รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง ทัศนีย์ ไชโย
  โงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ธนัญา เงินยอง
  โรงเรียนป่าเกด
2559
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ หอมจันทร์
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ หอมจันทร์
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย จรวยพล แสงสงวน
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง ชลนิภา โพธิ์นิล
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย ธนกร สายเอ็น
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง ธัญกร เทพณรงค์
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย นราวิชญ์ บักโจ้
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง พัชรา นาถกรอย
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง รัตนมณี เอี่ยมศรี
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง วาฐิตา ประนอม
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย วิเจ๊ค โอ๊ด
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง วีรวรรณ เพชรจันทร์
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย อนิวัต หอมจันทร์
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย อนิวัติ หอมจันทร์
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย อลงกรณ์ อินโอภาส
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง เจนจิรา รักวาด
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กหญิง เจนจิรา รักวาด
  โรงเรียนวัดคันลัด
2559
1
  เด็กชาย กฤษฎา เกี้ยงน้อย
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย จตุรภัทร แย้มบาน
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย จิตรเทพ อุมะวิชนี
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง จิรนันท์ ไชโย
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย จิรภัทร อมะวิชนี
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย จิรสิน สุภาพ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง จิราวรรณ ภูศรี
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ชลดา ปัพพานนท์
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐิกา ดีโลนงาม
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ดวงกมล อนงค์เทพ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย ดำรง จันทร์ดี
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ แดงมาศ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ปิยธิดา สุขสว่าง
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง พัชรี โพธิ์ทอง
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย พิชญ์ เรืองรักษ์
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย พิบูลพัฒน์ อรุณการ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ภากร สีกลิ่นหอม
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย ภาวัต สุขเกษม
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย ภูฐรินทร์ สีหาสุด
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย รพีภัทร ย่านส้ม
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย วรวุฒิ วงษ์ตา
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง วิชญาดา บุญชาญ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย สงกรานต์ พูนพานิช
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย สรศักดิ์ ภูสูง
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง สิวลี สิงห์เสมาณฑ์
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง สุกัญญา บุญเพ็ง
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง สุพรรษา แก้วตันไทย
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง สุภาพร เมฆช้าง
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง หิรัญญิกา ปรากฏ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง อมราภรณ์ บุญนาค
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง อรอรีย์ กมุทะรัตน์
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง ออมใจ เปรมปรีดา
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย อัษฎา ศรีสุข
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กหญิง โรลิตา แก้วเพ็ง
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย ไตรภพ ตรีโชติ
  โรงเรียนวัดบางกอบัว
2559
1
  เด็กชาย ฐิติกรณ์ นิลจรัส
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย ธนพันธ์ แก้วส่อง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย นธีทร โพล้งศิริ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย ปรเมศ วิริยะรักษากิจ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กหญิง พิมพ์วิทล หิมะคุณ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย รณกฤต รัตนไกวัล
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย วรุณ มั่งเจริญ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กหญิง สุนิษา เอี่ยมสอาด
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ ไว้ล้อม
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย เตชินทร์ กวินทอง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย โยธิน สจะ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
1
  เด็กชาย เด็กชายสิรวิชญ์ บุญครุฑ
  โรงเรียนวักป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดีมงคล
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายจักรพงษ์ วงศ์นางรอง
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายชลภัทร มะลิซ้อน
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายปรมินทร์ บัวแก้ว
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายปิยะภัทร ใจภักดี
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายพีรพงษ์ โฉมงาม
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายสมเกียรติ ชุมประสงค์
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายอดิเรก หลอดแก้ว
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงกรพินธุ์ เผ่าสุขประเสริฐ
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงกัณ สุมณี
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงธัญญาพร แสนอุบล
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงนิตยา เผ่าสุขประเสริฐ
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงร่มเย็น แก้วพินึก
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงศิริประภา เย็นสุข
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสุกัญญา วังอาษา
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสุมินทิพย์ ศรีทอง
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงอรปรียา บุญกระจ่าง
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงเนตรชนก บุญเจริญ
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงเนตรวิภา คุ้งใจดี
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงเอม มี
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงไว สารหงส์
  โรงเรียนวัดบางขมิ้น
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายกฤษดา กล้าผจญ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายกิตติกร ช่างทอง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายฐิติกรณ์ นิลจรัส
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายณัฐกุล พวงมาลัย
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายธนาพล อุปถัมภ์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายธีรภัทร์ บุญนอก
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายธีรวิทย์ ภู่ทรัพย์สิน
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายนธีทร โพล้งศิริ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายนนทฤทธิ์ อินทร์จันทร์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายนวพล อยู่สาโก
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายปฏิภาณ ผลไพบูลย์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายพศวีร์ อ่อนตา
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายพาโชค ทองคำ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายภควัต วงศ์บุญมาก
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายภานุพงศ์ สละเจริญ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายสิรินธร กล้าผจญ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายสุรวุฒิ เรือนภู่
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายอภินันท์ โพรังศิริ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายอภิวิชญ์ ตันสกุล
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายอภิสิทธิ์ กำจ้อม
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายเดชา วิชายัง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายโยธิน สละ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงกรรณิการ์ แซ่จัง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงฆริกา นิลจันทร์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงจันทิรา กิจถาวร
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงจิรนันท์ คงชมเพ่ง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงฉัตรชนก วันชัย
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชนากานต์ จั่นทรัพย์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชมพูนุช อินทร์ขำ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงทักษพร พุทธนิมิตร
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงธัญญธิดา ชื่นชม
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงนพมาศ เรืองไรรัตนกุล
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงนันทิกานต์ คงชมเพ่ง
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงน้ำข้าว มีจุ้ย
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทำจ้อม
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงนุชนาถ อินทร์ขำ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงประภาพร สุพสอน
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงปริฉัตร สุพสอน
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงปาริตา นาเจริญ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงพรรณวษา ขาวน้ำทิพย์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงพิมพ์วิมล หิมะคุณ
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงวรวรรณ อำพันธ์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงวาสนา ภิรมรักษ์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงวิภาวี หลิมผ่องศรี
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงวีริยา สิงห์อร
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงศิริกุล พูนพิพัฒน์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงศุภสุดา สุขสมาน
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสลิสรัตน์ จันทรพงศ์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสัตตบงกช กะทิศาสตร์
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงสุชาดา อาศัยผล
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงเนตรชนก
  โรงเรียนวัดป่าเกด
2559
2
  เด็กหญิง กฤติยา แก้วกำพร้าว
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย กฤษดาภรณ์ อาสานอก
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย กิตติคุณ บุญสุข
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย กิตินัฎฐ์ ชาติพราหมณ์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย คมสัน ยิ้มจันทึก
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย ชัยสิทธิ์ อิ่มเต็ม
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐชยา แก้วกลางเมือง
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย ทัตพงษ์ สุนทรวัฒน์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย ธนภัทร โพธิ์รักษา
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย ธัญพิสิฐ จอมเมธี
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย ธีรภัทร เดชฤทธิ์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย นคิรทร์ แก้วศรี
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย นนท์นที พงศ์โอสถ
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง พิจิตรา มั่นภักดี
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง พิริตา ยอดพาย
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง มาติกา โนนไธสง
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง มาลิสา แก้วอดิษฐ์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง วรนุช เนระกิจ
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง วรรณนิดา ธนารักษ์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย วิชยุตม์ วิฐีชัย
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง วิชุดา อิฐีชัย
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย วีรภัทร ศิริจันทร์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย วีรภัทร สุนทรวัฒน์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง วไลลักษณ์ นิลพัฒน์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย ศุภโชค ยิ้มจันทึก
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง สิริลักษณ์ ประกายเพชร
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย สุกฤษฎ์ บุตรโพธิ์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย สุเมธ แก้วอดิษฐ์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง อนันตญา วรพัฒน์
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย อนุชา เขียวชะอุ่ม
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง อภัทฎา บุญทวี
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย อภินันท์ เทศขำ
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย อภิวัฒน์ ประทุมมา
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง อภิสญา ตุ่มดาวเรือง
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย อภิเดช ศรีแก้ว
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย อรรถพล แย้มขจร
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง อังสนา เกขุนทด
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย อิทธิโชติ แซ่ด่าน
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง เสาวรส อาสานอก
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กชาย โอติน สร้อยคำ
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
3
  เด็กหญิง กมลวรรณ ปานจุฬา
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กชาย คมกริช พาแสง
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กชาย จิรภัทร์ สุทธิประภา
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กชาย ชานนท์ วี
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กชาย ณัฐนันท์ สุขกำเนิด
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง ทิพพาภรณ์ ธูปคำ
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง ธัญขนก หริรัตน์ดำรง
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง นริศรา สุขโชติ
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กชาย นฤเบศ มั่งสาย
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง พฤกษา สวนใจ
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง มานิตา วงศ์สุวรรณ
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง มีนา สุขศรี
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง มุกมณี พลนามอินทร์
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง สนิสา คล้ายคลึง
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง อริสรา หริรักษ์ดำรง
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง เบญจมาศ เหมือนวงศ์
  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
2559
3
  เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ พรหมสุรินทร์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย ชาคริต ปานนุ่ม
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐนันท์ สุธรรม
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย ทัย รวม
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ นาเงิน
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย บุษกร ดี
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ แหวนทองคำ
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก คำยอง
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง ภัทรธิดา สุวรรณ
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย ภาณุพงศ์ นวลฝ้าย
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง มลฤดี ใหม่อินทร์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง ลีลาวดี จันทร์ประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง วรัญญา คล้ายสุวรรณ
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง วราพร มณีเขียวเล็ก
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย วรุตร์ คำสา
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง วิภาภัทร์ เอี่ยมสอาด
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กหญิง สุธาสินี คล้ายวันเพ็ญ
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย อิสระ บุญอินทร์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
2559
3
  เด็กชาย จักรพงษ์ อินทวัมน์วงษา
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
3
  เด็กชาย พีรภัทร แสงคำ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
3
  เด็กชาย ภาคภูมิ โชติช่วง
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
3
  เด็กชาย สรวิศ แก้วขาว
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
3
  เด็กชาย อาคม จันทะสาร
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
3
  เด็กหญิง จิดาภา แก้วมูล
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
4
  เด็กหญิง ศิริยาภรณ์ อ้อยบำรุง
  โรงเรียนวัดกองแก้ว
2559
4
  เด็กหญิง จิณณ์ญาดา ลีลาเลิศธัญกุล
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย จิรายุ โอตตัปปะวงศ์
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง จีรานันท์ แซ่ซิ้ม
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย ชยภัส กระจ่างวัฒนะ
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง ชาวิตรี จันทร์ประไพ
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง ฑิฆัมพร แก้วชื่น
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาะดนตรี
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง ธัญญาภัทร์ ลีลาเลิศธัญกุล
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง ธัณยธรณ์ คงคาดิษ
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย นันทวัฒน์ เอี่ยมสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง พรสวรรค์ พจน์พรหมมณี
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ยิ่งยงณรงค์กุล
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง ภณิดา อัตตวัณโณ
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง วรวรรณ พลับพลี
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย สหรัฐ ภู่สิงห์
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย อภิลักษณ์ สาลี
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กหญิง เบญจพร โชระเวก
  โรงเรียนวัดบางกระสอบ
2559
4
  เด็กชาย จีรศักดิ์ รักษาพันธ์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กหญิง นิรามัย กระสายเงิน
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย ภูสิทธิ์ ตัณฑดิลก
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย ศิขรินทร์ ประเสริฐทรัพย์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย สาโรจน์ รักษาพันธ์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย สินชัย กระสายเงิน
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กหญิง สุนิสา จ้อยร่อย
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กหญิง สุพรรษา ขุยกลาง
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย อนุสรณ์ ขุยกลาง
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ อยู่เสถียร
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย เศรษฐชัย รักษาพันธ์
  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
2559
4
  เด็กชาย กฤษกร ละมูลมอญ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง จุรีรัตน์ อ่วมเจริญ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง ฑิฆัมพร รักธรรม
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐชาดา พวงมาลา
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ เสนาะดนตรี
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เข็มทอง
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง ทิฆัมพร ชุ่มชื่น
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ บัวแย้ม
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย นพณัฐ แก้วนิยม
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง นพวรรณ เขียวอ่อน
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย นัทวุฒิ เมืองฉ่ำ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย นัธชัย ดวงเสนาะ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย นันทวัฒน์ อาชาแก้ว
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย บูรพา รัตนะขัน
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง ปฏิธาน ชื่นเย็น
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย พงศ์ธร แซ่เอี๊ยว
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง พงศ์ลัดดา ยะวาวงค์
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง พรทิพย์ แซ่เอี้ยว
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง พิรยา มนต์ขลัง
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย พีรวัส ประพันธเสน
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย พุฒิพงษ์ ทุมธร
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง วสันต์ ละมูลมอญ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง วิราศิณี แว่นในเมือง
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง วิลาสินี ชัยมโน
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย วีรภัทร สุมาลี
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย วีระพงษ์ บัวธช
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย วีระเดช คุ้มศรีษะ
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง ศศิธร อุดมผล
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง ศิรินทรา บุญปลูก
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย ศุภณัฐ ใจมีธรรม
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง สิรินาริน คลังพิมาย
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง สิริอักษร สุคนธสิงห์
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง สุดาพร มงคลดี
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง สุเชาว์ น้อยยม
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง อรปรียา เข็มทอง
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง เบญญาภา สงนอก
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง เมทนีย์ เฝือลาดพร้าว
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กหญิง เมทิกา ศรีสังข์
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
2559
4
  เด็กชาย กัญฐิกา โพธ์ผลิ
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จิรประภา สมหวัง
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรัญญา ประวัง
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ รักแดง
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีระชัย ปะติตัง
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นภดล คนตรง
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พลักษ์ รำไพพักตร์
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภานุพงศ์ ยวงลำใย
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศิวกร รักแดง
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สิทธิชาติ วงค์มะลี
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุดารัตน์ วรรณุทัศน์
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อติวิชญ์ บุตรเลน
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อรณิชา สร้อยพา
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เตชน์กฤษ อำถนอม
  ชุมชนวัดสาขลา
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กนกนภา กล่อมวงศ์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กรกต ผิรังคะเปาระ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ก้องเกียรติ เกียรติละมุนวงศ์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กานต์มณี กฤษกระ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จอมขวัญ สัมอั๋น
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จักริน ฉลาดแพทย์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรวุฒิ แสงสว่าง
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จิรศักดิ์ แสงสว่าง
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชาลินี ชาลีกุล
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐภัทร ไพคำนาม
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ดุจสิตา บุญราษฎร์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ทรงพล กลิ่นชะเอม
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธนวรรณ บรรจงฤทธิ์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นราวิชญ์ ขำขันธ์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปัณฑิตา โมกขา
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฟ้าทิพย์ฤทัย ชัยยงค์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภารดา รุ่งเจริญ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ แสงก่ำ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มาริสา เกิดทอง
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ยศอนันต์ คำจริง
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วงศกร ทองมาก
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วิชยา เดือนจันทร์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วิชุดา จันทรวรชาติ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศศิวิมล สังข์รักษ์
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิริกาญจน์ ศรีจันทร์ขำ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศุภัคชญา อุ่นมะดี
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิริราช สีบุญ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิริวัฒน์ พันธุ์จินดา
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุรชาติ เรืองสุวรรณ
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อุมาพร พันทอง
  มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กีรติกร โชติกเถียร
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จิดาภา จูชูเกตุ
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชญาดา สวัสดิ์สุข
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ชลิต สวัสดิ์โสภณกิจ
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ญาโณทัย มณีวรรณ
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณิชากมล ทองเย็น
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยพัฒน์
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีระพัฒน์ เถาว์พันธ์
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นภาพร หง์ทอง
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิชญากร คตะวงษ์
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภานุวัฒน์ ร่มโพธิ์
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลินรดา นุ่นขาว
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร พลสมบัติ
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อชิตพล จามิกรณ์
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อัศนัย ชาติชนะ
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง โสระยา คำมา
  วัดสวนส้ม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กัญญา สิงห์เถื่อน
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิตราภรณ์ อังสุนา
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิราพร กล่อมเกลี้ยง
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิราวรรณ เพียวอยู่
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชลดา มัดและ
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฐนิชา นพตะลุง
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติวรรณ วงศ์มณี
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณภัทร สกุลทรัพย์วัฒนา
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฏฐิกา ช่วยกลับ
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณิชนันท์ ชาติวงค์
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธรรมรัตน์ กลิ่นหอม
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปภานัน ผิวผ่อง
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรนัชชา ชูดี
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรรณิภา คงรอด
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัชรา แซ่เฮ้ง
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พีรดา ทานอก
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ศรีสังวาลย์
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รุจิรดา สุรินทร์
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วันเพ็ญ แซ่หล่ง
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วีรดา ศรีภมร
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุชัญญา แจ่มจรูญ
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุพศิน สังข์แก้ว
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อมลวรรณ จูสนิท
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อลงกช ขุนประเสริฐ
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อลิษา เพิ่มพิพัฒน์
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อาฑิราภรณ์ ทับทิม
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เพชรเก้า กาญจนะวรรธนะ
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง โสภา ช่างเคหะ
  วัดด่านสำโรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กนิษฐนัดดา การอเนก
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฉัตรชัย นาคใจ
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณฐกิตต์ ลีปรีชา
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ทนงศักดิ์ ศิลาวรรณ
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นภัทร กันยาสุด
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นฤมล มัยวงษ์
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรนภา แซ่ล้อ
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัชราวดี โยลัย
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์ผกา พะนิจรัมย์
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กชาย รติพงษ์ เสรานี
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กชาย รัชภูมิ วิชาชัย
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วรรณิดา สีโห้มี
  วัดไตรสามัคคี
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริวรรณ แซ่ตั้น
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศุภกร ทิพย์ดนตรี
  วัดไตรสามัคคี
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤตนัย แดงเผือก
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย จักรกฤษ์ รุ่งแจ้ง
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชาญวิทย์ พิณนา
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ นาโท
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ทัตดนัย อาจธานี
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนกฤต รุ่งเรือง
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนบดี สรชาติ
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธีรเกียรติ ไหลรินทร์
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นครินทร์ ฮวดสุวรรณ์
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นรินทร์ธร ตั๊นเจริญ
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภูวดล รุ่งแจ้ง
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย รัฐธรรมนูญ บัวหอม
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วรวรรธน์ ฉัตร์ฐิติชาติกุล
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วริทร์นันท์ พมพ์จันทร์
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อชิระ แดนพิมสาย
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อติพงศ์ มิ่งวิมล
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อนุพงษ์ ศรีเมฆ
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อานนท์ มูลศรีแก้ว
  อนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กีรติกร โชติกเสถียร
  อัสสัมชัญคอนแวนสีลม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จริญญา สุขเจริญ
  คลองใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จีรประภา รักษาดี
  คลองใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา แสงกิริยา
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิดา แสงกิริยา
  คลองใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพัชร์ เล็กประดิษฐ์
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นงณภัส อ่อนตา
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นราทิพย์ วงดวงฝา
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย บุณยรัตน์ อัสดง
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พัชรา พิมพ์สอน
  คลองใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ภัทรวดี สิงห์ชุม
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ราชภูมิ หมั่นสน
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วีระภาพ ก้อนวิมล
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย หัสดิน วิมานทอง
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เพชรอนันต์ อรุโณทยากร
  คลองใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ ชัยฤทธิ์
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธีระพงษ์ ทองอ้ม
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิลปัทม์ เชื้อชัย
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรธิตา คงนิ่ม
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรรณวดี ดวงสูงเนิน
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วิภวานี มีเจริญ
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิรินธา อินทร์สอน
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศิริวัตร ขุนอาจ
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สรวิชญ์ ศรีพนา
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สร้อยฟ้า กิจสนธิ
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุรชัย แซ่อื้อ
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุรภา วาทะสิทธิ์
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อภิญญา กิ่งแฝง
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อัญจิมา อนุสามิ
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เมขลา ชะนาเทศ
  บ้านบางจาก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กนกอร โกสะรุทธะ
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กฤษกร หวังจีนกลาง
  วัดแพรกษา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัลยา ศุภนัส
  วัดแพรกษา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย คฑาวุธ ตรงดี
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณภัทร พวงทอง
  วัดแพรกษา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นันทพงษ์ ระเบียบ
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มณฑกา ปอเงิน
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รัชดา ง่วนจร
  วัดแพรกษา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัชเกล้า ศรีอุทธา
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรรณิตา สิงหสิทธิ์
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิวพร รักเขตวิทย์
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุพรรษา สุวรรณเวก
  วัดแพรกษา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อภิญญา พรหมเกษ
  วัดแพรกษา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อุษณกร สุนทร
  วัดแพรกษา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กฤษณะ ต้นงาม
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิราภา ขำต้นวงศ์
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ญาณิศา ปิโยปกรณ์
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวัตร ลิมปิสวัสดิ์
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ สุพลัง
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธัญรัศน์ มุสิกมาศ
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นงนภัส คุณากรวงศ์
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นภัสวรรณ ลีลาวัฒนานันท์
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิศารัตน์ กลิ่นหอม
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ลิ้มภรานารถ
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปริชญา วังเย็น
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปาร์วี พรวิบูลย์สุข
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปาลิตา กึ่งลิ้มตัน
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พฤทธิ์ มานอก
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภควัต แก้วลัดดากร
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ภาวิณี สุดสวาส
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรรณาริน ใจตรง
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วิชญา ครองยุติ
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วุฒิพร กาญจนตรุ
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศุภกฤต เชิดนอก
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภชัย พวกดี
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุกัญญา บุราคม
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชัญญา ปริญญเสวี
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อภิวิชญ์ บุญเสริม
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อลินทิตา ศรีโฉมงาม
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อันธิชา จุลเทพ
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เขมจิรา รุ่งสี
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ก้านชมภู
  อินทรัมพรรย์อนุสรณ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กชกร รื่นอ้น
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กัลยดา โคษา
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จิราพร ดอกคำ
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชัยเชษฐ์ ภูมิรินทร์
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธนพร วงศ์วิรัติ
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นนทพัทธ์ อ่วมทอง
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภัค ลักษณสุด
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภคพล อุส่าห์ดี
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภากร คชาผล
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย มิตรชัย จิ๋วนารายณ์
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ลักษิกา คมคาย
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรรณณิษา ศรีอนันต์
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุทธิดา ดอกคำ
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เมฆินทร์ โพธิ์กันรัตน์
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง โยสิตา จิตงามขำ
  คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ แก้วไชย
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรพันธ์ ทัพธานี
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จิรภัทร อุไรลักษณ์
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิราพัชร สีวิชา
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรายุ คำวงษา
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วรรณมาลี
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ติณณา สังข์เครือ
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนบดี ศรฤทธิ์
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนาวุฒิ กุศลส่ง
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธยานี นาคเสนสิน
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญจิรา วงษ์ยะ
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธันยา แก้วฉาย
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปภัสรา จันดี
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปวีณา ปลื้มสุด
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปานฉัตร เถาร์ถาวร
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรชนัน ธิราชเกื้อกูล
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พรชนิตว์ ธิราชเกื้อกูล
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ เพ็ญพิมพ์
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภานุพงษ์ แจ่มศรี
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ยุรนันท์ ยันครุ
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วนิดา ละมาตร
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วรัญญา เสพอุดม
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วันนิสา ศรีสังข์งาม
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วิรัช ภิรมย์เมือง
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ศศิธร นามวิเศษ
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อชิรญา กลัดวงษ์
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เจนจิรา ชวนชื่น
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เทวฤทธิ์ อินาวัง
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง โชติมา สิทธิจันทร์เสน
  คลองสำโรง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ไตรรัตน์ วงศ์แก้ว
  คลองสำโรง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จีรนันท์ แสงทอง
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฐานิตา โพธิ์มีศรี
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธชวรรณ ขันติพงษ์
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธิติกาญจน์ หอมหวลดี
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปรเมษฐ์ สุอังควาทิน
  วัดบางฝ้าย
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ปาณัสม์ มักเจริญลาภ
  วัดบางฝ้าย
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ มณีสด
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พีรยา บัวทิม
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วนัสนันท์ บุญศิริ
  วัดบางฝ้าย
ป.3
2560
4
  เด็กหญิง วรีสรา
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศวิตา ยอดแก้ว
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุชาดา ทับทิมไสย
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อรวรรณ ทองธรรมชาติ
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เขม ไม่ปรากฏ
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เจนจิรา ศาสตร์สมบูรณ์
  วัดบางฝ้าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กันตพงศ์ ชลธารรส
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิราพรรณ ศรีอยู่
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ซัน ตั้งสมบูรณ์
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ นึกถึง
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธัญญาเนตร รอดท่าไม้
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นิชานัน เล็กเหล่าคง
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ปุรินทร์ ยางนอก
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พสุดา สิงห์คำ
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ภารดี ปลัดสี
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ศุภกร สงวนบวร
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุกัญญา พันธุ์ภักดี
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุธัชชัย บุษบา
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อนพัช อบลมวรรณ
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อลิษา ผาสุข
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง อัญชิสา ชนะใหม่
  โรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)
ป.5
2560
4