รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า หาดใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย คอลิก สามัน
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย คอลิก หะยีหมัด
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย ชากีรีน หมัดสะแหละ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ซอลีห๊ะ กุลนิล
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ซารีฮาน กุลนิล
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ซีร่า หมัดอาหลี
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ดารณี ชอบหวาน
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ตัสนีม สามัญ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย ธนศักดิ์ นัยเนตร
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย นัทธพงศ์ แก่นอาสา
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง นาดีญา บินอาหวา
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง นิสา สามารถ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง พลอยชมพู หมัดอะด้ำ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ฟาดิล๊ะ หมัดสะแหละ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย มะฮ์ดี บินอาหวา
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย ยศมาศ สันติโยธินสกุล
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง รอดีย๊ะห์ บินอาหวา
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง รุสนีย์ หวังยีเส็น
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย วิชิต บุญเลิศ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง สมัชชา คงบัว
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย สรยุทธ์ พันธุ์กา
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย สิรธีร์ คงบัว
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย อภิชาต สกุลหลง
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย อับดุลฮากีม รูปธรรม
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง อัสมา หมัดอะด้ำ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กชาย อัสมิมานะ เอียดชะตา
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง อารียา หลีหมัด
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง อุทัยวรรณ เหล็มปาน
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง ไรนา บุญเลิศ
  บ้านคลองต่อ
2558
1
  เด็กหญิง กชนันท์ มูเก็ม
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง กิตติพงษ์ มูเก็ม
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง จันทรกานต์ อัมพบุตร
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง จุฑามาศ สุวรรณนิมิต
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ชยพล บรรลือทรัพย์
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ชัยยะ สกุลหลง
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ฐิติกร ประชารักษ์
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐริกา หม่าหลี
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง ดวงกมล ช่วยรอด
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง ตัสนีม หมัดอะด้ำ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ทัตเทพ สุวรรณ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ธนดร ทองรูจี
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ธนวุฒิ บุญมี
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง ธัญญ่า บุตรบุญ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ จิระโรจนกุล
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ธีรชาติ สังข์ทอง
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ทองอนันต์
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง นภัสสร คงนุ้ย
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง นภัสสร วงศ์สุวรรณ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง นภาพร ยังลออ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง นัฐกฤษดา ดีสกุล
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ปรมินทร์ แต้มประเสริฐ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ นุ่มน้อย
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย พิสิฏฐ์ นาพนัง
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง ภัสราวดี คำหล้า
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ยศพัฒน์ สุวรรณชาตรี
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง รจนา อินแก้ว
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง รัตน์ติการณ์ นิลสุวรรณ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ฤทธิชัย รักเปีย
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย วิธวินท์ ศิริธรรม
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง สุธิดา ตรีวัย
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง อภิญญา ศรีมีงาม
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง อรัญญา แซ่แล่น
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง อลิสา รสชุ่ม
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง อัญชลียา เจ๊ะโสะ
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย อาซิส เส็นบัตร
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง อารดา หมานหมอควาย
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กชาย ไตรภพ เมืองแก้ว
  วัดเนินพิชัย
2558
1
  เด็กหญิง กัณฑนิษฐ์ เพ็ชรสุก
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง กัลยพัชร บาระติ
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง ชฎาพร พินสุพรรณ์
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง ชัยรัตน์ สังขะกุล
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ปิยะพงศ์
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง ณรงค์ศักดิ์ เกตุศรี
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง ธนพล เพชรบูรณ์
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง ธราดล รักภักดี
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง ปิยฉัตร ณ
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง พรทิพา พรหมคง
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง วรรณกานต์ ทองสุริวงค์
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง วีรเทพ บุญชัย
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง สุนิสา สืบประดิษฐ
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง อารีรัตน์ ทองขวัญ
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง เยาวลักษณ์ จันทมะโน
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง โสภา จันทวิรัตน์
  บ้านชายคลอง
2558
2
  เด็กหญิง กนกพร แก้วกายศ
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง กมลวรรณ เจ๊ะสัน
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง กัลยรัตน์ ลางคุลเกษตริน
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย จีภัทร ยอดสวัสดิ์
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง ชญานิษฐ์ หมวดรอด
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย ชนะฤทธิ์ ไพจิตจินดา
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย ณฐพร ปัตถะเมฆ
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย ณัฐโชค อินทะคง
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง ธัญชนก สุขวิชัย
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ผุดผ่อง
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง ปณัดดา สุขยิ่ง
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย ปองภพ ทองเดช
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย วีรภาพ จุลจินดา
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง ศศิกานต์ เพชรโพลา
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย สมพร หมัดตราเกตร์
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ ทวีจันทร์
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย สุวัฒน์ หมัดตราเกตร์
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง สโรชา คงย้อย
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง สไบทิพย์ หนูราช
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย อภิชาติ ไชยรัตน์
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย อรรถพร จันทรศรี
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อาจกูล
  วัดบ้านวังพา
2558
2
  เด็กหญิง ชลลดา ชูสาว
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐชา มุกดา
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพล เจ้ยแจ่มจันทร์
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย ณัฐภัทร สุวรรณชาตรี
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง ทิวาพร เข็มทอง
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย ธนพล อนุสาร
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง นภัสสร บุญคงมาก
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง พราวรวี ลักษณาวงศ์
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีสุวรรณ
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย รชานนท์ แซ่เจ้า
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย รัฐนันท์ ยอดเกื้อ
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง ลักษณา ลักษณาวงศ์
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย วรพล แก้วนวลจริง
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง วีรภัทร นุ่นแก้ว
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กชาย วีรวุฒิ แซ่ลิ้ม
  วัดเจริญราษฎร์
2558
2
  เด็กหญิง กุลธิดา บุสโร
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง จุติมาศ อุไรรัตน์
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย ชลธินนท์ แก้วชูทอง
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย ชัชวาล ศรีลาศักดิ์
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐพงศ์ เพชรมีค่า
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย ธนกฤต สุขโน
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง ธิดากานต์ ลอยสิบ
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ แก้วประดับ
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ ประสพพงษ์
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ ไวยรัตน์
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง นัฐทิชา เจี้ยงยี่
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง บูชิตา อู่อินทร์
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง ปุญช์กนก สุวรรณชาตรี
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย พรชนก ไพมณี
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง พฤศจิอร ทองแกมแก้ว
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย วรกันต์ สุระเสนี
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง วรัญญา พิมเสน
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย วิรุณ กะตะจิตนะ
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย วิศรุต ศรีทวีกูล
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย วุฒิพงศ์ แสงแก้ว
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง สุกัลยา บุญมิ่ง
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง สุพรรษา ธรรมราช
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง อติกานต์ ยาแม
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย อภิวัฒน์ อักษรชู
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง เกียรติศักดิ์ สุขสุวรรณ
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง เบญจทิพย์ นวลศรี
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง เปรมสินีย์ พวงแก้ว
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กชาย โจนาธาน หนูราช
  บ้านคลองนกระทุง
2558
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ช่วยทอง
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย จิราวุฒิ อโณทัย
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง ฐิมินันท์ วันสี
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย ณรงค์กร แซ๋เจ้า
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง ดาห์มียาอ์ ยูโซ๊ะ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุทธิพันธ์
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย ธนพล สุวรรณโชติ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง นภัสสร นะแหล่
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง นาตาลี หนูมี
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ ศรีอุดทา
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง บุศญาดา ดำแก้ว
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มณีนิล
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง ปิยากร ณ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง ปิยเนตร นับถือบุญ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง ปุณยนุช ศรีเลิศ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง พิยดา สุวรรณรัตน์
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย รพีพัฒน์ อภัยพงศ์
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง รักน้องขวัญ บุญแก้วคง
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง รุ่งวษา พรหมรินทร์
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง วรรณรัตน์ รักอิ่ม
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง วาสนา บุญสุวรรณ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย ศุภฤกษ์ แรกภิปราย
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย สราวุท เพ็ญศรี
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง เจตสุภา หอมสมบัติ
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง เบ็ญจพร ขุนจันทร์
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง เบญญาภา ติ้นหนู
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง เพชรลดา ฆังคะสะเร
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง เมวดี ประคองพันธ์
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กชาย เอกรินทร์ กาลธิโร
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง แก้วขวัญ แซ๋ฟุ้ง
  บ้านหน้าควนลัง
2558
3
  เด็กหญิง กนกพร นิลรังษี
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวงษ์ อินทะริ
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีทวีกูล
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย นนทกร คชวรรณ์
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย วรธรรม พิณนุกูล
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กหญิง ศศิกาญจน์ อันทธมุณี
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย สหัสธารา นิลสุวรรณ
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย สิทธิชัย แก้วรุ่งเรือง
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย สุภัทร สุวรรณชาตรี
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กหญิง อาลิญา สังกลิ่น
  บ้านบางกล่ำ
2558
4
  เด็กชาย กฤษกร มูฮัมหมัด
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง กุลธิดา อัมโร
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง ชมัยภร คชินทร
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ชลาธร พลรัตน์
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ชานนท์ ชุมจันทร์
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง ณัฎฐธิดา ทองแจ่มแจ้ง
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง ดวงธิดา แก้วมณี
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ดารุด หมัดลงจิ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ธนพัฒน์ ปราบนารายณ์
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ปิณิธาน อิทธิยาโณ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย พงศกร แสงศรี
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย พัสพล รูปแกะ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย พิชัยยุทธ บุปผาดี
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ภวดล ถึงมาก
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ภาณุวัฒน์ อินทรสุวรรณ์
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย ภานุเมศร์ วงศ์เทพ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง ลักษิกา นพวงศ์
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง วิลาสินี ทองปัญจา
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย วีระพล จันทวงค์
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย วุฒิพงษ์ ผิวทน
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง ศศิวิมล ขริบเอม
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง ศุทธนุช สุวรรณชาตรี
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง สุทธิดา ทองสองสี
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง สุภาวดี สุระตัน
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง อชิรญา คงเพชร
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย อานนท์ รูปแกะ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย เจรจา ไชยภูมิ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กชาย เฉลิมยศ หมัดหาย
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง เมวดี วงศ์ชนะ
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ปะดูกา
  รักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
2558
4
  เด็กหญิง กิติยา เจ้ยแจ่มจันทร์
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง จิดาภา แย้มสุวรรณ
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง ชนานันท์ หนูไหม
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ตานูนชีพ
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง ณัฎฐิมา บุญสว่าง
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย ธันวา คงพูล
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย ธีรเทพ ริยาพันธ์
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง นวมินทร์ หนูช่วย
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง ปิ่นวิสาห์ ปานเหลือง
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง ผการัตน์ ไชยพูล
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง ลออรัตน์ เหล็มปาน
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง วนิดา จิตรพรหม
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย วสุ ชาวนาผือ
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง วิรัญญา ดำแป้น
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย ศักดิ์รพี นวลจันทร์
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง สุจิรา สุวรรณกิจ
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง สุชานันท์ แก้วนวลจริง
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย สุภนุเดช บุญญกูล
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย สุรเกียรติ ด้วงทอง
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง หงส์ฟ้า ทรพิษ
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ แย้มสุวรรณ
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง เกวลิน ศรีทอง
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กชาย โกมนต์ เพชรประสมกูล
  วัดม่วงค่อม
2558
4
  เด็กหญิง จงรักษ์ สะอาด
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง ฐิติมา พรหมยาน
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง ณฐิกา แซ่วุ่น
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพล ขุนเดื่อ
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง ทิพรัตน์ โภชน์สาสี
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กชาย ธนัชธร แซ่ตั้ง
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง พรทิพย์ โอศรี
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง ฟารีซา ล่ำสุนีกาญจน์
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง มณีรินทร์ ทองตัน
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง มาริษา อีแต
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา คงสุวรรณ
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง สุภัสสร อินทราชา
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง อรัญญา ตนยะแหละ
  บ้านคลองปอม
2559
1
  เด็กหญิง กรรฐพร การานุศล
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง กานต์ธิดา พรหมณ์วงศ์
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย คเชนทร์ แช่อื้อ
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย ชูศักดิ์ สุขเกษม
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐวดี ลัภบุญ
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง ธฤษณุ แก้วสมบรูณ์
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ คงชูช่วย
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร แก้วประถม
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย นนทวัฒน์ แก้วสุวรรณ
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย นฤเดช ฤทธิโต
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย บัณฑิต หีมหมื่นทอง
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย ปรเมนทร์ กรอบเพ็ชร
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง พัชรี อินทโส
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย รณชัย แก้วประดับ
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง ศิริวรรณ ราชแก้ว
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย อรรถพล อินทรักษ์
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง เมวดี ศรีนพรัตน์
  วัดปางแก้ว
2559
1
  เด็กชาย กนกพล ลูกเล็ก
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย จักตรี จันทร์ขวัญ
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง จิรภิญญา บุญส่ง
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง จิรารัตน์ อินทะเอียด
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ รงค์เดชา
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง ชุติมา ศรีตะบุตร
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง ณชมน กาลธิโร
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพล พันธ์รังษี
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ สังข์งาม
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง ดลุนดา เกษมคณิตกุล
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ธงชัย เฉลิมบุญ
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ธนัช รัตนรัตน์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง นันทกานต์ ณะกลับ
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง ปริฉัตน์ ปาลนุกูล
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ปัญญะวุฒิ หมัดบก
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง ปิยธิดา เพชรมณี
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง พิทยาพร คงจันทร์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย พีรวัส สกุลชัยพิศาล
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ภูเบศ สุวรรณาคม
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง มะลิวัลย์ ธนาบัตร
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง มัณตา แสงแก้ว
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย วันชัย ง่อยจันทร์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย วิศวุต นิลพฤกษ์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย ศุภกร จันทร์ขวัญ
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย สารัช สุวรรณโณ
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง สุจิรา แก้วสนิท
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง สุชาดา ชูแสง
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง สุนันท์ภรณ์ สุขจันทร์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง สุนิสา ขุนเจริญ
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วสนิท
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย อมรเทพ ทัดงาม
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง อรณัญช์ สกุลวงศ์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง เกศดาภรณ์ เทพรักษ์
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กชาย เมธา ผดุ้งกูล
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง โยศิญา เทพศรี
  วัดเทพชุมนุม
2559
1
  เด็กหญิง กิ่งมณี กวมทรัพย์
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ นาคนิมล
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง จันดี พลายด้วง
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ญาณิษา สุขนิล
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ฐานิตา ชัยชะนะ
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐธิดา มีมา
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ กกก่อเส็ง
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย ธนากร หมาดสะ
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย ธรรมนูญ วงศ์ธนู
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ อ่อนแก้ว
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง นภัสกร แก้วหาญ
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ จีนเที่ยง
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง นิรมล ศรีแก้ว
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย บุรพา วรรณการ
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ปริชาติ หนูอยู่ไพร
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ปวีณา ทองศรีแก้ว
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง พิยดา คงเนียม
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ฟ้าใหม่ ไชยคีรี
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย วิทวัฒน์ วงศ์โคทอง
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง ศรีกัญญา บุญสุข
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย ศรุต พันมหา
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย สิทธิโชค สุวรรณแท้
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง สิริเนตรนภา เมืองมา
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง สุดาวรรณ ลุงกร
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ ลุงกร
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย สุวิชาญ คงชำนาญ
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย อภิมุข ทองหนูนุ้ย
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย อันดา พูนเพิ่ม
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กหญิง เมวิกา ทองโอน
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย เอกภพ ชัยศรีนะ
  บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)
2559
2
  เด็กชาย คมสันต์ เกษสุริยงค์
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย จักรพล ทองคำหนัก
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย ชานนท์ ม่วงทาหน้อย
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง ธันย์ชนก สังฆโน
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย ธีรภัทร์ พะสริ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย นพชัย ไชยเสนะ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย ปัณณทัต ทะสะระ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย ปัณณธร ทะสะระ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย ปัณณธร สุวรรณโณ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีสวัสดิ์
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย พีรภพ บูลวิบูรณ์
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง มนัสนันท์ สุทธิมาศ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย มุณีนิลมณี ชูมณี
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง ศยามล ศรีสุวรรณโณ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง ศิริพร คำมงคล
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง สาลินี ศรีสุวรรณ
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กหญิง สิริวิมล พุทธาโร
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย อติชัย แสงทอง
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย อุดมศักดิ์ ศรีโยม
  วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมป์)
2559
2
  เด็กชาย คุณานนต์ พันธมุณี
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย จิรเดช นกแก้ว
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง ฑิตฐิตา แซ่ซั่ว
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐกมล ศรีวิจิตร
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย ทัพมงคล สินสงวน
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย ธนพล รักงาม
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย ธนากร จันเมือง
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง ธันยพร แสงทอง
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง พัตรพิมล วัลภา
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง พิมชนก ขาวสุวรรณ
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย พีรธัท จุลนิล
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง ภัทรกร ยะมุลณี
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง วนารินทร์ สังข์กาล
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย อธิป เฉ้งเกา
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง อนุตตรีย์ ชัยงาม
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กชาย อรันต์ จันสุกสี
  วัดบางทีง
2559
2
  เด็กหญิง กัณฐมณี หวานพูล
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง จันทิมา เจริญสง
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย จิรพัส รองสวัสดิ์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง จิรภิญญา สามุยามา
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง จิราภร คงสกุล
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ชมพูเนกย์ เทพเดชา
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ชาสิสา เทพเดชา
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ณัฏฐวดี ขวัญทอง
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ เส้งเลี่ยม
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ผางน้ำคำ
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐติยาพร จันทรพัฒน์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ตนุภัทร รัตนโชเต
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ธนธรณ์ จันทชาติ
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ธนาวัตร รัตนพันธ์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง นาตาชา ไชยภักดี
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ปฏิวัติ บุญบุรี
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ปิยวรรณ พงศ์ชนะ
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ สะมะแอ
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย พิทยา ซุ้นสุวรรณ
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง พีรดา นิลสุวรรณ์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ภัทรวัฒน์ โลหะรัตน์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ภานุพันธ์ ปิณกาญจน์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ภูวดล พรหมวงษา
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง รัตนาภรณ์ มิสรัง
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง วนิดา สอนคำหาร
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย วรวัฒน์ ขุนเหมือน
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง ศิริวรรณ เฉลิมบุญ
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง สิริรัตน์ ศรีจันทร์งาม
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง สุดารัตน์ บุตรา
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย สุริยะ จันทร์แก้ว
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย อภิชัย ชัยขันธ์
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย อภิรักษ์ ศิลาธุรลี
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง เพ็ญพิชา บากบั่น
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กหญิง แพรวรรณ คำวัตร
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย ไพรวัลย์ ไกรศรีทุม
  วัดหูแร่
2559
3
  เด็กชาย กฤติน เสนเมือง
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย จิรเมธ ขวัญนิมิตร
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย ชาคร นกแก้ว
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง ณภัทรา วิริยะภูรี
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ โยธกันยา
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย ตรีสรณ์ แก้วแฝก
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง ทิมาพร ชื่นกลาง
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย ธิเบต นาคเจือทอง
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย นณชัย จันทร์เทพ
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง นราภรณ์ ปัญจกุล
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง ปริฉัตร ปรางทอง
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง ภัทรธิดา บุปผา
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย ภูริเดช สีโยม
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย วัทธิกร ศรีอมร
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย วินัย จะทอ
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง ศิริวรรณ มหาวงศ์
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย ศุภฤกษ์ ห้าหยัง
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง สุรัตติญา เด็งแม
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง อชิรญา หมัดหีม
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทองรัตน์
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง อรภา คงพิจิตร
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กชาย เจนธรรม ขวัญนิมิตร
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง เบญจพิธพร เซ่งบุญเล่ง
  เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2559
3
  เด็กหญิง กัลญา หนูแดง
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย กายกาณ โชคเจริญสกุล
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย กิตติพิชญ์ ถินนุกุล
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กหญิง ขวัญใจ บริการ
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย ฐานันดร เรืองฤทธิ์
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐิฌา สีโลอาทัน
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย ธนโชติ สืบศรี
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย ธีรภัทร รักษ์เพ็ชร
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ ไชยวงศ์
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย นพศิลป์ สุวรรณหอม
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย สรศักดิ์ สุดเมือง
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กหญิง สาวิตรี สุขขวด
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กหญิง สไบแพร ทองนุ่น
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ เกตุศรัทธา
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กหญิง โยธกา แก้วประชุม
  บ้านคลองหอยโข่ง
2559
4
  เด็กชาย คธาวุธ แก้วเพชรกูล
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง จิราภรณ์ อรุณโชค
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง ฐณัชชา ไร่สุวรรณ
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย ณัฐปก แสงมณี
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย ประกาศิต พรมสุวรรณ
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย ปุริศ ขาวจันทร์
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย ภูวดล บุญจริง
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง มลธกานต์ นารอยี
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย วชิรวิทย์ แก้วสกูล
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง วริญทิรา เนินทอง
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง วิภาวรรณ แนมน้อย
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย วุฒิชัย ศิริสวัสดิ์
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย ศุภกร บุญจริง
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ แก้วสมวงศ์
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง อรุณรัตน์ เขียวสาตร์
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง เสาวรัตน์ สุวรรณชาตรี
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง โสรยา รัตนพันธ์
  บ้านต้นส้าน
2559
4
  เด็กหญิง กรรณิกา ชัยวัฒโน
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ชานนท์ หมัดอดัม
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง ซันติน่า หมัดอะดั้ม
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ซาฮาฟิต ปานาปาแม
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ วังนิล
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ธนโชติ ผิวทอง
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ หนูราช
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ธิติวุฒิ สุวรรณชาตรี
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง นูรไซนา หมานหมิด
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย บัลยา อับดุลเลาะอาหลี
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ปรัชญา ทวีรัตน์
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง ปาณิศา หมัดอะดั้ม
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ภูวดล วิลัยเลิศ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย รัตน์ตพล แสนพรม
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย รุชดี หมัดอะด้ำ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง รุสรา เทศอาเส็น
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง วันรายา หมัดอะด้ำ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย วาซันดี ขุนหลัด
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง วานีตา หมัดอะดั้ม
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง สุไฮดา ท่าศร
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย อันฮ่าหลีม หมัดอะด้ำ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กหญิง อัสมา นิยมเดชา
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย อาซาน หมัดอะด้ำ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ฮัซซัน หล่าด้ำ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย โชคอำนวย พุ่มพวง
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย ไฟร์ซัล โต๊ะแหละ
  บ้านหาร
2559
4
  เด็กชาย กฤษฎา เศรษฐรัตน์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จิราพร ทองคะโชค
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชวิศา สวยงาม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ชาเกต มูเก็ม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ซัลวานี หมัดอะดั้ม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ซิดดิก หมัดอะหลี
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณรงค์กร รัตนะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐชานนท์ ตนยะแหละ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล หลงจิ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล สกุลหลง
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณาตาฌา นวลละออง
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ตะมีม อาดำ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนาคิม หลัมบินสะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนิดา หมัดอาดัม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธิติกานต์ อุบลจินดา
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีรภัทธ์ มูเก็ม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีรภัทร สุขพันธ์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นราดล มรรคาเขตต์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นวพล สายสลำ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นัซนีน งะนิ่ง
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นันทวัฒน์ เสาวคนธ์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นาเดีย เทพคุณ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นูรีต้า บินหมัด
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปฐวี สันสะดีด
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปาลิตา หมานสะยะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พงศ์ศักดิ์ ฝะสกุล
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ฟาดิลญ์ โส๊ะสมาท
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฟิรฮาน่า หมัดอะดัม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภานุพงษ์ หวังจิตต์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มาญีดะฮ์ หวันมะแสะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มิราวดี รัตนวงศ์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย มุบิลลิฆ สุขพันธ์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มูซันน่า มูเก็ม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ยะหยา วิเชียร
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ยุสรา แสงอารี
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย รัฐศาสตร์ สายเหม๊าะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ริฟฮาน เทพคุณ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลลณีย์ บิลสีใหม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ละอองดาว สุขพันธ์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรวีย์ ยีสมันอาหลี
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศรัญญา บัวเงิน
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศลินา สนิวา
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศลินี สนืวา
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิรินยา แอเหย็บ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิลาวรรณ สาแหละ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศุภกรณ์ บิลสะเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สกาวเดือน สุขพันธ์
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สักกรียา วิเชียร
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สารีนี คงบุญ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิทธิโชค ทองปันจา
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุชัญญา สำราญ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อัซวา สวยงาม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อับดุลฆ็อบฟาร ศรีคงคา
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อับบาส อนนตรี
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อัมมา เทพคุณ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อัสมา โอฐภิบาล
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อาทิตยา ซิเดะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อานนท์ หวันชิตนาย
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อาบีซาอีด หวันเด
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อิรอัม ระหัด
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ฮากรีฟ หมัดหมาน
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฮุซนี หมัดอะดัม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ะนากร เหล่าแก้ว
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เมธินี ชอบงาม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เอกวัฒน์ สวยงาม
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย โชติวิทย์ สุรินราช
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย โยฮัน หมัดส๊ะ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ไรบีนา มูละ
  โรงเรียนบ้านฉลุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ตอตอ -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชาญวิทย์ ญาติดุษดี
  โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐริการ์ จันทบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนาธิป ขันธ์สุวรรณ
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กรรธิรา จวบความสุข
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย จีรพัฒน์ โพธิ์เจริญ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จีรภัทร หวันเต
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ซุลก็อรนัย เจริญถนอม
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณิชากร จวบความสุข
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดามิยาอ์ หลีตระกูล
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นัสรอน เซ็ง
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นาตาชา สาเร็ม
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นูรียะห์ สะแหละ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พิชญานนท์ ปิติ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ หลีหมาด
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย รอมฎอม พงษ์น้อย
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รัชนก แสงสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วัชรชัย อาจสิน
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วิษณุ หลีหมาด
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สัณห์สินี สันจ๊ะ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ สินสวย
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อนุชา หาโส๊ะ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อนุวัฒน์ ปีไสย
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อนุวัฒน์ เส็นเส็ม
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อริษา เส็นเส็ม
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อัสมี แยนา
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อามีรู เต๊ะซา
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อิรฟาน หมัดส๊ะ
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เขมวัช ปิโย
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง โรสนีตาร์ สารีฝัน
  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤตเมธ หลิกแก้ว
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤษฎา ดีมาก
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฉลองชัย นิลอนันต์
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฐาปกรณ์ สุวรรณชาตรี
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐนันท์ เถาถวิล
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนพัฒน์ คงพูล
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนาคิม นวนเนียม
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นวอนงค์ ชูดำ
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มีบุญ เฟื่องบุญ
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ยุทธนา บิลโส๊ะ
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ริสกี และเจริญ
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วสันต์ แก้วบุตร
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วิษณุสรรค์ สมทิพย์
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สหรัฐ เพ็ชรรัตน์
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุชาวดี เพชรรงค์
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุทธิดา รอดสุข
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อานาปานัส ไชยพูล
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เจษฎา อุไรรัตน์
  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กฤตยา บิลังโหลด
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ นุ่มสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชุติมา ขาวทอง
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐชา ปราบฤทธิ์
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐดิษฏ์ ชุมละออง
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐวดี แก้วกลิ่น
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธนพร นุ่มสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนาวุฒิ แก้วมาก
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธารารัตน์ ทิพย์ชูศรี
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรพงศ์ ยัฆพันธุ์
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีระศักดิ์ คงสม
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นวพล รักไชย
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ อัตตะ
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พัสกร จันดำ
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิชามญชุ์ บุญทองเพชร
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรกานต์ นุภักดิ์
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภกิต บุญนะ
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สถาพร นะวาโย
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สมิทธ์ บัวปลอด
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อรรถกรณ์ บุญน้อย
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อริศา เกษมูล
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อาณกร จันทศรี
  โรงเรียนวัดคูหาใน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กฤษณวรรณ กาฬวงศ์
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กิตติพล มุสิกะชาติ
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จิรเดช มุสิกรัตน์
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ มีคุณ
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ญาณวุฒิ บุญสว่าง
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ตนุภัทร ลือภพ
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธัญรมย์ ศรีคุ้มวงษ์
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธิดาทิพย์ ต้นภูเขียว
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรประภา สะอาด
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรรทิพา คงนุ้ย
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รัฐพงษ์ ทวีงาม
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วัชรพงศ์ เพชรศรี
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วัชรพล ทรงเลิศ
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วุฒิชัย สมนวล
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิทธิชัย ปาลพันธ์
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุกัญญา โลหะกาล
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชาดา อนุสาร
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุภัทรา มหาวงศ์
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อติยะ ธรรมรักษา
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เจษฎา คงนุ้ย
  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กมลเดช บัวแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐชนิดา มูเก็ม
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ โลเกตุ
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภานุวิชญ์ จันทร์แสง
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วราวุฒิ สังขะกูล
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศิริโชติ จันทวี
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ษาธิณี คลังบริบูรณ์
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุวรัตน์ ทวีรัตน์
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อนันดา แป้นทองหลาง
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อัจฉรา ทองเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ฮาดิฟฟ์ มูเก็ม
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เทิดพันธ์ ขวัญเมือง
  โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชมพูนุช ทองด้วง
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี สระทองด้วง
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คงอิน
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ทรัพย์บารมี โพธาวรรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนกฤต เติมทอง
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธันวา พรหมอินทร์
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ประสิทธิ์ หนูอุไร
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปารเมศ มิ่งรัตน
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มนรดา สวาหลัง
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย มนัสวิน ทองจันทร์
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ลลิตา สุขกระพงศ์
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศดานันท์ เกิดใน
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สรวิชญ์ ราญฎร
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ปาโต
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สิริกร ละอองเทพ
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชาวดี คงวัน
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อภิชัย เปสิโต
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อังกูร ศรีติพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชนาธินาถ คงไข่
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ชยพล เวชพันธ์
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ต้นน้ำ สุขสว่าง
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ถวิลรัตน์
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิตยา อาวรณ์เจริญ
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปัณณธร พงศ์ประยูร
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พิศนันท์ รังศิลป์
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรรณนิศา บัวเป็นคง
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรรนิษา สันหลี
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศรัญญา พุทธะสุภะ
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศศินา เจริญวรรณ
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุทธิรักษ์ เกตุจินดา
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุนิตา ณ
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อัศราวุฒิ หลำเบ็ญสะ
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เกวลิน โชติรัตน์
  โรงเรียนวัดดอน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กฤษกร แพนุ่น
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฌัชฌาพร จันทกูล
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐชัย ศรีสุวรร
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ตรีนภา สุทินนะ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญชนก คงพันธ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธีรพงษ์ ดวงคชาติ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นภสินธ์ ชูวิจิต
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง บุญธารา เหลือทุ่ม
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปารวี ไข่แก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ หนูชู
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ เทพจินดา
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วริทธิ์ธร อ่อนรักษ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วิชุดา รักษาพล
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วิภาดา เพชรย่อง
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สรศักดิ์ มีแก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สราวุธ รักนุ้ย
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุขสันต์ สุวรรณคีรี
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุนิสา บัวแก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชฎาณัฐ ดอกดวง
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฏฐชัย ไชยกูล
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดอกดวง
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ เจริญมาก
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นพรัตน์ รักษาชุม
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นันทกานต์ มุสิกะพงศากุล
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ประกายวิทย์ ศรีสงคราม
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปวริศา นวลมี
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฟารุจน์ จอมทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รสิตา ปานทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรกภรณ์ อรุณทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ววาณุเทศน์ ชัชภิมุกวงษ์
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศักรินทร์ ภูบาลกระแสร์
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศุภณัฐ สองประสม
  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กฤษติญานันท์ ทองมา
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ซาริสา เนสะแหละ
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ซาฮีร่า บินเด็น
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ตะวันฉาย แก้วโชติ
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ช่วยมาก
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นัสเราะ พันชู
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นาเดียย์ มรรคาเขต
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นิสริน บิลอะหลี
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นูรรัยมี บินเด็น
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อดิศรณ์ บิลอะหลี
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อานีต้า มั่นคง
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อาภาพรรณ แก้วโชติ
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อารอฟัรด์ หมานระโต๊ะ
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อาหมัด บิลหลี
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อินฮาน บินอาหวา
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฮัมดาล บินแหละ
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฮากีม ราชบุรุษ
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฮาดีย์นา บิลหมุด
  โรงเรียนบ้านเกาะนก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กมลภพ เรือนแก้ว
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีจำเริญ
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรเมธ อาวรเจริญ
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชาญยุทธ อินทรสมบัติ
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นัทธพล ชุ่มศรี
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปรียาภรณ์ นนทศร
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งทิวา บัวอนนท์
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รุ่งเรือง จิไช่เส็ง
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อภิญญา บุ้งทอง
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อัครพนธ์ แก้วอุทัย
  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ป.5
2560
4