รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ลำปาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง ชรินธร แดนกาไสย
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ชวกร สะจันดา
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ชัยพล รจนัย
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ชินวัตร โมฆรัตน์
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนพล หลอดคำ
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธีรชาติ หวายพิมาย
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นิชารี กาญกันหา
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ปฐมพร วรยศ
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปิยาภัทร เกตุไธสง
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พรชนก โพนชัยแสง
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วันชัย คำล้วน
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง วิภาพร จอมทรักษ์
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สิริวิมล แดนนาเลิศ
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สุภาพร ยุบลพันธุ์
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย มณีศรี
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กชายเ อกภพ โพธิกมล
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กชาย อชิญาณ์ จีวร
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อรรถชัย บุญชู
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง อริสา อินทรีย์
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เพ็ญนภา ยุบลเขต
  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ขจรศักดิ์ แสดขุนทด
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ขนิษฐา จันทรบุตร
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ชนรดี ชะโยปัน
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐยา เกลี้ยงรส
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ทิพวัลย์ คำใบ
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ปนัสยา เกื้อกูล
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ปรมินทร์ ทองเกลี้ยง
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.6
2558
1
  ด็กหญิง พรรณทิพย์ ควรไชย
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง พัชริดา อุปชัย
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย รพีพัทร ไลยะมาลย์
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย รัชตะ ทรัพย์ไสย
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง รัตนาวดี ติชาวัน
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ศรัญญา ติชาวัน
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สริดา รัตราช
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย สุริยา มิยะเศษ
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย อภินันท์ ดุพงษ์
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สารพันธ์
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชะโยปัญ
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย เมธาสิทธ์ บุษบง
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย เมืองไทย ไม้น้อย
  โรงเรียนหนองแซงวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กมลวรรณ พัฒนบุรมย์
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ก้องภพ นันจำรัส
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง จิตรณลิน นันสมบัติ
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ช่อลัดดา กิเลน
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ณัฐภัทร นิลเขียว
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐริกา นันสมบัติ
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยนาเวียง
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนกร นันสอาด
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนกฤต นันสอาด
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนาวุฒิ ทองสุข
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พรรวษา กิเลน
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ภูตะวัน ครองประสงค์
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง มาริสา ภารภิรมย์
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ยุรีรักษ์ ครองประสงค์
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง รุ่งราวรรณ ศรีบุรัมย์
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ศราวุธ ทฤษฎี
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย อนาวิล พรมเวียง
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อรัญา คงสมของ
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง เพชรไพลิน นันสมบัติ
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ไกรวิทย์ ไชยวงศ์คต
  โรงเรียนเชียงเครือวิทยา
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กนกพร เวียงสมุทร
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กรรณิกา สุ่มสังข์
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.6
2558
2
  เด็กชาย จักรพันธ์ บุปผาสร้อย
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชญาสินี ไกรศรี
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงค์อมาตย์
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ดลยา ไกวเลิศ
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ตะวัน ศิริละ
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนดล คำสุเรศ
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ธนภัทร เทศนาเรียง
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร เทือกภูเขียว
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กชาย นนทกร ตราชื่อ
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง นภาภรณ์ คงแสนคำ
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง พรชิตา จันทมูล
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง มัณฑนากร ขนานแข็ง
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ลัทธพล ปลื้มกมล
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วริษา มะลิตัน
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.6
2558
2
  เด็กชาย วัชรินทร์ ศรีประทุม
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วาสิฏฐี กมลวิบูลย์
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วิรวรรณ นันหะทัย
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.4
2558
2
  เด็กชาย เจนวิทย์ เณรคล้าย
  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม
ป.6
2558
2
  เด็กชาย กันต์ศักดิ์ เทศสิงห์
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง กัลยา ขันแข็ง
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย กิศนัย ภูเงินงาม
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิ งภาวิตา โสดาสา
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ชิษณุชา สารลัย
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ชุมพร ดวงแก้ว
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐภูมิ ดลชื่น
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ธนากร ตุพิลา
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ธนากานต์ ศรีหงษ์ทอง
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ธัญสุดา ยินไธสง
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นุชนารถ พยุพล
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง บัณฑิตา ภักดีโชติ
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย พิพัฒ์พงษ์ ยานสว่าง
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ภูริภัทร แผลงฤทธิ์
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย วรารมย์ ภูมีเมฆ
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง วันวิสาข์ นีระพจน์
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศิริชัย พันสถิต
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย หัศดิน จตุรทิศ
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชายว อสก้า ฮองกิล่า
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย แทนตระกูล พรมคำมูล
  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย จตุพล แก้วปัญญา
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐติกรานต์ พุทธวงษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ดุสิต มายา
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย นักรบ ภูสีน้ำ
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย พิชิต ประทุมวัน
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วรรณภา จันทบุรี
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ศศิกานต์ ภูจอมผา
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อมร ราชสีห์
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง อุมาพร โสภาน้ำ
  โรงเรียนบ้านห้วยแสง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง นราทิพย์ คันธา
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง รัตติกาล นันสุวรรณ์
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย วชิรวัฒน์ จำเริญพัฒน์
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ศตวรรษ พันสุวรรณ์
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุรัสวดี คำวารี
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เกียรติรักษ์ แสนวัง
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เด่นดนัย คำหงษา
  โรงเรียนภูปอวิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชาย คงฤทธิ์ กมลแสน
  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชลธิชา พลสุวรรณ
  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สราวุธ แน่นอุดร
  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สุรชัย แวดไธสงค์
  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กานติมา พ่อตา
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จันทรา ภูวะปัจฉิม
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จิราวรรณ ใจชื่น
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ฉัตรมงคล คงประพัฒน์
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็ดชาย ชัยวัฒน์ เวียงสันเทียะ
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐรดา ตรีทัศน์
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนกถฤต ตาลพันธ์
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ พระบรรเทา
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง นัฏกร จัตวากุล
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นิภัทรา สายสินธุ์
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ประกาศิต ภายศรี
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ปัญญา โพธิ์สา
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พรประภา ฆารจำรัส
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ราตรี มีโคตรกอง
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศศิธร งามเมือง
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สิริรดา พิณสา
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุชญา ฤพนา
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย เจตน์ภพ คุณาประถม
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย เอกราช สาคะนิล
  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย จิรโชติ ภูแสงสั้น
  โรงเรียนค่ายลูกเสือ
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ธวัลหทัย กันยะดอย
  โรงเรียนค่ายลูกเสือ
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ปัญญากร เรืองรุ่ง
  โรงเรียนค่ายลูกเสือ
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ศราวุฒิ ศรแผลง
  โรงเรียนค่ายลูกเสือ
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จิราญา ปรีเลขา
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฏฐา ซ่อนกลิ่น
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ดารารัตน์ ภูพิลา
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กชายสิ ทธิศักดิ์ ทองดี
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ธนัญญา ปัญญาพล
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.4
2558
3
  เด็กชายน นทวัฒน์ นทวัฒน์
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.4
2558
3
  เด็กชาย นันทวุฒิ อิ่มเจือ
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นุจรี หมื่นแก้ว
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง บุษกร ทานกลาง
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ประภาพร ประภาพร
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พลเทพ บุญจงรักษ์
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กชาย พัทธนันท์ ฤทธิ์จำรัส
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง รัตติกาล อินทรักษ์
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง รุจิภา รุจิภา
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ศศิวิมล ญาณสิทธิ์
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สุรศักดิ์ บุญสอน
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.6
2558
3
  เด็กชาย อดิศร ถิ่นช่วง
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อดิศร วรรณรัตน์
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อนุรักษ์ หอมบุญ
  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กรกรต นาวัลย์
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กันติชา วรบุตร
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.7
2558
3
  เด็กหญิง กัลยลักษณ์ เจนวิริยะกุล
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ขนิษฐา สุ่มมาตย์
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐฌา จันทะวงศ์
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปฐมอาภรณ์พงศ์
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ปราณปรียา ณ วิเชียร
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พรรวษา เสิกศิริ
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง วาชิณี อะไชยยัง
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย สรยุทธ นาวัลย์
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สายสุรีย์ สาริกานนท์
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สุกฤษฎิ์ไชย ภูตะลุน
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง เขมจิรา สืบชมภู
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย เทพฤทธิ์ เทพราชา
  โรงเรียนบ้านสว่าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ธัญญาทิพย์ ภูดวงดี
  โรงเรียนโคกนางาม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย น้ำแข็ง บุญวาสนา
  โรงเรียนโคกนางาม
ป.6
2558
3
  เด็กชาย พูลทวี ทองแสน
  โรงเรียนโคกนางาม
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง อรนุช ภูโคกเนิน
  โรงเรียนโคกนางาม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง คีตญา เดชมาก
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ทักษิณ หาญเมือง
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ทัศนัย ปรีสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ธีระวุฒิ เครือบุญ
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย นิติพงศ์ เพ็ชรเหลี่ยม
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ปกรณ์ศักดิ์ แก้วแสนไชย
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ปรีริยะ สมารัก
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง พรชิตา เรืองชิต
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง พัชริดา สาระดี
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชานร พีภัทร พิกุลหอม
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง มยุรา สุทธิประภา
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย รัฐภูมิ ศรีจรัญ
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย วิชชุกร ประลาราช
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย วิสุทธิ์ ศรีจรัญ
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง สุชานันท์ ภิรมย์มาก
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง สุภิญญา จันทโสม
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย สุรยุทธ คงพิบูลย์
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ คำโสภา
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อรดี ทองบูรณ์
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง เบญมาศ ปรีดีเจือ
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ไกรวิน พุ่มทอง
  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง กานต์ระวี วรรณคง
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง คณาธิป เสนภักดี
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิ งนิสา บรรพบุตร
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชนิกานต์ เพ็งพันธุ์
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ดรุณี เพ็ชรคุ้ม
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ติรยา โทฮาด
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ธนากร บุตกัง
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธาวัน ไชยศรี
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นวพล นาเสริฐ
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พนิดา ทองกลาง
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ สิงวิราช
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย รพีภัทร์ ภูขำ
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง รมิดา ศรียัง
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย วิวัฒน์ วรรณโชติ
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย สิริกร ศรีแสนดี
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สุวิจักรณ์ จึงศรีพันธ์
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อดิศร เกษบัวขาว
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อรวรรณ นามนนท์
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง อัฉรา ภูงา
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดาบุดดี
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กุลธิดา อาษาพนม
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชาลิสา การเลิศ
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นริษา สะใบ
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปั้นดาว สุทธิวงษ์
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พวงชมพู พรมเสนา
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พีรเดช สิงห์ขรเขตร
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วนิดา นันรักษา
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วรรณกานต์ มาละอินทร์
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วสันต์ มะรังศรี
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วาริน อภัยกลาง
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุกัญญา การฟุ้ง
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุธิดา การสำเร็จ
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง หฤทัย บำรุง
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อนุรักษ์ ปานา
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อนุรุท ครองประสงค์
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง อภิรดา ภูมิดอนชัย
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อภิศักดิ์ พรมเสนา
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อัมรินทร์ นันทอินทร์
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง อารียา แหลมกีก่ำ
  โรงเรียนหนองแคนวิทยา
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กรรณิการ์ อิ่มรักษา
  โรงรัยนปลาเค้าวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง นารีรัตน์ พรรสินตระ
  โรงรัยนปลาเค้าวิทยา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ปรารถนา แก้วอำภา
  โรงรัยนปลาเค้าวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วราภรณ์ นากาง
  โรงรัยนปลาเค้าวิทยา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง แพรวา ภูเต้านิล
  โรงรัยนปลาเค้าวิทยา
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ถนอมสมบัติ
  โรงรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นรชน ถิตย์กุล
  โรงรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นัฐวุฒิ ถิตย์สมบูรณ์
  โรงรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ภูผา ภูผิวโคก
  โรงรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อนุวัฒน์ อุ่นทรพันธ์
  โรงรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย กองภพ โมฆะรัตน์
  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง จิราภรณ์ จรบุรม
  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ปวริศ บุษมงคล
  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย สถาพร เสนาเลิศ
  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สุภาพงษ์ พัฒนะสาร
  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จีรเจตน์ คงประพัฒน์
  โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธนธร แสงวิเศษ
  โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พรเทพ แสนเฮ้า
  โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วีระวุฒิ พละเสน
  โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ป.4
2559
1
  เด็กชาย เขษมศักดิ์ แก้วมงคล
  โรงเรียนท่านาจานวิทยา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิ งสุกัญญา คงคาโชติ
  โรงเรียนนาโกวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ชลธิชา ทุมสิงห์
  โรงเรียนนาโกวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ทิพย์ตะวัน อนันตภักดิ์
  โรงเรียนนาโกวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง สุริสา จินดามาตร
  โรงเรียนนาโกวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อนุวัฒน์ ตันสุ
  โรงเรียนนาโกวิทยา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย กรวิช ปิยะสหาย
  โรงเรียนบ้านกุดแห่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย คเชนทร์ สารารัตน์
  โรงเรียนบ้านกุดแห่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จิรายส ศรีพาเฮือง
  โรงเรียนบ้านกุดแห่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สมรรถพล ชนชื่นใจ
  โรงเรียนบ้านกุดแห่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สุดสาคร ทาบุเรศ
  โรงเรียนบ้านกุดแห่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงศกร พลางวัน
  โรงเรียนบ้านท่างาม
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง รัชนีกร อาษาวิเศษ
  โรงเรียนบ้านท่างาม
ป.4
2559
1
  เด็กชาย สารินันท์ แก้วอินทร์
  โรงเรียนบ้านท่างาม
ป.4
2559
1
  เด็กชาย เขษมศักดิ์ ตินะโส
  โรงเรียนบ้านท่างาม
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง แววดาว ขะนวน
  โรงเรียนบ้านท่างาม
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ชโลธร แก้วสีโท
  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธีรศักดิ์ พรมกุล
  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นภัทร นวพานิชย์เจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ยุทธพงษ์ จอมจิตร
  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วัชรพล พัฒนะสาร
  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง กัญญ์วรา ภานาศรี
  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง นรากร เทิบตาทอง
  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พิทวัส ดิษเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ พรชะตา
  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ยุพารัตน์ สาระขันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองช้าง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง กนกอร นาสินส่ง
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง จิราพร ชาดง
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง พีรดา ศรีโมคา
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง วิภาภาศ ญาติประทุม
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง สุวรรณา สิงห์สุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ฑิตยา ทักษิณภาค
  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธราเทพ พ่อค้าช้าง
  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ปภาดา ถิตย์รัศมี
  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วรเทพ ศิลาพจน์
  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วัชรวิทย์ การสรรพ์
  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง นราวดี ไชยภา
  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงค์ภัค ภูพิทอง
  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง พิยดา วงษ์ขันธ์
  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง พิยดา อัศวภูมิ
  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อนุชา ยานจรัส
  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ผลประสาท
  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ชลลดา ผลเลขา
  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สาวิตา ปรีนาขาม
  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อนุรักษ์ ผลเลขา
  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย อภินันท์ เกิดศรี
  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง พิมพิกา จราฤทธิ์
  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง รุ่งตะวัน อรุณะ
  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สมิตา ทองจรัส
  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อารยา ทองจรัส
  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง แก้วกิริยา ผารุธรรม
  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พรชัย โพธิกมล
  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พีรพล บัวแก้ว
  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ภูมินทร์ แจ่มประโคน
  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย รุ่งรวิน โพธิขาว
  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ศตวรรษ รังคะราช
  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สิทธีร์ ครองสิงห์
  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชวัลย์ริทย์ จันทรดวง
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผลจรัส
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธัญกร แซ่คู
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.4
2559
2
  เด็กชาย นิรวิทธ์ ขอบทอง
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พงศ์ภรณ์ สามารถกุล
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พัชราภา บุตรโคตร
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ภีมพรรณกร อิ่มประสงค์
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ระภีวิทย์ ลาภบุญเรือง
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ ภูซ้ายศรี
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย อนุเดช เห็มสนาม
  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิยา
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง นริศรา สีหะวงษ์
  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง รัตนา พลเยี่ยม
  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง วริศรา กุลศรี
  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วารุณี พันธ์พละ
  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ศิริญา แข่งขันธ์
  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กัลญา หม่องคำ
  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ญาดา มิยะพันธ์
  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พรพัฒน์ อิ่มใจ
  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ระพีพงษ์ ทุ้งทอง
  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สภานันท์ โพธิ์ชัยแสน
  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กนกภรณ์ ไมยกิจ
  โรงเรียนโคกก่องวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ภาณุพงศ์ ปัญญาวงศ์
  โรงเรียนโคกก่องวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วรรณเฉลิม ศักดิ์เหิม
  โรงเรียนโคกก่องวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สรศักดิ์ รัตนวงษ์
  โรงเรียนโคกก่องวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย คฑาวุฒิ มันทะลา
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.4
2559
2
  เด็กชาย จุลจักร อาษาพัฒน์
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ ภูธง
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ธนกรณ์ ภูบรม
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ปฏิพล หาหัตถี
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.4
2559
2
  เด็กชาย พิทักษ์ อนุมาตร
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วุฒิชัย เหลามาลา
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สรวิชญ์ ดอนลามผา
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สิทธิพล จำปาม่วง
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อังศุชวาล ภูอาราม
  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กันต์ฤทัย นครชัย
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง จิรายุ เสริฐมาด
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชนะชัย แป้นไมล์
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐณิชา มาตมุงคุณ
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง นัฐมน มาตมุงคล
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย มนัส การรัตน์
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วรเชษฐ์ มิโสภา
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วัชรพล วงค์ม่วง
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วิภาวรรณ์ จราฤทธิ์
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เป็นไทย ภูผาผุย
  โรงเรียนโพนสวาง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย กิตติกร นาชัยเริ่ม
  
ป.4
2559
3
  เด็กชาย สิโรจน์ วรรณชูชัย
  
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วนศักดิ์ นาชัยฤทธิ์
  นาเชือกราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย จักรกฤษ บุตรโคตร
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ทัศน์พล คำมุธา
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย นิธินันท์ สุมา
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย นิรุต แก้วทุย
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อนิวัติ ธาตุคำภู
  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กัลญา เอกสินธุ์
  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กุลณัฐ จงชมผา
  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ น้อยอามตย์
  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พรนภา โพนทอง
  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง โสภิตนภา ยุบลชิต
  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กัลยา ธวบุรี
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กชาย ชลสิทธิ์ ศรฤทธิ์
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กชาย ภูวดล อ้นศิริ
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กชาย ราชานนท์ ชำทะมา
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ วัฒโน
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กชาย ศุภวิช ภูกาดลาย
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภวรรณ์
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กชาย สุเมธ สุริยะสาร
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กหญิง แพรวพราว อ่อนโต
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กหญิง ไข่มุก ภูเลียนสี
  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา
ป.
2559
3
  เด็กชาย คมชิต ศรีประเสริฐ
  โรงเรียนดอนหวายราษฎ์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย คุณนิธิ ศรีวิจารณ์
  โรงเรียนดอนหวายราษฎ์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณรงค์ ภูมิประหมัน
  โรงเรียนดอนหวายราษฎ์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ทักษิณ แก่นวงษ์
  โรงเรียนดอนหวายราษฎ์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย นโรดม ดอนมงคล
  โรงเรียนดอนหวายราษฎ์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พงษธร ดอนวิชัย
  โรงเรียนดอนหวายราษฎ์บำรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพล ปัญญา
  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พุทธารา ไชยคำแสน
  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย วงศกร ไชยปัญหา
  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย วรชื่น บุสุรินทร์
  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย วรเชษฐ์ บุสุรินทร์
  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ศักดิ์พล แสนสีลา
  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย คมกริช ศรีรีสอน
  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย จิตติคุณ สิงหราช
  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วรวุฒิ อนุสนธ์
  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย เสกสันต์ ศรีชาติ
  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย นิวัฒน์ สังข์ทอง
  โรงเรียนหนองแปนโนนสูง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บรบุตร
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ตรินัยน์ ฤาษี
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง นิตยา พละเดช
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พรสุดา วงศ์จันทร์
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พิชัยยุทธ เทวิญญา
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พิมพกานต์ มะลาศรี
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง มัลลิกา ผาลาโห
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ศุภชัย ผลการ
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.5
2559
3
  เด็กชาย สิทธิโชค พรมดี
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง อชิรญา ผลช่วย
  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ขนิษฐา เสาสมภพ
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ชนินธรณ์ จิตวิขาม
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐนรีย์ คำแสนโคตร
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นวพล สุขรมย์
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นันทวุฒิ โพธิกุดสัย
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ปาลิตา นาพัว
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง รุ่งนภา ฤทธิ์สยอง
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อนันตโชค สมบัติมล
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง อรนุช เดชจรูญ
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อัมรินทร์ ทัศนามล
  โรงเรียนนามลวิทยาคาร
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ทรงเดช คำมูล
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นพพงศ์ มนพพงศ์
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
ป.4
2559
4
  เด็กชาย ภากร ภูกิ่งพลอย
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วัชระ พิขุนทด
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เดวิด ภูหาด
  โรงเรียนบ้านคำเม็ก
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง กาณรวี สิทธิเสนา
  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
ป.4
2559
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ จุฑาวัน
  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธีรภัทร หันวิสัย
  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง รติกาล สำราญรื่น
  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ศิรินภา ศรีภักดี
  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ดวงฤทัย การไสว
  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธาดา อุ่นทะยา
  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สุทธิศักดิ์ เอ้วะเม
  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง เมขลา อุ่นบำรุง
  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
4
  เด็กชายเ เรวัติ โพธินาม
  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย กฤษดา ภูขีด
  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ โพธิสาร
  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วรวิเชษฐ์ ชาดี
  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วิวัฒน์ชัย พิกุลหอม
  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เด็นนิด อาลี
  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง กนกลดา สำริดรินทร์
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กชาย คณาธิป พรรณขาม
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นราธิป ฐานะ
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ปิ่นมณี ขุนอินทร์
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วัจนรส ฟองเพชร
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สรศักดิ์ วัฒนกุล
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อมรเทพ ทองม้วน
  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง จีรนันท์ จำเริญไกร
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กชาย ชินกร ถิ่นมีผล
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กชาย ธนภัทร แสนบุญสิริ
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กชาย พรประเสริฐ ภูแสงสั้น
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กชาย ภัทรดล ผลเอี่ยม
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กหญิง ภัทรวดี พันธ์โยศรี
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กชาย รพีพัฒน์ โคนาดี
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กหญิง วรัญญา สิงห์พรม
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กหญิง วิลาสินี ขำเล็ก
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กชาย อนุวัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
2560
1
  เด็กหญิง ชนกนันท์ การไสย
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กชาย ปรเมศ คำเรือง
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา พิกุลหอม
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง วรัญญา ผลแสน
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง วรัญญา กระแจะจันทร์
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง วราพร แสนบุดดี
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง วริยา มูลอินทร์
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง สวิตตา ปรีนาขาม
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กหญิง อพัสสร วงษาหลง
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กชาย อภินันท์ เกิดศรี
  ดงพยุงสงเคราะห์
2560
1
  เด็กชาย จตุรงค์ สวาทวงค์
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพงค์ มะลาอุด
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย บรรดาศักดิ์ นพคุณ
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย ภัทรพงษ์ จันพิพัฒน์
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย ยุธนา อุปไชย์
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย รพีภัทร ทะราศรี
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กหญิง วีระวัฒ พละเสน
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย วีระวุฒิ พละเสน
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย สวิตต์ คงประพัฒน์
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย เขษมศักดิ์ แก้วมงคล
  ท่านาจานวิทยา
2560
1
  เด็กชาย คณาธิป บัวคำภู
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สีสวนจิก
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ บัวคำภู
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กหญิง ธิญาดา ปัญญารมย์
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กหญิง นริศรา จันทะวงษา
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กหญิง พรีริสา สุระภี
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ สารีวัด
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กชาย วรายุทธ คำสามารถ
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กหญิง สโรชิณี ไสประจำ
  บ้านลาดวิทยาเสริม
2560
1
  เด็กชาย กษิดิ์เดช สายพงค์
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย คณาธิป สินธุโคตร
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล ผลบุลภ
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล สังเสนา
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล สังเสนา
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย ทรงพล ทอสาย
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย ทวัชชัย โวหาร
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กหญิง น้ำค้าง สังรวมใจ
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กหญิง พัชราพรรณ อินทนู
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กชาย พิชิตพงษ์ ถินเรียบ
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กหญิง มณีรัตน์ ถินเรียบ
  หนองแวงประชานุกูล
2560
1
  เด็กหญิง ชลธิชา บุญไชโย
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย ณัฐชนัน ชาญชิต
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐริกา สีพันนา
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กหญิง นฤมล บินเย็น
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย ปิยะวัฒน์ อสุรา
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย พงศกร สุภาษี
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย ภูธิป ธรรมรักษ์
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย รัฐพล สอนเยี่ยม
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย ศตวรรษ กว้างขวาง
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย อภินันท์ ลิขิตสุขวัฒนา
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย แสนยากร สุภาษี
  เสมาสามัคคี
2560
1
  เด็กชาย กฤตยชต์ จันทรมานิต
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กชาย กฤษณะ คำนาดี
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กหญิง ขวัญฤดี นันบุรมย์
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพล พลขันธ์
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ โกฏิรักษ์
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กหญิง นภัสร ศรีปัญญา
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ผลผาด
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กชาย ศักดิ์มงคล ฉันประเดิม
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กหญิง ไพริน แสนพะวัง
  ท่าไคร้สามัคคี
2560
2
  เด็กชาย ชลธี ครองสิงห์
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย ธนากร ไชยศิริน
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย ธันยธรณ์ ปัญญาโส
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย ธีรภัทร บุตรโคตร
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย นครินทร์ บูรณะพล
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย นำโชค ศรีวิบูลย์
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย ภูมินันท์ ไคร้คำ
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย วรศักดิ์ สุทธิประภา
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย ศราวุธ กาเหว่า
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย เอกรินทร์ เสริฐวาสนา
  นามนราษฎร์นุเคราะห์
2560
2
  เด็กชาย ครรชนะ สุปัญบุตร
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง จีรนันท์ สารจิตร
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง ฐิตาภา หาระทา
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง ตมิสา กิ่งสาหัส
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง นุชวรา ยุระตา
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง พิรดา สารจิตร
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ พรชะตา
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กชาย ลิขสิทธิ์ เบาราญ
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง อรปรียา ศิลาพจน์
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กชาย แทนชัย ปูนาสี
  บ้านหนองช้าง
2560
2
  เด็กหญิง กชพร วันเพราพริ้ง
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง กนิษฐา บัวอาจ
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยุบลนารถ
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง ดารารัตน์ จันทร์ท้าว
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง ดารารัตน์ พละสินธุ์
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กชาย ธีรภัทร ศรีค้อ
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง ปวริศา มงคลสินธุ์
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง มัณฑิษา ทางพุดชา
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กหญิง รวิภา พานทองเจริญทรัพย์
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
2560
2
  เด็กชาย กฤตพจน์ อินทะศร
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กหญิง กันติชา กุลรัตสี
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กชาย กิติชัย แฉล้มขันธ์
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติกา นาสินเพิ่ม
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐสุดา รัตนอนันต์
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กชาย พีระพัฒน์ แสนป้อง
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กชาย พีระวัฒน์ คงสมบัติ
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กชาย ฤทธิวุฒิ วิเศษรัตน์
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กชาย วัชรพงษ์ ศักดาละคร
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กหญิง สุพัฒชา ระวาดชู
  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
2560
2
  เด็กหญิง จีรนันท์ เผ่าหอม
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทิพย์วงศ์
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กหญิง ทรงอัปสร แดนดงเมือง
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กหญิง นิตยา พละเดช
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กชาย พรชัย คำขวัญ
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กหญิง พรชิตา บุญเลี้ยง
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กหญิง มาลาตี วงษ์จันทร์
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กชาย วรพล ภูกิ่งเงิน
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กชาย วรายุทธ์ ศรีดาแก้ว
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กหญิง ศภิสรา พุ่มพวง
  โป่งเชือกศึกษาสถาน
2560
2
  เด็กหญิง จิรภิญญา ยุบลชิต
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กหญิง จุธารัตน์ ชื่นนิรันดร์
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กชาย ธนชัย งามดี
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ พันธสา
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กชาย ธาวิน ยุบลชิต
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กชาย พรเกษม มุติมรรคา
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กหญิง ศรัณยา พาลานาที
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กชาย ศิวัช ชูศรีเสริฐ
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กหญิง อัมรินทร์ สีสีฐาน
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กหญิง อาภา มาตนาเรียง
  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
2560
3
  เด็กหญิง กชกร เทวิญญา
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง กมลชนก ผึ้งศรี
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง จิราพร ศรีโยธี
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ชมพู่ โททิลาด
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ทรงวุฒิ หาญอาษา
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง พรพรรณ จำปาวัน
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กชาย สรยุทธ สมคะเณย์
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง อนิศรา มุขพรม
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กชาย เจษฎา สระทองซัง
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง เพชรลดา ตุงคะเทพี
  ดงน้อยวิทยา
2560
3
  เด็กชาย กรดนัย ไป้สกุล
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กชาย กฤตบุญ จันทดวง
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กชาย จักรินทร์ ศรีสมภาร
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง ชนิตา สมต้าย
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง พรปนัดดา กิติวัตร์
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง ภัคจิรา พรมศักดิ์
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง รมิดา เขตบุญพร้อม
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กชาย อติยะ พรรณขาม
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง อัญธิมา แสนประเสริฐ
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง เอื้อมพร เวียงสงค์
  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
2560
3
  เด็กหญิง ชริดา บุญมา
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง ญาริดา โสภัคดี
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง ดารีนุช บุญมา
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง นารีรัตน์ พรรสินตระ
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง พรนภา เทพบำรุง
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง พรพิมล ภูเต้านิล
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง วรภรณ์ นากาง
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง สุชานันท์ สินโพธิ์
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง หัทยา หันจางสิทธิ์
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง แพรวา ภูเต้านิล
  ปลาเค้าวิทยาคาร
2560
3
  เด็กหญิง จริยา แสนกุล
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กชาย ธีระศักดิ์ ภารดิลก
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ปิยวรรณ ศิลาวงษ์
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ผุสดี อนันทะวัน
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง พิชญาภา ซากัน
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง มณี จรรักษา
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง วุฒิชัย หนูอินทร์
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ โคตรแปร
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง อิสริยาภรณ์ เอี่ยลออ
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กหญิง เจนจิรา ภารวิจิตร
  หนองแคนวิทยา
2560
3
  เด็กชาย ฐิตกมล อิ่มสาร
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล นนทะถิฑา
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย ปรีดี แสงจันทร์
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุวรรณพล
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย ภูชิต วงษ์ขันธ์
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย ภูรินทร์ ภูนางาม
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย อักษร ฤทธิ์ประสาท
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย อาทิตย์ สีลาอ่อน
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย อำพล ถนอมบุตร
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย เอกพิชัย อรุณฉาย
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
2560
3
  เด็กชาย ก้องภพ โมฆรัตน์
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กหญิง จริยา แหยมกลิ่น
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กชาย จักรภัทร ประดับเสริฐ
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กชาย ณัฎฐากร ผายเตชะ
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กชาย ณัฐนันท์ วังมหา
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กหญิง ดารินทร์ ถาจันราช
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กชาย ธนภัทร ขามเอก
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กชาย ธนวัต ขามเอก
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กชาย ปวริศ บุษมงคล
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กหญิง ริกัญญา ปราบมลตรี
  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
2560
4
  เด็กหญิง จิตตรี โพธิ์ชัย
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ ภูปาทา
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ สงสุรีย์
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กชาย ทรงพล ศรีสังข์
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง ธิยดา พานแสนชา
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร ถนอมสมบัติ
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง ปพิชญา ภูแข
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง ปิยธิดา กาวาฬ
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กชาย ภานุวัฒ โยธาศรี
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กชาย ภานุวัฒ โยธาศรี
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง สิทธิชัย อิ่มเจือ
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กชาย สุรชัย ทองวาเจือ
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง เบญญาภา พลอยพันธ์
  บึงวิชัยสงเคราะห์
2560
4
  เด็กหญิง กัญญาภัค การมนเรือง
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง ชัยภา ศรีบุรัมย์
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กชาย ทรงพล อันชัยศรี
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง ทัตพิชา ตุลาพัฒน์
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง ธัญรินทร์ มะไลไธสง
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง ปิยะธิดา สีอ่อนดี
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง รมิตา พรมโสภา
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง วิรดา พิผ่วนนอก
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กชาย เทวา ชีวาจง
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กหญิง เอวิตรา คำจันทร์
  บ้านคำเชียงวัน
2560
4
  เด็กชาย จิรพัฒน์ สัวบุตร
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ ภูพันเดียว
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐการณ์ ณ กลองดี
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กชาย ภูวฤทธิ์ ใหม่ซ้อน
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง รัตน์ชนี เสนาธง
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง ราชาวดี นางแพง
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง วงเดือน ทอนทัศน์
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง วันวิสาข์ ภูดวงเดือน
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง วิภา ภูแท่งแก้ว
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กหญิง วิภาวรรณ ไชยหม้อ
  สะอาดประชาสรรพ์
2560
4
  เด็กชาย จิตรภาณุ พรมแสน
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กชาย ชลธี กระจาย
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กหญิง พิมพิศา ประชานันท์
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กหญิง ยลดา สวาทวงศ์
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กชาย ยอดอาวุธ อยู่สถิตย์
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กชาย ลิขิต ศิริระ
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กชาย ศรนที แสงคำ
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กหญิง ศรุตา คณิตชยานันท์
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กหญิง เพชรลดา วาจาสัตย์
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กชาย ไตรเทพ ชาทิพฮด
  สามชัยอุดมวิทย์
2560
4
  เด็กหญิง ธนา พลเสนา
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4
  เด็กชาย ธันยธร ประทีปเมือง
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4
  เด็กหญิง ปนัดดา ทุมไข
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4
  เด็กชาย พงศกร ไร่สงัด
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4
  เด็กหญิง สถาพร สถาพร พันธ์สำอางค์
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4
  เด็กชาย อณวัฒน์ จำเริญพัฒน์
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4
  เด็กหญิง อุมากร ไชยเกรินทร์
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
2560
4