รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญ กฤษณา แซ่หนึง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ กิตติยา จันทนานนท์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ คุณัณญา นทีธร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ จันทริกา ศรีไหม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ จิรัชญา ทองคำงาม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ชัยสิทธิ์ ไชยสอาด
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  นางสาว ณัฎฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ครู
2558
1
  เด็กหญ ณัฐวดี ดาววิเศษ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กชา ต้นตระการ ชั่งอ่อง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ทัตพงศ์ รอดพันธ์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  นาง ทิฆัมพร บุราคร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ครู
2558
1
  เด็กหญ ธนิสา เทือกทิพย์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ธราธิป บุญรุ่ง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กหญ ธีรนาฎ ชมภูแดง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ธีรพล หีตหนู
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ธีรพล หงษ์คำ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา นภดล จินุกูล
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา นันทวัฒน์ หนูรอด
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กชา นิพัฒน์ เรือนเงิน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ นุชนาถ ทองชุม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กชา บูรพา จันนุบิน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ประภาพร อินทร์จันทร์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กชา ปรีดา ขำสุนทร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ปุณยวีร์ วรกุลสุทธิโรจน์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ พิมพ์พิสุทธิ์ ทองเถาว์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ภัคพงษ์ พรมมา
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ภัณทิรา เภาด้วง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กหญ ภัทราวดี พอนแสน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ภูริณัฐ ขนอม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา รัชชานนท์ เกลื่อนเมือง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา รัตนชัย สอนขำ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา วรทัต รอดทับ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ วรรณณิศา ทวีทรัพย์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา วราเทพ นามสุวรรณ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา วัชรพงศ์ สุวรรณรัตน์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา วานุชัย บุญกิจ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา วิริทธิ์พล แก่นแก้ว
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา วีระ รวมพิมาย
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ศราวุท จิรนิล
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศลิษา บุญกิจ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศศิวิมล พัฒนเชียร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศสิกาญณ์ ยอดพงษา
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กชา ศักดา ทองเมิน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ศักดิ์มณตรี เสือนวล
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ศุภกร ท่ากั่ว
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กชา ศุภชัย ทองประเสริฐ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สายสุดา บุตรทอง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา สิทธิศักดิ์ สุวรรณชาติ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา สิทธิโชค คล้ายเหลือ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กหญ สุจิตรา ไชยพรหม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.6
2558
1
  เด็กหญ สุภัสสร เปลี่ยนวงศ์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุภาวี ภักดีดวง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุลาวัณย์ ดินแดง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุวภัทร ขันสมบัติ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา อนุภัทร ปานนก
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  นาง อรัญญา อินทปัน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ครู
2558
1
  เด็กหญ อารีญา มีคลัง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ฮานาฟี ดาหะแม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ เกตน์สิรี ช่วยสถิตย์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ เก้า ธรรมเจริญ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา เจษฎา รัตนะ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา เมธัส มุ่งวัฒนา
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
ป.5
2558
1
  เด็กชา กมลภพ บัวเรือง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา กรรชัย เขียวสุภา
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ กรรณิกา อินทกลัด
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา กรวิชณ์ บำเพ็ญ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ กัญญาพัชร ไทยปาน
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ กัญญ์วรา คงแก้ว
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา จิรเมธ โก้เครือ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ จุฑามาศ รัศมี
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ จุฑารัตน์ อารมณ์ชื่น
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ชนากานต์ กัณหาแก้ว
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ชนาพร ทองแจ้ง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา ชนิลชัย ไกรวงศ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา ชาคริต อารีรักษ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ฐาปนพงศ์ นวลนิ่ม
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ณัฎฐพล ณ นคร
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.4
2558
2
  เด็กหญ ณัฐนรี จิตตรง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา ณัฐพงศ์ ไชยพัฒน์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ณัฐวดี ทองสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ณิชกมล พรหมจันทร์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา ตวงวิทย์ ตวงสิทธนันท์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ธีรศักดิ์ เชื้อมาก
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา ธีระเดช วิชัยดิษฐ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ นงนุช เหตุเกษ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา นพรัตน์ หนูแดง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ นันท์นภัส ศรีรักษา
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นันท์นภัส ว่องย่อง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นิชานาถ แก้ววงษ์ล้อม
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นิภาพร พูนพนัง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ บัณฑิตา เชิดกระโทก
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ บัณฑิตา นาคูณ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ปฎิภาณ คำสอนทา
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ปฏิภาณ วิหวา
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา พลฤทธิ์ เมืองใหม่
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ พัชรวรรณ สุวรรณทอง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา พุฒิทวี ฤทธิกุล
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ภูธเนตร มูลแจ่ม
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ระพีพัทฒ์ พุ่มบวบ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ รัญชิดา รุ่งน้อย
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา วรรณชนะ แสงสุด
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา วิริทธิ์พล ใจดี
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ศศิประภา แซ่อุ่ย
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ศิรภัสสร ชัยชำนิ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา ศิวกร เนาวะบุตร์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.4
2558
2
  เด็กชา ศิวะ ไพฑูรย์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ศิโรรันต์ หนูนาค
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ศุภรัตน์ เข็มทอง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา ศุภวิชญ์ นุ้ยมัย
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา สิทธิศักดิ์ เจริญเหลือ
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.4
2558
2
  เด็กชา สืบสกุล เดชารัตน์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ สุนิษา บัวผุด
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ สุนิสา บางแก้ว
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ สุพัตรศา วิเชียร
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา สุรพงศ์ ศิริขันธ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา อยุทธ์ เวชสุนทร
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ อัมพร ชมภูนิช
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ อีสติฟา ศรีสด
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ เกตน์สิริ ถนอมศักดิ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กหญ เกศสุดา สาระภี
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา เกียรติศักดิ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.4
2558
2
  เด็กชา เทวา วิไลรัตน์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ เพชรรัตน์ ว่องย่อง
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กชา เมธัส บุญฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.6
2558
2
  เด็กชา เอกรัฐ ชูกลิ่น
  โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ป.5
2558
2
  เด็กหญ กนกวรรณ นวลศรี
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กหญ กุสุมา ระวิวรรณ
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กหญ คุณัญญา คาบแก้ว
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา ชนินทร์ ทองใบ
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา ทนงศักดิ์ พรมรักษา
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา ทักษิณ เรือนมาศ
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา ธรรณกร สังเกื้อ
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา นภดล พิพาก
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กหญ นิชารีย์ บัวแก้ว
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กหญ ปภัสรา ชุลีธรรม
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กหญ พัชราภา คำขม
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา พีระพล เนตระชาต
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กหญ สิรามล พิมพ์โชติ
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  นาย สุรพล สุปันตี
  โรงเรียนบ้านสุชน
ครู
2558
3
  เด็กหญ อรปรียา โสภา
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา อาม แก้วนิลกุล
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา อิทธิกร คงใหม่
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา เกรียงไกร วาสนา
  โรงเรียนบ้านสุชน
2558
3
  เด็กชา กฤษฎา มิ้นทอง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ กัญญาณัฐ พรมเสน
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา จักรพันธ์ วันดี
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา จักรินทร์ นิยาย
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ จิณัฐตา แก้วงาม
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา จิรเมธ ทองทราย
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา จีรพัฒน์ สุวรรณวาท
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ จุฑามาศ แจ่มแจ้ง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ จุไรรัตน์ แจ่มแจ้ง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ชัยวัฒน์ ขันภาษี
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ทวิชสังข์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ ดาวใจ ชูศรีจันทร์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ธนกร ชูฉิม
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ธนากร หาญสุริย์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ธันยพงศ์ ชูทรัพย์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  นาย ธีรพร จันทร์โชตะ
  โรงเรียนสมหวัง
ครู
2558
3
  เด็กชา นรากร หนูแกล้ว
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา พงศ์ศักดิ์ ฉิมพาลี
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา พรพรหม วิจารณ์จันทร์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ พิชญาภา แสงประดิษฐ์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา พีภัทร์ โมลี
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ พีรยา ลัดลอด
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ ภัชริฎาภรณ์ พรหมทอง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ภูพัสสนต์ ซังขาว
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ยุทธนา ชูแป้น
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา รัตนศักดิ์ ผิวสลับ
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา ราเมศวร์ ทิมอรรณ
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ วรรณธนา คงคาช่วย
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ วรรณภัส รื่นเริงใจ
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  นาง วราพร สุวรรณบุตร
  โรงเรียนสมหวัง
ครู
2558
3
  เด็กหญ วันวิสา เดชจินดา
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ วาสนา เพลงยอดวงษ์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ ศุภกานต์ หนูเพ็ง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา สราวุฒิ ธรรมชาติ
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา สราวุธ เดชดารา
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา สิทธิพร นิ่มวันนัง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา สิทธิโชค แซ่ตั้ง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ สิริภัทร พุทธรักคิด
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ สุนิศา ทิมทอง
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ สุรีรัตน์ ทวิชสังข์
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ อารีรัตน์ บุญแก้ว
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  นางสาว เสมอใจ ข่ายม่าน
  โรงเรียนสมหวัง
ครู
2558
3
  เด็กหญ เสาวนีย์ ปักษี
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กชา เอกธาดา กันกล่ำ
  โรงเรียนสมหวัง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ กมลวรรณ ทองย้อย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา กฤติน พุฒอินทร์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ กวิสรา อินทร์ปัญญา
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ กัญญารัตน์ คำอินทร์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ กาญจนา จันทรขาว
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ กุลธิดา ปลอดปล่อง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา คธาวุฒิ จันทร์ปราง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ชมพูนุช ครุฑมาศ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ชมพูนุช ศรีกฤษณ์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ชุติมา รอดรักษา
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ฐาปนี ไทยทอง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ณัฐนรี จิวภากร
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ณัฐพงศ์ สำนุตโต
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ศรีเอียด
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ณัฐวุฒิ นิราภัย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ดาวลิน ตู้พิมาย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ทรงชัย วิเชียร
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ธนพล ตรึกตรอง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ธนาพล แก้งสงค์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ธรพนธ์ แก้วนุ่ม
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ธัญรัตน์ แซ่หวั่น
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ธันวา รักกะเปา
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ธันวา กิมานันท์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา นรวิทญ์ บุญเอิบ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ นันท์นภัส แป้นทอง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ บุผาศิริ เรืองอุทัย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ปกรณ์เทพ ทองอยู่
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ปฐมพร แคร้วภัย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ประภัสสร ลักษณสุรางค์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ปิยพัทธ์ ถิ่นบ้านใหม่
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ พลอยสวย พิมเสน
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา พีรพัฒน์ รอดเอียด
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ฟ้าใส เจียมสกุล
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา ภูตะวัน พันธรักษ์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา รณกร แสงผึ้ง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา รพีภัทร กรรณเทพ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา รังสรรค์ รัชชะ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ รัมภา ภูมิสุข
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ฤทธิเดช ชัยเพชร
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ศศิประภา ศักดา
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  นาง ศุภนาฎ ไชยามาตย์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ครู
2558
4
  เด็กหญ ศุภนิตา อ่ำใหญ่
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ศุภาพิชญ์ มีสิทธิ์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา สิริศักดิ์ พรายด้วง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ สุกัญญา สุวรรณรังษี
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา สุดที่รักษ์ เพชรนคร
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา หฤษฎ์ ปิงยศ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  นาง อธิตยา ศรีสังข์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ครู
2558
4
  เด็กชา อมรเทพ เรืองอุทัย
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ อรอนงค์ วัชชนะ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ อริสา ฟักแฟง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา อัครพนธ์ อักษรสมบัติ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กหญ อัญชนา แก้วมณี
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา เฉลิมพงษ์ เหมือนเส็น
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กหญ เพชรลดา ทะรัมย์
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  เด็กชา เรวัฒน์ เสือแสง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา แกร่งเพชร เกิ้อฉิม
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.6
2558
4
  นาย โกมินทร์ คนซื่อ
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ครู
2558
4
  เด็กชา โกสินธุ์ แก้วมีศรี
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ไกรณวงศ์ จันทร์เสต็ม
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ไพศาล พรหมแต่ง
  โรงเรียนวัดกลางใหม่
ป.5
2558
4
  เด็กชา ธรรมนูญ ถี่ถ้วย
  โรงเรียนบ้านซอย 10
ป.4
2559
1
  เด็กหญ เซถ้วยตู
  โรงเรียนบ้านซอย 11
ป.4
2559
1
  เด็กชา ทวีศักดิ์ อู่สุวรรณ
  โรงเรียนบ้านซอย 12
ป.4
2559
1
  เด็กชา ธนวัฒน์ เพชรนะ
  โรงเรียนบ้านซอย 13
ป.4
2559
1
  เด็กชา คมกฤษ สังข์คร
  โรงเรียนบ้านซอย 14
ป.4
2559
1
  เด็กหญ สุนิษา สุนเจิม
  โรงเรียนบ้านซอย 15
ป.4
2559
1
  เด็กชา สุรเศรษฐ วงศ์วานิช
  โรงเรียนบ้านซอย 16
ป.4
2559
1
  เด็กชา ศักดิ์ชาย ชัชวงษ์
  โรงเรียนบ้านซอย 17
ป.5
2559
1
  เด็กชา รัชพล จอมทอง
  โรงเรียนบ้านซอย 18
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พิราวรรณ ซ่อมโซ่
  โรงเรียนบ้านซอย 19
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กัญจนา ดนตรี
  โรงเรียนบ้านซอย 2
ป.4
2559
1
  เด็กหญ สุธิดา จันทร์ทิพย์
  โรงเรียนบ้านซอย 20
ป.5
2559
1
  เด็กชา กิตติภพ แก้วขวา
  โรงเรียนบ้านซอย 21
ป.5
2559
1
  เด็กชา อนวัช เชาวลิตร
  โรงเรียนบ้านซอย 22
ป.5
2559
1
  เด็กชา ศรายุธ แย้มยอง
  โรงเรียนบ้านซอย 23
ป.5
2559
1
  เด็กชา กิตติศักดิ์ มุตาพร
  โรงเรียนบ้านซอย 24
ป.5
2559
1
  เด็กชา นันท์ชพร ทองประดิษฐ์
  โรงเรียนบ้านซอย 25
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ปริยาภัทร ทัพชลี
  โรงเรียนบ้านซอย 26
ป.5
2559
1
  เด็กชา อนาวิน ธูปหอม
  โรงเรียนบ้านซอย 27
ป.6
2559
1
  เด็กหญ จามจุรี นาคแก้ว
  โรงเรียนบ้านซอย 28
ป.6
2559
1
  เด็กหญ สุนันทา พรหมศรีแก้ว
  โรงเรียนบ้านซอย 29
ป.6
2559
1
  เด็กหญ กัญญารัตน์ ทองวัชระ
  โรงเรียนบ้านซอย 3
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ชาลิสา รอดคุ้ม
  โรงเรียนบ้านซอย 30
ป.6
2559
1
  เด็กชา พัชรพล คงแป้น
  โรงเรียนบ้านซอย 31
ป.6
2559
1
  เด็กหญ บัณฑิตา ขำปุรานนท์
  โรงเรียนบ้านซอย 32
ป.6
2559
1
  เด็กชา ศิวกร อมฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านซอย 33
ป.6
2559
1
  เด็กหญ ริณาภัทร ทองสีทอง
  โรงเรียนบ้านซอย 34
ป.6
2559
1
  เด็กหญ ปวีณา ซอยี
  โรงเรียนบ้านซอย 35
ป.6
2559
1
  เด็กชา ภูวดล ศรีชัยมูล
  โรงเรียนบ้านซอย 36
ป.6
2559
1
  เด็กชา ก้องภพ ทองวัชระ
  โรงเรียนบ้านซอย 4
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ดากานดา สมพงศ์
  โรงเรียนบ้านซอย 5
ป.4
2559
1
  เด็กหญ กัญญ์วรา นวลนุ้ย
  โรงเรียนบ้านซอย 6
ป.4
2559
1
  เด็กชา คณพัฒน์ ศิริสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านซอย 7
ป.4
2559
1
  เด็กชา อภิรักษ์ อินทอง
  โรงเรียนบ้านซอย 8
ป.4
2559
1
  เด็กหญ จันจิรา ซ่อมโซ่
  โรงเรียนบ้านซอย 9
ป.4
2559
1
  เด็กชา กัมพล ปานนก
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กหญ กัลยรัตน์ สอนบาล
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กชา กิตติพงษ์ ช่วยพัฒน์
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กหญ ณิชารีย์ ทรัพย์เจริญ
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ณีรนุช สุวรรณกาษ
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กหญ ดารินทร์ อินทร์คง
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กชา ตะวัน พูลสมบัติ
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กชา ธนัตถ์ แซ่หลี
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนากร คุ้มกัน
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธรรมรัตน์ สมสนอง
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กหญ นฤดี ลี่จ้วน
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กหญ นวพร ผอมกลัด
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กชา นัทธพงศ์ สมาคม
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กหญ นันศิตา สืบไทย
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กชา พะโล้ สาลี
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พิมพ์ชนก หนูเขียว
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กชา ภูวิท ทองเอียง
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กหญ วานิกานต์ โตประโตน
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กชา ศฤงคาร แก้วดี
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กชา ศิวกร นาคพันธ์
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กชา ศุภชัย หนองหารพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กชา ศุภณัฐ สุขม่วง
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.4
2559
1
  เด็กชา ศุภโชค อำลอง
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สุวภัทร เทพบุรี
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กหญ อังคนา ปาระสาร
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.5
2559
1
  เด็กหญ เกตน์สิริ ทองพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านท่าเพชร
ป.6
2559
1
  เด็กหญ กมลวรรณ จิตประสงค์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา กิตติศักดิ์ สุดแสง
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา กิติศักดิ์ คันธินทระ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา คณพศ ธนะภาชน์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา จักรี เกิดลาภ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ จินตนา หนูฤกษ์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ จุฑามาศ ไชยสุวรรณ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ชุติมณฑน์ ภู่เจริญ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ซูก้า(พม่า)
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ ณัชชา คงฉาย
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา ณัฐดนัย ศรีสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ดลพร เขียวอ่อน
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ ดวงกมล นครจินดา
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา ทศพล พาเมิน
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ธัญชิตา บุญยินทุ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ ธัญญารัตน์ วายทุกข์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ ธัญวรัตม์ เปียเซ่ง
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา นพกร ทิพย์ประพัทธ์กุล
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ นันท์นภัส แก้วไทรหงวน
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา นาถวัฒน์ กล่องปลอง
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา บดินทร์ ฉิมบ้านดอน
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ประกายมาศ เอ้งเหมาะ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา ปริวุฒิ ศรีนิล
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา ปิติพงษ์ ซอลีฮี
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปิยณัฐ เจริญพร
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปิยะนุช เทพบุตร
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พิชญ์สินี ทองบัว
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พิมพิศา อินทสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ภัทรพร วันกลับ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา ภูวนัฐ แซ่ด่าน
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา ภูวิท เพชรตุ้น
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา มนัสวี แก้วสกุล
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา ราเมศ ก้ายเหลียด
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา วาคิม วุฒิจันทร์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ วิศรุตา สุขคล้าย
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา วีราทร ทับห้าง
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ศิลามล วาระคิด
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา ศิวกร สละวาสี
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา ศุภณัฐ เพชรบาง
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา สรวิศ รักษารัตน์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ สริตา วิเศษมาก
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ สลินทิพย์ สมมุ่ง
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กชา สิทธิพร เห็มรัตน์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา สิปปกร นิกรบัว
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สิรินทรา มลิวัลย์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ สุชาดา แสงใส
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สุพรรษา จิตประสงค์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ สุภาวดี แลซู
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
2559
2
  เด็กชา สุไลมุ อีแต
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ หฤทัย ฉายาจิตร
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา อธิวัฒน์ แกล้วเกล้า
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา อภิรักษ์ วุฒิจันทร์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ อรยา อินทกลับ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อรอุมา อะแป๊ะ
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.6
2559
2
  เด็กหญ อ่อนอรุณ ศรีรัตน์กุล
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กหญ อ้อยควั่น พม่า
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อัญมณี ภาสกล
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา อิฐสระ นาคเวชรินทร์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กชา เทพทัต คงเนียม
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.4
2559
2
  เด็กชา เมธัส เขตอนันต์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ โสภิดา ธันยาดิษฐ์
  โรงเรียนวัดบางใบไม้
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กชกร โต๊ะหลี
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กชา กษิดิ์เดช สัมพันธ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กหญ ขวัญตา พรหมรอด
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กชา จันทภัทร บุญพัฒน์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ จิณณพัต ภักดีคล้าย
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กชา ชนนธร ฤกษ์เมือง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ ชมพูเนกข์ สุขสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ ชลธิชา ช่วยสกุล
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา ชิติพงศ์ โกละกะ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กชา ชียาฎ แลมัน
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ ณภาภรณ์ พงษ์พานิช
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ ณัฐธิชา ศึกเสือ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา ณัฐวุฒิ จำปากลาย
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กหญ ทักษพร นวลวัฒน์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา ธนพัฒณ์ บุญคง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ ธารทิพย์ บุญเดช
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กชา ธีรศักดิ์ รุ่งฉาย
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา ธีรเพชร หนูจีน
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กชา นภัทร จันทบูรณ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ นันทิชา รักเมือง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ นันทิดา ทดแทน
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา นาธาน สุรีวงศ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ บัณฑิตา มนต์พานทอง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ บุญฑริก เกษศิลป์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ ปุณยภา ทิพย์สุวรรณ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ พิมท์นภัส คุ้มพวกมิตร
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ พิมพิศา วิทิพย์รอด
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ พิมแพรวา โต๊ะหลี
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กชา พิเชษฐ์พงศ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.6/1
2559
3
  เด็กชา ฟารีซี โซ่โดบ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.6/1
2559
3
  เด็กชา ฟาอิส หวานตะเหล็บ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ ภูรินทรา พันธ์สวัสดิ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ มัลลิกา บัวชู
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ มัสยา แก้วผลึก
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา รัฐภูมิ โต๊ะบาย
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กหญ รุ้งทิวา พรหมทอง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กชา ฤทธิ์พัช จันทร์เมือง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ ลักษิกา ศึกเสือ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กชา วรรธนัย วุฒิพงศ์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ วิสุตา มนต์พานทอง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ วโรชา เฉลยกลิ่น
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ ศมาภรณ์ บุญพัฒน์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา ศรยุทธ โต๊ะหมัด
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กชา ศรายุธ สมนึก
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ ศริญญา โต๊ะหลาง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ ศิริภรณ์ พงษ์พานิช
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กชา ศุภชัย รอดแก้ว
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กหญ สรัญญา ช่วยชูหนู
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ สุนิสา หวันเตะ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กหญ สุภาวดี เพชรเจริญ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ สุมินตรา เกตุโรจน์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ สุรางค์พิมล เข็มกลัด
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กหญ อธิชา ปริงทอง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กชา อภิสิทธ์ วรางอาจ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กชา อานนท์ เพชรมณี
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กชา อานัส ขำปุรานนท์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/2
2559
3
  เด็กหญ อารยา เพชรมณี
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา อารีฟิน โต๊ะหลาง
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ เกตุสุดา ชูแสงศรี
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/1
2559
3
  เด็กหญ เกศินี เวชวัฒน์
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ เพ็ดสะใหม คำชมพู
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.5/1
2559
3
  เด็กหญ โสรยา บุญเศษ
  โรงเรียนวัดท่าไทรฯ
ป.4/2
2559
3
  เด็กชา กฤษณะ มณีลังกา
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กหญ กัญจนพร ถาวรพร
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ กัญญาพัชร ประดับพันธ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ กัญทิมา คงรักษ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา กิตติพัศ เพชรน้อย
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา คมกฤษ บินล่าเต๊ะ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ จิระนันท์ เกิดอุดม
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา ชลกร ขุนทองแก้ว
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา ฐิติศักดิ์ ปรีชา
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา ณฤเบส หนูพลเดช
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ ณัฐมน อาจมูลตรี
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ไชยโกฎิ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ ณิชาภัทร ทองปาน
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ ณิชารีย์ เผ่าเพ็ง
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา ทรงพล ศรีเทพ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา ทรงเกียรติ บุณกานนท์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา ธนงค์ศักดิ์ เมฆลัย
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา ธนภัทร น้ำทอง
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา ธนา แก้วกั้น
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ ธมลวรรณ วิจิตร
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา ธีทัต เกตุแดง
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา ธีรภัทร รัตนจิตร
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ นภาภิศ พรหมมา
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา นรวิช วรรณานนท์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา นรายุทธ จิตรสว่าง
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ นันชท์พร เอียดสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ นิจจารีย์ ชัยยะ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กหญ บัณฑิตา เอียดเหตุ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กหญ ปกิตตา แพรัตน์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา ปาณวัฐ รักรอดจิต
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ ปิยฉัตร พานคำ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา พัชรพล กลิ่นถนอม
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ พัชรินยา มาตรภมร
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ พิธุกานต์ มีลาภ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา ภานุพงษ์ พลายบัว
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ ภาวินี ศรีสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา ภูวิศ ทองอนันต์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ รุ่งนภา จงพัฒน์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ รุ่งพรอาภา ฉวาง
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ ลภิส โกปักเซ่ง
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ วราสินี ดิ้นสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ วรุโนทัย สุทธิมาลย์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ วัลภา บุญรักษ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา วายุ มีบุญ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา วีรพงษ์ อ่อนสี
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา ศรัทธา พูลประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ ศรีสกุล ยี่โถ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ ศรีไพร ดวงภักดี
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ ศศิวรรณ สุวรรณศักดิ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา ศุภณัฐ สุพรรณพงษ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา สัณหณัฐ จารุสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา สิทธิโชค ทองใบ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา สิรสิทธิ์ คงเหล่
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กหญ สุชาวดี ไพฑูรณ์
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กหญ สุดารัตน์ จันทร์แก้ว
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา สุธน ใจดี
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ หทัยรัตน์ เพชรศิริ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา อชิรวัตร ถิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/2
2559
4
  เด็กชา อติรุจ แตงกรด
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา อภิชาต พรมโชติ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กชา อภิรักษ์ แซ่ภู่
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กชา อมรเทพ ชุมศรี
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กชา อุดม แก้วเจริญ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/1
2559
4
  เด็กหญ เกศรินทร์ นามเครือ
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.5/1
2559
4
  เด็กหญ เมษา ทิพย์เกสร
  โรงเรียนบ้านโพหวาย
ป.6/2
2559
4
  เด็กหญิง กฤติกา ใบตะเห
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญ์วรา แดงสุภา
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กาญจนา อภิชาต
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ สุริวงศ์
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย จิรายุ พันธ์ทุมทอง
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จุฑามาศ สุขศรีโรจน์
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ซันวา ปะฮาม
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ญารินดา โต๊ะหลี
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ สุทธิบุตร
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐนภา หนูขุนนาง
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐพล กอบสุวรรณ
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐริดา โต๊ะหมัด
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ธนภัทร ปาหนะ
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธวัชชัย โดยเจริญ
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธิญาดา เพ็งสุวรรณ
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย นวริช วันรัง
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นวิยา โต๊ะสอีด
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นันทพร ชัยสงคราม
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นันทิชา มะลิลา
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นัสรียะฮ์ ปาทาน
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นาธาน ทองปาน
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นูรฟิตเดาซ์ สาเหล็ม
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ปวริศ หวังเกษม
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปัยฮากี แซ่หลี
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปิยรัตน์ หวังเกษม
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พรชิตา โต๊ะกลับ
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมพิศา ลิ่วล่อง
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิริสา โต๊ะสอีด
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ อีหม่าน
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มิยาวดี โต๊ะบาย
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มุกตาดา จันทรัตนา
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ยศภัทร ทองปาน
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ยาลัลตี เจ๊ะยะหลี
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย รพีพัชร์ ใยมณี
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย รัฐกิจ หวานตะเหล็บ
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รุลิญา สุริวงศ์
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลัลลิตา เจ๊ะยะหลี
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง วรรณษา หมัดสดาย
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วรวุฒิ ปริงทอง
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วรัญญา สาและ
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วานิต้า หมื่นระย้า
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิรภัทร โต๊ะเด็น
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิรินดา สุริวงศ์
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิริโชติ วิเศษสุทธิ์
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศุภดิตถ์ หมัดสดาย
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สรินทร์ทิพย์ โต๊ะยี
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุกัญญา ยิมิเด็น
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุชาวดี เหมประพันธ์
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุพิชญา มงกุฎทอง
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สุพิชตรา หวานตะเหล็บ
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุรศักดิ์ การะพิทักษ์
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อชิตญา เทพวารินทร์
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย อนาวิน โชติชัชวาลย์กุล
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อภิสรา วันลี
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อัษฎา โดยเจริญ
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อาทิตยา ยังจอง
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อาทิตย์ โต๊ะหลี
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อารยา ขุนอารี
  บ้านบางสำโรง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อารีญา นาคเป้า
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง เกสินี สุริวงศ์
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย เกาะหาด สุมาลี
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เสาวณีย์ โต๊ะหลาง
  บ้านบางสำโรง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ไอลดา เจ๊ะยะหลี
  บ้านบางสำโรง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กนกดารินทร์ มุ่งไหม
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กนกอร หน่วงเหนี่ยว
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กรกนก พรหมทองนุ่น
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กรณ์ดนัย กลับวิลา
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤษฎากร พัฒน์คล้าย
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กวินญ์ วิชัยดิษฐ
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ก้องเกียรติ ทองชนะ
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กัลย์เสฎฐี เพชรทอง
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กุลธิดา นามโสภา
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กุลนันท์ ผ่องแก้ว
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กุลวรา ผ่องแก้ว
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ขนิษฐา อนุรักษ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ขวัญณภัทร นวลเสน่ห์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จันทิมา ศรีภักดี
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จุฑามาศ หนูรักษ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จุฑาสินี หนูเกื้อ
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชฎาพร สุบรรณ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชลธิชา สุรียพรรณ
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ชัยพร แดงนาวา
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชาลิษา แพเพชร
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติพัชร ชิตเดชะ
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฑิฆัมพร นาคพิน
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ แก้วกำเหนิด
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพล รักษ์จันทร์
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ตรัยคุณ ปลอดชุ่ม
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ตรีมธุรส ทองนา
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ถนชัย วิชัยดิษฐ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ทรงพล หิรัญเรือง
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ธนภรณ์ หิรัญเรือง
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ธิดาทิพย์ หนูแป้น
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธีรภัทร์ วตะภรณ์
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นพรัตน์ พัฒน์ขาว
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นฤมล สุขคุ้ม
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นันทภัทร สมัยปาน
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นันท์ธดา ศิริพรหม
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ปวีณ์กร เมฆสุข
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พงศกรณ์ แดงนาวา
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พรรณภัทร ปานแก้ว
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พริมระตา เกิดวิหค
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พลอยปภัส วิชัยดิษฐ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พลอยไพลิน วิชัยดิษฐ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิชญธิดา ราชสมบัติ
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์พิมล น้อยพรม
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองมี
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภัครพล มุ่งไหม
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภูริวรรณ ปลอดมุสิก
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย รณภพ หนูรักษ์
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง รัตติกาล กองแก้ว
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วนิดา สุรียพรรณ
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศลิษา ผ่องแผ้ว
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศักษ์ชัย ขนอม
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ศิรภัสสร สังสนิท
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริณาต อนุรักษ์
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศิลากร พรหมแพทย์
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สรวิชย์ สุขคุ้ม
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สาโรจน์ ทองปาน
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุวัยเวศน์ ปานมาศ
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อรรจนพงศ์ หีตหนู
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อรินญา ครุฑคง
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ยอดแก้ว
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ลักษณะแพ่ง
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เขมิกา ลันขุนทด
  บ้านไสตอ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เพียงตะวัน เมืองขาว
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง แพรตะวัน พัฒน์ขาว
  บ้านไสตอ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤษฎา ผลขำ
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทองจุ้ย
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง กันยา พลหาญ
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กานต์ธิดา ถึงเจริญ
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จักรกฤษ อินสมบัติ
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ชลิตา จันทร์ปรุง
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ชัยมงคล ใต้ร่มบุญ
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ชัยยาพร วิเชียรจินดา
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันทอง
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ซอฮาบิยะฮ์ ราชกิจ
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธยาน์ คงเจริญ
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐรัชต์ เรืองพันธ์
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐริกา กลับวิหค
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ดาวิกา หวันเตะ
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ทัฐศิการ์ อินทรสุทธิ์
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนพล ศรีรุ่งเรือง
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จันทบูรณ์
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ รัตนคร
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธันวา พรหมศรีแก้ว
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธันวา วิทิพย์รอด
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นภัสวรรณ ฮงทอง
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย นาคินทร์ แซ่เฮ้า
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นาซูฮา กุศลธรรม
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นิสริน กุศลธรรม
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปพิชญา สุขนิยม
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปารเมศ พรหมศรีแก้ว
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปิยะพร ต้อยแก้ว
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พรวิศณุ ศรีละ
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ภานุมาศ เจริญสุวรรณ
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภูวดล จำปาแก้ว
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง มนัสชัย อินทร์ชู
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มูเนาวาเราะห์ กุศลธรรม
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รอมฎอน โต๊ะหลาง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รังสินี ทับหิรัญ
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัตนภรณ์ ปล้องสุวรรณ
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วรัชยา ตะเหยง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิกาญจน์ดา เจริญสุวรรณ์
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย วีรภาพ ศรีเมือง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศิวะ จันหยก
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ จันทร์ทิพย์
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สริตา ทองคง
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สิราวรรณ พัฒน์ชู
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุนิสา โต๊ะหลาง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุพรรณี ศรีสุวรรณ
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สโรชา สุวรรณโชติ
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อภิชญา บุญธรรม
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อภิชาติ บัวทอง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อรปรียา สุขทอง
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อรปรียา ขำคล้ำ
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อัจจิมา ศักดิ์ทอง
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อับดุลกอวี โต๊ะหลาง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อัมพิกา วิเชียรจินดา
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ฮามีม หวะหลำ
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฮายาตี กุศลธรรม
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เกวรินทร์ ขำคล้ำ
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ วิไลคง
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย เจษฎากร ผลสนอง
  วัดท่าทอง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เรวดี บำรุงศรี
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง เสาวภา คงเพชร
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย เอกพจน์ กองมณี
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง แพรวา สิทธิพงศ์
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง แพรวา แก้วชู
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง แพรวา จามิตร์
  วัดท่าทอง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง โรสรินทร์ เจ๊ะดุหมัน
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ไซนา โต๊ะหลาง
  วัดท่าทอง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กชกร สมบุญอินทร์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กาญจนา โทนา
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ รักขิโต
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย คริษฐ์ มากเกลื่อน
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จักรพันธ์ ฤกษ์อ่อน
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จันทร์ทิมาศ ปานแก้ว
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จันทา ทรัพย์เปี่ยม
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จาตุรันต์ สุวรรณภักดี
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จารุวัลย์ มีสิทธิ์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิระพัฒน์ มากมี
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จุฑาพร เกื้อสม
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชญานันท์ มากจันทร์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชนกานต์ จันทร์ภูชงค์
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชนาธิป คงวัชระ
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชามีมี่ หลังขาว
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กล่อมเอี่ยม
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ญาณิศา บุญสวัสดิ์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐดนัย สว่างเนตร
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ดวงเดือน หนูอิ่ม
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย อ่อนเกตุพล
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ทิพย์ธิดา บัวจันทร์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนภัทร สุขกระวี
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธนันธร กลิ่นวาโย
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนาชัย ดวงบุหงา
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธราเทพ โอชม
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธัญชนก ฉิมช่วย
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธันยาภรณ์ ลิหก
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธิติภรณ์ บุญดำรงค์
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร เรืองเกิด
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร คงศรีพุทธ
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร กล่อมกลั่น
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นัททิกา คงขำ
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง บัณฑิตา จันทร์แสง
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปนัดดา เผือกเหล็ก
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปวริศา คงจันทร์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปิยฉัตร เหมทานนท์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พงศกร อุตรา
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พรรวษา หนูใย
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พิพัฒพงศ์ กันเที่ยง
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ภัสรา สอนทอง
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มิ่งขวัญ ชูทุ่งยอ
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ยศภัทร เกิดพัฒน์
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รัชนีกร ชอบทำกิจ
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ราเชนท์ อินมา
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วรากร ชูแก้ว
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วริศรา ปิยะวงค์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วีรวัฒน์ ปนสันเทียะ
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศรันย์ เบญจพิทักษ์ดิลก
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ศรีสุวรรณ
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศศิมา นนท์พยัคฆ์
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ศิริวิริยา ชัยพงศ์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศุภลักษณ์ เพชร์คุต
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สิริวรรณ อิ่มใจดี
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุชาดา รอดนาค
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุธีร์ธิดา เผือกเหล็ก
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง หัตถกร กลับวงศา
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อนุวัฒน์ บัวทอง
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภินันท์ เพชรรัตน์
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อัญญเรศ ยวงจันทร์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อัษฎาวุธ ยวนเกิด
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อารียา ทองชุม
  วัดกาญจนาราม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อิสเรศ สกุลพันธ์
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เธียรวิชญ์ ฉิมยินดี
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เวธกา หิรัญเรือง
  วัดกาญจนาราม
ป.5
2560
4