รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.น่าน

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย กรวิชญ์ แปงอุด
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ คำต๋อม
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กชาย ทรงเกียรติ แปงอุด
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กชาย ปิยพันธ์ ใจปิง
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กชาย ยิ่งยง สวัสดิ์ศิริศิลป์
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กชาย อัศวนนท์ แปงอุด
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กชาย เฉลิมชัย แปงอุด
  บ้านกิ่วจันทร์
2560
1
  เด็กหญิง จันทนา ยิ่งคุณบริสุทธิ์
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย จุลทรัพย์ แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง ชนกนันท์ นวลทอง
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง ธิดาวรรณ แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง นงนภัส แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง นพรดา แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย นภดล แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง นภัสกร จิรพรชิต
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง ปวีรา แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย ภราดร จิรพรปิดา
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย ราเชนทร์ รุ่งเรือง
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง รุ้งลาวัลย์ อุ่นเจริญ
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย สราวุฒิ มุงคุณ
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง หยกฟ้า แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย เกียรติยศ แปงอุด
  บ้านน้ำช้างพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง จันทร์จิรา เครือผัด
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง ชนิษฐา แพงดี
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง ธันยพร อุ่นถิ่น
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง นฤมล ฮั่งแสง
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง นิชานาถ กายแก้ว
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง พรสวรรค์ วรรณา
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง ภัคจิรา คำถา
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ใจหล้า
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา อินปา
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง สาริกา แก่นเมือง
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง สุภัสรา รัตนะ
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กชาย เฉลิมชัย บุญมา
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง เบญจรัตน์ บัวงาน
  บ้านน้ำรีพัฒนา
2560
1
  เด็กหญิง กมลลักษ์ อินทะรังษี
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง จิรภิญญา เกตุจรัส
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง ฐิตารีย์ มีสมเพิ่ม
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กชาย ณรงค์ชัย เรืองวิเศษ
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพนธ์ คำภู
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง นกชรัตน์ เรืองโชติสกุล
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง ปราณปรียา เครือทิพย์
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง ภณิดา อินต๊ะแก้ว
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง ศศิวิมล ธรรมพิวงค์
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง อารดา อินต๊ะแก้ว
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กชาย ไชยวัฒน์ ศรีบุรินทร์
  บ้านห้วยโก๋น
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญจิรา อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญจิรา ใจปิง
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง ฉัตรสุดา อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กชาย ชัยธวัช อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กชาย ชิติพันธ์ อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กชาย ธงชัย อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง นันทิพร อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง ปรางค์ระพี บุญฤทัย
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กชาย ปิยะพงษ์ อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง ภวิกา อักขระ
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง ภาวินี อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง ภิมลตรา สันตทนาฤทัย
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กชาย ภูสิน ฉันทะกุลนาถ
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็กหญิง วรัญญา อุ่นถิ่น
  บ้านเปียงซ้อ
2560
1
  เด็หญิง กมลรัตน์ ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง กาญจนารัตน์ ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กชาย จักรกฤต นันดี
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง จุฑาลักษณ์ เขื่อนเมือง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กชาย บุรธัช อุ่นถิ่น
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง พัชราภา แปงอุด
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง พัทธ์ธีรา แปงอุด
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กชาย พัสกร ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง ลีลาวันต์ ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง สันทนา บัวเหล็ก
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง หญิง ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กหญิง อภิชญา ใจปิง
  บ้านด่าน
2560
2
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ มีสา
  บ้านปางหก
2560
2
  เด็กชาย ปิยะวัฒน์ หอมดอก
  บ้านปางหก
2560
2
  เด็กชาย วัชรินทร์ ธานีพูน
  บ้านปางหก
2560
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ สุริยา
  บ้านปางหก
2560
2
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ หอมดอก
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กองพันธ์
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง นฤมล หอมดอก
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง ประภาสิริ มีบุญ
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง ภัสสร ใจปิง
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กชาย รัฐศาสตร์ ฮังคำ
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง สุธัญญา หอมดอก
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กชาย อลงกรณ์ กลิ่นจันทร์
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง เกศกนก หอมดอก
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง เบญศญา หอมดอก
  บ้านสบปืน
2560
2
  เด็กหญิง กานติศา หอมดอก
  บ้านห้วยทรายขาว
2560
2
  เด็กหญิง ภัทราพร หอมดอก
  บ้านห้วยทรายขาว
2560
2
  เด็กชาย วัชรพล หอมดอก
  บ้านห้วยทรายขาว
2560
2
  เด็กหญิง กฤตพร อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง กาญต์สินี บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ฉัตรพร บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ชนิกานต์ อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กชาย ณัฐฌาธินาจ พรมภิระ
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ธัญญารัตน์ บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กชาย นันทวิทย์ อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง นันทิพัฒน์ อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง นิภาพร บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ปาริฉัตร ไชยประพันธ์
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง พัฑฒิดา บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง พิมพิกา ณ น่าน
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง พีรยา บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ภรณี บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ศศิลักษณ์ อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง ศิริโสภา อักขระ
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง สุธิมา อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง สุภาพร บัวเหล็ก
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กหญิง อภิชญา อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
2
  เด็กชาย คมกริช แปงอุด
  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
2560
2
  เด็กชาย จักริน แปงอุด
  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
2560
2
  เด็กหญิง ช่อผกา ประภารุ้งพราย
  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
2560
2
  เด็กหญิง ชไมพร แปงอุด
  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
2560
2
  เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ แปงอุด
  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
2560
2
  เด็กชาย เชิดศักดิ์ แปงอุด
  หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
2560
2
  เด็กหญิง จันทรัตน์ อุ่นถิ่น
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กชาย ดรันต์ อุ่นถิ่น
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง ธนยา ทรัพย์เกิด
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ คงธนโรจน์
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง นันทิชา อุ่นถิ่น
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง วรรณภัทร คำแคว่น
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง สิราวรรณ อุ่นถิ่น
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กชาย สุทธินัย บัวเหล็ก
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง สุนิศา อุ่นถิ่น
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง สุภัสสร ใจปิง
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง อรจิรา ใจปิง
  บ้านขุนน้ำน่าน
2560
3
  เด็กหญิง กชมน ธิยาวงค์
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย กฤษกร กันธุระ
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ครีม ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง จารุวรรณ ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ชนารัญช์ ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ชมพูนุช ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ญาณิศา คำสาร
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิชา ช่างเงิน
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีชาแอน
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง ดารินทร์ ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย นนทวัฒน์ วงษ์กัณหา
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย พยนต์ ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย ภูวเดช ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง มิ่งขวัญ ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง วรินทร อุดเต็น
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย วีรวัฒน์ อุดเต็น
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย ศักดิภัทร ขันหลวง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง หยาดพิรุณ ใจปิง
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กหญิง อริยา ดีนันท์
  บ้านบ่อหยวก
2560
3
  เด็กชาย คณุตม์ อินปา
  บ้านยอดดอยวัฒนา
2560
3
  เด็กชาย ธีรเดช ใหม่น้อย
  บ้านยอดดอยวัฒนา
2560
3
  เด็กหญิง บุษกร พนะสิน
  บ้านยอดดอยวัฒนา
2560
3
  เด็กหญิง พนิตอนงค์ ขาเหล็ก
  บ้านยอดดอยวัฒนา
2560
3
  เด็กหญิง สุชานันท์ ทองสุข
  บ้านยอดดอยวัฒนา
2560
3
  เด็กหญิง เขมฤทัย พิศการ
  บ้านยอดดอยวัฒนา
2560
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ใจปิง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กหญิง ขวัญใจ ใจปิง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กชาย จักรพงษ์ แซ่เล้า
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กชาย ชาญณรงค์ สุขสม
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กหญิง ชินันพร ขันหลวง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กหญิง ฐิติตา ปาสาจัง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กหญิง นงลักษณ์ ใจปิง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กหญิง นภัสสร พิศจาร
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กชาย นรภัทร อักขระ
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กหญิง ปพิชญา ภูฆัง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ ใจปิง
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กชาย อนิรุจ อักขระ
  บ้านสว้า
2560
3
  เด็กชาย กชพร อินสุด
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กหญิง กานติภัค อยู่ยิ่ง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กชาย คุณากร ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กชาย ฉัตริน ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กชาย ชนธวัช ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กชาย ชินพันธ์ ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กชาย ทรงยศ ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กชาย บุรันทร์ ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กหญิง พิชญ์เกสร วีระวงศ์โภคิน
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กหญิง พิมพ์นิภา ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กหญิง รติมา ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กหญิง สุภัสสร ใจปิง
  บ้านสะปัน
2560
3
  เด็กหญิง สุภาพร อุ่นถิ่น
  บ้านห้วยฟอง
2560
3
  เด็กชาย กฤษฏา บุญอิน
  ท่านผู้หญิสง่าอิงคุลานนท์
2560
4
  เด็กชาย ชญานนท์ บุญอิน
  ท่านผู้หญิสง่าอิงคุลานนท์
2560
4
  เด็กหญิง ศิริปภา น่านโพธิ์ศรี
  ท่านผู้หญิสง่าอิงคุลานนท์
2560
4
  เด็กหญิง สุธินันท์ บุญอิน
  ท่านผู้หญิสง่าอิงคุลานนท์
2560
4
  เด็กชาย สุริยา ไชยมงคล
  บ้านนาขวาง
2560
4
  เด็กชาย อภิชาติ เขื่อนเมือง
  บ้านนาขวาง
2560
4
  เด็กหญิง ชนกสุดา พิศจารย์
  บ้านนาบง
2560
4
  เด็กหญิง บัณฑวรรณ พิศจารย์
  บ้านนาบง
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งทิพย์ พิศจารย์
  บ้านนาบง
2560
4
  เด็กหญิง ธมนพรรณ ขันหลวง
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง ธมนวรรณ ขันหลวง
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง บุณยานุช สอนลาว
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง ปุณยานุช ยอดฤทธิ์
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง มะลิ คงพัฒน์ยืน
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง มันฑนา สมมีชัย
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง สาธิดา เขื่อนเมือง
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง สิริยากร แอนโก
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กหญิง อาจารีย์ รัฐมนตรี
  บ้านบ่อหลวง
2560
4
  เด็กชาย กิตติพงศ์ ใจปิง
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กชาย จักริน ใจปิง
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กหญิง ชฏาทิพย์ ใจปิง
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กชาย นพรัตน์ ใจปิง
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กชาย พิเชษฐ ใจปิง
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กชาย รัฐวัตร ใจปิง
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กชาย ศรายุทธ อนสุด
  บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง
2560
4
  เด็กชาย กฤษกร สุยะ
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย กฤษณ กัลยา
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย การัณยภาส ลำนัย
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ชญานนท์ ส่วนสอน
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ญาณวรุตน์ พรมเปียง
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ต่อตระกูล โสภิพันธ์
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ธนภัทร อุปจักร์
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ เขื่อนเมือง
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ปราชญ์รวิช อุปจักร์
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย พงศกร สุขแดง
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย พจนินท์ พิศจาร
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย ภูมิบดินทร์ เขมนันท์ติกุล
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย วรวัฒน์ ดวงพันธ์
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย สรพิชัย สุทธเขตร
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย อนุชา ภู่สิน
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กชาย อภิวัฒน์ วงศ์อุด
  บ้านผักเฮือก
2560
4
  เด็กหญิง จารุมน บุญอินทร์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา คำแคว่น
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง ธนัชญา ใจทา
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กชาย ธิติวุฒิ ปรารมภ์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง บุรัสกร คำหน่อ
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กชาย ปฏิพล บุญอินทร์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง ปิยะมน บุญอิน
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก นามมูลตรี
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง มนรดา บุญอินทร์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งนภา โพธิ์เนตร
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง ลดาวัลย์ บุญอินทร์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง วิลาวัณย์ บุญอินทร์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง ศศิรดา ขาเหล็ก
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กหญิง อนัญญา กาติ้ง
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กชาย เริงฤทธิ์ บุญอินทร์
  บ้านสบมาง
2560
4
  เด็กชาย นพรุจ สุทธเขต
  บ้านห่างทางหลวง
2560
4
  เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ขาเหล็ก
  บ้านห่างทางหลวง
2560
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ อินแสง
  บ้านห่างทางหลวง
2560
4
  เด็กชาย โชติธวิทย์ เพ็ชรศรีภูวกุล
  บ้านห่างทางหลวง
2560
4