รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อุบลราชธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์หาญ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กชาย ธีระยุทธ สาระมัด
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กหญิง พรนภา ภูมิบุญชู
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กหญิง รัตนพร เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กชาย ศุภลักษ์ พันอินป้อ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กหญิง สายธาร ปลุกใจ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กหญิง สุภาวดี นิสาธรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กหญิง อรชา สุตรา
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กชาย เจษฎายุทธ เคลือนอก
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
4
  เด็กหญิง กนกพร ศรีจำนง
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ มุสิกา
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย กริธตภัทร แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย กิติพงษ์ จงเทพ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย จิรพัชร แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย จิรเมษ จันตรี
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย จีรภัทร พิมพ์แก้ว
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง จุฑามาศ เพียผือ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ชนาธิป ส่งเสริม
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ขุญจำรูญ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา เอ้โทบุตร
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ณัฐนันท์ ไลยะพงศ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ธนากร สุวรรณชัยรบ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย นพเก้า แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย นิรุจน์ ถาวรพงษ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย บุญส่ง กนกทอง
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ปนัดดา สายสอน
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ปริญญา ศรไชย
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ปาริชาติ คำสอนภา
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย พงษ์พีระ ถาวรพงษ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย พยัคมเทพ จันทร์บุผา
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง พรชรินทร์ สุตาสุข
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง พิมพ์วรัญ ศิริบูรณ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ฟองฟ้า พรมเด่น
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ภัคจิรา บุญจำรูญ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ภัทราพร บุญจำรูญ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสนปาน
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ภูมิพิมพ์ พิมมาร
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ภูวเรศ เศษภูเขียว
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย มาโนชญ์ หลักกำแพง
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ยุวรินทร์ หงษาลึก
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง รวิพร สุตาสุข
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง วนิดา เทวรพงษ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง วรัทยา แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง วริศรา แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง วิชาดา วงษ์เกษ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย วิทวัส ถาวรพงษ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ศิรภัสสร เวทมาหะ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ศิริบูรณ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย ศุภชัย ลุคำนึง
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย สิทธิพร ก้านดำ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย สิรชัช จันทร์บุผา
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง สุธิตรา จันทร์ตรี
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย สุธิพร บุญช่วย
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย อนิรุทธ์ ส่งเสริม
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย อนุวัฒน์ ดีประสิทธิ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย อัครพล พอกพูน
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง อุมาภรณ์ แสงกล้า
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง อุมาภรณ์ ศรีไชย
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง เขมจิรา ผ่านมณี
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย เจษฎาพร สุดาสุข
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย เจษฎาพร แสวงสุข
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย เนติธร วงษ์ศิริ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง เบญญาภา บุญช่วย
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง เบญญาภา บุญจำรูญ
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง เปรมศินี จันพวง
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง เมทินี เจียมวงศ์
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กชาย เอกสิทธิ์ จันทร์พวง
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง โยชิตา คำนวน
  บ้านจานตะโนน
2558
1
  เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรศิริ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย กฤษฎา มุลสาโคตร
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง กัลยาณี สิงหะไชย
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย กิติพงษ์ ทวีสุข
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ขนิษฐา สลางสิงห์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง จินตนา ศิริรักษ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย จิรายุ บุษบา
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง จิลลาภัทร บรรทร
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย จุลจักร พลศักดิ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เนื้ออ่อน
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ฉัตรมงคล ไชยบูล
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ชนันภรณ์ นิพขันธ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ณพศ มงคลกาล
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ จำปานก
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ณัฐภัทร ขำตา
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ สารมะไน
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ตะวัน อบปาญ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ธนภัทร โภคาพันธ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ธนากร กำไรงาม
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ธรรมนูญ นนท์ประมาณ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ธรรมพล เผ่าภูรี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ทาทอง
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ธีรนันท์ สีสละ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร หาญสมศรี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย นพรัตน์ ศรีศิลป์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง นวนันท์ มุขศรี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย นวพล ศรศิลป์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย นันทวัตร์ สารีพันธ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย นิษฐ์ พลสวัสดิ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมขุนทด
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ปณิดา กันหาพันธ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ปริตรา สอิธรัมย์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ปรียานุช นิพขันธ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง พรรณภา แสงสว่าง
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง พันธิตา สร้อยคำ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย พานทอง รามไทย
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง พิมพ์มาดา พลอินต๊ะ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย พิเชษฐ์ ทองนิ่ม
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย พีรภัทร ไตริน
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ภริวัฒน์ สมญา
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ภัคพล ศรศิลป์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ภาณุพงศ์ ปานสว่าง
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ภาณุสิทธิ์ พิณโย
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ยศวดี พลสวัสดิ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ยุทธนา พลาพันธ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง วนัชนาภรณ์ ไชยบูล
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง วรณี บุญมาลา
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง วรรณภาพร พรรณเจริญ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง วริศรา ถูกพันธุ์
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย วสันต์ บุญรับ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย วัชระ จำปานาค
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย วายุ ชนเวียน
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย วีรภัทร หาญสมศรี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง ศศิประภา พิมศรี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย ศักดา แก้วมณี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย สมชาย สายมา
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง สุนิตา ภักดี
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย สุรัตน์ พรมนิลา
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย อัครพล สารบุญ
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กหญิง เกษราภรณ์ ลาพัน
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย เอกภพ สาระไทย
  บ้านท่าเมือง
2558
2
  เด็กชาย กิตติพงษ์ โชติพิบูลย์
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย คราวุธ สุขแสง
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ชุติมา ศรีโท
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ญาณากร ครองยุติ
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ฐิติพร ครองมุณี
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย ดนุพล ครองยุติ
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ตวิษา ฉรีรักษ์
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย ทัศไนยณ์ อาจเอี่ยม
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ธิติสุดา ทวีศรี
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ปนัดดา เยาวยุมล
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย ภัทรพงศ์ ฤทธิรงค์
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง มนฤทัย พูลเนิ่ม
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ยุพิน อาจเอี่ยม
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย วีรยุทธ ครองยุติ
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง ศิริขวัญ ตะดง
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย สนสิทธิ์ อาจเอี่ยม
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย สรรเพชร อาจเอี่ยม
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง อัญชลีพร ครองยุดา
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กชาย อิทธิไกร พุฒลา
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง เสาวณี อันวิเศษ
  บ้านกุดกะเสียน
2558
3
  เด็กหญิง จิรัชญา ภัควันต์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง ชนิตา แก้วม่วง
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง ชมพูนุท ตระการจันทร์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย ชัยธวัช สดชื่น
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง ดารณี วงษ์ตรี
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง ธิญาดา พานคำต้น
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย ผดุงเดช คำแดง
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง พัชรภรณ์ ภัควันต์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย พีระพงษ์ ออมทรัพย์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย ภูริภัทร ชูเนตร
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง วิสุดา ลานนท์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง ศศิประภา ถาวรพัฒน์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย ศุภโชค ตระการจันทร์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง สุทธิดา วรรณโท
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง สุพรรษา บุญจันทร์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย อดิศร สิงฆะศรี
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง อธิชา ภัควันต์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง อรปรียา คันธจันทร์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง อัยดา ภัควันต์
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กหญิง เบญจพร ชูเนตร
  บ้านท่าไห (ไหทอง)
2558
3
  เด็กชาย กิตศนะ เนตรมา
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย กิติธร บุญประจง
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย คมพนัส จำปาเขิณ
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง จันทร์จิรา คันธจันทร์
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง จิราทิพย์ รันสันเทียะ
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย ธันวา บุญจริง
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง ปณิตา จำปาเปาะ
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย ปนัต ชานคร
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ ตระการจันทร์
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง ยุพเวศ ศรีทอง
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง วราภรณ์ บังเกิด
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง วริศรา สินล้าน
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง วิยะดา พวงเพ็ชร
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย วิษณุ ผ้างแวง
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง สุขศรัณย์ ศรีนิล
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย สุจินดา แพงมี
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง เพ็ญนภา ชูเนตร
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง เอวิตรา พันธะเสรี
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กชาย ไกรวิทย์ บุญลือ
  บ้านโนนจานหนองแสง
2558
3
  เด็กหญิง กมลกาญจน์ สีโสม
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย กรกฎ มุสิกวัน
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย กรรชัย สุปริต
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง กาญจนา บุญจีม
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย กิตติกร ลาภภัทรนันทสิริ
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย กิติศักดิ์ สันทาลุนัย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง จิรัตติกาล นิสาภัย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ชลธิชา วะสุรีย์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ธรรมชอบ
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ฐิติมา ศรไชย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ณัฎฐชัย มุสิกสาร
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐนิชา มุสิกวัน
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพล รัศมีเพ็ญ
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพล พูสูง
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพล คุ้มภัย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ โคธา
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ดญ.พัชราภรณ์ รัศมีเพ็ญ
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ธนพล ยิ่งยงค์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ธนภัทร เตชะนันท์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ธนภัทร์ ภาคสีดา
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ธนวุฒิ กะสิพรรณ
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ธรรมรักษ์ เรืองริวงศ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย นันท์นภัส ชาติมนตรี
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง นิชนันท์ พูลเพิ่ม
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย บดินทร์ กองสุข
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ปนัดดา ทอนไสระ
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ปนัดดา มูลมี
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ปนัสยา ชลรินทร์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ปรเมศว์ บุญสาลี
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง ปิ่นไพร ทูลศิลป์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย พรชัย ภาคสีดา
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง พรไพลิน มุสิกสาร
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย พลายงาม งามสง่า
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง พิชชาพร ดอกแก้ว
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก มุสิกวัน
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย พีรพัฒ สายแวว
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ภัทรพล บุญสวัสดิ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย มงคล สำรวญวงศ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง มนัสนันท์ พูลเพิ่ม
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง รัตน์ติญา สาครรัตน์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย วงศกร วงษาชัย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง วรีรัตน์ พิมพกรณ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย วันชัย โนวังหาร
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง วิชุดา เหล่ากอดี
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย วิทวัส เตชะนันท์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ศรศักดิ์ ไพจิตร
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย ศักดา นะที
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย สมยศ สินป้อง
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง สรัญญา พิญญะพงษ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง สุกัญญา บุตรบาล
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง อภิรัตน์ แก่นมา
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง อรปรียา วงษาชัย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย อาชานนท์ เพ็งพันธ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง อาภัสรี นิสาภัย
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย เจษฎา ศรีสวัสดิ์
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กชาย เทพทัต กรเกษแก้ว
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง เมญาวี เงาเพชร
  บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
2558
4
  เด็กหญิง กฤติยาณี สีหบัณฑ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย กฤษฎี ศรีชมภู
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง กาญจนา ยนสุข
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง กานติมา หงสามารถ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กชาย กิตติพงษ์ ดีแสน
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย กิติภูมิ พงญาติ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กชาย จรรยพล น้อยวงศ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง จิณณวัทย์ จุลดาลัย
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง จิรธิดา สดใส
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง จิรภิญญา สำลีงาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง จิราพัชร วงษ์อาจ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เหมือนลา
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย ฉัตร์ตญา น้อยวงศ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ชนาภา โพธิ์หล้า
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กชาย ชินพัฒน์ วงษา
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พิ์หล้า
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ใจทัด
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย ณภัทร เจริญชัย
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กชาย ณัฐกุล บุญมั่น
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ทองคำ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง ทรรศณวรรณ หาญชนะ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ตุ้มบุญ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร อินทรุกขา
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ชมบุญ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง นริศรา ลาภเรือง
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ปณิดา คงตางาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ปรวีร์ รัตนกุล
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง ประภาพร คงตางาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง ปลายฝน ฐิติสาร
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ปาลิตา ภักดิ์ดร
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย ปิยชาติ แสนทวีสุข
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง ปิยาภรณ์ เอมทอง
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง พรสิตา สายชาลี
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง พราวรวี แสงสุกวาว
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง พิมพ์นิภา พรดี
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กชาย พีรพล ศรีคง
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง ภัททิยา คงโท
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ภัทรสร พาพรม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย ภานุเดช พรมศิริ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง มยุรา ราชเจริญ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง มาลินี หน่อแก้ว
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง ระเบียบ คงดี
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง รักษิณา คงตางาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง ลลิตวดี คงงาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง วรรณวิมนต์ คงตางาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง วรางคณา มีวงศ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กชาย วิทวัส แสนทวีสุข
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์รัตน์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย สมบัติ ทองดี
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง สุชญา ใจซื่อ
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง สุชานันท์ วงศิกุล
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง สุภานัน เจริญวัย
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย อภิเชษฐ์ จันทร์เวียง
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กชาย อมรเทพ มั่นวงศ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย อมรเทพ วงศ์ษา
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กหญิง อรปรีญา คงตางาม
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย เฉลิมชัย จันทร์เวียง
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง เบญจพร ยลสุข
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๖
2559
1
  เด็กหญิง เบญจรัตน์ แนนดี
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๔
2559
1
  เด็กหญิง เพียงพลอย ทวีพงษ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สีหบัณฑ์
  โรงเรียนดอนมดแดง
ป. ๕
2559
1
  เด็กชาย กฏสธร โคมลอย
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย ก้องภพ พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ ขำคม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง ขนิษฐา โลเด
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กหญิง จันทร์จิรา มุสิกสาร
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง จิราพร พิมพกุล
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง จิราวรรณ ดวงแก้ว
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง จุฑามาศ บุญศิริ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ระดาบุตร
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐธิดา พันธ์สอน
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย ณัฐพล จันทร์พันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กชาย ณัฐพล ซื่อตรง
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐวดี สัตย์ธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กหญิง ณิชานาฎ จิตราวัฒน์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ธนกฤต สัตย์ธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ วิเศษรินทอง
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ธนายุต หงษ์สา
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ธนาวัฒน์ ไชยชนะ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ธัชพงษ์ จันทร์พันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงแสน
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ธีรภัทร สัตย์ธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย นพนันท์ คนึงสูง
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กชาย นพรัตน์ ดีเลิศ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง นภาพร อิ่มใจ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง ปภัสสร สัตย์ธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง ปวีณา หมายดี
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กหญิง ผ่องรำไพ อุดมศรี
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กชาย พงศกร พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง พรพิมล ไชยชนะ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง พิชชาภา ประชาชิต
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กชาย ภานุพล เดชสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง รัชดาภรณ์ อุทัยศรี
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง ลลิตา พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง วรัทยา ปัตนัย
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กชาย วัชรากร เมตราจิต
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง วัชราภรณ์ ทองวิเศษ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง วัชราภรณ์ เจริญนิตย์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง วาสิตา ทุ่งกว้าง
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย วีระชัย กงทอง
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย ศดานันท์ เกษบึงกาฬ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย ศักดิ์ชัย สัตย์ธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กชาย ศุภกิตติ์ หมายดี
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง สลินทิพย์ หมายดี
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง สาคร ส่งเสริม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง สิริยากรณ์ การกล้า
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย สืบศักดิ์ วะนาพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง สุกัญญา พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง สุพรรษา ไชยชนะ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง สุพิชญา สมจิตร
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๔
2559
2
  เด็กหญิง สุมาลัย หอมหวน
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย อนันทชัย คำภาค
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ อิ่มใจ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง อรปรีญา จูมสีสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย อานนท์ อิ่มใจ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง อารีญา เชยจันทา
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย เจนณรงค์ พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กชาย เจนณรงค์ พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง เดือนเพ็ญ กองสุข
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กชาย เทียบตะวัน ถนอมเชื้อ
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๕
2559
2
  เด็กหญิง โสภา พูลพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองไหล
ป. ๖
2559
2
  เด็กหญิง กชวรรณ เกลี้ยงเกลา
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง กนกพร บรรทอน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง กรรณิกา ไชยโอช
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง กรรณิกา ทองทวน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย จักรภพ บุญธรรม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กหญิง ชมพูนุช สีสวาด
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กหญิง ชลธิชา ลีลานุช
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง ชลธิชา ฝอยทอง
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง ชุติมา ภูเขียว
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กหญิง ฐิติมา เศียรทอง
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง ณญาดา เชิดชู
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย ณัฐนันท์ วงศ์แหวน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ สิมมาเคน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง ทัศนียา ทวีกุล
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย ทีปกร กุลเกตุ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย ธนกฤต ภิญโญ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย ธนพงษ์ พิมพ์หล่อ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย ธนพล ชลกาญจน์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง ธมลวรรณ วิจิตรเชื้อ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย ธานะกิจ สอนโก่ย
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย นพณัฐ คำโฮม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย นันทกานต์ วิจารณ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง นันทิยากร บุญสอน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กชาย ปัญญาวุฒิ ถิ่นชาม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง ปางรวี รินทร
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย ปิยะพงษ์ จันทร์เนม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กชาย พงพิพัฒน์ ถนอมศักดิ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย พรชัย พิมพ์หล่อ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย พีรภัทร สอนโก่ย
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กหญิง พุทธิดา มีชัย
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กหญิง ภัทรธิดา สาระขันธ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย ภูธร เชื้อแก้ว
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง มลทกานต์ พลอาจ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กชาย ยุทธพิชัย สุขประมูล
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง ยุภาวดี หอมหวน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กชาย รมย์ภณัฐ ไชยคำภาวีราธัช
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย รัชภูมิ มาเฉลิม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง รุ่งนภา ทองวงศ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย วรุตม์ สมเพราะ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กหญิง วิภาพร ด้วงคำ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย วิศรุต จันทรา
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย วุฒิชัย หวังชื่น
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย ศักรินทร์ อุดมศรี
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แด่กระสินธุ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย สราวุฒิ พันธ์กว้าง
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กหญิง สาธิตา นามตาแสง
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง สิริยากร ประณิธาน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กหญิง สุนิสา พันธ์กว้าง
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง สุพัตรา ชะนีวงษ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง สุภัสสรา มาเฉลิม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง สุวิยะดา บุญเติม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กหญิง อภิญญา สืบเสนาะ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กชาย อภิเชฏ กิ่งวัน
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ม. ๑
2559
3
  เด็กหญิง อริยา ณ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กหญิง อริสรา บุญลา
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กชาย อัครชัย ถิ่นขาม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๖
2559
3
  เด็กชาย อัศวิน เจริญพงษ์
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย อินทนนท์ บุญทรง
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๔
2559
3
  เด็กหญิง อุมาภรณ์ มาเฉลิม
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย ไชยวัฒน์ สายเบาะ
  โรงเรียนบ้านหัวคำ
ป. ๕
2559
3
  เด็กชาย กตัญญู มาลี
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กหญิง กอภัสรา โคจร
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย กิตติพิชญ์ ประหยัด
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กหญิง จิตินา แสวงนาม
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง จินตนา แสวงนาม
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ ใจมั่น
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย ณฤทธพล กุลพรม
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา พิสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย ณัฐดนัย เจริญขึ้น
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กชาย ณัฐนนท์ คูณสว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพล ลัทธิรมย์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ตระกูล จำปาเงิน
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย ทฤษฎี เผ่าสีหา
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง ทานตะวัน มณีวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ธวัติชัย ไชยวงศ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พิสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กชาย ธีรเดช ศิริวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย นันทกร มณีวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง น้ำฝน สายโท
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ปฏิรูป เผ่าสีหา
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กหญิง ปทิตตา ศรีตุ่น
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง ปนัดดา แก้วมหาชัย
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง ปนัดดา วิริยะ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง ปะริสา สมชาติ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ปิยะพงษ์ จำปาอ่อน
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ ประหยัด
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง ภัทราวดี จูงพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง รัชดา โคตะบิน
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย รัติพล มีธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ราเชนทร์ จำปาเงิน
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย วชิรวิทย์ แสนสร้อย
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง วราพร ไชยรัตน์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง วลัยพร วีระคุณ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย วัขรพล สายเมฆ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง วารี ปลุกใจ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง วิภาวดี กุลณรักษ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย วิโรจน์ ชาติงาม
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ศรยุทธ ทองชุม
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย ศราวุธ อรอินทร์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย ศิริวัฒน์ ศิริวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย สุชาติ เจริญขึ้น
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง สุธิมา หิรัญรมย์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง สุพรรษา บรรผนึก
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง สุภาพร มีทรัพย์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กหญิง อนงค์นุช เทศนา
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย อนุชา ไกรวิจารณ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย อนุสรณ์ ขันชะลี
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ เทพารัษ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กชาย อภิเชษฐ ภูมิบุญชู
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๕
2559
4
  เด็กหญิง อรณิชา นิยมการ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง อัญมณี มีศักดิ์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง อารยา เทศนา
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง เกษรา พุ่มจันทร์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง เจลวรินทร์ ศรีตุ่น
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กชาย เจษฎา โรจนาศรี
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๖
2559
4
  เด็กหญิง แอนนา สัสันต์
  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
ป. ๔
2559
4
  เด็กชาย กฤษฏา พิมพ์สวย
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญา ผลเกิด
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง จารุรินทร์ กุระจินดา
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กชาย จิรายุ กลิ่นกุหลาบ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สืบศรี
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหง้าแก้ว
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ทยิดา ศรีจำปา
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ธนพล กลิ่นกุหลาบ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ธนากร ผลวิสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ธนาธร กลิ่นกุหลาบ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ธานี ผลวิเศษ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย พงศ์พล ผลวิสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง พรธิชา ศรีกู่กา
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง พรพิมล ผลพยุง
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง พรยมล พรเพชร
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง พิชญา กลิ่นกุหลาบ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ ทองเทพ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ คำใส
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง วรัญญา กาละกูล
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง วิภาวดี จิตรโภชน์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย วีรพล ศรีสุพรรณ์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง สุพรรณิการ์ ยืนนาน
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร ชื่นภิรมย์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง อรดี ผลพยุง
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง อัญชลี มณีเทพ
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง อัญตรา ความสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง อุมาพร เผ่าดวงดี
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 4
2560
1
  เด็กหญิง เกวลิน ผลวิสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง เกวลิน แก้วแสงทอง
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย เทวา อระการต์
  โรงเรียนบ้านนำคำ
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง กัญญานัฐ เดชมุงคุณ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ขนิษฐา สัจสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญจิรา ถวิลบุญ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย จิรายุทธ สัจสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง ชญานิศ กระจายศรี
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ฐิติวัสส์ จันดารัตน์
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ณภัทร ฉายาวรรณ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ ดีละมุล
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐภัทร สุจริต
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ณันฑิชา เจริญศรี
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ณิชานาฎ ปั้นนอก
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง ทิพปภา ภาคบุตร
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ธิณีรัตน์ นามอาจ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง ธิติมา คมขำ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย นภัส จันทวี
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง พิมชนก เตชะ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย ภูมินทร์ ผาป้อง
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ พันธ์เขียน
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กชาย ยศภัทร ทุมเสน
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  ด็กหญิง รุ่งนภา เข็มเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา เข็มเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย วรากรณ์ จันดารัตน์
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง สุพัตรา บุญสนสาย
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร ฉายาวรรณ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง สุภารัตน์ ทองอาจ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง อรทัย โพธิจันทร์
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง อรวรา ทาคำห่อ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง อรอนงค์ อินลี
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พรสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง เมธาวรินทร์ วันร้อง
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 6
2560
1
  เด็กหญิง แพรวรุ่ง พิจารย์โชติ
  โรงเรียนบ้านผาแก้ว
ป. 5
2560
1
  เด็กชาย จิรายุ นิยมชาติ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง ชญาดา มายูร
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ชนะชัย นิยมการ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพล สารบุญ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผิวแดง
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ธนพล วงษ์นาม
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ธนากร กุลพรม
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 4
2560
2
  เด็กชาย ธีระพงษ์ นิยมชาติ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง นงลักษณ์ ไชยคำ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย นัทพล มีเพียร
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง นันทิยา พลเยี่ยม
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย บูรพา สองบุญ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ปภัสสร มายูร
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 4
2560
2
  เด็กหญิง ปัณฑิตา แก้วกาฬ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรธิดา กุลวงษ์
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรธิดา เดือนขาว
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรวดี พงษ์ทอง
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง ภาวินี นาโพธิ์
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ยุทธศักดิ์ จูงพันธ์
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ระพีพัฒน์ คุละพันธ์
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง รุจิษยา คุณาคุณ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 4
2560
2
  เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จันทร์หาญ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ศราวุธ จำปาเงิน
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง สิริฉัตร ประจวบสุข
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง สุธินันท์ สมสืบ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง สุนันทา สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ มุคำ
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง หงษ์หยก ม่วงศรี
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย อเนก มูลเนียม
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง เดือนเต็ม แสนคุ้ม
  โรงเรียนบ้านดอนแดง
ป. 4
2560
2
  เด็กชาย ฉลองชาติ เชื้อหงษ์
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ชุติมา จันดี
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย ฌาฤทธิ์ อุดมพันธ์
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐกร ประทาน
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง ดวงฤทัย สายพฤกษ์
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง นันทิชา แก้วสุพรรณ์
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง นันทิตา แก้วสุพรรณ์
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง นิตติยา ประวิง
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ปิยะกรณ์ สมสมัย
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ปุณณารมย์ ทรัพย์สิน
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง พรนภา กตัญญู
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง พรพิสา ถาวร
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย ภากร ประกอบ
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย มนัส ประหยัด
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย รัฐพล ทนทาน
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง รัตน์ติกาล ประวิง
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง รุจิรา เทพขาม
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง วันวิสา สกุลจาบ
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง วิชญาพร คุณศิริ
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศรีคต
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง ศุภกาญจน์ ประทาน
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย สถาพร ทรัพย์สิน
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง สุพรรษา นามคุณ
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง สุภาวรรณ ประการ
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย อภินันท์ ศรีทะลับ
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กหญิง อรสินี สิริพัด
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง ออมทรัพย์ ก้อนศรี
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กหญิง อาภาภัท จันดี
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 6
2560
2
  เด็กชาย เกียรตินรินทร์ สิงห์ขันธ์
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย เฉลิมชัย ไหว้ครู
  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
ป. 5
2560
2
  เด็กชาย กฤตบชญ์ วัณโท
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง จินดา แก้วกลม
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ชมพูนุช บุญยืด
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย ชัยภัทร สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ฌาณัตติกานต์ สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ฌานัตธิดา ทองไทย
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิดา ดวงบุตร
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐวรา มานิตทวีวัฒน์
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง นิตยา สีมา
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ปรัญญ่า อัคราช
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ปวีณา เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง พิชชานันท์ ทัดศรี
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง ภาวิณี สาขามุละ
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย มงคล สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ลลิตา ทองไทย
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ ดีไว
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง อธิชา บุญสมยา
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย เอกราช บุญประภาร
  โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ เทพสุริ
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย กมลภพ ทองไทย
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย กฤษณะ ทองทวิง
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง กาญจนา แสวงนาน
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง คุนันยา อยู่สุข
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง จินต์จุฑา แก้วพิกุล
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 4
2560
3
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ สุดสัมฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย ชนาภัทร ทองไทย
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชินทวัน
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ สืบสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง ฐิตาพร วงษ์ทอง
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง ฐิติมา เชื้อสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิดา อุทธศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองสอาด
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง ทักษวดี ดาผา
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 4
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ชินทวัน
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย ธนากร สืบสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ธันยาพร สืบสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย นนทวัฒน์ สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย นพรัตน์ มูลเพ็ญ
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย นัทวัฒน์ ศรีโพธิ์ช้าง
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย บรรพต แสนหยุด
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง ปุณยาพร อรอินทร์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 4
2560
3
  เด็กหญิง พนิดา สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง พรนภา ชินทวัน
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย พลศิริ พลศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย พลาทิป จุดาสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง พิชชาภา เชื้อสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย พิษณุวัฒน์ ทองไทย
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย วงศกร ยอดสระ
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง วรรณิกา เกษมะณีย์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย วรวิช ภารการ
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย ศรไชย เกษมะณีย์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง ศิดาพร สืบสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง สมปรารถนา อัคราช
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง สุชานันท์ มานะจิตร์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กชาย สุทธิ์พงษ์ วิชัยยงค์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กหญิง อริสรา สาระพิศ
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 5
2560
3
  เด็กชาย เจตนภัทร เปรินทร์
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง เสาวรัตน์ สอนทอง
  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
ป. 6
2560
3
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ พรอินทร์
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย กุญชร วงศ์สุทธิ์
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย จักรินทร์ พงษ์สุทธิ์
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย ณัฐชัย จันทองแท้
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง ทิพวรรณ์ เปลื้องทุก
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย ธนากร คิลานันท์
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง ปนัดดา ลุกลาม
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง ลลิดา บุตรนาม
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย วรากรณ์ อาธิเวช
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย วีรวัฒน์ พงษ์สุทธิ์
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย ศักริทร์ โตยะบุตร
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย ศุภชัย ญานะรมย์
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง สุธารา ศรีชะนะ
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง สุมิตตรา คุณทา
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง สุวนันท์ ธุระทำ
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง อารียา มิตะกา
  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ อินทริง
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย กรกฎ สวัสราช
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย การัน บุษบิน
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย ครรชิตพล สายละดาห์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง จตุวรรณ ศรีพันธ์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง จินต์จุฑา เบ้าทอง
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง จุฬารัตน์ โทแก้ว
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง ชนิภรณ์ นิธิพานิช
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย ณภัทร กลิ่นยี่สุ่น
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา หงส์สุวรรณ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทรัตน์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง ดาวประกาย เสมอสุข
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย ทวีวัฒน์ สีหนาถ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย ธนาวัฒน์ สุตัญตั้งใจ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง ธมลวรรณ สีงาม
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย ธัญเทพ วงค์ล้อม
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย ธีรเดช ศาลาน้อย
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง นริศรา บุญเอิบ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง นลินนิภา แพงศรี
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง ปวีณ์สุดา พรมสีใหม่
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย ปัณณวัฒน์ บุญขันต์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง พนิดา โสโพกลม
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย พัทนกร หลาบหลบ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย ภูหรินทร์ เกษเจริญคุณ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง มัญฑิตา สุตัญตั้งใจ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง มาริษา ศาลาน้อย
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย วรดิษฐ์ มิยะวรรณ์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง วรรณพร อาทิเวช
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง วรัญญา รังไสย์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง วรัญญา ประทีปทอง
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง วิราชินี นามประสป
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กหญิง ศิรินทร์ทิพย์ สุตัญตั้งใจ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย ศุภฤกษ์ อิณวัณณา
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กชาย สถาพร อาภรศรี
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย สมศักดิ์ ตามสีวัน
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย สิทธิโชค บุญญะใบ
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง สุกานดา สินงาม
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 4
2560
4
  เด็กหญิง สุภารัตน์ น้ำนวล
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4
  เด็กชาย อติกันต์ พูนวิลัย
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ ศาลาน้อย
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย อรรถพล ชูกลิ่น
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สกุลคู
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กหญิง โยษิตา พูลเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 6
2560
4
  เด็กชาย โสภณวิชญ์ โสมเกษตรินทร์
  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
ป. 5
2560
4