รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยกุ่ม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย ชินวัฒน์ กองผา
  ท่าขามไร่เดื่อสามัคคึ
2558
1
  เด็กชาย พีระพงษ์ กำราบภัย
  ท่าขามไร่เดื่อสามัคคึ
2558
1
  เด็กชาย ภูริชณา หาญกุดเลาะ
  ท่าขามไร่เดื่อสามัคคึ
2558
1
  เด็กชาย สิทธิกร สีน้ำย้อม
  ท่าขามไร่เดื่อสามัคคึ
2558
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่กระโทก
  ท่าขามไร่เดื่อสามัคคึ
2558
1
  เด็กหญิง กัญญพร หาญประยุทธ
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กหญิง จิรญิญญา ฤาชา
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กชาย ชัยวุฒิ จำปาน้อย
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กหญิง ปัณฑิตา จันดีเลาะ
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กชาย พีรพัฒน์ นิลผาพงษ์
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กชาย ภัทชนนท์ ไกรสกุล
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กชาย วีรภัทร สิงห์โคตร
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ แสงกุดเลาะ
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กชาย สหรัฐ ดลประสิทธิ์
  บ้านส้มกบ
2558
1
  เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ทำสาหา
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กชาย กันต์ธีร์ ศรีสกุล
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กหญิง ฑิตฐิตา เรืองเจริญ
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐมล เรืองเจริญ
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กชาย ธวัชชัย บุญโสภิณ
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กหญิง นฤมล กุลด้วง
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กชาย ปฎิภาณ พลทะยาน
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กหญิง พัชรินทร์ กุลด้วง
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กหญิง พิชญาภา ปลื้มใจ
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กชาย สุทาเทพ แซ่ตัน
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กหญิง อภัสรา ลินี
  บ้านโนนหัวนา
2558
1
  เด็กชาย นวันธร นวลมีศรี
  บ้าภูดิน
2558
1
  เด็กชาย ภาณุพงษ์ โพธิ์สมบูรณ์
  บ้าภูดิน
2558
1
  เด็กหญิง มฑธิการณ์ สุนรกุมภ์
  บ้าภูดิน
2558
1
  เด็กหญิง มลปรีชา ธรรมนุส
  บ้าภูดิน
2558
1
  เด็กหญิง อชิรญา แย้มปทุมรัตน์
  บ้าภูดิน
2558
1
  เด็กหญิง อภิญญา สวัสดิ์จิตร
  บ้าภูดิน
2558
1
  เด็กหญิง คฑามาศ สมอาจ
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กชาย ชนาธิป ภูสกุล
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ ค้ำยาง
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กหญิง มนัสนนท์ นวลจันทร์
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กชาย รพีภัทร สิงห์พันธ์
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กหญิง วรรณิภา ลาดพัฒนา
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กชาย วัฒน์วุฒิ พรมภักดี
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กชาย ศิริโชค คิสสานนท์
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กหญิง สุมิตา ทองเฟือง
  สระโพนทอง
2558
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ ผลานิสงค์
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กหญิง ณภัทร แพรชัยภูมิ
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กชาย ธนพล โกดศรี
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กชาย ธนาธิป บุตรดี
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กหญิง นลินนิภา เผ่ามงคล
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กหญิง พรอนงค์ สีนวน
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กหญิง สวัสดี ทรงครีสวัสดิ์
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กชาย สันติภาพ เดชสุวรรณ
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กชาย เจษฎา พยัพพฤกษ์
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กหญิง ไอรดา อุ่นแก้ว
  สามสวนวิทยา
2558
1
  เด็กชาย กฤษติกานต์ ลีล้าน
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง กุลปรียา โคตรมา
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง จิลลาภัทร เลิศขามป้อม
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐริกานต์ แก้วศรีนวม
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยศพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ คันภูเขียว
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง ปณิตา ประดับแก้ว
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กชาย ปรัชญา ผากุดเลาะ
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง ปิยะนุช กิ่งกนทา
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง พิมพ์สุดา อินทร์แสง
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง ภัทรภร กล้าสู้
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กชาย เมธัส ภิญโญภาพ
  โรงเรียนบ้านขามป้อม
2558
1
  เด็กหญิง น้ำฝน แนวสุข
  บ้านจมื่น
2558
2
  เด็กชาย วีรภัทร บุญตา
  บ้านจมื่น
2558
2
  เด็กหญิง ศรัญญา เค้าแก้ว
  บ้านจมื่น
2558
2
  เด็กชาย สุวจักขณ์ พัสดร
  บ้านจมื่น
2558
2
  เด็กหญิง จีระนันท์ บัวเมืองเพีย
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กชาย ฉัตรชัย ผาทองที
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐพร เรืองเจริญ
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง นฤนาท กุลแก้ว
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง นันทินา จักรโนวัน
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง ปริญญา ตราเงิน
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง มุฆิตา เติบโต
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง รินระนี เจนวิถี
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กชาย วรินทร หมื่นทัศน์
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กชาย อชิระ คำตื้อ
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง อนัญญา จันทร์พันธ์
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กชาย อนันต์ สุกพุด
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กชาย เข็มนัส ชำนาญรบ
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กหญิง ไพริน กุลด้วง
  บ้านดอนอุดม
2558
2
  เด็กชาย กฤษณะ ลาลี
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กชาย กิตตินันท์ มุทาพร
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐธิชา คงโนนกอก
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กหญิง นภาพร วอนเก่าน้อย
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กหญิง ปิ่นเพชร ขวกภูเขียว
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กชาย พงศ์พณิช โสส้มกบ
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กชาย พงษ์ธนาธร นามวาสน์
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กหญิง มาติกา ขันทีท้าว
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กชาย ยศภัทร สุคนธสาคร
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กชาย อภิโชค สิมศรีแก้ว
  บ้านบัว (รัฐราษฎร์วิทยา)
2558
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ ตรงประสิทธิ์
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร จิตรหมั่น
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กชาย ธีระพล บอมโคตร
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กหญิง ผกามาศ สิงห์นอก
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กหญิง พนิดา บัวบาน
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กหญิง รุจิรา เปรมใจ
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กชาย สิปปนนท์ ทองมีศรี
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กหญิง สิรินธร เลิศคอนสาร
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กชาย อิทธิพล ภูมิน
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กชาย เรืองยศ เหล่าลิ้ม
  บ้านม่วง
2558
2
  เด็กชาย ตะวัน เหมพรมมา
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กชาย นริศ หมวดทองหลาง
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กชาย ปริวัฒน์ วรรณา
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กหญิง ปานทิพย์ หลักม่วง
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กหญิง วิธิตา เทียนชัย
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กหญิง สุนิตา ตู้ภูมิ
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กหญิง อารีรัตน์ เสิกขุนทด
  บ้านหนองเชียงรอด
2558
2
  เด็กหญิง กมลทิพย์ พรประทุม
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กหญิง กิตติพร บุญซ้อน
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย จิรายุ คงเซียงซา
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย พงษ์ศกร เจริญเกียรติ
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กหญิง มัญชรี เจนดง
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย วัชระ ราสุ
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย ศิวกร สงวนศิลป์
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย สุรัจน์ ตุ่นสีดา
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กหญิง อติพร เสาะใส
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย อภิรักษ์ วรศรี
  บ้านโนนคูณ
2558
2
  เด็กชาย ธนพล ศรีสุข
  บ้านโนนงิ้ว
2558
2
  เด็กหญิง นฤนาด กุลแก้ว
  บ้านโนนงิ้ว
2558
2
  เด็กหญิง วันเพ็ญ วิจิตร
  บ้านโนนงิ้ว
2558
2
  เด็กหญิง เสาวนีย์ หาญบัว
  บ้านโนนงิ้ว
2558
2
  เด็กหญิง จิดาภา นารีรัตน์
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กชาย ณัฐภัทร ทองปลาย
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐวิภา พวงพันธ์
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กหญิง ธนารักษ์ น้อยก่ำ
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กชาย ธีรภัทร์ เคนคำ
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กหญิง ปนัดดา จันทร์คูณ
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กหญิง ผ่องนภา ปัสสาเวียง
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กชาย พีรพัฒน์ แนวถาวร
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กชาย ภูวดล จิตรไมตรี
  บ้านหนองคอนไทย
2558
3
  เด็กชาย ชวโรจน์ ดลราษี
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กหญิง ตติตา ตังตา
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กชาย ธนพล มีปัทมา
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กชาย ธนภูมิ พิลากุล
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กชาย ธรรมรัตน์ ชาญเวชศาสตร์
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กหญิง นภัสสร เที่ยงธรรม
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ คูณโนนแดง
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ตรีหมื่นไว
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กหญิง มุทิตา แขมภูเขียว
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กชาย ศุภกรานต์ สิงห์นวน
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กชาย สรวิชญ์ บุญเดช
  บ้านหนองปลา
2558
3
  เด็กชาย ธนรัตน์ กระพันธ์เขียว
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ กาวิระ
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กชาย นันทพงศ์ ประทุมกูล
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กหญิง น้ำค้าง แก้งบ้าน
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กหญิง รุ่มทิวา นิสัยตรง
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กชาย วรชัย หล้าเพชร
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กหญิง ศฬีฬา สร้อยเกสร
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กหญิง เหมริกา นิสัยตรง
  บ้านหนองแวง
2558
3
  เด็กชาย กันตวิชญ์ สบเหมาะ
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง ดลยา สุขษาเกษ
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง นริศรา จิตมั่น
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง นิราภร แซ่ฉิน
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง มยุรี แสงอ่อน
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ สันตะวงค์
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง ศิริจรรยา แนบชัยภูมิ
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง อรวี ฦาชา
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ค้างวิลัย
  บ้านเขวา
2558
3
  เด็กหญิง ชริพร เหง้าน้อย
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง ฐิตาภา สิงห์หา
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง นัทธกานต์ สนใจจิตร์
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง พิมพ์พร เขิงภูเขียว
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง วิภาวี เที่ยงแก้ว
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง วิศรุตา สีหาวัตร
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง ศรันพร ภิญโญโขค
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง สิราณี ฉ่ำชูศรี
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง อัญชิสา โทผาวงษ์
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง เปรมวดี หมู่หัวนา
  บ้านโจดโนนข่า
2558
3
  เด็กหญิง จีระนัน หมื่นจิตร
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐสุดา บำรุงสุข
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง พิมตะวัน อำจันดา
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กชาย ภูรพี แก้ววิไล
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง สุขนิษา กำลังยง
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง สุธินี ภูพิรมย์
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง อชิรญาณ์ อาจวงษ์
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กชาย อนิวัฒน์ ช่างเกวียนดี
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง อภิสรา โพธิ์ทองพร
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง อาทิตยา อิ่มบุญ
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด้กชาย เกียรติภูมิ บุดดาดอง
  ภูมิวิทยา
2558
3
  เด็กชาย กรกต ตั้งชัยภูมิ
  บ้านดงพอง
2558
4
  เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ เสกแสร้ง
  บ้านดงพอง
2558
4
  เด็กชาย ทองคูณ อินชีลอง
  บ้านดงพอง
2558
4
  เด็กหญิง ศิรินภา ภูแสงสี
  บ้านดงพอง
2558
4
  เด็กชาย ศิลา อิ่มบ้านเบิก
  บ้านดงพอง
2558
4
  เด็กหญิง กฤษณา ศรีลา
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กหญิง ชมพูนุช บุหลัน
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กชาย ชาญชัย สุดใจ
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กชาย นพรัตน์ จันทะเลิง
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กหญิง ปาณิศา กระแสสังข์
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กชาย ภีรภัทร โคนชัยภูมิ
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กหญิง ยุพารัตน์ หาญณรงค์
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กชาย วรากร พรไตร
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กหญิง ศิปะศินีย์ อรุณโรจน์
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กหญิง สุภิตรา สุเหง้า
  บ้านนาแก
2558
4
  เด็กชาย ธนากร อยู่เยี่ยม
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย ธวัชชัย คบสหาย
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย ธีร์ธวัช แสงเพรช
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย บริพัฒน์ เภาทรา
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย พราดร ผลเวียง
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย พิชเยศ ผดุงโชค
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย ภานุชิต กุลหินตั้ง
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย วรากร ใสรังกา
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย วัชรพล อาจกลม
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย วุฒิชัย จำนงค์บุญ
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย อัคราเดช ทศไธสงค์
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2558
4
  เด็กชาย กีตาร์คิงส์ สามหมอ
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กหญิง ขวัญสุดา สุจันทร์
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย ชนสรณ์ เปียวชัยภูมิ
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย ธนดล บึงสะพัน
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย วรปรัชญ์ ดวงนิล
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย วรเชษฐ์ สงสี
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย วิทวัส จดชัย
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กหญิง สุนิสา ไชยโคตร
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย สุรเสกข์ ช้างป่าต้น
  บ้านโคกล่าม
2558
4
  เด็กชาย กฤษณะ พวงพะยอม
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กชาย จักรพันธ์ เกตุแก้ว
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กหญิง จันญาณี ศรีสกุล
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กหญิง น้ำฟ้า เหล็กพรม
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กชาย วรายุท ชาติชำนิ
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กหญิง สุพรรษา คำยศ
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กหญิง สุภัทรพร ธัญญเจริญ
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กชาย อานัส ปิ่นเมือง
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กหญิง เพ็ญพัตร แสนคำ
  บ้านโคกสง่า
2558
4
  เด็กชาย ธนดล ทองสมบัติ
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กหญิง นิชาภา สุวรรณโน
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กหญิง ประภัสสร นามโยธี
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กชาย วิทยา นักทำนา
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กหญิง ศลาลัย มะกุล
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กชาย สิทธิพร ต่อพล
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กหญิง สุภัสสร นักทำนา
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กหญิง อภิสรา สินธุภูมิ
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กชาย อภิเดช ประจันทะเสน
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กหญิง อัญธิสา แก้วศรีบุตร
  บ้านโนนงิ้วงาม
2558
4
  เด็กชาย ธีระพัฒน์ ชัยบุดดี
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
2559
1
  เด็กชาย พีระพงษ์ กำราบภัย
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
2559
1
  เด็กชาย มังกร รองเมือง
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
2559
1
  เด็กชาย สิทธิกร สีน้ำย้อม
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
2559
1
  เด็กหญิง นันธิชา จันทะวงศ์
  บ้านนกเขาทอง
2559
1
  เด็กชาย ปฎิมากร หกขุนทด
  บ้านนกเขาทอง
2559
1
  เด็กชาย ผดุงเดช คาดสนิท
  บ้านนกเขาทอง
2559
1
  เด็กหญิง พรวิลัย กาชัย
  บ้านนกเขาทอง
2559
1
  เด็กหญิง สุนิสา ศรีแพง
  บ้านนกเขาทอง
2559
1
  เด็กหญิง จตุพร รินทร์ขอม
  บ้านนาแก
2559
1
  เด็กหญิง ธมลวรรณ บ่อกำเนิด
  บ้านนาแก
2559
1
  เด็กหญิง นิลมณี นิลมานนท์
  บ้านนาแก
2559
1
  เด็กชาย วัชรากร ส้มมิตร
  บ้านนาแก
2559
1
  เด็กหญิง อัญธิมา ขอดคำ
  บ้านนาแก
2559
1
  เด็กชาย เศรษฐดา ใยไธสงค์
  บ้านนาแก
2559
1
  เด็กชาย กัณตภณ เมืองแก้ว
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กหญิง ชาลิสา เทพวงษ์
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กชาย ธวัชชัย ภิญโญวงษ์
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กหญิง ปริฉัตร สมศักดิ์
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กหญิง พรชิตา ลอยชัยภูมิ
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กหญิง สิริจันทร์ พลยางนอก
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กหญิง อริยา พิชญธรรมกุล
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กชาย อานนท์ กองวัด
  บ้านสวนอ้อย
2559
1
  เด็กชาย จักรวาล รุกไธสงค์
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กชาย ณัฐดนัย ไทยอัฐวิถี
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ จำนงค์บุญ
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กชาย ปฎิภาณ จันเทพา
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กหญิง ภัทิราวดี ยุทธชัย
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กชาย วัชรินทร์ ชื่นวิเศษ
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กชาย อภชาติ หาญพยัฆ
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กชาย อภิเชษ โคพะทา
  บ้านหนองรวก
2559
1
  เด็กหญิง ชลธิชา ศรีบุญเรือง
  บ้านเหล่ากาดย่า
2559
1
  เด็กหญิง บุญญิสา พันธ์เหลา
  บ้านเหล่ากาดย่า
2559
1
  เด็กหญิง ปาณิสา พรมวาส
  บ้านเหล่ากาดย่า
2559
1
  เด็กหญิง พิยะดา ไกลยัง
  บ้านเหล่ากาดย่า
2559
1
  เด็กหญิง สุภาพร พื้นดอนเค็ง
  บ้านเหล่ากาดย่า
2559
1
  เด็กหญิง อภิญญา แก้วเกษ
  บ้านเหล่ากาดย่า
2559
1
  เด็กหญิง จุฑารันต์ สูงชัยภูมิ
  บ้านโคกงาม
2559
1
  เด็กชาย ธนานันท์ แท่นหิน
  บ้านโคกงาม
2559
1
  เด็กชาย นนท์กานต์ ยูซิ
  บ้านโคกงาม
2559
1
  เด็กชาย ปรีชา พลเดช
  บ้านโคกงาม
2559
1
  เด็กหญิง วีรยา สุทธิสาย
  บ้านโคกงาม
2559
1
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ โสจันทร์
  บ้านโคกไพรวัน
2559
1
  เด็กหญิง วนิดา ปัญญามัด
  บ้านโคกไพรวัน
2559
1
  เด็กหญิง สิริพร บรรดาศักดิ์
  บ้านโคกไพรวัน
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพล อิงชัยภูมิ
  บ้านโปร่ง
2559
1
  เด็กชาย ธนากร บุญลือ
  บ้านโปร่ง
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ทองสุทธิ์
  บ้านโปร่ง
2559
1
  เด็กหญิง อ่อนสา แสนพิมพ์
  บ้านโปร่ง
2559
1
  เด็กชาย โกศิล ล้านโคตร
  บ้านโปร่ง
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีจันทร์
  ชุมชนบ้านหัน
2559
2
  เด็กหญิง พิมพ์วิไล โกยทรัพย์มา
  ชุมชนบ้านหัน
2559
2
  เด็กหญิง สวรรยา ก่อพันธ์
  ชุมชนบ้านหัน
2559
2
  เด็กหญิง สิรีธร นครธรรม
  ชุมชนบ้านหัน
2559
2
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ พงษะพัง
  ชุมชนบ้านหัน
2559
2
  เด็กหญิง เรณู กำลังยง
  ชุมชนบ้านหัน
2559
2
  เด็กหญิง กศกร การุณ
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กชาย นรเศรษฐ์ เลขาโชค
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กหญิง ประภัสสร นามวิจิตร
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กหญิง ภัสสร หินนาง
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กชาย ภาคภูมิ นามวิจิตร
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กชาย วรภัทร ยศปัญญา
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กชาย ศิรวิชย์ บุญแหยม
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กหญิง เพชรงาม ภูมะณี
  บ้านนาหนองทุ่ม (ภูเขียว)
2559
2
  เด็กหญิง จันทรภรณ์ นิสัยตรง
  บ้านหนองบัวพรม
2559
2
  เด็กหญิง นราภรณ์ ขวัญคุ้ม
  บ้านหนองบัวพรม
2559
2
  เด็กหญิง พรซิตา จันทร์แก้ว
  บ้านหนองบัวพรม
2559
2
  เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ แก้วใส
  บ้านหนองบัวพรม
2559
2
  เด็กหญิง ชฎาพร แถวนาคำ
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กหญิง ชนิตา โชคบัณฑิต
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กหญิง ณัตยา พื้นหินลาด
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กชาย ทิเบต ดาวช่วย
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กชาย ธนภัทร พงษ์สระพัง
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กหญิง รัตน์ติกา นาคุณ
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กหญิง วรรณลดา นามราชา
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กหญิง อริษา เกมชัยภูมิ
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กหญิง เมษา อ่อนหวาน
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กชาย เอกภพ โกงพัน
  บ้านหนองเม็ก
2559
2
  เด็กชาย ชะลอ พงษ์สระพัง
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ นักทำนา
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กหญิง ณิชาภัทร คุณอภัย
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กหญิง นันทิชา จะชาลี
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กหญิง นิชาภา สุวรรณโน
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กหญิง ปิยะนุช หล่องบุตรศรี
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กหญิง สุภัสสร นักทำนา
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กชาย อภิรักษ์ หาญไพรี
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กหญิง อันชิสา แก้วศรีบุตร
  บ้านโนนงิ้วงาม
2559
2
  เด็กชาย กิตติกร เลี่ยมปรีชา
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กชาย ชาญณรงค์ ทิพย์เมืองเก่า
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กหญิง ทัดศนิกา แพบขุนทด
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กหญิง ศิริรันต์ เลิศรักษา
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กหญิง อนุธิดา ยศพิทักษ์
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กชาย อภิรักษ์ รุ่งนคร
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กชาย อินทัช ยศพิทักษ์
  บ้านโนนชาด
2559
2
  เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ทำสามา
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กชาย กันต์ธีร์ ศรีสกุล
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กหญิง ฑิตฐิตา เรืองเจริญ
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐมน สุทธิสน
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กชาย ธวัชชัย บูญโสภิณ
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กหญิง นฤมล กุลด้วง
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กชาย บุพกร เย็นอารมณ์
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กชาย ปฎิภาณ พลทะยาน
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กหญิง พัชรินทร์ กุลด้วง
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กหญิง พิชญาภา ปลิ้มใจ
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กชาย สุทาเทพ แซ่ตัน
  บ้านโนนหัวนา
2559
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ เถาจำปา
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กชาย ชรินทร จากภูเขียว
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กชาย ธีรภัทร ลบบำรุง
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กหญิง ปนัดดา จุลละนันท์
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กชาย พาณุพงษ์ คลังระหัด
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กชาย พีรพรรณ ศิลมั่น
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุหญ้านาง
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กหญิง รัตนา ทุมพุฒ
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กหญิง เกสรา พาภูเขียว
  บ้านดอนหัน
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา สถิตย์เป้า
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กหญิง ธิดารันต์ ลบบำรุง
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กชาย ภูมิบดินทร์ คลังภูเขียว
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กหญิง ศิริชล ขาวสะอาด
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กชาย ศุภชัย เหล่าลาภ
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กชาย สหรัฐ น้อยวัน
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กหญิง สุก้ญญา พออินทร์
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กหญิง สุนิตตรา แดงสกุล
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กหญิง สุพัตรา เรือนมงคล
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กชาย สุริยา แก้วดู
  บ้านหญ้านาง (ประชาวิทยาคาร)
2559
3
  เด็กหญิง กัญธิมา อาดวงษ์
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2559
3
  เด็กหญิง จิดาภา ไมโสภา
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2559
3
  เด็กชาย ธีร์ธวัช แสงเพรช
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2559
3
  เด็กหญิง อรปรียา บุกบ่อง
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2559
3
  เด็กหญิง เนตรณทิพย์ เสนชัย
  บ้านหนองไผ่ล้อม
2559
3
  เด็กหญิง กฤติมา เพ็ชรนอก
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กหญิง ชลธิชา โคตะมะ
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กชาย ตรีรัตน์ ยกไว้
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กชาย ธนดล คำสมมาตร
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กชาย ธนาวัฒ กาบแก้ว
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กชาย นรินทร เทพตาแสง
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กหญิง นิชานันท์ ชัยพรม
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กชาย ศรายุทธ ฐานสมบัติ
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กหญิง อรทัย จันทะลือ
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กหญิง อารียา ลอกทอง
  บ้านเซียมป่าหม้อ
2559
3
  เด็กชาย กีต้าร์คิงส์ สามหมอ
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กหญิง ขวัญสุดา สุจันทร์
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กชาย ชนสรณ์ เปียวชัยภูมิ
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กหญิง นราภรณ์ คุณวงษา
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กชาย วรปรัชญ์ ดวงนิล
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กชาย วรเชษฐ์ สงสี
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กชาย วิทวัส จดชัย
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กหญิง สุนิษา ไชยโคตร
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กหญิง แพรวา แสนวงค์
  บ้านโคกล่าม
2559
3
  เด็กหญิง จรรยมณฑ์ กรองน้ำ
  ภูมิวิทยา
2559
3
  เด็กหญิง ลำธารดาว งามผ่อง
  ภูมิวิทยา
2559
3
  เด็กหญิง กัญญารันต์ นาพิมาย
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง กันติยา หัสโรค์
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง ชลาลัย บุญสมัคร
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กชาย ตะวัน จันทร์ชัย
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง นริศรา ทุมบุญมา
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง นฤมล แก้วมงคล
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง พรนิภา พงษ์สระพัง
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กชาย อรรถชัย พยัฆกาฬ
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง เกศสุดา ผลแก้ว
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กหญิง เปรมปรียา ศิลาเกษ
  ไตรมิตรพิทยา
2559
3
  เด็กชาย กฤษณะ คำจันทร์วงค์
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง จิราพร พลเดชา
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง นฤภา ศรีจันทร์
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง ปลายฝัน โชคบัณฑิต
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กชาย รัชพล เสมพงค์
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง ศิริรันต์ ช่างคำ
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง อนงค์นารถ ดีพรม
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ พงษ์สระพัง
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง อรอุมา ขำชัยภูมิ
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กชาย อาคม ชำนาญไพร
  ชัยชุมพลวิทยา
2559
4
  เด็กหญิง ชมพูนุช เวียงสอน
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กหญิง ชุติมา บำราชเข็ญ
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐมนต์ เอื้อเฟื้อ
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กหญิง ปัญจรันต์ จำรัสแนว
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กชาย พสธร แย้มฎีกา
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กชาย ภูผา พงษ์สระพัง
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กหญิง เพ็ญนิภา วาสิงห์หล
  บ้านดอนอุดม
2559
4
  เด็กหญิง ชลธิชา รอนศึก
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐธิญาดา อาจหาญยิ่ง
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กชาย นราธิป กำไลทรัพย์
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กชาย พีรภัทร วิชัย
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กชาย ยศกร ศิลปชัย
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง รัตติติกาล สวัสดดิรักษ์
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง วณิดา หอมวงษ์
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง วริศรา กาลไสย
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กชาย สิทธิพล หอมระหัด
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง สิริยากร กำไลเงิน
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง อภิญญา สิงห์คำ
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ ผลเงิน
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กชาย ไกรสุรสีห์ เกลี้ยงดี
  บ้านตลาดอุดมวิทย์
2559
4
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชากัณฑ์
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง จิราพัชร คุ้มกุดชมิ้น
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สวัสดิ์ศรี
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง ชุติมา วิลาวรรณ
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กชาย ฐิติพงศ์ ดีหามแห
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง ปิยะฉัตร งาขุนเคน
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง พัชราภา คงโนนกอก
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง ศศิวิมล สิงหามแห
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กชาย ศุภกร ภิญโญยาง
  บ้านท่าคร้อ
2559
4
  เด็กหญิง ธนัญญา ธนศิลป์
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กหญิง น้ำฝน ปันสกุล
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กหญิง บุญญาพัร ขวัญทิพย์
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กหญิง วรรณใส ยางนอก
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กชาย สมพงษ์ ชาญนาญวงษ์
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กชาย สุบัน สีหาวัตร
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กชาย อัษฎาวุธ จำรัสแนว
  บ้านนาบัว
2559
4
  เด็กหญิง ชลดา ชาเสน
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กชาย ชินวุฒิ พิลาสา
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โชคบัณฑิต
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กหญิง พัชรธิดา วาริยันต์
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กชาย พิชัยวุฒิ โชคบัณฑิต
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กหญิง วิศรุตา ผานิล
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ศิลาลักษณ์
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กหญิง อรสา สิงห์สถิตย์
  บ้านหินลาดพัฒนา
2559
4
  เด็กหญิง กฤติยา ลาภประสพ
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กชาย ก้องฟ้า ฦาฤทธิ์
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง ขวัญชนก เสมาทอง
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง พิชชภรณ์ แปลงคอนสาร
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง วรัญญา เศษสิงห์
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง วันวิสาบ์ แถลงกัน
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง ศิริทิพย์ หงอกวิลัย
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง เบญจวรรณ โสมา
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง เพ็ญนภา เรืองสารจอด
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กหญิง ไอรดา กรโสภา
  บ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา)
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพล สอดแสวง
  บ้านดอนอุดม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภูมิบดินทร์ เจนไร่
  บ้านดอนอุดม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ยศธร ทองแบบ
  บ้านดอนอุดม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วรยุทธ เจนวิถี
  บ้านดอนอุดม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพร ชินมา
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ตะวัน เขียนจูม
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ อาจเทพ
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นันชนันท์ เทียมโฮม
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปราชญ์กิดากร จำนงค์บุญ
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พรณรงค์ ลันทูน
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์ศิริ ผิวเผื่อน
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เบญญทิพย์ โยชัย
  บ้านนาแก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กิตติมา สารคำ
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จันทร์ฉาย โลบ้านไผ่
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐนิชา เหล่าภักดี
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นครินทร์ จันทวงศ์
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง บุณยาพร แดนประเทือง
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มณฑิตา อุตรนคร
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิริศักดิ์ แถวสูงเนิน
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิทธิพงษ์ คำมี
  บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชาลิสา เทพวงษ์
  บ้านสวนอ้อย
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ทวีโชค พลยางนอก
  บ้านสวนอ้อย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนพงศ์ โคตรธาดา
  บ้านสวนอ้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปริฉัตร สมศักดิ์
  บ้านสวนอ้อย
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วีรวุฒิ ลอยชัยภูมิ
  บ้านสวนอ้อย
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สรจักร พลยางนอก
  บ้านสวนอ้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กรรทิมา อาจสามารถ
  บ้านเขวา
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธุมากร ปะปุนไร
  บ้านเขวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พรรภัทรษา ศรีรุ่ง
  บ้านเขวา
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วรรณภา พรสวัสดิ์
  บ้านเขวา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อภิชัย บัววิชัยศิลป์
  บ้านเขวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ไชยสุรัตน์ ฦาชา
  บ้านเขวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กิติญาดา สินธุภูมิ
  บ้านโนนงิ้วงาม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณิชาภัทร คุณอภัย
  บ้านโนนงิ้วงาม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธาริณี แก้มอุ่น
  บ้านโนนงิ้วงาม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นันธิดา รักษาชาติ
  บ้านโนนงิ้วงาม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปภาณิน อยู่ศิริ
  บ้านโนนงิ้วงาม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปริฉัตต์ สีมี
  บ้านโนนงิ้วงาม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ดารี่ ค้ำยาง
  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุจินดารัตน์ กว้างขวาง
  บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย คณิน บุตรสีเขียว
  หนองเมยสามัคคี
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ดลพร พรหมเมตตา
  หนองเมยสามัคคี
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธิติสรร โชคคุณ
  หนองเมยสามัคคี
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นฤภร จิตรสว่าง
  หนองเมยสามัคคี
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ เชื้อดวงผุย
  หนองเมยสามัคคี
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รัญชิดา โขนภูเขียว
  หนองเมยสามัคคี
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มัลลิกา เอี่ยมนาขาว
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กนกรัตน์ กำลังกล้า
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลทิพย์ ทรายงาม
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ สุนทวงษ์
  ชุมชนบ้านหัน
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง ธัญสุดา มูลบัวภา
  ชุมชนบ้านหัน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภูวเดช หมู่หมื่นศรี
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศักดา ขวัญศิริ
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุภัทตรา บรรเทา
  ชุมชนบ้านหัน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อารยา แซ่โหล่ย
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เขมจิรา เวฬุวนารักษ์
  ชุมชนบ้านหัน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง แพรไพลิน นิลรัศมี
  ชุมชนบ้านหัน
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง กชกร ปราสาร
  ชุมชนห้วยยาง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กุลธิดา บุญพรม
  ชุมชนห้วยยาง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธันวา รอดประทับ
  ชุมชนห้วยยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ปาลิตา ใจอุ่น
  ชุมชนห้วยยาง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิสมัย หนูทัศน์
  ชุมชนห้วยยาง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รมิตา ใจอุ่น
  ชุมชนห้วยยาง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สิริวัฒน์ โตลำมะ
  ชุมชนห้วยยาง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรเดช ภูษา
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นพจิรา พลยางนอก
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ปรารวี โคตรภูเขียว
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ ดาวช่วย
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุธิโชติ มูลเสน
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุรีรัช หินประกอบ
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อัยฎา ทาลี
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เพ็ญนภา เคนซาพู
  บ้านกวานโจนโนนทอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กานพิชชา ไชยแสน
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ชลชาติ ลาภประสพ
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติชญา แนวโนนทัน
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐวดี วีระเดชะ
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นริศรา เรียงสารจอด
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปราชญ์ญาพร มูลโต
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิจิตรา วรรณขามป้อม
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดชา
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สรัลชนา คุณสมบัติ
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อนันตญา เมฆสงค์
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อนุธิดา ยศพิทักษ์
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อินทัช ยศพิทักษ์
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อุมาพร เลิศขามป้อม
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง โกลัญญา จุลพันธ์
  บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิดาภา ประชามอญ
  บ้านโนนคูณ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนภูมิ ประจวบมอญ
  บ้านโนนคูณ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นิติพงษ์ เพชรดำ
  บ้านโนนคูณ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภูสิต สายจันทร์
  บ้านโนนคูณ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ยศวัฒน์ เอี่ยมมงคล
  บ้านโนนคูณ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ลลิดา ศาสตร์ฎีกา
  บ้านโนนคูณ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วิวรรณดา ชีวะเสรี
  บ้านโนนคูณ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เคียงดาว กองกะมุด
  บ้านโนนคูณ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปรียานุช คำโพธิ์
  บ้านโนนหัวนา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พัชรพล ต่อวาส
  บ้านโนนหัวนา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ศรินรัตน์ เต็มวงษ์
  บ้านโนนหัวนา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุภาวดี ช่วงชาย
  บ้านโนนหัวนา
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อนันทวัฒน์ ต่อชีวัน
  บ้านโนนหัวนา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อภิสรา ผิวรักษา
  บ้านโนนหัวนา
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนบูรณ์ สุยะมาด
  บ้านโนนเพิ่ม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นันธิฎา โชคบัณฑิต
  บ้านโนนเพิ่ม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรัทยา บุญเฮ้า
  บ้านโนนเพิ่ม
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ศุภรรคษร แนวโสภา
  บ้านโนนเพิ่ม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อริสรา ฝาชัยภูมิ
  บ้านโนนเพิ่ม
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เทพพิทักษ์ ชำนาญการ
  บ้านโนนเพิ่ม
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จรรยมณฑ์ กรองน้ำ
  ภูมิวิทยา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย บูรพา ก้านโคกสูง
  ภูมิวิทยา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ลำธารดาว งามผ่อง
  ภูมิวิทยา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นราธิป ปันสกุล
  นาบัว
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พลอยวรินทร์ คนขาว
  นาบัว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศิรดา นศปราณี
  นาบัว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อรจิรา ชาติอดุลย์
  นาบัว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ไอรินทร์ จ้อยโก
  นาบัว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จินดาพรรณ ขามพิทักษ์
  นาเกาะ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิราพร เต็มวงษ์
  นาเกาะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐดนัย เต็มราษี
  นาเกาะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ ผากงคำ
  นาเกาะ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วเอี่ยม
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชนิภา สุริยันต์
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐดนัย ดวงจิตร
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วราภรณ์ แคนชัยภูมิ
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศศิประภา ผุยภูเขียว
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุพัตรา ชื่นใจ
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สโรชา สิทธิโคตร
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เจษฏาภรณ์ เอกตางแสง
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ จันคนา
  บ้านดอนหันนาสรรค์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ทิพวัลย์ เจนกระบี่
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธีระพัฒน์ ชัยบุดดี
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.5
2560
3
  เด็กชาย นิติภูมิ ขวัญวงษ์
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พัชริน ลีพรมมา
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.5
2560
3
  เด็กชาย มังกร รองเมือง
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อิสริยะ เกลี้ยงดี
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เดชาธร หาญแท้
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนภูมิ กล้าหาญ
  บ้านนาบัว
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธีรชัย ต่อศรี
  บ้านนาบัว
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วราวุฒิ ภูมิคอนสาร
  บ้านนาบัว
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กนกพร ประเสริฐสม
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กัญญ์วรา แก้วสูงเนิน
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มนัสยา ตราเงิน
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รัตน์สุพล รัตนะ
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วิมลสิริ มุทาไร
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วิยะดา บุญมา
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุณิสา บุญสะอาด
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อุษามณี หลาทอง
  บ้านม่วง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา ศรีบุญเรือง
  บ้านเหล่ากาดย่า
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธีร์ธวัช ชูหีบ
  บ้านเหล่ากาดย่า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง บุญญิสา พันธ์เหลา
  บ้านเหล่ากาดย่า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปาณิสา พรมวาส
  บ้านเหล่ากาดย่า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สิริญาพร ทองตัน
  บ้านเหล่ากาดย่า
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อภิญญา แก้วเกษ
  บ้านเหล่ากาดย่า
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล จารจิตร
  บ้านโคกล่าม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ตะวัน มินาคำ
  บ้านโคกล่าม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นฤโดม กาญจน์คณาสิน
  บ้านโคกล่าม
ป.5
2560
3
  เด็กชาย นันนภัส ศรีสำราญ
  บ้านโคกล่าม
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พัชราวดี บาลี
  บ้านโคกล่าม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย รังสรรค์ จันดาหาร
  บ้านโคกล่าม
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สินีนาฏ แนวพรม
  บ้านโคกล่าม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เขมิกา สุจันทร์
  บ้านโคกล่าม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ชนิสร ปาลา
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชลลดา ชัยภักดี
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐชนน ผานคำ
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ผลวิลัย
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ดารารัตน์ มนัสไธสงค์
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนากร บุตะเขียว
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นครินทร์ โคตรภูเขียว
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พุทธระ ภิญโญยิ่ง
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง มาลิตา มิ่งภูเขียว
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วัชราพร ถนอมทุน
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สรีรัตน์ แก้วโนนตุ่น
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อภิเชษฐ์ หินประกอบ
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อัมรินทร์ โครตภูเขียว
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อารียา เกิดมงคล
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ภูหัดสาน
  คุรุราษฎร์วิทยา
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กิตติภพ คำมีหมื่น
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธัชพล คำมีหมื่น
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภานุ งามภูเขียว
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภูริภัทร พันธุ์ยาง
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วีรภัทร ไตรย์วงค์
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภิเชษฐ์ ปั้นกวด
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อาทิตย์ จันสีหา
  ชุมชนบ้านหัน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง .กัลญา หนูกนทา
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กิตติกร สดำพงษ์
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ตะวัน จันทร์ขามป้อม
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปนัดดา สิงห์คาม
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ประภัสสร ศรีไกรภักดิ์
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปลายฝน กิจติคุณ
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปาณวัตน์ วรรณขามป้อม
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปุณญาดา หอมชาลี
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ผลทวี รีผล
  บ้านขามป้อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ บุญโสภิณ
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชญานิศ กุลด้วง
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ญาณิศา ศรีเพี้ยนเอม
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ทศพร เปลี่ยนกลาง
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พัลลภ บุญเกษม
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภัทราพร ภูมิคอนสาร
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศรัญญา ศรีสวัสดิ์
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สมพร ต่ออำนาจ
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อารียา ทองแป้น
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เศรษฐพงศ์ กงสะเด็น
  บ้านนาวงเดือน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จตุพร หอมระหัด
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิระพร เหล่าภักดี
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นัฐยา ขอชูกลาง
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิศพิมนต์ มาหนองแซง
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รัฐภูมิ เดชจำเริญ
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุริยา เห็มพรม
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อภินันท์ เพชรล้ำ
  บ้านนาหนองทุ่ม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย บัณณวิชญ์ ฉัตรรักษา
  บ้านภูมิวิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พัทธดนย์ ฉัตรรักษา
  บ้านภูมิวิทยา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กรวรรณ แผ่นสี
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จุฑามาศ พิสล้ำ
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญญารัตน์ โคตรเหง้า
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรนุช สิทธิบุตร
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ วิทยเวทย์
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อุษณี รัศมีจันทร์
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชัยมีเขียว
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เสกสรรค์ เพชรรอด
  บ้านหนองแวง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นริศรา ระวิพันธ์
  บ้านหนองแวง(ภูเขียว)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ แสงสุดตา
  ปักธงชัยชุนหวัณวิทยาคาร
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นัฐอมร ศิลมั่น
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ สมานเพียร
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พงศกร เสมอทรัพย์
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิชญา เสมอทรัพย์
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภาวิณี ฦๅหาญ
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มุทิตรา ลาภทวี
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สิทธิ์พร พรมมาวัน
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุรยุทธ ลาภบำรุง
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อัษฎาพร ศรีไกรภักดิ์
  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
ป.5
2560
4