รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง กรรณิกา ธรรมชาติพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง การติมา จักรวาลสกุล
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย กิรพล วิริยะอาทร
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง กุณฑรา ไพรบูลย์รัศมี
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ขวัญข้าว ไพรกลิ่นวัฒนา
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ครรชิต อาจหาญอุทิศ
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง คำอู
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย จารุเดช อินุตะ
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย จิรพงค์
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ชินวัตร ยุง
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐธิชา อินุตะ
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนกฤต ศรีอรุณวัฒนา
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย นที
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นัทธมน ทองนน
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ป๊อก
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปัทมา พันธุ์ศิริกุล
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พรวลัย พงษ์ปัญญาดี
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พัชราพร กำแหงจำรูญ
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พิชชาภา ทวีสุขกุลชัย
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย มนรัก
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ยอด
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วิภพ วีราจรรณ์
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย สิงหราช รังสีนวกุล
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย สิรวิทย์ วิริยะอาทร
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง สโรชา ฉันท์ชัยเดช
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย หลาวช่อง
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย อธิโรจน์
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย เด่นภูมิ
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย เอกชัย ฉันท์ชัยเดช
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง แจ่มใส
  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย กิตติภพ
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง กุสุมา
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย คมสันต์ จองน้อย
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง งจิดาภา วิวัฒนาไชย
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย จ๋อม
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย จักรพงษ์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จันทนา
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง จันทิมา
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จินดาภา
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ชัชนันท์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา องอาจศักดิ์ศรี
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนพัตร
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ธรรมนูญ
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ธิดาภรณ์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ธีรพล
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธีรภาพ สุธรรม
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ธีรวุฒิ ผาแดงเจริญไทย
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นครินทร์ คำแก้ว
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นภัสสร ตีวิง
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง นวลจันทร์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ปฐพี
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ภาคิน ชีพชนแดน
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ภูมินทร์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย รณวีย์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ราชรถ สายน้อย
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ลภัส เกิดทวีกิจ
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วรภัทร
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง สกุณา
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เสาวณีย์
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง แสงอุ่ง
  โรงเรียนบ้านปางคาม
ป.5
2558
1
  เด็กชาย กิตติชัย สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ขวัญใจ คีรีวัฒนรัตน์
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย จตุรงค์ ทิพย์สิงขร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง จินดาภา ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ชลิตา ไพรธาดา
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชัยนันทน์ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ณัชชา ไพรเพชราทิพย์
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธรณ์เทพ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ธีรพงษ์ นิติธาดาธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร์ ประกายภักดี
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง นากอ ฤตานนท์โชติกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นารีรัตน์ เกียรติงดงาม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย นิพนธ์ วราฤทธิ์อัครกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย บุญทอง สุขเรือนทอง
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ปราณิสา ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พงศ์พัทธ์ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย พรชัย ฤตานนท์โชติกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง พิชาดา สรานนท์เสรีกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ยศภัทร ธีรไชยชาญ
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ยุพิน สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ยุวดี ธงคุณธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง รัฐนันท์ ไพรธาดา
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วีรภาพ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สรพงษ์ บันดาลทอง
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย สันติ ธาตุปฐพี
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย สืบศักดิ์ ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย อนุพงษ์ ดิเรกวาจา
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อรพรรณ ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง อรวรา ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กชาย โชคชัย ไพรเพชราทิพย์
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง จิตรวรรณ จำนง
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ชนากานต์ พงค์จักร
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ฐิติพันธ์ คำเขียว
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ณัฐภัทร เดชทรงชัย
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ดาว ลุงออ
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ดาวเรือน
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ดาหลา
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนธร วิดูลย์
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ธีรสุดา กัมปนาทวิจิ
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นำใจ
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง น้ำใส
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง บัณพร
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ปาณิสรา ดวงตา
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย พงษ์พิสิฏฐ์ ปานสอน
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พัชรพล หมอแอ๋
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พัทธพล สินสายไทย
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ภูมิน
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ยศพล โชคเจริญยิ่งยง
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง วิภาวี อุดมอัมพร
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ศิริกานต์ จุลเหลา
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ศิริพรรณ
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สิรวุฒิ วงค์จันทร์
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง สุกานดา จันเขียว
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง สุธิดา บุญกิติ
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง อริษา พงค์จักร
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง อาทิตยา
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง แพรวา
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง แพรไหม
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กชาย แลง
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ไข่หวาน
  โรงเรียนบ้านแม่ละนา
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง กันติยา อุดมอัมพร
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง จริยา ไพรประดิษฐ์ผล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย จิ่งเมือง
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ชนกันต์ ทวีกิ่งเพชร
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ณิชนันท์ กิจโดมกุล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ทรงสวัสดิ์ อาไพรวัลย์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธิติพล เยี่ยมนภาโยธิน
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทวีเพิ่มพูน
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง นิรมล ชอบชัยภูมิ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พงศกร มงคลเกิดคุณ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พรชัย โชติเวทย์พัชรกุล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พิทยุตย์ สมานคำ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย พุทธชาติ สกุลลอย
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ภวัฒน์ สายชลธี
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภานุเดช อาภาไพรวัลย์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง มล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ยศกร บุญศรีประภา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง วรางคณา คงสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ศิวพงษ์ มานะใจภักดิ์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ศุภกฤต สุนทรนาคา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สมุทร พงษากุล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สิริกัญญา พรมมา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง สุจารี พนาสูง
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สุรชัย ประสงค์พนาไพร
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สโรชา วัฒนาญาดา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง เกวลิน แสนคำฟู
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ไพรประสิทธิผล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย เมธัส หมอแอ๋
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เลิศชัย สิทธิพรคำลือ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย เอเปค มานะใจภักดิ์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ แสนวงศ์มา
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ แหลว
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง กีรนา กองสิงห์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง กีรนา กองสิงห์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง จุฑมาศ ปิยะวดี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ชนภรณ์ ชฎาธรภัทรวงค์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณรงค์ เลาลี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ดลลชนต์ ลูผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ตะวันดาว หงอ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทวีเพิ่มพูน
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง บุษป์สุคนธ์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปริญญา ปินไชย
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปิยะบุตร
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กชาย วิทูรย์ นุผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กชาย วีระ สือผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สมพงค์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สมภพ ลูมะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สุพจน์ ลูผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ เลาลี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สุรฤทธิ์ หลีจา
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง สุวนันท์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุวรรณา แข่ง
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง อรพรรณ เลาหมู่
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อรพิน ฟิปิ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อะเบ เลาลี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อะเลผะ เลากี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อะเลผะ ลีจะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อาบา เลเช่อ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง เด็กหญิงมีนา จาจา
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เบี่ยต๊ะ เลาหมี่
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กมลพร
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กัญญา สุนทรนาคา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กัลยา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กิตติกานต์ ชัยสิริพัฒน์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จรรจิรา โสภาวรการ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง จิตสุภา เทอดไตรรงค์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชัยวัน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐธัญญา โสภาวรการ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบญจมาศสีเงิน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ดลภัค สะอิ้งสกุลทอง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ดารินทร์ กันทามา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นนทิชา มวลมาลารัตน์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ประพัทธ์ศ วราฤทธิ์วุฒิกุล
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย พัชรพล จองน้อย
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พุทธิพงษ์ เพชรประดับ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ยิงเปิง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย วันชัย เผาภูทอง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ส้ม
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง หน่อย
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย หนุ่ม
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อพิธฌา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อรพรรณ อาสาสินพัฒน์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อารดา รักตะวันกุล
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อำนวย การวิเศษศักดิ์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เครือแสง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง เมธิตา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เวณิกา โรจน์เกษตรสิน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เหรียญ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เหลาแลง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง แสงเฮือน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย จักรวาล ชนิดกานน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชนกานต์ มะโนจิต
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ณฐนนท์ ปิยชาติโชติกุล
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฏฐิกร ทะนันชัย
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ นัตกานต์
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ตรีภพ เลาลี
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ธนพล ชาญกิจการแผน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนาธิป แข่ลีซอ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนโชติ ศุภวัฒน์วิโรจน์
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธาวิน ติวัน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พรพิพัฒน์ คำสุข
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย พีรวัฒน์ แสงอุ่น
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ยุทธวีร์ แก้วบุญมี
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย รุ่งยศ มะลิดวง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ลักษยศ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วรัญญู เชียงใหม่
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ศิรชัย เลายี่ปา
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ศิวกร วงศ์พระยา
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ศุภกิจ ตัดยา
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สกลพัฒน์ เลาหมี่
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สมศักดิ์
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สรพัศ เสาหิน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สุวรรณศิลป์ สิงห์สุวรรณ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อดิเทพ ยอดคีรีไพร
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อดิเรก หลักแต่ง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อนุภัทร ใจ๋ใจ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อนุราช คำผิว
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เอกพัน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.4
2558
4
  เด็กชาย เอกอนันต์ ปาบือ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย โยธิน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กิตติชัย สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ขวัญใจ คีรีวัฒนรัตน์
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย จตุรงค์ ทิพย์สิงขร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง จินดาภา ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ชลิตา ไพรธาดา
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ชัยนันทน์ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ณัชชา ไพรเพชราทิพย์
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธรณ์เทพ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง นากอ ฤตานนท์โชติกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง นารีรัตน์ เกียรติงดงาม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นิพนธ์ วราฤทธิ์อัครกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย บุญทอง สุขเรือนทอง
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ปราณิสา ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย พงศ์พัทธ์ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง พิชาดา สรานนท์เสรีกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ยศภัทร ธีรไชยชาญ
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ยุพิน สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ยุวดี ธงคุณธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง รัฐนันท์ ไพรธาดา
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย วีรภาพ สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ศุภานิช กัมปนาทดิลกกุล
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สันติ ธาตุปฐพี
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง สันนิภา สิริโชติวดี
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สืบศักดิ์ ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง หทัยกานศ์ วงค์มานะไพร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อนุพงษ์ ดิเรกวาจา
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง อรพรรณ ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อรวรา ไพรเนติธรรม
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย เจษฎา สำเภาโอฬาร
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย โชคชัย ไพรเพชราทิพย์
  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่
ป.5
2559
1
  เด็กชาย คณาธิป แข่ลีซอ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กชาย จักรวาล ชนิดกานน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง จัญจุรา แข่แม้ว
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ชนะพล ชาญกิจการแผน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณฐนนท์ ปิยชาติโชติกุล
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ นัตกานต์
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ดาว
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ธัญญา
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง นาตาชา หลักแต่ง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง บุญยานุช
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง พรรณี
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง พิรยา เรือนคำ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ภาริดา โชติธาดากุล
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ภูริษ แก้วทอง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ยุทธวีร์ ขวานทอง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง รติกานต์ เชียงใหม่
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รุ่งยศ มะลิดวง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง วริษา จิตราภากุล
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สกลพัฒน์ เลาหมี่
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สัญญา เสงวะ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง สุดที่รัก
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อดิเรก หลักแต่ง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อธินาถ เลาลี
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อนุราช คำผิว
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อนุสรณ์ ขีดเกษม
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เดชโชติ
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง เดือน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เธนาเทพ เลาว้าง
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กชาย โยธิน
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง โสภิตนภา ปัญญาไชย
  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง กันติยา อุดมอัมพร
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง จริยา ไพรประดิษฐ์ผล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย จิ่งเมือง
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชนกันต์ ทวีกิ่งเพชร
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ณิชนันท์ กิจโดมกุล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ทรงสวัสดิ์ อาไพรวัลย์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธิติพล เยี่ยมนภาโยธิน
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ ทวีเพิ่มพูน
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง นิรมล ชอบชัยภูมิ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พงศกร มงคลเกิดคุณ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พรชัย โชติเวทย์พัชรกุล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พิทยุตย์ สมานคำ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พุทธชาติ สกุลลอย
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภวัฒน์ สายชลธี
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภานุเดช อาภาไพรวัลย์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง มล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ยศกร บุญศรีประภา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วรางคณา คงสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ศิวพงษ์ มานะใจภักดิ์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ศุภกฤต สุนทรนาคา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สมุทร พงษากุล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สิริกัญญา พรมมา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สุจารี พนาสูง
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สุรชัย ประสงค์พนาไพร
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สโรชา วัฒนาญาดา
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง เกวลิน แสนคำฟู
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ไพรประสิทธิผล
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เมธัส หมอแอ๋
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เลิศชัย สิทธิพรคำลือ
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เอเปค มานะใจภักดิ์
  โรงเรียนบ้านวนาหลวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ แสนวงศ์มา
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ แหลว
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กีรนา กองสิงห์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กชาย คุณกร
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง จุฑมาศ ปิยะวดี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ชนภรณ์ ชฎาธรภัทรวงค์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ณรงค์ เลาลี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ดลลชนต์ ลูผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ตะวันดาว หงอ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง บุษป์สุคนธ์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ประพัตน์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ปริญญา ปินไชย
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ปิยะบุตร
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วิทูรย์ นุผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วีระ สือผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สมพงค์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สมภพ ลูมะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สุพจน์ ลูผะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ เลาลี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สุรฤทธิ์ หลีจา
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุวนันท์
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สุวรรณา แข่ง
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อรพรรณ เลาหมู่
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อรพิน ฟิปิ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อะเบ เลาลี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อะเลผะ เลากี
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อะเลผะ ลีจะ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อาบา เลเช่อ
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงมีนา จาจา
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เบี่ยต๊ะ เลาหมี่
  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าฯ
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กมลพร
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กัญญา สุนทรนาคา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง กัลยา
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย กิตติกานต์ ชัยสิริพัฒน์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย จาย
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กชาย จื้น
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ชัยวัน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐธัญญา โสภาวรการ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพร
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ดารินทร์ กันทาคำ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ทินพล
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง นัท
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ปฏิพาน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ประพัทธ์ศร วราฤทธิ์วุฒิกุล
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย มนศักดิ์ บุระชัยสกุล
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ยิงเปิง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง วริสา เค็ตโลก
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ศศิพร โรจน์เกษตรสิน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ส้ม
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย สุทธิศักดิ์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สุพัฒน์ วนาสนองกุล
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง สุพิศชญา ธีรกฤติยาพร
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง หลู่
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง อรพรรณ อาสาสินพัฒน์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อานนท์
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อานนท์ แสงน้อย
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กชาย เครือแสง
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง เวณิกา โรจน์เกษตรสิน
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.5
2559
3
  เด็กชาย เหรียญ
  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ชญานนท์ ชาติวีรชน
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ณัฐกร คำเขียว
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพล เบี้ยวอ้าย
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ธนพร เหลาพรม
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ตะแก
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ธีรภาพ เลายี่ปา
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย นวิน อุทัยแสนปรีดา
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง นิชนันท์ มะลิดอย
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ปิยนันท์ ธรรมแดนไพร
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พรรณปพร ปิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พฤทธิพร ก่าแฮ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พัชรา ม่อชรา
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พิชิตชัย เลาว้าง
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พิทยา แจโพ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ภูตะวัน บุญธรรม
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ภูมิรพี ศิริกัญญา
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ยุทธการ อรุณงามพรรณ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง วณารี บุญช่วย
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง วรดา สุขดู
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย วรวิทย์ วงศ์ใจฟอง
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย วีรภัทร ศรีพนมธรรม
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ศักรินทร์ ขันติโสภณกิจ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง สาริตา
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย สิริกร ตานุ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง สิรินทรา ตานุ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง อรอนงค์ จายขาว
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง อังคณา โชคดีทวีพร
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย อัจน์ บุญช่วย
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง เอื้องวณา ทองอินทร์
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง แก้วจ้าวจอม ปัญญาคำ
  โรงเรียนบ้านแม่ปิง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กชพร กิจการพันเลิศ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง การต์ธิดา สกุลมหาสิงห์
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง กุลปรี ทิพาคำ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง คำโบ้
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย จิตรทิวัส มณีวรรณ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ณัฐกิจ เลิศขจร
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐณิกา มนตรีเจนกิจ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธีรนัย บวรเกียรกิโสภา
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พรรณี วิธุระ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ภรณี อรวรรณา
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ยามิน ทันจันทร์
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย วรวิช ซูกองขาน
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วรเมธ กระจายความรู้
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วันวิสาข์ วิทาคำ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย วีรภัฏ เงินใส
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ศรุตา ครองกาญจนกิจ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศาสตรา นภาทอง
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศาสตริน นภาทอง
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศิรวิทย์ นภาทอง
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศุภานัน บุญแก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สุกัลย์ ภีระจิ่ง
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง สุทธิดา ดำเกิงภารกิจ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง สุภาพร ธนูศร
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อธิตยา เลิศปัญญา
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อนุวัต รักคนดี
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อภิญญา ชัยอาจ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อัตพล รักสุขสำราญ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อิทธิบุตร กรพาโชค
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เก่งกิจ อารียะ
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง แหม่ม พันเงิน
  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง กัญญา
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง คำหลู่
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง งไทจิ้ว แซ่ลี่
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย จักรพันธ์ นันทิวิริยะชัย
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย จาตุรนต์ ศิริองค์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ชนากร เตชะกิจ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ฐปกร แซ่ว่าง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ดาริน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ทองคำ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ วิชาธร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นนท์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นฤเดช นานาวรรณาคาร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง นาดา จะไกล
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ปราณีย์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ปัญญา แซ่ว่าง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย พงแทพ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ภันตวัฒน์ ตั้งเงิน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย มนัสวิน ปกปักเสรี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย มโนทัศน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย สรวิชญ์ ส่าน้อย
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สิทธินันท์ สิรินันทจิตร์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อดิชาติ ทินากรธรรม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อนนต์ มูนมั่ง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อรณี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง อัจฉรา มูลคำ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ แสงคำ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เจตริน เกิดศิลปกิจ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เต๋า ไมมีชื่อสกุล
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เมือง สุระ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง เหมยหนุ่ม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง กันต์สุดา เนตรคำยวง
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ขาน ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ธัญพิชชา แปงฟู
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นภัสสร ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พรไพลิน ใจ๋ใจ
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ เขียวแปง
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ฟ้าสวย ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รังสิมา แปงฟู
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา บุญหล้า
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา มูลนิธิ
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง วาสินี ทองดี
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ศลิษา จรูญวิริยะ
  บ้านทุ่งยาว
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศศิพิมพ์ พันธุ์ทุน
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ไพริน ศิริแสงชัยกุล
  บ้านทุ่งยาว
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชื่นดวง
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.3
2560
1
  เด็กหญิง จันทกานต์ ไพรพนาวัลย์
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จันทราภา ไพรพนาวัลย์
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ทรงศักดิ์ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีรดนัย ไพรพนาวัลย์
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นวลจิ่ง ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.3
2560
1
  เด็กชาย ปรวัฒน์ บุญทำใจ
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศักดิ์ดา
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.3
2560
1
  เด็กชาย ศิริชัย บุญศิริ
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.3
2560
1
  เด็กชาย สมชาย สมบัติมานะ
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.3
2560
1
  เด็กหญิง สวภัทร อัศวิน
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อิทธิกร สุริยะ
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เนาว์ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เวโรจน์ ชาญชลา
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.3
2560
1
  เด็กชาย เอกภพ บุญทำใจ
  บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กานต์ธิดา พาณิชย์ธนกิจ
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.3
2560
1
  เด็กหญิง กิติมา ธรรมชาติพิทักษ์
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.3
2560
1
  เด็กชาย จรัส ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จริยา ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จิรศักดิ์ พินคา
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐนนท์ คงน้อย
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.3
2560
1
  เด็กชาย ธงชัย พาณิชย์ธนกิจ
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนกร พินคา
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นันทิพัฒน์ ธรรมนิติสุขกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พาณิภัค พรนราพินิจกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สามหลู่ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.3
2560
1
  เด็กชาย สายวัน ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อภิสมัย จิตเมตตาธรรม
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง โสภารัตน์ ธรรมนิติสุขกุล
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ไชยวัฒน์ ฟองอารมณ์
  บ้านน้ำฮูผาเสื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กนกพร ยุทธนาวดี
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย จรันทร์ สมพล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ฉันทัช ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ดวงจันทร์ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ทัตธน ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ พรบรรเทิง
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ธนา ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ณรงค์เดชากุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นิทันวา มีทุน
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์สุภา ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วีรภัทร ต๊ะมน
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วีรภัทร์ สวมพันธ์
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย สราวุธ ศรีสร้อย
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย สายฟ้า ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย สุเมธ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านห้วยผา
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กันตวรรณ แซ่หมี่
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิรภัทร ลี้วงค์ดำรง
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชวัลวิทย์ วรกุลพนา
  บ้านน้ำริน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ อย่างจัง
  บ้านน้ำริน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐธิดา ยาเขต
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐวดี ใจมุข
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นัดดา
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นารี
  บ้านน้ำริน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง พิชญ์สินี ยี่ป๋า
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รุ้งจันทร์ วังรินทิพย์
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ลัทธพล เลายี่ปา
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วิชญาดา ชัยสาร
  บ้านน้ำริน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เพชรแท้ เลาลี
  บ้านน้ำริน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย โชคชัย แซ่หลี่
  บ้านน้ำริน
ป.6
2560
2
  เด็กชาย โชติพงษ์ ยาเขต
  บ้านน้ำริน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ก่อคำ
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กิตติธัช จิระวุฒิสกุล
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สุขสมอรุณ
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ณัฐกิจ นางซอ
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนกร กันใจวิน
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธัญญา
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง นวลหอม
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง บัวคำ ทองคำ
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ปัทมพร จิรัชตินัน
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ภรากร สินลี้
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภูวนัตถ์ ภูผานิน
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภกฤต สินลี้
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สมชาย มูลคำ
  บ้านหมอแปง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สาธิดา เกียรติศักดิ์พนา
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง แหลง ดาด้า
  บ้านหมอแปง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ฐากร ไพรโชติสันติ
  บ้านห้วยขาน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ณิชกานต์ อนุกุล
  บ้านห้วยขาน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนัท
  บ้านห้วยขาน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นารี
  บ้านห้วยขาน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง พุฒิตา อนุศาสน์ผาติกุล
  บ้านห้วยขาน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มารศี
  บ้านห้วยขาน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ยุวดี จรรยาดารา
  บ้านห้วยขาน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง รสจนา
  บ้านห้วยขาน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรรณรสา
  บ้านห้วยขาน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สุรพล เจริญทอง
  บ้านห้วยขาน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง หมวยแดง
  บ้านห้วยขาน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง อริสา
  บ้านห้วยขาน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เค
  บ้านห้วยขาน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เยาวลักษณ์
  บ้านห้วยขาน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย จาย
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ทิฆัมพร
  บ้านห้วยแห้ง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ปิยะ
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปู
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ร่มพุทธ ชาญธนะวัฒน์
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รุ่งนภา
  บ้านห้วยแห้ง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ลีลาวดี
  บ้านห้วยแห้ง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สันฤทัย อาหว่า
  บ้านห้วยแห้ง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อธิพร ปิยชาติโชติกุล
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อัมพร
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เต็งห่าน
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เหน่
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย โซน
  บ้านห้วยแห้ง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ไกรวิทย์ สารพันโชค
  บ้านห้วยแห้ง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ไทยมน
  บ้านห้วยแห้ง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง คำจิ่ง ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชนัญธิดา จิตรชื่นเย็น
  บ้านกุงไม้สัก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐพร จิตรชื่นเย็น
  บ้านกุงไม้สัก
ป.3
2560
3
  เด็กหญิง ปวันรัตน์ ทรายทอง
  บ้านกุงไม้สัก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปิยะ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.3
2560
3
  เด็กหญิง ปิยะธิดา ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.3
2560
3
  เด็กหญิง พัสกร สุริน
  บ้านกุงไม้สัก
ป.3
2560
3
  เด็กชาย พัสกร ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย มิ่นอ่อง ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภิสรา เลาหมี่
  บ้านกุงไม้สัก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สาริศ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อริยา จอมวงค์
  บ้านกุงไม้สัก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อ้อม ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อุบล ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เครือแสง ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านกุงไม้สัก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กัลยากร นราพินิจกุล
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิรัชญา เหล่าก้อนคำ
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จิรัชยา นราพินิจกุล
  บ้านซอแบะ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณวัตร ไพรบรรลือ
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณวัตร กำเนิดกรุณา
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร ไพรบรรลือ
  บ้านซอแบะ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นิติกร ตระการไกรเลิศ
  บ้านซอแบะ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นิรัมพร ฤดีผ่องอำไพ
  บ้านซอแบะ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปัทวัน อาภาไพรวัลย์
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พิชัยยุทธ ไวพจน์สมพร
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ยศพล ไพรบรรลือ
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สาธิน งามแสงฤทัย
  บ้านซอแบะ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุรวัต ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านซอแบะ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เกวลิน ไวพจน์สมพร
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เยาวเรศ บุญส่งชัยพร
  บ้านซอแบะ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จัตุรภัทร เขียวแก้ว
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ชุติพนธ์จันต๊ะ
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ทักษพร ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธัชกร คลอดศรีเป็ง
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปาลิตา แก้วบุญเรือง
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปีรดา ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พิชญ์ บุญหล้า
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พีรนัฐ แสงหงษ์
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง มีนา ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วาเลนไทน์ วิสุทธิ์ประเสริฐ
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สิริกร ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชาวดี ปวงฟู
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง หนูดี ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ไม่มีชื่อสกุล
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย แมนฤทธ์ ปวงฟู
  บ้านทุ่งโป่ง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย กันตพงษ์ ไวพจน์สมพร
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง กานต์มณี สายชลธี
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จาย ไม่มีชื่อสกุล
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง จิดาภา เกศทิพย์สุคนธ์
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ชนิตา ไม่มีชื่อสกุล
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ มานะใจภักดิ์
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พรชิตา มานะใจภักดิ์
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด้กชาย พศุตม์ สายชลธี
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พิมพิกา สายชลธี
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศุรวีร์ ศรัทราไพรวัลย์
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สขิลา สายชลธี
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนัญญา สายชลธี
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ ประภาสกานต์โกศล
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง แพงวัน ไวพจน์สมพร
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ไอริณ กำเนิดกรุณา
  เขตพื้นที่อ.ปางมะผ้า
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กรรณิกา ศิริวงค์
  ชุมชนต่อแพ
ป.6
2560
4
  เด็กชาย กิติชัย ศักดิ์จันทสูตร
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรเมธ อุปละ
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนวัต พรพินิจอำไพ
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุญแก้ว
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภสร เพ็ญศรี
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิชยา สุวรรณสังข์
  ชุมชนต่อแพ
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์พร ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มณธิตา ทะยอมใหม่
  ชุมชนต่อแพ
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สุธาวันธ์ เพ็ญศรี
  ชุมชนต่อแพ
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง อัคริมา ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนต่อแพ
ป.6
2560
4
  เด็กชาย อาทิตย์ จิตผ่อง
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แพรนภัทร แจ่มเจริญ
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แสงหอม ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แสงแก้ว ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนต่อแพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชุดา เจอสว่าง
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณภัทร สนุกใจ
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง พิมพา ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มิ่งกมล ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง วันเพ็ญ ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วันใส ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง วิภาวี ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศรีสมร ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศุภสุตา คงชื่อ
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อามอน ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เต็ง ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.6
2560
4
  เด็กชาย เอม สายแก้ว
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แสงคำ ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แสงหอม ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แสงเดือน ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านปางหมู
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง กานติกา เกตสาย
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จันทร์ฉาย จอมชีพกล่ำ
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กชาย จิรพนธ์ สมจิตร
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ดาราวดี ช่างเจริญสุข
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ตามี ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนวลันช์ ปัญญาเป็ง
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ธนัชพร ยานะดำ
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ประดิษฐ์ ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ผัด ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง พัชริสา อาสาสินพัฒน์
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กชาย มงคล ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง รติมา ไม่มีชื่อสกุล
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กชาย สัณหวัฒน์ บุญมาตา
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กชาย อนุชา จอมเมา
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา ชัยวารี
  ชุมชนบ้านแม่ฮี้
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง กนกนิดา ชวผลชีวิน
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย คามิน ไม่มีชื่อสกุล
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง จิตดารัตน์ กวางทู
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฐิติพร สากลไพร
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ณัฐพล อ่องสถาน
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ธนัญชา ปัญญา
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนายุต ผาติรัตนสิริ
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ธีรเทพ ประเสริฐเลิศดี
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นภัส ภาวนาสุนทร
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ประกายฟ้า สันพิบูลย์
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย วรินทร โกศลศรีวัฒนา
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย วุฒิชัย ปิงตา
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ ชอบวนาไพรสน
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เกตน์สิริ นทีวัฒนกิจ
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ก้อมมณี
  เขตพื้นที่อ.ขุนยวม
ป.5
2560
4