รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.ยโสธร

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง กนกพิชญ์ ละครราฃ
  
2558
1
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ บุญรอดรัมย์
  
2558
1
  เด็กชาย กรกต บุตรศรี
  
2558
1
  เด็กชาย กฤษณะ ขจรภพ
  
2558
1
  เด็กชาย ก้องนรินทร์ หวังผล
  
2558
1
  เด็กชาย ก้องเกียรติ สีใสคำ
  
2558
1
  เด็กหญิง กัลยารัตน์ ศรีบุญจันทร์
  
2558
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ คำหอม
  
2558
1
  เด็กหญิง กุลกัลยา ชนะพันธ์
  
2558
1
  เด็กหญิง จรัสพร สายทอง
  
2558
1
  เด็กหญิง จันทร์วิทยา เนาวราช
  
2558
1
  เด็กหญิง ชมพูนุช บุตรศรี
  
2558
1
  เด็กหญิง ชลิตา นิลไชย
  
2558
1
  เด็กหญิง ชินกฤต นิลไชย
  
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐธิดา โสมาบุตร
  
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ วรรณกุล
  
2558
1
  เด็กชาย ทวิวัฒน์ จันดอนแดง
  
2558
1
  เด็กชาย ทักษดนัย ปราณี
  
2558
1
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย จูวรรณะ
  
2558
1
  เด็กหญิง ทิพย์สุดา เชิดสังวาลย์
  
2558
1
  เด็กชาย ธงชัย ศีหาพุด
  
2558
1
  เด็กชาย ธนภณ น้อยเวียง
  
2558
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ขจรพม
  
2558
1
  เด็กชาย ธนากร เตาทอง
  
2558
1
  เด็กชาย ธนโชติ สมนึก
  
2558
1
  เด็กชาย ธิชานนท์ เนาวราช
  
2558
1
  เด็กชาย นครินทร์ อินทนนท์
  
2558
1
  เด็กชาย นที ขันเงิน
  
2558
1
  เด็กชาย นภัทร พิลาวุธ
  
2558
1
  เด็กชาย นันทกาณร์ เจริญศิล
  
2558
1
  เด็กหญิง นิติยาพร เกตุสำเนา
  
2558
1
  เด็กหญิง บุรินรัตน์ อรรณกุล
  
2558
1
  เด็กชาย ปรัญา เง่ทอล
  
2558
1
  เด็กชาย ปริญญา พิลาวุฒิ
  
2558
1
  เด็กชาย พงษ์อนันต์ อินทนนท์
  
2558
1
  เด็กหญิง พรรณิดา ทองกลม
  
2558
1
  เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทสุด
  
2558
1
  เด็กชาย พิเชษฐ นิลไชย
  
2558
1
  เด็กชาย พีระพัฒน์ งอหล้า
  
2558
1
  เด็กหญิง พูริดา โพธิ์ศรีเมา
  
2558
1
  เด็กชาย ภัณทิวา บ่อทรัพย์
  
2558
1
  เด็กชาย ภูวนันท์ เนาวราช
  
2558
1
  เด็กหญิง มณีรัตน์ พิมพา
  
2558
1
  เด็กชาย รพีภัทร์ สีหนวด
  
2558
1
  เด็กชาย รอเร็น อาเปีย
  
2558
1
  เด็กหญิง ลลิดา พันสาย
  
2558
1
  เด็กหญิง วันวิสา ชัยศิริ
  
2558
1
  เด็กหญิง ศรียา ปราณี
  
2558
1
  เด็กชาย ศุภกิจ มะริสาน
  
2558
1
  เด็กชาย ศุภโชค มูลเมือง
  
2558
1
  เด็กหญิง สุพรรษา เชิดสังวาลย์
  
2558
1
  เด็กหญิง อรอุมา ชนะพันธ์
  
2558
1
  เด็กหญิง อริษา เหลาทอง
  
2558
1
  เด็กชาย อัสกร ละครราช
  
2558
1
  เด็กชาย อานนท์ กองศรี
  
2558
1
  เด็กหญิง อารีรัตน์ เนาวบุตร
  
2558
1
  เด็กชาย เกียติศักดิ์ อาชาเมือง
  
2558
1
  เด็กหญิง เมวลี แซ่ภู่
  
2558
1
  เด็กชาย โยธิน นิลไชย
  
2558
1
  เด็กหญิง ไอริสา แสงใสแก้ว
  
2558
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวผ่อง
  
2558
2
  เด็กชาย กฤตเมธ วีวี
  
2558
2
  เด็กชาย กฤษดา ท่าทราย
  
2558
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีแสงจันทร์
  
2558
2
  เด็กหญิง กันยารัตน์ ถมปัทม์
  
2558
2
  เด็กหญิง กานต์ทิตา เวียงคำ
  
2558
2
  เด็กชาย ขจรเดช จันทะโคตร
  
2558
2
  เด็กชาย จักรพงษ์ เพียสังกะ
  
2558
2
  เด็กชาย จิตรภณ พิมโพธิ์
  
2558
2
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ หนูสงค์
  
2558
2
  เด็กหญิง ชวิศา เอี่ยมโคกสูง
  
2558
2
  เด็กชาย ชัชวาลย์ ถมปัตย์
  
2558
2
  เด็กหญิง ชีวาพร ไป่พบ
  
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ กอแก้ว
  
2558
2
  เด็กชาย ณัฐดนัย ไชยช่วย
  
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองหอม
  
2558
2
  เด็กหญิง ธนพร จันทร์ศรี
  
2558
2
  เด็กชาย ธนพล สมอ่อน
  
2558
2
  เด็กชาย นครินทร์ สุดแสง
  
2558
2
  เด็กชาย นาวา นารีรัตน์
  
2558
2
  เด็กหญิง นิภารัตน์ คำตา
  
2558
2
  เด็กหญิง นุจรินทร์ รุ่งเรือง
  
2558
2
  เด็กหญิง ปนัดดา ภูผายาง
  
2558
2
  เด็กหญิง ปัทมาพร จวนสาง
  
2558
2
  เด็กชาย ปันยากร เวียงสิมา
  
2558
2
  เด็กหญิง ปีย์รดา ประสาร
  
2558
2
  เด็กหญิง พรรณวรินทร์ โหน่งกุดหลด
  
2558
2
  เด็กชาย พลชนะ ศรียะไชย
  
2558
2
  เด็กชาย พัชรภูมิ พวงศรี
  
2558
2
  เด็กหญิง พิมพ์ลภัทร พูลรักษา
  
2558
2
  เด็กชาย ภัทรพล สกุลพงษ์
  
2558
2
  เด็กหญิง ภัทรินทร์ สีอ่อน
  
2558
2
  เด็กชาย ภีรภัทร์ พวงศรี
  
2558
2
  เด็กหญิง รุ่งนภา ทองแสง
  
2558
2
  เด็กหญิง ลภัสรดา คำชัย
  
2558
2
  เด็กหญิง วรณัฏฐ์ เกียรติชัยคุณ
  
2558
2
  เด็กชาย วันเฉลิม เชื้อวงศ์
  
2558
2
  เด็กหญิง วีรวรรณ คำแพงทอง
  
2558
2
  เด็กชาย ศรายุทธ เมตตา
  
2558
2
  เด็กชาย ศราวุธ สมจิต
  
2558
2
  เด็กชาย ศักดิ์ดาทอง หาญชัย
  
2558
2
  เด็กชาย สิทธิโชค สิมลี
  
2558
2
  เด็กหญิง สิริยากร พงศ์ไพรภูมิ
  
2558
2
  เด็กหญิง สุภาวิณี พรมศรี
  
2558
2
  เด็กชาย สุรเชษฐ์ พาหุพันธ์
  
2558
2
  เด็กหญิง หทัยรัตน์ ดาษดื่น
  
2558
2
  เด็กชาย อดิศักดิ์ กลมเกลียว
  
2558
2
  เด็กชาย อภิชาติ กลมเกลียว
  
2558
2
  เด็กหญิง อรนภา ลำทอง
  
2558
2
  เด็กชาย อรรถพล เส้นเศษ
  
2558
2
  เด็กหญิง อาทิตยา คำตา
  
2558
2
  เด็กชาย อานนท์ บุปผเวส
  
2558
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สืบวงษ์
  
2558
2
  เด็กชาย เพชรพนม นาคศรี
  
2558
2
  เด็กชาย เมรัส สิทธิชัย
  
2558
2
  เด็กชาย เรวัฒน์ แสนสวาสดิ์
  
2558
2
  เด็กชาย เริงฤทธิ์ บุญยืน
  
2558
2
  เด็กชาย เอื้ออังกูร โพธิ์ศรี
  
2558
2
  เด็กหญิง โชติมณี ไชยจันทร์
  
2558
2
  เด็กชาย ไวยากรณ์ ผลทับทิม
  
2558
2
  เด็กชาย กนกพล เทพระยัง
  
2558
3
  เด็กชาย กฤติพงษ์ ศรีหาอันทร์
  
2558
3
  เด็กชาย กิตติพัทธ์ บัวเทพ
  
2558
3
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ กำมะทิศ
  
2558
3
  เด็กชาย ขจรเดช ไสวเลิศ
  
2558
3
  เด็กชาย จารุพัฒน์ จันโทรัตน์
  
2558
3
  เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สำแดงภัย
  
2558
3
  เด็กชาย จิรายุ สุโพธิ์
  
2558
3
  เด็กหญิง จุฬารัตน์ หมื่นจิตร
  
2558
3
  เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญรักษ์
  
2558
3
  เด็กหญิง ชนิกานต์ วังอาจ
  
2558
3
  เด็กชาย ชยานนท์ ยะมุด
  
2558
3
  เด็กชาย ชวัลวิทย์ เฉิดไธสง
  
2558
3
  เด็กชาย ชวิน ตองลุม
  
2558
3
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ ผองสง่า
  
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฤาชา
  
2558
3
  เด็กชาย ดนุพล อาจอาสา
  
2558
3
  เด็กหญิง ดารินทร์ ทวีแสง
  
2558
3
  เด็กชาย ธนโชค ศรีมะเรือง
  
2558
3
  เด็กหญิง ธิติมา กาละปักษ์
  
2558
3
  เด็กชาย ธีระเดช สระบัว
  
2558
3
  เด็กชาย นันทวัฒงนื วงษ์จันทร์
  
2558
3
  เด็กหญิง นันทัศพร ยอดดี
  
2558
3
  เด็กหญิง นาริวัฒน์ สีเย็น
  
2558
3
  เด็กชาย ปฏิภาณ บรรจุทรัพย์
  
2558
3
  เด็กชาย ปรมัตถ์ เจนเชี่ยวชาญ
  
2558
3
  เด็กชาย ปริญญา ดวงชาดำ
  
2558
3
  เด็กชาย ปริญญา คำภาวะ
  
2558
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ จันทะมาตร
  
2558
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ สีสว่าง
  
2558
3
  เด็กหญิง พัชรี สีวัง
  
2558
3
  เด็กชาย พิทักษ์วงศ์ พรมวงศ์
  
2558
3
  เด็กชาย พิพัฒพงษ์ เล่าเรือง
  
2558
3
  เด็กชาย ภัทรพล ศรีวิลัย
  
2558
3
  เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ไกรวิเศษ
  
2558
3
  เด็กชาย ภาณุวัตร น้อยหาญ
  
2558
3
  เด็กชาย มนัส แสงสุข
  
2558
3
  เด็กหญิง วรรวิสาข์ มณีงาม
  
2558
3
  เด็กชาย วิทยา สุทธิผาย
  
2558
3
  เด็กชาย วีระชัย กตะศิลลา
  
2558
3
  เด็กชาย ศราวุฒิ คำผาง
  
2558
3
  เด็กหญิง ศศิธร ก้านเรือง
  
2558
3
  เด็กชาย ศิริศักดา อุบาลี
  
2558
3
  เด็กหญิง สาวิตรี วงศ์งาม
  
2558
3
  เด็กชาย สิทธิชัย มณีวงศ์
  
2558
3
  เด็กชาย สิทธิพล วงษ์จันทร์
  
2558
3
  เด็กหญิง สิรินยา กัญญาคำ
  
2558
3
  เด็กหญิง สุจิตรา แสนทรสิน
  
2558
3
  เด็กหญิง สุภัสสร จันทร์ปัญญา
  
2558
3
  เด็กหญิง สุภานัน บัวดอก
  
2558
3
  เด็กหญิง สุวรรณา ลุสำเร็จ
  
2558
3
  เด็กหญิง สุวิดา วันไสย
  
2558
3
  เด็กหญิง อรทัย อุลมาร
  
2558
3
  เด็กหญิง อันนา หิรัญนา
  
2558
3
  เด็กชาย อัศนีย์ ศรีมากรณ์
  
2558
3
  เด็กชาย อัษฎาวุธ เชิดชู
  
2558
3
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดวงงาม
  
2558
3
  เด็กหญิง เพ็ญนภา วันทา
  
2558
3
  เด็กชาย เสธฎฐวุฒิ ยอดดี
  
2558
3
  เด็กชาย เหรียญชัย อัคสิงห์
  
2558
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ พุฒพันธ์
  
2558
4
  เด็กหญิง กมลเนตร แก้วลี
  
2558
4
  เด็กหญิง กรกนก ลีลา
  
2558
4
  เด็กชาย กัณฑ์อเนก ธานี
  
2558
4
  เด็กหญิง ขวัญรัตน์ กรังสันเทียะ
  
2558
4
  เด็กชาย คฑาวุธ โพธิ์ทัย
  
2558
4
  เด็กชาย คณาทัด บุญทูน
  
2558
4
  เด็กชาย คุณากร คามราช
  
2558
4
  เด็กชาย ชนพล ขันหา
  
2558
4
  เด็กหญิง ชมพูนุช เกษอินทร์
  
2558
4
  เด็กชาย ชยานันท์ โศรกศรี
  
2558
4
  เด็กหญิง ชลธิชา วันเพ็ญ
  
2558
4
  เด็กหญิง ชลรดา สุจิตร
  
2558
4
  เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ โกษากุล
  
2558
4
  เด็กหญิง ชัญญา สุวรรณศรี
  
2558
4
  เด็กหญิง ชุติมา อบเชย
  
2558
4
  เด็กหญิง ฐิติมา สุดซื่อ
  
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐกุล ค่ำคูณ
  
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา มารมย์
  
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ สาริพันธ์
  
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ จำปี
  
2558
4
  เด็กหญิง ดุจดรินทร์ ทองคำ
  
2558
4
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย ก้อนทอง
  
2558
4
  เด็กชาย ทัศนัย วิชัย
  
2558
4
  เด็กหญิง ธัญชนก บุญอาจ
  
2558
4
  เด็กหญิง ธิชานนท์ สายพิน
  
2558
4
  เด็กชาย นคร บุตรดา
  
2558
4
  เด็กหญิง นรีรัตน์ ใจใส
  
2558
4
  เด็กชาย บดินทร์ อุ่นวงศ์
  
2558
4
  เด็กหญิง ปณัฐดา มะไนชิตา
  
2558
4
  เด็กชาย ปัณณรุจน์ จิระไพชัยศาล
  
2558
4
  เด็กหญิง พนิดา ดาญาน
  
2558
4
  เด็กหญิง พรชิตา สาระดี
  
2558
4
  เด็กชาย พรสวรร์ ศรีหมอก
  
2558
4
  เด็กหญิง พัฒนดา มณีวรรณ
  
2558
4
  เด็กชาย พิริวัฒน์ โสภี
  
2558
4
  เด็กชาย ภาณุ รอกรักษา
  
2558
4
  เด็กชาย ภานุพงษ์ หวลระลึก
  
2558
4
  เด็กหญิง ภาสินี ศรีใส
  
2558
4
  เด็กหญิง มนัสนันท์ ลุผล
  
2558
4
  เด็กหญิง มนัสวีร์ ศรีสอน
  
2558
4
  เด็กหญิง รศิษฎา สายบัวบาน
  
2558
4
  เด็กชาย วริทธิ์ธร ชูดอนหวาย
  
2558
4
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ อรรคจันทร์
  
2558
4
  เด็กหญิง ศิศิกานต์ สำเนียงนวล
  
2558
4
  เด็กชาย ศุภกฤต เวินขุนทด
  
2558
4
  เด็กชาย สิทธิโชค ชุมแสง
  
2558
4
  เด็กหญิง สุธาลินี บุญหล้า
  
2558
4
  เด็กหญิง สุรัสวดี สังคะลุน
  
2558
4
  เด็กหญิง สุวัฒนา กำแก้ว
  
2558
4
  เด็กหญิง อพัตรชา พิมพ์ดี
  
2558
4
  เด็กชาย อรรถกร สินสุพรรณ์
  
2558
4
  เด็กหญิง อรรัมภา สมนึก
  
2558
4
  เด็กหญิง อารีญา วัฒเดช
  
2558
4
  เด็กหญิง อิศราพร อินอ่อน
  
2558
4
  เด็กชาย เจษฎา ทองเฟื้อง
  
2558
4
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ผ่าโผน
  
2558
4
  เด็กชาย เทพพิทักษ์ เกตุกล้า
  
2558
4
  เด็กหญิง เนตรนภา ทองเกลียว
  
2558
4
  เด็กชาย เอกพล อินตาวงศ์
  
2558
4
  เด็กชาย จักพรรดิ์ สำเภา
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐริกาน เพ็งนุเรศ
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กหญิง บัวแก้ว พนานัด
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ สุดาเดช
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย ภานุพงศ์ ถวิลวงศ์
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กหญิง ศิริพักตร์ วิเศษแก้ว
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย สุธิพงษ์ โม้สิงห์
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กหญิง สุรินทร นามมนตรี
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย สุริยา พวงบุบผา
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย อดิสร กัณหาวงษ์
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย อนุชิต อยู่คง
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย อนุพงศ์ วิเศษแก้ว
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย อภินันท์ สุภาพ
  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
2559
1
  เด็กชาย กฤษกร บุตรพรม
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย คมสัน ทองศรี
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กหญิง จันทร์จิรา คำแสน
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กหญิง จิรัฐติกาล ทองโสม
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ ทองปลิว
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กหญิง พรนภา สีทา
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย พิชัย คำภาสน์
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ ทองขาว
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย มงคล ทองคำ
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กหญิง วรนุช สมหวัง
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กหญิง สุพรรณี มูลสาร
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ แก่นหงษ์
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ โคตรสมบัติ
  โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า
2559
1
  เด็กหญิง กัลยรัตน์ วงษ์กันยา
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กชาย กิตติพงษ์ ศรีจันทร์
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง จันทมณี โรมพันธ์
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง ชนิดาพร แสงภักดี
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง ณัฏฐธิดา เสริมศรี
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง ณัฏฐากร ชูตี
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กชาย ทินภัทร ภาระเวช
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง ธนันชัย พลเดช
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง วิชยา ถาพินนา
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กชาย ศุภสิทธิ์ พงษ์เดช
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กชาย อภิชาติส จันทะพา
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กหญิง อริสา เศรษฐแสนไม้
  โรงเรียนบ้านคูสองชั้น
2559
1
  เด็กชาย กิตติพงษ์ชัย สุตพรม
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย คุณานนท์ สีหอม
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ชยากร พระโรจน์
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ชัยวรพงษ์ สุตพรม
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ชัยวรศักดิ์ สุตพรม
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ณัฐชนนท์ จันทร์ก้อน
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เที่ยงจิตร
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ฝีมือสาน
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ธันวา บุญก่ำ
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ร่างดี
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย นิรัติสัย เที่ยงจิตร
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย ภูริทัด ดาศรี
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กชาย เฉลิมพงษ์ อาจสิงห์
  โรงเรียนบ้านโนนม่วง
2559
1
  เด็กหญิง จริญญา ขนันเนือง
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย จิรวัฒน์ จันทร์คำจร
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐกฤตา กสิพันธ์
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย ธนพงษ์ วงษ์ชมภู
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย นัดทวัฒน์ ทิพจร
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กหญิง ภัทรธิดา กลมวัง
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กหญิง ลัคณาภัทร อุปรี
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กหญิง ศุภรัตน์ ท่อนจันทร์
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย อภิรัตน์ สมสืบ
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กหญิง อัจฉริยา นินศรี
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย อาณัฐ ศรีษะคำ
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย เปรมชัย คงปัญญา
  โรงเรียนมหาชนะชัย
2559
1
  เด็กชาย จักริน บุญทศ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย ชาญชัย ชอบศิลป์
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ สายศร
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย ธิตินันท์ แซ่เอี้ยว
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย ประกาศิต อุตอามาต
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย ภัทรพงศ์ สรพล
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย รัฐภูมิ แสงสว่าง
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย วรัญชิต พุทธแสน
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย ศิริชัย ชูรัตน์
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย สิทธินันท์ ปัญญา
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย สุรชัย บุญทศ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กชาย อนิรุตน์ พลไชย
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู
2559
2
  เด็กหญิง กนิษฐา สลับแสง
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง กรรณิกา จีนพันธ์
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กชาย กฤษกร พันหาร
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กชาย กฤษฎา พันหาร
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กชาย กิตติพันธ์ พันหาร
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง ขวัญตา แจ่มใจ
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง จิราพร บุญอินทร์
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สีแก้ว
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง ธีริศรา แสวงแก้ว
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง พัชนิดา ถี่ถ้วน
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ มะลิงาม
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง วิภาพร ทะนวนรัมย์
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กชาย ศักดิ์ดา จงโวหาร
  โรงเรียนบ้านทุ่งมน
2559
2
  เด็กหญิง จิราภรณ์ ชัยโม
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กหญิง ชนิดา ต้นสาย
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย ณพัฒน์ สานนท์
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ สานนท์
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย ตุลกาล ศรีรักชาติ
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย พงศ์เทพ เนื้อขาว
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กหญิง ภัทรนันท์ อนันตภักดิ์
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย รวีวัฒน์ ณ มนตรี
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กหญิง วงศ์ฤทัย เที่ยงแท้
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย วรวุฒิ ทองไสว
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย สุวัฒน์ สุตะภักดิ์
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กหญิง สโรชา คะระมาตร์
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กชาย อัษฎาวุธ หม่วยนอก
  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด
2559
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ สีงาม
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทรัพย์มี
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง จิราภา จำปานิล
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง ชาลิสา ภายวัน
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง ปิยาพัชร ศรีวรรณา
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง ปีย์กุนนภัส โสมรักษ์
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ สุตะคาน
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง ภัทร์ธีรา ทองเจียว
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง มณีรุ่ง สิงห์คะนอง
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง อนุตตรีย์ เดชเดิม
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กหญิง อาภรณ์ ฤทธิขัน
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทรัพย์มี
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กชาย เอื้ออังกูร รวมธรรม
  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
2559
2
  เด็กชาย ธีรภัทร ปัญญายงค์
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง นาริวัฒน์ สีเย็น
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง น้ำฝน สุขชีพ
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง พรสุดา บุญยิ่ง
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง ยศวดี ถานอาดนา
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง รุจิรดา นิยม
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง สมฤดี วงค์คำชัย
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กชาย สุรเสกข์ เตโช
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง อนันตา ยาตะลี
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง อัญญาณี สัตรูพ่าย
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง เพ็ญนภา วันทา
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง เฟิร์สชมพู ลานุสัตย์
  โรงเรียนบ้านสงยาง
2559
3
  เด็กหญิง จิตรลดา เจริญวงศ์
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง ชนิกานต์ เขียวสุดตา
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจน้อย
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง ธนัญญา สายโรจน์
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กชาย ธนากร จิตทวี
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กชาย ธเนศ ศรีวิสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กชาย นันทปรีชา จันทคุณ
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง วรินทร จันทระ
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง วันเพ็ญ ชัยศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กชาย สุรชัย ไชยโชติ
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กชาย อมล พรหมชัยศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง อรพิมล เก๊กง้วน
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง อรษา เหนือกอง
  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
2559
3
  เด็กหญิง กาญจนา ภารประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กชาย จักรพงศ์ บัวเทพ
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กชาย ชวิษา ถิ่นสำอาง
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กชาย พัฒน์ชัย เรียบรัตน์
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กหญิง รัตนวลี ขันธรรม
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กหญิง ลักษิกา ขันธรรม
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กหญิง วรวิทย์ เหล็กเจริญ
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กหญิง อนันตญา จันทเกษ
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กชาย อนุชา ผิวคำสิงห์
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กหญิง อัญชิษฐา สาธิสัตย์
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กหญิง โสภิตนภา ยุพาพันธ์
  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว
2559
3
  เด็กชาย ณัฎฐวัฒน์ จินสิน
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กชาย ทยากร ศิลาเหลี่ยม
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กหญิง ธิพาดา แหลมคม
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กชาย ธีรศักดิ์ คำสุดที
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กหญิง นทีกานต์ กาศสกุล
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กชาย ปุรเชษฐ์ แสนฤชา
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กชาย วุฒิชัย จันทร์สีดา
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กชาย อิทธิวัฒน์ สังฆพรหม
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กชาย เศรษฐวุฒิ โชติเสน
  โรงเรียนบ้านแดง
2559
3
  เด็กหญิง กนกพร ปานุเวช
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ ถมปัด
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง กมลพรรณ พรมจันทร์
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กชาย จตุภูมิ นามแสง
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กชาย ณฐปนันท์ อุ่นใจ
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ จันทกรณ์
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กชาย พชรพล เชิดชู
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง พรญาณี เดือดขุนทด
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง รัฐจิกานต์ มาลัย
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง ศศิธร หิมะคุณ
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง ศิรินยา จักษุดำ
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง สุวิมล บุญหาญ
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กชาย อดิศร ศรีสมัย
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง อรไพลิน เชิดชู
  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
2559
3
  เด็กหญิง กาญจนา ศรีเกษตร
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง จริยา บุญอาจ
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง จุฑามาศ บุญน้อม
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง ญาดาวดี อินทรเนตรสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐฐาภรณ์ สุภสร
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช นาดี
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง ธนพร สง่าทรัพย์
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง ธันยพร คุตะนนท์
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง นภาพร บุญคาร
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง ปฏิญญา ศรีแก้ว
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง รัมภ์รดา วงศ์ดาว
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กหญิง เบญญาภา สง่าทรัพย์
  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
2559
4
  เด็กชาย จักรพรรดิ์ คำพวง
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย ชาคริต จันทร์มาค้อ
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพล สาครรัตน์
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย ด.ช อัศฎาวุธ โคตรพงษ์
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ชินราช
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย นพรัตน์ อินทรนนท์
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย พัชรินทร์ ธงโบราณ
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย รุ่งโรจน์ เที่ยงธรรม
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย วศิตว์ หวังผล
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย อภินัทธ์ เหลาผา
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย อลงกรณ์ ทองรัตน์
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย เรืองฤทธิ์ อินทร์สังข์
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย เอกภพ พรมบุตร
  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน
2559
4
  เด็กชาย กรวิชญ์ เสนาพรหม
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กชาย กฤษฎา มาระศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กหญิง จันทร์จิรา หลอดคำ
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กหญิง ชลลดา มหามาตย์
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กชาย ชวลิต ฝีปากดี
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กหญิง ธนัญญา พรมงาม
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กชาย บุณยกร พงษ์สนิท
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กชาย พงศกร จำรูญหิน
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กหญิง พรชิตา วงษ์สมบัติ
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กชาย วัชรพล พงษ์สนิท
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กหญิง สุดารัตน์ ฆารธง
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กชาย เจษฎา เสนาพรหม
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
2559
4
  เด็กหญิง กมลวรรณ นิยมไทย
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง ทิพวรรณ ภักดีกุล
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง นภัสสร สินตะนิตย์
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กชาย นรบดี ต้นพุฒ
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กชาย บารมี วาจาดี
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง ปภาวรินท์ บุญอภัย
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง ประภัสสร ชื่นชม
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง พรทิพย์ ศรีใสคำ
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง ภัทรา จันทร์งาม
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง วัทธิกร บุญเติม
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ดารา การะเกตุ
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง อภิญญา รสเศรษฐา
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ จันละบุตร
  โรงเรียนบ้านเชือก
2559
4
  เด็กหญิง กนกอร ประจวบสุข
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง กวินทิพย์ โยธารส
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง คณิสสร หอมสะอาด
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง จันทร์จิรา สายกาลย์
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา หอมจิตร
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กชาย ปฎิพัทธ์ สุวรรณกูฎ
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง พิชญาพร เวฬุวนารักษ์
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กชาย พิพัฒน์ กลัดนาคะ
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง ภาพิมล ผิวผ่อง
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ อานนท์
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กชาย เจษฎากร โศกศรี
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ปัทมะ
  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
2559
4
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ หมื่นขันธ์
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐวุฒิ ก๋าคำ
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กชาย ธีรการนต์ ศรีทิศ
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง น้ำเพชร ธนูทอง
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กชาย นิมิต ศรีธรรม
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง ปภัสรา บัวละคร
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กชาย พงศภัค หัวดอน
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กชาย ยศพล สมัครดี
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง รัฐภูมิ เจริญพงษ์
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา โยธาภักดี
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง วงศ์ฤทัย ประสมสิน
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง สิริธร เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง อรปรียา มุทุขัน
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กชาย อินทัช พรมพิศ
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กชาย เตชินท์ วงศรีจันทร์
  โรงเรียนบ้านกุดกุง
2560
1
  เด็กหญิง กัลปภัคม์ วิภูสิราทิพย์
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย กีรติ เวชกามา
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย คุณานนท์ หาระการณ์
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย ชวนากร เวชกามา
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เนตรวงษ์
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย ณฐาภพ จิ๋วรับพร
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐฐินานันท์ ใหม่คามิ
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐนันท์ ไพรินทร์
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง ทองมณีรัตน์ เทพมณี
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย พรพิพัฒน์ คำมงคล
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย มนสิทธิ์ สุขกล่ำ
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง ศศิธร เวชกามา
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง ศศิประภา หมู่หมี
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย ศุภกร อาทิตย์ตั้ง
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กชาย เด็กชายภานุมาศ อุ่นตา
  โรงเรียนบ้านตาดทอง
2560
1
  เด็กหญิง กมลพร หลงเจริญ
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กชาย จิราภัทร โสมณวัตร
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง ช่อเพชร ศรีวิเศษ
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง ณปภา กล้าหาญ
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กชาย ณรงค์ ประทุมวัน
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ โพธิ์แพทย์
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง ธิตินันท์ ศุภผลา
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ หนูจิตร
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง วรรณวิษา หนูจิตร
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง วฤทธิรัตน์ คำอุเทน
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กชาย วัชรพงศ์ หนูจิตร
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง ศิริพร ศรจำนงค์
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง ศุภัชญา รุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง อรวรรณ บุญเกิด
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กชาย อลงกต แก่นสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย
2560
1
  เด็กหญิง กิตติมา บานเย็น
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กชาย จักรินทร์ ป้องแก้ว
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง จุฑาวัลย์ ดาวเรือง
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง ชมพูนุช เกษอินทร์
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง ญดาวรรณ พรมจันทร์
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กชาย ฐิติพงศ์ สุขศรี
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์ตรี
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กชาย ธวัฒชัย หลักทอง
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง ธิชานนท์ สายพิน
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง นริศรา น้อยจันวงษ์
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง ปนัดดา ป้องแก้ว
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง พนิตตา ทำสาลี
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กชาย พีรพัฒน์ ปัทมะ
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ๆ ลุผล
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กชาย อิทธิพล ทัพขวา
  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ศรีคุรุราษฏร์วิทยา)
2560
1
  เด็กหญิง กุลนิภา เครือสี
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง จารุณี คชวงค์
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง จิรารัตน์ สนุกค้า
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง ดวงนภา ชงซา
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กชาย ธีรพล สุขแสง
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง นิภาภัทร์ วันเวียน
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง บุษราคัม สีทอง
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง ปนัดดา ชงซา
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ทัศมี
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง พิริยาธร สุขประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กชาย วุฒิศักดิ์ ระรื่นรมย์
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง สุธาสินี ภักดีแสน
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง สุพรรษา ขอสุข
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กหญิง อัปสร บุญทศ
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กชาย ไพบูลย์ เกื้อกูล
  โรงเรียนบ้านคำม่วง
2560
2
  เด็กชาย กิตติพงษ์ บุญมารัตน์
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย จิรภัทร คันศร
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย ชนากานต์ ขันบุญ
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย ชยากร เพ็งธรรม
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติยาภรณ์ คำนึงผล
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพร เรียบร้อย
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง ธมนวรรณ สมทราย
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง ประภาพร วงษ์ชัย
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง พิชชาภา จรูญกุล
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย ภูมิทัศน์ อาจลึก
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง ลลิตตา ดีคำไฮ
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง ศิริวรรณ แสงจันทร์
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง สมปรารถนา สมขลัง
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กหญิง สาริศา สารทอง
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย เกริกฤทธิ์ กลางนา
  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด
2560
2
  เด็กชาย กิตติภพ ศรีหานนท์
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง ธนาพร โทแสง
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กชาย นครินทร์ นาหมื่อนหงษ์
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กชาย นรินทร์ สินธุพรม
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง ปนัดดา กลุ้มศิลป์
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง ปัญญ์ณภัทร คำภาพันธ์
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง พัชราภา แสงรุ่ง
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง มณิศร ศรีหานนท์
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กชาย วาชนะ บุญยิ่ง
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กชาย ศราวุฒิ ประนามะโต
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง ศิริรดา พันตรี
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กชาย สิทธิชัย พลยางนอก
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง เกวลี ศรีรอง
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กชาย เจษฎา บุญมา
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ รู้อุดม
  โรงเรียนบ้านผือฮี
2560
2
  เด็กหญิง กาญจนา แหวนวิเวก
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กชาย จักริน โสตะวงษ์
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง ธัญญาดา อุตอามาตย์
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง ปพิชญา ศรีวิเศษ
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง ปรียาณัฐ นันทภักดิ์
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง พรธิดา พรมบุตร
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง พรวิเศษ ศรีวิเศษ
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง พิไลวรรณ ดอกบัว
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กชาย ภูริทัต เสือแก้ว
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กชาย ราชพิทักษ์ อุตอามาตย์
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กชาย วัชรชานนท์ สิงครุธ
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กชาย วีระบุรุษ เทียนไสย
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กชาย ศุภาลักษณ์ โสมาบุตร
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง สิริภา ประสันแพงศรี
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง เปรมิกา วรรณชาติ
  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
2560
2
  เด็กหญิง กิตติญา สองเมือง
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง จิราพร กลมเกลียว
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง จุฬารัตน์ หนูสงค์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กชาย ธนกฤต เทียนทิพย์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กชาย ธนบดี ถาวรพัฒน์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง นันทิภรณ์ เขียวสะอาด
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง นุชนาถ มารุตพันธ์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง นุชวรา ทองปาน
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กชาย ประกายเพชร คำสีเขียว
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง ปริยากร ขวานทอง
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง ปาลินี พันเดช
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง ปิยธิดา ราธาสุทธิ์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง รัชนีกร ขวานทอง
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง วรัทยา นาเวียง
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กหญิง สุภารัตน์ เวียงนนท์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กชาย สุเมธา ป้องเขตต์
  โรงเรียนชุมชนกู่จาน
2560
3
  เด็กชาย กฤษฎา แก้วศรี
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย กฤษดา เหลาปัญญา
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย กันตชาต คำแก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย คมชาญ อาจอินทร์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ หอมหวน
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย ธันวา สรวงศรี
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย ธีรภัทร์ บุญเทวี
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย ปรัชญา ทุมพิลา
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย พัฒน์ชะพล เจริญกาย
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย ภูตะวัน หลักคำ
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย วัฒนพงษ์ พรประพัฒน์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย วีระชัย น้ำใส
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย สวิช ใจมั่น
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กชาย อิสระพงษ์ เจริญกาย
  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
2560
3
  เด็กหญิง กนกพร ชัยบาล
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง กษมน แก้วแสง
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กชาย จิรพัฒน์ หมากดก
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง ธัญญภรณ์ นักร้อง
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง นภัศรา กล่ำรัญญา
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง ปาณิสา สืบศรี
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง พรพิมล เลาะหะนะ
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง พวงผกา เข็มมา
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง พัฒนวดี เวชกามา
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กชาย ภูมิรินทร์ แสนโท
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง ยุพารัตน์ เดชสงศรี
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กชาย ราเชนต์ เพ็งแจ่ม
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง วริยา พุ่มพร
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กหญิง สุภัสสรา ชูรัตน์
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กชาย เนวิน ขาวฟอง
  โรงเรียนบ้านดงมัน
2560
3
  เด็กชาย กิตติ ก้านบัว
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย คณากร สุวรไตร
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง จอมขวัญ ผวงเก่า
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย จิรศักดิ์ นนท์ศิริ
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา กลมกลิ่น
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย ธาวิน ผุผล
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง พัดชากาญจน์ บุญก่ำ
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง มัณฑนา กกเปือย
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย วชิระ หาญชนะ
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง วิรยาดา บัวแก้ว
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง สุชาวดี ไชยพะบาง
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย อนันตโชค ธุระพันธ์
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย อัครวิทย์ วรภูมิ
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย อัครวินทร์ วรภูมิ
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กชาย ไกรวรรณ สุตพรหม
  โรงเรียนบ้านสงเปลือย
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา สุลำไพร
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง ชลธิชา ยาศรี
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กชาย ชัยมงคล ใหญ่ล้ำ
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กชาย ฐิติพงศ์ สีลา
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐวุฒิ ตุ้มทอง
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ปกป้อง
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง วรัญชลี จันทร์น้อย
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง วรันธร ดวงตา
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง วิชญาพอน นามแก้ว
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง วิภาดา แก้วตาวงศ์
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง ศิริรัตนา กาสา
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง ศุภาวรรณ ยุทธชัย
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง อินทิรา แก้ววรรณา
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง เนติวรรณ ถึงแสง
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง โสรยา รัตน์สูง
  โรงเรียนบ้านดงเจริญ
2560
4
  เด็กหญิง กฤติมา สิงห์คำ
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง จารุวรรณ สีหาบุตร
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง ญาณินี สายทอง
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กชาย ทศพร จรีรัตน์
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กชาย นนทกร ปะรัมย์
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง ประภัสสร มารินทา
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง ปัทมาพร พิระภาค
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก สิงห์คำ
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ หลักหนองบุ
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง ยุวดี ประสมทรัพย์
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กชาย วุฒิชัย ทองคำ
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง สวรรยา ทองยืน
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง สุพิชฌาย์ นาคยอง
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง อฑิติยา บัวภา
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กชาย เทพทรงพล กลิ่นจันทร์
  โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)
2560
4
  เด็กหญิง กนกพิชญ์ หอมจำปา
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กชาย กริชเพชร สิงห์กุม
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง กุลธิดา ศรีอ่อน
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง ชนิดาภา สิงห์ครุธ
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง ชาลิสา สิงห์ครุธ
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง ชุติกานต์ แสงส่อง
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กชาย ทนานพ สิงห์ครุธ
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กชาย ธนภัทร์ เดื่อคำ
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง สิริพร สุดแสง
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง สุปวีณ์ สิงห์ครุธ
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กชาย อชิตะ สิงห์ครุธ
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง อรวี ใจเด็ด
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง เกศรินทร์ พันทอง
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา แก้วกัน
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กชาย ไชยเชษฐ์ คำตา
  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม
2560
4
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา มาลัย
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย ณัฐดนัย ไชยช่วย
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย ธนพงษ์ ขลิครัม
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย ธนาธิป วินทะไชย
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง นันธิยา พนมเขต
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ มาลัย
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย พรนิมิตร อายุยืน
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง พรพิมล อนมนวน
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ โสภาเต้
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย ภีรศักดิ์ เหล็กกล้า
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง รชยา กิจเกียรติ
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง วิภาดา แสนสวาสดิ์
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย ศิริภูมิ เหล็กกล้า
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กชาย ศุภโชค วอกลาง
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4
  เด็กหญิง เปมิกา อินทร์สำโรง
  โรงเรียนบ้านแคนน้อย
2560
4