รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาพระแทว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง กษมา รัตนอุไร
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ ฮ่องสกุล
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง กันยาวี
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง กิรธิดา ปะหนัน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย จตุพล แสงสุข
  บ้านบางเทา
2558
1
  นาง จรัสศรี ผสมทรัพย์
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย จักร์กริน ท่องเที่ยว
  บ้านบางเทา
2558
1
  นาง จุฑามาศ โชคเกื้อ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ชนิสรา ศรีสวัสดิ์
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ช่อทิพย์ มีกุล
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ชัชวาล ทองหล่อ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วทอง
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ชาฎาสุมินทร์ ทามแก้ว
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ชารีฟ อุปถัม
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ชุติวรรณ เกราะเหล็ก
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ซัมซาน โต๊ะอีสอ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ซาเมีย อาลี
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ญูไวดี โต๊ะสกุล
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์รอด
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ณัฐรินทร์ จำปาดะ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ตัสนีม จำปาดะ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง ติชิลา มานะบุตร
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ธนา นิยมเดชา
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ธนาพัฒน์ จำปาดะ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ธีรชา ศักดิ์ประชา
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย นนทกานต์ สินนวกุล
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย นนทิวา รักษ์มี
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย นราวิชญ์ สุภาพ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง นุสรา พรหมจิตร
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง นูรฮูดา โดยสมาน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ปารเมศ ณะเอียด
  บ้านบางเทา
2558
1
  นางสาว ฝาตีม๊ะ มัจฉา
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย พรชัย เกิดทรัพย์
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย ภูริ มะเลโลหิตร
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย มาลิก ประทีป ณ ถลาง
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย มุซ้อฟฟัร เพิ่มพูน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย รพีภัทร คีรีกิ้น
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย รวิภาส ดุเหว่า
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง รุวัยดา สมจริง
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง วรนุช เกราะเหล็ก
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง วริษฐา ขวัญยืน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย วาริซ มานะบุตร
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย วิสุท สาเหล่
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย สรยุทธ ทักษิณ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย สราวุฒิ สมาน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง สิฟา เจะมะ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง สุจิรา สร้อยสน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย สุฑาเทพ หมินโฉ๊ะ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง สุนิษา หอมหวน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง สุปราณี สาวงษา
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง สุภิญญา สมสมัย
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อนุชิต สุทธินิพนธ์นาม
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อฟันดี้ หวันหยี
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง อภิชญา ดีเดช
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อฤทธิศักดิ์ สมาน
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง อะรีนา สุกแสง
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อัธยา ชำนิงา
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อาชัญ จำปาดะ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อาซาน เด่นศิริ
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อานัส โต๊ะสกุล
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย อารีฟ เถาว์จันทร์
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กชาย เชาว์วุฒิ สมสมัย
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง เอลีน่า เลือกผล
  บ้านบางเทา
2558
1
  นาย ไพรัช นุ่นรักษา
  บ้านบางเทา
2558
1
  เด็กหญิง กนกอร สุมหิรัญ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง กมลพรรม ส้มไทย
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ เจะใบ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง กรรณิกา แสนเขียว
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  นางสาว กัลย์ชนิต หนูแก้ว
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย กานธิดา ทองพูล
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง จรีนันท์ ศรีเมือง
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย จลัลชัย จุมดอก
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง จิดาภา ศิริเรื่อง
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  นางสาว จิรยาภรณ์ สังข์จรูญ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง จุฑามณี เพ็ชรล้วน
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  นางสาว ชิ่เพชร สันติรักษ์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ชุติภา ทิพย์ประเสริฐ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ซากีนะห์ กิ่งสนั่น
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีไพบูล
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ณิชกานต์ ประทีป ณ ถลาง
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ณิศวรา แซ่ต๋อง
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ธนิตสิริ ผ่องใส
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ธมลวรรณ ชูบัว
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย ธาดา ทองมีสุข
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ธีรกานต์ ธนกฤตขจรกุล
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร สุวรรณธาดา
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง นภัสสร จันทราพูล
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง นันทิการนต์ จะอื่อ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย ปรเมศ อาจหาญ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ปัทมา อเนกวงศ์สวัสดิ์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง พชรมน เชษฐพันธ์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง พรธิดา อุดมรัตน์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย พัฒนากาน คำหวาน
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง พิชชาพร ษฐพันธ์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง พินิษา เพ็ชรประกอบ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย พีระพงษ์ บุญเลิศ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ฟ้าใส บานเช้า
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ภัทราวดี ชูศิลป์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย ภูวนัตถ์ นิภัทร์จิรโชติ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง มุกดารา พิชิตสูงเนิน
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง วรนุช ยศทะสน
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย วรนุช เชื้อแก้ว
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง วรรณวดี มุละสีวะ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง วิยาภรณ์ ขยันการ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย วุฒิชัย ปิลวาสน์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ศรัญญา รัตรเกสร
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ศินทรา เถาว์ชู
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ศิรภัสสร เทียมชู
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย ศิวัช โลหะสาร
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย ศุภชัย ชัยชมพู
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ศุภรดา ศรีเพชร
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย สมศักดิ์ หลีไม
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง สุตาภัทร คุณกะทา
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง สุธาทิพย์ โลหะพงษ์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง สุธี อุดมทัพย์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย สุบรรณ กลมกล่อม
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย สุรพิชญ์ โปร่งมณี
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย สุรัตน์ ชูรักษา
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย เอี่ยวเจริญวง์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย อกนิษฐ์ สิทธิราช
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย อนุชา แก้วมิน
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย อภิธาร ศิริรัตนพันธุ์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง อรกานต์ โลมชาติ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย อันดา เฉลิมขวัญ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง อุษา แต่สกุล
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง ฮารียา ชาญศิริ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ออมทรัพย์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ บัวสอน
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง เข็มทอง พนมรัตน์
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง เจนนี่ หมั่นมา
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง เอรวัณ พงษ์เส็ง
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กหญิง แพรวา ศิริ
  ถลางพระนางสร้าง
2558
2
  เด็กชาย กัญญาวีร์ เพ็งบุโฮม
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย กันต์กนิษฐ์ สวยสุน
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย กิตติธัช คงชนะ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย กิตติพงษ์ เพรชล้ำ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง จันทนิภา แซ่ฉั่ว
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย จิรัชยา สัตโส
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย จิรเดช สุวรรณ์รักษา
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ชนนิการต์ แซ่ตั้น
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ชวัลลักษณ์ โคกเคียน
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ชิษณุชา ลิ่มกิ้น
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ชุติเทพ สุผาวัน
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ฐิตาพร สกุลสงค์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ฐิติกร คมใสย์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ฐิติวัฒน์ แก้วบุรี
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ณัฐกร ตันมณีประเสริฐ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ บานเช้า
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง ณิชากร เหมาะเจาะ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ถิรวัฒน์ อุ่นเรือน
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ธนกฤต ศรแก้ว
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ธนพล จารจิต
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ธีรภัทร ถิ่นลิพอน
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ธีระภัทร บุตรอุดม
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย นราวิชญ์ ทองแวง
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย นวรัตน์ คำสีเทา
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย นิภัทร์ นาดี
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ปรารถนา ดวงจิตต์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง ปิยฉัตร ไกรเลิศ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย พงศกร สกุลสงค์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย พานทอง ชูนาค
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง พีรณัฐ โพธิ์กำเนิด
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง รามัณดา คงนวลใย
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง วรรณดี เปรมปรีดิ์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย วรรณพร ทองกอบ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง วรรณพา ทองกบ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย วรวิทย์ งามเหลา
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ศตวรรษ เกตุรักษา
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง ศศินิภา ส่องรอบ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ศิริมณี ดาพะโย
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย สุพพัต หัสดิพันธ์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย สุภัทร จินดาพล
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย หวงผกา ฆังคะ
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย อนุชา วาหะรักษ์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย อนุศิลป์ ประกอบผล
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย อภิญญา รุ่งนภาเวทย์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง อรพรรณ บำรงผล
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย อรุณ โสมณวัฒน์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง เคเรน อาลี
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย เบญญทิพย์ คงพันธ์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย เพ็ญนภา โทมน
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย เมทานี พรหมพิลา
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย แพรพลอย สีรักษ์
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ไชยวุฒิ อยู่คล้าย
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กชาย ไอนา อรุณบัณฑิต
  วัดศรีสุนทร
2558
3
  เด็กหญิง กมลชนก เรืองโรจน์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  นาย กฤตยา ชูเจริญ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย จักรพล วงศ์ศรีชา
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง จิราประภา ยาครัน
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ฉัตรชัย ตุหรัน
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ชัชชัย ชัยราบ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ซาฟา พันธ์ทิพย์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ซาร่า ศรีรัตน์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ณชชา คงปิยะพันธ์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ดรุณี สิงทอง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ดวงรัตน์ วิทา
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ทินรัตน์ ส่องรอบ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ธนณัฐ จันทร์เรือง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ธนสัต ประทีป ณ ถลาง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ธรณัฐ จันทร์เรือง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ธราเทพ ศรีแจ้ง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย นันทวิทย์ นาวาเดช
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง นุชนาถ ห้วยหงษ์ทอง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  นางสาว นูรยีอัน มะดีเย๊าะ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ปริญญาพร ประเสริฐพงษ์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ปิยพัฒน์ อริยะอุดมกิจ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  นางสาว พวงเพ็ญ ศรีเมือง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ภัทรณิชา อิสลาม.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ภัทรณิชา อิสลาม
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ภัทราวดี มณีนวล
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ภัทริยา ตุลา
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ มิ่งพิจารณ์.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ภูวดล ธนูศิลป์.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ภูวดล ธนูศิลป์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง มณีรัตน์ ชื่นผล
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย มารุต ไฃยราบ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง มิว โอกาดะ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย รัชยนันท์ เหมกาศ.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย รัชยนันท์ เหมกาศ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง รัตติกาล สาระยา
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ราศิณี แซ่หลิม.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ราศิณี แซ่หลิม
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ริกกี มารพ.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ริสกี มานพ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง รุ่งทิพย์ บุยเพิ่ม
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย วงศ์ระพี สิทธิศักดิ์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย วชิระ นิมนวล
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย วรรณะ เกษสกุล
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย วัชรนนท์ ปะกิตา
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย วัชรพล ถนอมสัตย์
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย วัชรินทร์ บัวแก้ว.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง วาริณี ทอดทิ้ง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ศริญญา ลายคล้อย
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ศักดิ์ชัย สินโคด
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ศิรชัย ตันสม
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ศิวพร อรรคบุตร
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง ศุทธิดา สุขสบาย
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย ศุภเชษฐ์ ชูสินแล
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  นาง สุดารัตน์ จูทอง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย สุพระรัตน์ ขอดใจ.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง สุพระรัตน์ ขอดใจ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย หฤกษ์ ลาดน้ำเที่ยง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อดิศร ตรุษเกตุ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง อนันธิดา คนึงคิด
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อนุดิษฐ์ โก้สกุล
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อภินันท์ จิตรชื่น.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อภินันท์ จิตรชื่น
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อมรินทร์ ชีพเหล็ก
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อรรถกร เงียบสงัด.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อรรถกร เงียบสงัด
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง อรุรรัตน์ จุลลัง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง อสมา ชัยราบ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อาทิมา ศษโศรก.
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง อาทิมา ศาโศรก
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย อาราพัช
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง เกตน์นิภา ชัยชนะ
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กหญิง เนตรชนก ตาสาย
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย เฟาซาล หมื่นสุข
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชาย โชคจีรวัฒน์ คลังข้อง
  หงษ์หยกบำรุง
2558
4
  เด็กชา กษิดิศ จันทนู
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา กิตติศักดิ์ ยุ่งกิต
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ คริมา จันทวงษ์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ชากิส จิตต์ชำนาญ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ซันสะบีน ช่อแตง
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ซิลมี่ มะสานพันธ์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ณรงค์ชัย แสวงทรัพย์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ณัฐธิดา บัวฉาย
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ณัฐริกา แซ่ตัน
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ณัฐวุฒิ พบแพ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ธัญญารัตน์ บำรุง
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ธีรภัทร รัตนพันธ์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ธีรเทพ เทพเสริม
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ นริศรา ชลเขตต์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ นริสา เจะใบ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ นันทิกานต์ ชาตรีวงศ์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา นัยฮากี บุตรหลำ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ปฐมพงษ์ พรมตู้
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา พนัส สกุลชิต
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ พรรณิภา บัวฉาย
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา พัชรพล จันทะแจ่ม
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ พินิษา พฤคฌาญาณ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ พิมญาดา โต๊ะยาเล
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ พิมพ์อัปสร ถิ่นคอเอน
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา พีรพล บัวฉาย
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ภูธเนศ ทองชู
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ มณชิตา แหลมทอง
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ มณฑิตา แก่นเพชร
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา รพีภัทร บุตรโกบ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ลลิตา คล่องทะเล
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา วรวุฒิ พรมแดน
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ วรัญญา สิงคาระ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา วัยวัฒน์ ราวยู
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ วิจิตรา หวันหยี
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ศศิวาห์ หาญเคียว
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ศิรินี อั้วใจรัก
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา สิรภัทร์ คงสมุทร
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุจิตรา ปาทาน
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุดารัตน์ จิงา
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุนิสา ตะเหยง
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุพัตรา จงรักษ์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุภารัตน์ ปังเทะ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุรีรัตน์ เลียงตระกูล
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา สุรเกียรติ สกุลชิต
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ สุวนันท์ นาคเตชัย
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา อดุลศักดิ์ มะหมัด
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา อติรุจ วงศ์สุนทร
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ อริสา พรมพร
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา อลิฟ เครือยศ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ อัสรียา เก็มเบ็นหมาด
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา อาภาภัทร หลานหาด
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา อิรฟาน พันธ์ทิพย์
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ อุษาวดี มีกลิ่น
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ฮัสซัน จันทนู
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา ฮาซิม สิงห์ฆาฬะ
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กชา เศรษฐี ทับมุด
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ เอวิตรา สกุลชิต
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ ไอย์ลีน่า แท่นทอง
  โรงเรียนบ้านคอเอน
2559
1
  เด็กหญ กิติยา ปานดำ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา จักรพงษ์ โมทอง
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ จัสมิน บัวฉาย
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ จิราพร เกิดทรัพย์
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ซะซานา ชลเขตต์
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ซูซานา วงศ์นา
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา ณัฐวัฒน์ อ่อนนวล
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ทิพยรัตน์ สออารีย์
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ นะดา ถิ่นเกาะยาว
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ นาเดีย เจียรศิริ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ นุชฮาน ทรัพย์เจริญ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ปิยธิดา จำปาทอง
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ พรทิพา คงสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ พราวศิตา นักรบ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา พิชิตชัย เกิดทรัพย์
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ มาลีวิภา นาคสัน
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ระพีพัฒน์ แก่นนาคำ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา ระวี พนมไพร
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ วรรษนันท์ มิ่งพิจารย์
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา วัชรินทร์ คุ้มบ้าน
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ วัสนิม แก้วทา
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ศิรินันท์ พลพิชัย
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ สมัย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา สมเจตน์ หมัดสกุล
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ สุนิสา เลชอาวุธ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ อัยนา สมุหบาล
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ฮัยนิซา แซ่ตัน
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กชา เฟาซีย์ ทองหล่อ
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ โสภิตา ชูหนู
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ ไฮซิน ฤทธิ์รักษา
  โรงเรียนบ้านบางโรง
2559
2
  เด็กหญ กมลพร สายบุญ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ การะเกศ แก้วก่อเกื้อ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา ชนภูมิ ชูศรี
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ ซิมรัน โฮสเซน
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา ณัฐชนน กันตะพงษ์
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา ณัฐพงศ์ พหลภักดี
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ นัยนภัค ปิตุดำ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ ปรียรักษ์ สั่งกลับ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา ปวริศร ชลที
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ ปวิชญา แสงนิล
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ พันธ์วิรา มุกดา
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ ภัทรธิดา พรมวิเศษ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ มลธิญา รักโอ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา รพีภัทร ถาพิลา
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ วรรณภา ขุนเกลี้ยง
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ วรรณวลี วงษ์วานิช
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา วรินทร์ ทักษิณ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา วัชร สร้างเมือง
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ วารุณี ทักถิ่น
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ วาสนา ดำนิล
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ ศศิพร โคตรคำ
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา ศุภวิชญ์ หงษ์งาม
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ สิรินรัตน์ ฤทธิทาธร
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ สุภาณิศา บัวขาว
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา อดิสรณ์ อ่อนลมหอม
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ อลิฟ จารจิต
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ อาทิตยา ขำทอง
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ เรวดี ทองเขียว
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ เสาวลักษณ์ คงแก้ว
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กหญ ไฮน่า หรินาอดิศัย
  โรงเรียนบ้านม่าหนิก
2559
2
  เด็กชา ณรงค์ศักดิ์ ยอดมณี
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา กมัยเทพ นิมิสวิง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ กรกนก จิตต์เกื้อ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ กานตรัตน์ ปดิฐพร
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ขจรศักดิ์ ศรีเกษม
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ คริสตัล ไพนุชิต
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ จันทมณี ทองประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ จารุภา สังข์สิงห์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ชนธาร ยิ่งบุรุษ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ชลธิชา กล้าศึก
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ฐานิดา ส่องสว่าง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ฐิติมา แก้วเมืองถลาง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ณัฏฐณิชา เหล่าสีนาท
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ณัฏฐ์อัปสร ศุภฤกษ์พฤกษากุล
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ณัฐธิดา พาคำ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัฐพล หินะกาน
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัฐวุฒิ สุขช่วง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ดนุสรณ์ แก้วลิพร
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ทรรศธรรม ศรีขาว
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธนกร นนทิภาวงศ์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธนัญญา ทิพย์เกิด
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธนาดล ทองอินทร์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธรรมนูญ เมืองซ้าย
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธัญญลักษณ์ หนูคง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธัญวัฒน์ ปดิฐพร
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธีรพงศ์ จันทร์ทอง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธีรัตต์ ปดิฐพร
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นฤมล สถิน
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา นวคุณ ประทีปทอง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา นัธทวัฒน์ วรทองหลาง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา นิติภูมิ ฤกษ์ถลาง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นิรัญญา คำแพง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ปิยฉัตร ผมน้อย
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ปิยชาติ ผมน้อย
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ผุสดี พญารัง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ภูวดล คำประเสริฐ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ รัชนก ไชยพูน
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ รัตติกาล สุมามาลย์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ รุ่งนภา เทพอาวุธ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ รุ่งฟ้า กาหรีม
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ฤกษ์ชัย อินทร์แก้ว
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วรัญญา พลเยี่ยม
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา วสุพล วรรณทอง
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วาสินี บุญสอน
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วิชุดา พืชผักหวาน
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วิภารัตน์ ศรีเทพ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา วีรภัทร พรอินทร์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา วีระพงษ์ ขัดสี
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ศิริมา พรมกุล
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ศุภรัตน์ สุวรรณ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ศุภวิชญ์ จั่วแจ่มใส
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ศุภัทตรา พุ่มจันทร์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา สิวะพล ชมโคกกรวด
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ หทัยกาญจน์ สุรชาติ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา อัครพล จรรยานะ
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อัจราพรรณ เลิศพันธ์
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา อานันท์ สุโทสา
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อุมาวดี แก้วบุตร
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา เฉลิมพล ถาวร
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา ไรอัน สุขเม่า
  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ป.5
2559
3
  เด็กชา กันตพงศ์ แสงกระจุย
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ กันตยา ประทีป ณ ถลาง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา กัมพล จุลเรือง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ กิ่งกาญจน์ เพชรสังข์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา กิตตินนท์ เบ็ญจา
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา ขจรศักดิ์ ชูสง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา คีตภัทร นวลศรี
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ จันทร์จิรา ศรีชนก
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ จินตนา โพธิ์ศรี
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา จิระวัฒน์ เบ็ญจา
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ จิราภรณ์ สุไรนันท์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา จีระศักดิ์ มาศโอสถ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา ชัชวาล อินทรัตน์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ชุติมณฑน์ รอดสุก
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ซีมีอาอ์ ซันหลา
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ณัฐนันท์ ศึกขาย
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา ณัฐวุฒิ รักษาชล
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ดวงฤดี วิจิตขะจี
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ทนงศักดิ์ ทิพย์บำรุง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา ธนชาติ รักมิตร
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ธารารัตน์ เทียนซื่อ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ธีรวัฒน์ หยี่พันธุ์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา นวดล ปาตา
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ นัทธมน ดีแก้ว
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา นันทศักดิ์ ชูจิต
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ปนัดดา เขาบาท
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา ปาณธวัฒน์ อุดหนุน
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ พรลัดดา สุขสาลี
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ พรศิริ บัวละบาล
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ภัชกุล อังควนิชย์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ภานุพงศ์ ธนการ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ มงคล โชติพงค์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ มณีการ จิตตะแสง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา รวี (ชาวพม่า)
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ รุ่งทิพย์ สุขสาลี
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ รุ่งนภา สิงห์เกลี้ยง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา วานิต จรุงพันธ์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ศรัณยา สโมสร
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ ศุมณี จอกทอง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ สกุลกาญจน์ ภูหาด
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา สมคิด ศรีพรหมรัตน์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ สรัลชนา แก่นอินทร์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา สหชาติ ใส้เพี้ย
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา สัมฤทธิ์ อยู่ปอด
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ สิทธิพงศ์ แพรพระนาม
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ สุภานันท์ รงค์ทอง
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา สุริยันต์ พิมพ์พาวงศ์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ หทัยรัตน์ จะวะ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา อนาวิน สวนสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ อภัสสร จิตต์เพียร
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ อภิญญา ทรงสุรางค์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ อมรา โพธิน
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ อรณภา ศรีทองมาศ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา อับดุลเลาะห์ คมประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ อาทิตยา ทรัพย์บริบูรณ์
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา อิทธิพัทธ์ เชียน
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา อิมรอน แวมานะ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ อุมาพร ธรรมโชติ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กชา เจษฎาภรณ์ บำรุงญาติ
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญ แก้วมณี สังวร
  โรงเรียนบ้านกู้กู
2559
4
  เด็กหญิง กฤติยา แก่นโพธิ์
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญอรุณ แซ่อึ๋ง
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จีวารี ยุคุณธร
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชญาภา อุตสาหะ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ซันย่า ยอนารี
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ สงวนปรางค์
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ แนววิเศษ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ถิรวรรธน์ พาชื่น
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นัภทพร พาลุกา
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นุชอาบีละ ดือเร๊ะ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปณิตา ทอดทิ้ง
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พงศภัค หย่าหลง
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พรชิตา ไชยา
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พรชิตา เถาวนันท์
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชราภา อุพรหม
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พิพรรธ์ สาคร
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มุนตีอะห์ อูเซ็ง
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย รักชาติ หมั่นคิด
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วริทธิ์นัน ทองข้าวเรียบ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิราวัฒน์ รุ่งสุวรรณ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศุภโชติ สาลี
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุรพงศ์ ขนาดผล
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุรพศ จันทร์คง
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สโรชา จีนแปลงชาติ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อนิตติญา ยาโพธิ์
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิรัตน์ แบนนัด
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ จงหมั่น
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อาซิส โชคเกื้อ
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฮาริษา ยุคุณธร
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง แคททารีน่า หมั่นดิก
  บ้านอ่าวน้ำบ่อ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จตุพล ทรัพย์ไพรวัลย์
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชนนิกานต์ ขุนน้อย
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ชัยธวัช แซ่เฮ้ง
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ซอลีฮีน อาแด
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ฐากูร ยะกัณฐะ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ยุคุณธร
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นัชนีน ปานดำ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นันท์นิชา วงศา
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นิชาฎา คะหะปะนะ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นิธิศา เป็นสุข
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นิอัลอาฟีล เจ๊ะเต๊ะ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นุสอัยนี ถนอมไถ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปิ่นสุดา หาทรัพย์
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภัทรธิดา รักแก้ว
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รินลนา ในทอน
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วีรศักดิ์ ศรีขวัญ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิริศักดิ์ ยะกัณฐะ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิวโรจน์ หาทรัพย์
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุชาวดี ยุคุณธร
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อนันต์ สาระวารี
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อนุสรา พินิจ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อภิชญา วิทเวทย์
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิสิทธ เอ็มยุเด็น
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อัครพล หลาวหล้าง
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อัสมาร์ คุ้มบ้าน
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อานนท์ สมทรง
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อินทพร นาตอน
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อิสกันดาร์ ยูโซะ
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฮัลวา การะเกต
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เกชา ยุคุณธร
  แหลมพันวา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตติพัฒน์ โกวิชัย
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิณห์วรา แสงศรีจันทร์
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิราพร ระฆังทอง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย จุติพร นามวงษ์
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฉัตรชัย คุ้มคำอู่
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชาลิสา คงทอง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฐิตินัน จันทร์พิชัย
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐกานต์ ทรัพย์ศิริ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐณิชา เทพาสิต
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ สูนสัก
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐภูมิ โคดำ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนนท์ชัย เหมือนรอด
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนโชติ ขันธ์ทอง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธัญชนก พัฒรอด
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นลิน โชคเกื้อ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นัฐภูมิ บุญเสน
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ รักษายศ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ประกาศิต อัมไพ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปราวดี สมกอง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปาลิตา แซ่ลิ้ม
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พงศกร ศรัหะจันทร์
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรรณิภา ผิวทน
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด้กชาย พิสฎฐ์ ก้อนทอง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภูวนัย สองเมือง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รุ่งนภา วรชาติ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วรวุฒิ กอทอง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรารัตน์ ทองเกลี้ยง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วีรศักดิ์ คล้ายรุ่ง
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศศิประภา แก้วดำ
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อุมาพร จรฤทธิ์
  บ้านฉลอง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลวรรณ วิชัยกุล
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ อุสาหะ
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กัญญาวี สมพงษ์
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จันทิมาปกร ช่วงปรีชา
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ญาโนทัย พิมพันธ์
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐปภาดา พื้นผา
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธวัชชัย หอยสังข์
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย บุณวัทน์ รอดพันธ์
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ปณวัตร ศรีเมือง
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ประภัสสร สวัสดี
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปริฉัตร แก้วกลับ
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ผกามาศ ตะละชอน
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรพิลัย ไพโรจน์
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก พันธ์หาญ
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาคะ
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มาย
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รุ่งกานต์ อ่อนนวน
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วรพล สว่างรัตวน์
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศรพิบูลย์ กลั่นภักดี
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิรัญญา หิงไธสง
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริญญา สาริจันโท
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สันธยา กสิคุณ
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุกัญญา แซ่หลิม
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุวิทย์ แสงตา
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สโรชา
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อนุศร ปัญญายง
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อรรถพล แพะปลอด
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อิ๊คคิว
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เฉลิมพล บุญธรรม
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง แง
  เกาะสิเหร่
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กรรณิกา วิญญายอง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ เถระพันธ์
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กาญจนา สงวนทรง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตกร แสนพรหม
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตติพงศ์ สุขยุง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กุรุพินธ์ ฉวีแวว
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กุลธิดา กองทอง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กุลนันท์ สืบผาง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จันทร์ธิมา ประกับสิน
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปกรณ์ วิญญายอง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปณิศรา สุวรรณ
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปภัสรา ไชยสูตร
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ประภัสสร พลพันธ์
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปัณฑารีย์ รอดแก้ว
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ กรมโยธา
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พิมลรัตน์ พรายแสง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.5
2560
3
  เด็กชาย มาโนต เรืองปราง
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัชนก พันจั่น
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ลักษณา ศิริรัตน์
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิชญาพร พึ่งถิ่น
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วินิทร ชาญกาน
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศรัณยู พวงมาลัย
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศิริวรรณ ราชิวงศ์
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สราวุฒิ เทรักสี
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุนิสา คงหาญ
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุพัฒพงศ์ มวลสกุล
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุวพิชญ์ แก้วลิพอน
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อดิศร พัฒศรี
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อรอุรินทร์ แซ่เอี๋ยว
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ มุลิกะบุตร
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ไรวินท์ วิจิตร
  วัดลัฎฐิวนาราม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กฤตณัฐนันท์ พลเสน
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย คุณาวุฒิ จำปาทัศน์
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จิตโสภา หลวงชา
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา ตรีพุทธ
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฐิตาภร อินธิเสน
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล สิงห์แข็งแรง
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ บัวทิน
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ทัสน์พล ตันติวงศ์ไพศาล
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นันท์นลิน เกษมูล
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย บัฯฑิต เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย บุญพิสิฐพงศ์ แก้วหนองแสง
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พวงผกา หวายเหลา
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศตวรรษ ไชยจำนงค์
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศักรินทร์ สิงห์รัตน์
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภกร ภู่ทอง
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภกฤต พลเสน
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สมภพ แก้วล้วน
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สายพิรุณ กุสะวิโร
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิริกัญญา เดชสท้าน
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุทธิพร จันทร์แก้ว
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุภาวดี ภูวศิริหิรัญสุข
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุวิภา ฮอลลี่ ไฮแลนด์
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อลิสา จันทร์เมือง
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อานนท์ แซ่พู
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อินทร์ธิรา ขืนสันเทียะ
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เกษกนก ต้นลำพัว
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ หลัดกอง
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เจ พรมโลก
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เชอรี่ ปิ่นมณี
  วัดเก็ตโฮ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กนกศักดิ์ เตียงน้อย
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จักรภัทร ชำนาญกิจ
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จิตรลดา การภักดี
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชวินทร์ ชารีพันธ์
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฐติพงษ์ พลพุทรา
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒื เพ็ชรพัฒน์
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ต๋อง ฮัส
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธราดล สู้งาน
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธราเทพ อินทะผลา
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นที ธิมาดี
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นฤมล ฤทธิจักร
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นวลกร ทรัพย์เสือ
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นุชสรา จันเลือน
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปนัดดา กล้าหาญ
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ฟาริส ประพฤติ
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มนทกานต์ ฤทธิจักร
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ยุโซบ ขุนฤทธิ์
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ริสกีย์ สนเมือง
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วาทินี รอดทอง
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วินภัทร ถาวร
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สหัตชัย สอนช่วย
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุกันยา แป้นศิลา
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุพจน์ บัวลอย
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อับมาส แหลมกา
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อัสวา ทรัพย์เจริญ
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อาชา พวงนุ่น
  บ้านกะหลิม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อาลิบัส บือโต
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ฮานิม เตียงน้อย
  บ้านกะหลิม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ ศิริวรรณ
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กมลชนก กลมกล่อม
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กานต์ธีรา เกื้อเสนาะ
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จตุคาม บัวไผ่
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จันทิรา คำอ่อน
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิรภัทร์ อภิเดชธนรักษ์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชัญเทพ จูด้วง
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณภัทร คงผลาญ
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐพร จันทะโสม
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ทักษิณ รักทรัพย์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนพล วรอินทร์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ เดชรักษา
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธมนวรรณ โค้งอาภาส
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญวดี จงเจตน์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธิติการนต์ กุลวงศ์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ สอนขาว
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นำโชค นามภูมี
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นิชาดา สมสุข
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปณิตา นาเรือง
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปณิศถา นาเรือง
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปาตฤณญา สกลวัชรา
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิมภาออม ขนอม
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิริสา จำนงค์ฤทธิ์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภูริณัฐ เขียวลำใย
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรรณพร สุขสวัสดิ์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศุภจิตร สอนประเทศ
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สรณ์สิริ เพิ่มประโคน
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อริยะ ทองคำ
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เจนจิรา หมีนเอน
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เดียรดา กังล๊ะ
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เพชรลดา หะสวรรค์
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เฉลยถ้อย
  ไทยรัฐวิทยา 29
ป.5
2560
4