิตา ห่วงนาค
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัลลภา จิรจงสิริพงศ์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภัคพล อริยะวงษ์พิทักษ์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภัทรพล เลิศสิริลดากุล
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ภาวินี จิตบุญ
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มณีรัตน์ แซ่เฮ้ง
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ลักษิกา ลีลาการสกุล
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรัมพร มิฆะเนตร
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วิทยา พรหมนิรันดร์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริวรรณ พิสวาสดิ์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุพรรษา นรารักษ์
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุภาวดี ขันอาษา
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุวิตตา พรหมมาคม
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สไบหยก ชูเนตร
  ทุ่งมหาเมฆ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ ศุนะยุกติ
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลชนก เพ็ชรมณี
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กุลยา ครูพิพรม
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ขัตติยา ตองคำ
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จิรดา รัตนนิธินันท์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ โพธาราม
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ณภัทรจิรา เสาเวียง
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ณภัทรวรา พิริยะธนารักษ์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ทิฆัมพร กองเกิด
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธนวรรณ สนขาว
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธิมาพร อ่อนกัณหา
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นภสิทธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นภัสสร ป่าตุ้ม
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นวพร ทองดี
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นันฐิกานต์ ศรีสุข
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นันทิชา เหล็กดี
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ประอรรัตน์ สุทธิ์บุตร
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ปวเรศ องค์เจริญวุฒิ
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พบธรรม บุญคง
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิชญ์สินี กรรณ์สนธ์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ภิชชญานันท์ สิทธิกุลพานิช
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ลักษมณ วังกาใจ
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรุณอร เหมหอมเงิน
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศิวกร หงษ์เวียงจันทร์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สรศักดิ์ พึ่งพันธ์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สรัลรัตน์ วงศ์เวคิน
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อนุชสรา เมืองแพน
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อัฑฐ์ภูมิ รุ่งสุวรรค์โพธิ์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เกวรินทร์ ทับสุวรรณ
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เขมทัต ขวัญจิตรพิทักษ์
  ราชวินิตประถมบางแค
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤษณ์ อูตากาวา
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชญาดา มะลิลา
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา คำภูแสน
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ชัชวาล บุญเรือน
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ทัตพิชา ศิริบุญ
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธวัลรัตน์ อนุพรม
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นริศรา อยู่สุข
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นันท์นภัส จงประสิทธิ์
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิศารัตน์ เสี้ยวทอง
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปฏิภาณ เขียนสายออ
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปนัดดา พงษาปาน
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พิชยะนันต์ พิมพกรณ์
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภพธร บริจาค
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มนปรียา พิมพ์สารี
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รณภัฏ ศรีเต็ม
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รัชพล อินทร์หอม
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรณัน อรุณรัตน์
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วริศราพร ศรีเมือง
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศรุตยา ปาลวัฒน์
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สหพันธ์ เหลี่ยมมณี
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิทธา ทาทิวัน
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิทธิพล งามสินทรัพย์
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุทธิพงศ์ จำนงศรี
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุวิดา ทองชื่น
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อนพัทย์ แจ้งสูงเนิน
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อรอนงค์ หล้าน้อย
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เนตรดาว นนสะเกษ
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง แซนดร้า อูเดมเอซู
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง โชติกา คำลุน
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง โชติการ ดำแดง
  บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กฤติภูมิ สุดแสวง
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กอบัว เจริญสิรกุลชัย
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กัมปนาท วิเชียร
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จิตรลดา ต้นจัน
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิรรัตน์ สังข์โสม
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ญาณิสา เล็กสำราญ
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ฐานพัฒน์ แซ่ลิ้ม
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มอญเก่า
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธนัญญา คำถาวร
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธนาวดี บุญบำรุง
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธฤษวรรณ กังสดาลพิภพ
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธีรเดช วิณรงค์
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย นราวิชญ์ ปิกจุมปู
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นฤมล วันศิริ
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นวพร เฟื่องอักษร
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นวมินทร์ เกิดชูชื่น
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปริยากร สุขรัตน์
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พชรพร แทนขำ
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พัณณิตา แหยมดอนไพร
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มฉิมา เลาพฤกษาพันธ์
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รสิกา สีจำปา
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัชฎาพร จักรนามล
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุกฤษฏิ์ สีมงคลรัตน์
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชัญญา บุญสิงห์
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุพรรษา พุทธินันท์
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุภัคจิรา แสงมนตรี
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนัญญา สุดจิตต์จูน
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อนุสรณ์ มณีจร
  วัดหนัง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อภินันท์ กิ่งใหญ่
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เปรมมิกา นิคมทัศน์
  วัดหนัง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กฎชกร แก้วศรีทัศน์
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กอเตย ศรีบุญชัย
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัลยา มิ่งสมบูรณ์
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จอมขวัญ วรวงษ์
  วัดอุทัยธาราม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง จีรวรรณ โม่งคำ
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จุฑามาส เขาชัด
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชุติมา สังข์ทอง
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ตัวต่อ โตวณิชยการกูล
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธนิดา นุดนาบี
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีรพงศ์ บริวาร
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีระภัทร บริวาร
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นพดล ศรราม
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รังสิมา ภูจอมเพ็ชร
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศศิยา แป้นเมือง
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ศารินท์ มีสัตย์
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สรยุทธ สร้างไธสง
  วัดอุทัยธาราม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สุนิสา รวมรส
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุรศักดิ์ นิลอ่อน
  วัดอุทัยธาราม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สุวภัทร โพธิ์จงรักษ์
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อนันตศักดิ์ มีศรี
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ สีลานาม
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อภิลักษณ์ ชัยภิมล
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อรวรรณ พูลหนองแวง
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ยะก๊บ
  วัดอุทัยธาราม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา สิงห์โนนตาด
  วัดอุทัยธาราม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา เขาชัด
  วัดอุทัยธาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เจีย เจีย ตัน
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เทน นิ่มนวล
  วัดอุทัยธาราม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย เบญจา ภารจรัส
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ไกรวิชญ์ จันทะคุณ
  วัดอุทัยธาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กฤติญา บุญเพ็ง
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กัญญากร ญวนมี
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กัญญาภัทร์ ละลน
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ จามรธวัช
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัลยา พันแก้ว
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิรวรรณ แซ่ด่าน
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จีรนันท์ เดชปัญญาวัฒน์
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จุฑามาศ ก่อแก้ว
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ฉัตรเงิน พูลสวัสดิ์
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชนินทร์ มีชำนาญ
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ลิปางกูร
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชามา คงคาสวัสดิ์
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ญาตาวี โนนเวียงแก
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฐิพรรณพร แนบสนิท
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐพล มณีเขียว
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ถิรญา สุวรรณโชติ
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนพล ยงสืบชาติ
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญรดา กรุณา
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นนลนีย์ เครืออุ่นเรือน
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปลายปี การุณชาติ
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปัณณธร ไม้สัก
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปาลิตา โตน้ำ
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง มัลลิณี ละลอกน้ำ
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย รัฐภูมิ สำรัว
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ช้างงาม
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อัยยาวีร์ นัดดาพรหม
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อิสระ โสมี
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อุดมศักดิ์ เกิดสุข
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เบญญาภา จันทร์สาร
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย โภควินทร์ ยิ่งกุลบวรภัค
  วัดเวตวันธรรมาวาส
ป.5
2560
4