รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ทะเลน้อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย จารุกร ขาวสังข์
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฏฐิกานต์ บัวแก้ว
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ อนันตเสมา
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณิชกานต์ พรหมทอง
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ดวงเดือน ขำเกื้อ
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ดารารัตน์ จันทรัตน์
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ ฉิมเงิน
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ทิพติยาวดี ด้วงสังข์
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนากร หนูมาก
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธราดล ยอดแก้ว
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นิติพงษ์ ปานศรี
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นิติพัฒน์ ปานศรี
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย พงศ์เพชร เรืองเพชร
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ คงนวล
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ภานุวัตร พงศาปาน
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วัชระพงศ์ สุขอยู่
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วุฒิพงค์ ชูช่วย
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย สัญชัย แก้วมณี
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุภาวดี ทองใหม่
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อภิชัย ศรีสังข์
  บ้านสำนักกอ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กุลนิษฐ์ หอมขาว
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จันทกานต์ สังข์ทอง
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย จำนิ ชุมจันทร์
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ ดวงจันทร์
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ชินวัตร ดำสง
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ สังข์ชู
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ทิพย์กมล ชูส่งแสง
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ทิพวรรณ เหมือนพรรณราย
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นวพล เดชสุข
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปิยวรรณ รักษ์แก้ว
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง รัตนาวดี สงทอง
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง รุ่งทิวา รักษ์จุล
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง วรกมล เหมือนพรรณราย
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง วรวรรณ เหมือนพรรณราย
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง วิภารัตน์ แซ่แต้
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุดารัตน์ เหมือนพรรณราย
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุภัสสรา มีดี
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุภาพร คงเจริญญา
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อิทธา เม่งช่วย
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เมทิรา อยู่เดช
  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ พูลทอง
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ขวัญณภา ขำตรี
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จิรัชยา เจนจิตราวงศ์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐกมล ศรีหนูสุด
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ พ่วงประพันธ์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวัชร์ พ่วงประพันธ์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ธาศิณีย์ ฤทธ์โต
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ธีรารัตน์ ธะนะแก้ว
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง นันธิกานต์ จันหนู
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปริชาติ นะโค
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กชาย พงศกร ปิยะศิริกุล
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พนิดา เพ็ชร์ศรี
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พิชญธิดา สินภูมิ
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไข่ดี
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สตรีรัตน์ นวนแก้ว
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุกัญญา ชูมี
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุพิชญา ศิริภักดิ์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุภาวดี แกล้วทนงค์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุมาลี คำจันทร์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อำพล ไม่ทุกข์
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เบญจรงค์ ดำนวล
  วัดเขาทอง
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กมลวรรณ เพ็ชรทอง
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กันติชา เกื้อรอด
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย กิตติ์ธวัช เหมือนชู
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชยังกูร เหตุทอง
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ชลธิชา อิ่มสุวรรณ
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ญาณัจฉรา ชูเล็ก
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ญาณิศา อักษรดี
  บ้านไสถั่ว
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐชนันท์ บุญเทียบ
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐภัทร ทุ่มแก้ว
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนรัชต์ เลื่อนจันทร์
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นพรัตน์ เพชรรัตน์
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ปฏิพล หนูสุวรรณ์
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ปภาวรินท์ เพ็งนิล
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง มนัสวี คชศักดิ์
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง รักษิดา แก้วหนูนวล
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วัชรพงษ์ หนูชู
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศักดิ์สุบรรณ หนูหลง
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย สุรพัศ อิ่มสุวรรณ
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อนุชา สงแสง
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อมร ณ พัทลุง
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อมลรดา กาวชู
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อรอนงค์ สตานุมัง
  บ้านไสถั่ว
2558
2
  เด็กชาย เฉลิมวงค์ สุขมิ่ง
  บ้านไสถั่ว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กมลศรี รัตนพิพัฒน์
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย กษิดิศ เรืองเพชร
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ เส้งทัพ
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กุสุมา ดำนุ่ม
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ฐิณัชชา ช่วยพิทักษ์
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ณัฏฐิกา สุขเอียด
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ชุมพาที
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ทัศวรรณ ก่อเกื้อ
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ทินภัทร จันทร์เทพ
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนกร กาชัย
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นันทนัช สวัสดิ์นากุล
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นัยน์ปพร เหมือนชู
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ปิ่นอุมา แก้วทองโอ
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ปิยวัฒน์ หนูบูรณ์
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ภัทรพงศ์ หนูปาน
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ฤทธิชัย เกตุทอง
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วิษณุวัฒน์ เมืองจัทร์
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ศิรประภา แก้วรัตน์
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศิราวุฒิ พุทธโกษา
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศุภเชษฐ์ แสงจันทร์
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย สิรวิชญ์ กลับทอง
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อัสมา สังข์ทอง
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง เด็กหญชุติกาญจน์ ไสยามู
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย เสรี ดำมุสิด
  วัดควนแร่
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชัยวุฒิ ย้อยแสง
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนชิต จิณรัฐ
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนรัชต์ สุวรรณรัตน์
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ธนากาญจน์ แก้วศรีสด
  วัดวิหารเบิก
2558
2
  เด็กชาย ธีรชัย คงเหนียง
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ปวริศร พูลเพิ่ม
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ผกามาศ ขำหวาน
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง มนศรี ชนะแก้ว
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย มนัสวี รอดภาษา
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย รัตนพงษ์ ผิวผ่อง
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ มากภิบาล
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย สิทธิโชค ซื่อตรง
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อนิรุทธิ์ ทองพุ่ม
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อัมฤทธิ์ แทนหนู
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ชูจันทร์
  วัดวิหารเบิก
ป.5
2558
2
  เด็กชาย กันตพงค์ ชูคำ
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชลธิชา กลับจูด
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐฐาวีรกร จันทร์ปาน
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา รักษาวงค์
  บ้านบ่อทราย
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฐนันท์ เปอร์หลิน
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ทินกร พาหุรัตน์
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนพล ด้วงแดง
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนะวัฒน์ บุญประสพ
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ธมนวรรณ ชูศรี
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปิยวัฒน์ ปราบจิตร
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปิยะวัฒน์ สงสุข
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ เทพรักษ์
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย มินฑฎา บุญเอียด
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย รพีภัทร บุญเอียด
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วิชญะ ช่วยสวัสดิ์
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วิชนาถ ถุงแก้ว
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิริกานต์ มีชู
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อธิชา นวลเทศ
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อภิษฎา อ่อนเกลี้ยง
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อรพิมพ์ แก้วสาย
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เจษฎา จิตเวช
  บ้านบ่อทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย กนกพล ด้วงสังข์
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชนาพร หนูดุก
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพล ชุมไชยโย
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ทรายแก้ว ธานีรัตน์
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ทัณฑิมา ทองช่วย
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง นริสรา หนูเซ้ง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย บุรินทร์ สนิท
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พัชริดา เรืองเพชร
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พิมพิศา สุขเพ็ง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภูพิชิต ชูเมือง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง วรรณวิสา อภัยรัตน์
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วุฒิชัย รุ่มจิตร
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิรภัสสร วันทอง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิรภัสสร พรหมด้วง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สิทธิกร ทองช่วย
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อรอุมา ขำหวาน
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อาทิตยา บุญยัง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อาทิตยา รักใหม่
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง เจนจิรา ขำห้อง
  บ้านลานข่อย
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กัญญาพัชร สุขด้วง
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ เพชรหีด
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ฤทธาภิรมย์
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย นิธิภูมิ นุ่นแก้ว
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภานุพงศ์ ชุมแก้ว
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง มินตรา ขวัญทอง
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย รัชชานนท์ ทองนาค
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วงศกร ย่องเซ่ง
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วัฒนา ขวัญเมือง
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วุธฒิพงศ์ จันทร์ตรี
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิรภัสสร สงช่วย
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ไขมณี
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ เขี้ยวแก้ว
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สราวุฒิ ชนะกาญจน์
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สิรินภา ไข่เพชร
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุกัญญา สุกดำ
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อธิบดี พรหมทอง
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อภิวิชภ์ ยอดแก้ว
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อาทิตยา นุ้ยฤทธิ์
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อารีรัตน์ ปล้องอ่อน
  บ้านไสกุน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ แก้วขุนทอง
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชยพล เต่าจันทร์
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณฐพล รักล้วน
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐนิชา ศรีน้อย
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐมน ผสมทอง
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐมน คงแก้ว
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณิชกมล ชูดำ
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณีรนุช สุวรรณมณี
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนากร หนูแป้นน้อย
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธีรชานน ขุนทิพย์ลาย
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นภาภัทร เรืองพุทธ
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปัฐมาวดี กลิ่นรส
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พรทิพย์ ปราบปรี
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศลิษา ศรีธันเดช
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศุภกานต์ ชูดำ
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อนุสรณ์ คงไข่ศรี
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อินทุอร พรหมแก้ว
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เกรียงไกร เนียมเกลี้ยง
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เสาวณีย์ ศรีน้อย
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง โสภิดา ชุมรักษ์
  บ้านขัน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จันทนา แสงอำไพ
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ฐานิกา ปานแก้ว
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ นุ้ยคง
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนโชติ เหลือจันทร์
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นันท์นภัส ดำชู
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง บุญดี ทองเชิญ
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปัณณพร อินสา
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พงศกร ผอมทอง
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พงศธร เสนเผือก
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พันธการ เหลือจันทร์
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง มยุรฉัตร ชูเหล็ก
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย รณฤทธิ์ ชูศรีพรหม
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วิชชุดา รองเลื่อน
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อนิสา เสนเผือก
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เสาวณีย์ ยอดยางแดง
  บ้านโหล๊ะเร็ด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พลอยไพลิน ขาวคง
  วัดทะเลน้อย
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เด็กหญิณัฏฐธิดา นวลแก้ว
  วัดทะเลน้อย
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ขวัญใจ เพื่อนสงคราม
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จันทมณี สุขนันต์
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จารุวรรณ ชูศรีเพชร
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชัญญานุช อ่อนคง
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ จุ้ยเฒ่า
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา ชยพลธรรม
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณิชกานต์ ชูพล
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ทัตพิชา ศรีนอง
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ อินเสน
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นาวิน หอยมณี
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นุชวรา เนียมรัตน์
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พิชชาพร อินไหม
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รัตติกุล สงเพชร
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศศิชา หนูเพชร
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศุภรัตน์ ทองทรัพย์
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สิวาลัย ใสสะอาด
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุธิมา อินสุวรรณ์
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุรัสวดี นุ่มนิ่ม
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อติกานต์ จันผลึก
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เศรษฐา ไชยพลบาล
  วัดร่มเมือง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชาคริต เสนรุย
  วัดไทรงาม
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง บุญอุมา ขาวผ่อง
  วัดไทรงาม
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปัทมา สว่างปาน
  วัดไทรงาม
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อณาวัตร สุวรรณวงค์
  วัดไทรงาม
ป.5
2558
4
  เด็กชา กันตพิชญ์ สุกใส
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา จารุกิตติ์ คงผอม
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา จีรกิตต์ ทองสม
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา ชาญชัย ชูเชิด
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ ณัฐติกานต์ เมืองแก้ว
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา ทยา หลินมา
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา ธนกฤต พรมแก้ว
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ ธนพร กรุงภักดี
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ ธมลวรรณ ชุมดำ
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ บวรลักษณ์ เขียวจันทร์
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ พราวรวี ยั่งยืน
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ พิชญธิดา มากทอง
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา พิษนุวัฒน์ รงค์เรือง
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา มหาวรัตถ์ แก้วทอง
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา วีรภัทร ด้วงอินทร์
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา สมพล อินมณเทียร
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ สิริพิมล สงสม
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา สุวิชญาณ์ สงอักษร
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ อนัชฌา ศรีแก้ว
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กหญ อริศรา บุญศรี
  โรงเรียนบ้านควนดินแดง
2559
1
  เด็กชา กฤตภัค รักนุ้ย
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ กัลยาณี ไกรศิริ
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา ณัฐวุฒิ สุขมิ่ง
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ชูเกื้อ
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ ณัทศศิร์ ไชยคำ
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ ณิชาภัทร ชูเอียด
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ นัตมนต์ หนูขาว
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ ปนัดดา ศิริรัตน์
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ ภัทราภรณ์ ชุมทอง
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ วันวิสาข์ สีดาคาร
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ ศิริวภา ชุมเรียง
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ ศุภสุตา บุญผลา
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ สุดารัตน์ รัตนานุกูล
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ สุพิชญา พนมรักษ์
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา สุริยา เตยแก้ว
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา อภิเดช คงเขียว
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา เฉลิมรัตน์ กราปัญจะ
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กหญ เสาวนีย์ รัตนานุกูล
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา ไชยวัฒน์ ไชยปุริวงศ์
  โรงเรียนบ้านต้นไทร
2559
1
  เด็กชา กิตติพันธ์ โยธิน
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ จารุวรรณ ดวงศรี
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ จุฑามาศ คงพูล
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ ฐิติมา ฮวดไล่
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กชา ธันทิวา สิงห์มาตร
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ พรศิวะ แสวงมิตร
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ ภัทรธิดา โยธิน
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ รสิตา รุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กชา รุ่งนิรันทร์
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กชา วุฒิภัทร พิจิตร
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ ศรัณย์พร ญาณสูตร
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ ศุภากานต์ ดวงศรี
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ อติกานต์ เยาวสุต
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กชา อัมรินทร์
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กชา เฉลิมชัย ห้องชู
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กหญ เบญจพร พุฒแทน
  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
2559
1
  เด็กชา ภานุกร ณ พัทลุง
  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
2559
1
  เด็กชา อภิสิทธิ์ ตาแก้ว
  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
2559
1
  เด็กชา ไพบูลย์ ตาแก้ว
  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย
2559
1
  เด็กหญ พิชญธิดา สินภูมิ
  โรงเรียนวัดเขาทอง
2559
1
  เด็กชา วัชรพงศ์ หนูมาก
  โรงเรียนวัดเขาทอง
2559
1
  เด็กชา อนุเทพ หนูบุญมาก
  โรงเรียนวัดเขาทอง
2559
1
  เด็กหญ เบญจรงค์ ดำนวล
  โรงเรียนวัดเขาทอง
2559
1
  เด็กหญ กัญญาณัฐ ห้วยใส
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ จุฑามาศ อุปถัมภ์
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ ดวงกมล เพชรสุด
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ ดารินทร์ แก้วสีขาว
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา ธนกร สุขราม
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา นรเทพ เรืองเพ็ง
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ นันทิพัฒน์ หลินมา
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ ปานตะวัน จันแดง
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา ยศวริศ เทพทอง
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ ลักษยา สุขศักดิ์
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา สรยุทธ ศรีราช
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา สันติภาพ เพ็งนุ่น
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา สุชาครีย์ ห้วนแจ่ม
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา อภิรักษ์ เขียวเยาว์
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ เขมอักษร จันแดง
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา เขษมศักดิ์ เพชรดี
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กชา เจริญชัย ทองมีเอียด
  โรงเรียนบ้านปากเหมือง
2559
2
  เด็กหญ กชวรรณ สินทรัพย์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ กนกวรรณ นมรักษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ จุฑารัตน์ ทองร่วง
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ชนาธิป อ่อนรักษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ชัยศิริ แสงแก้ว
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ ฐานินทรา พรหมทอง
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ ฐิตินันท์ บัวแก้ว
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ณัฐพนธ์ ซังซาสิทธิ์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ดุริยะ อินทร์ปราบ
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ ทิฑัมพร ขุนอักษร
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา นครินทร์ หมื่นทัน
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา นวพรรษ เรืองรักษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา พิสิษฐ์ แก้วสม
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ ยุวดา มาสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ฤทธินันท์ ยิ่งสมบูรณ์
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ศักดา หนูแป้นน้อย
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา ศิริโรจน์ นิ่มละมุล
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา อภิชัย นุ่นปาน
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กชา อัฟนัน สาอุ
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ เบญจวรรณ เรืองด้วง
  โรงเรียนวัดทุ่งยาว
2559
2
  เด็กหญ กมลวรรณ ชูสุข
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ ชลทิพย์ พวงพวา
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ ญาดาวดี ธรรมเพชร
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ณัฐกิตติ์ จิตรรักษ์
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ธนาดล ไข่จันทร์
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ธีรเดช ผอมน้อย
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ นภสร จันทร์อักษร
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา นฤชา กลิ่นเขียว
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา บัลลังก์ เกตุชู
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ ประวิชญ์สรา ไหมสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ภูริพัฒน์ นิ่มโอ
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ ลัคนาวดี หยูหยงิม
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา วุฒินันท์ เนียมรัตน์
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ศรชัย ศักดิ์เพชร
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ศรันย์ ศรียวง
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา ศุภณัฐ พวงพวา
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา อภิรักษ์ อินฉ่ำ
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กชา อรรถศักดิ์ บุญรุ่ง
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ เกศสุดา หยูหงิม
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ เบญจรัตน์ อภัยรัตน์
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ แพรชมพู สาทเวช
  โรงเรียนวัดอภยาราม
2559
2
  เด็กหญ กรุณรัตน์ จันทโชติ
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา กัณฐเมธ หนูเอียด
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา คฑาวุธ พ่วงแสง
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา ญาณวิทย์ ไชยเอียด
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา ฐิติวุฒิ อ่อนแต้ม
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา ณรงค์ศักดิ์ วุ่นบัว
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ ณัฐนรี สุวรรณโรจน์
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา ธีรวัฒน์ ด้วงรุ่ง
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ นภัสสร นามสุข
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ ประกายดาว เทพหนู
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ พรนภัส ช่วยสุข
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ พีรดา ฉิมรักษ์
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ ภานุภัทร ทองต้ง
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ รุ่งตะวัน สารบูรณ์
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา วรายุธ จันทร์คง
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา วายุ วิริยะวัชรากร
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา วิศรุต บุญสนิท
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ ศุฑามาส คงนอง
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กหญ อรณัญช์ บัวเกิด
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา เกริกเกียรติ ไชยสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กญิ เด็กญิงปวีณ์นุช สุวรรณอ่อน
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา เธียร แสงเกิด
  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
2559
3
  เด็กชา กฤติกรณ์ เกตุวิสิทธิ์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ก้องเกียรติ เพชรทองขาว
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ กัญญารัตน์ สงชู
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา กัมปนาท ชูทอง
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ กุลปริยา แท่นจันทร์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา จักรพันธ์ ชูรักษ์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา จิรครินทร์ แก้วเสน
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ จิราพร เงินศรี
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ณรงฤทธิ์ กรุงแก้ว
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ณัฐชนน ช่วยศรีนวล
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ณัฐพล เกื้อทอง
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ธนกร แก้วเรือน
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ ธมลวรรณ หนุนเกื้อ
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ธวัชชัย วิริยะ
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ธีรเดช ชุมทองมา
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ปฏิพัทธ์ เพชรไข่
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ปรามศวร์ สังข์แก้ว
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ ปาลินี แก้วเรือง
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ พัทลบล แท่นจันทร์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ พิมพ์ลภัส ศิรินุพงศ์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ ภัทรสร ทองสง
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ ภัทราวดี จันทรัศมี
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ภูวรดล สีราม
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา ภูวเดช ทองรักษ์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา มระสนนท์ คำชาย
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ ลักษณพร เลาแก้วหนู
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา วชิราวุธ ถัดศรีไทย
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา วรมรรณ ยิ่งดำนุ่น
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา วัฒนชัย อินสว่าง
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ วิยะดา เพชรทองขาว
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา วีรภัทร พนมรักษ์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ ศุภาวรรณ คงหนู
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ สุทธิดา สงแป้น
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ สุภาพร บุญชาย
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ หนึ่งฤทัย ขุนพลช่วย
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ อรวรรณ คงจันทร์
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กหญ อัฏฐนันท์ คงแก้ว
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา เกียรติศักดิ์ ทองต้ง
  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
2559
3
  เด็กชา กณวรรธน์ ชูแก้ว
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา กฤติศักดิ์ ด้วงมา
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา กฤษนัยน์ สุวรรณจำรูญ
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา กันตภณ เต่าจันทร์
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา กิตติศักดิ์ ชูพราห์ม
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา คมสัน ทองขุนดำ
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กหญ จุฑารัตน์ วุ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กหญ ชนัญชิตา พูนเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา นิพัทธ์ อินทร์ปาน
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา วรัญชัย เรืองพุทธ
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา เกริกเกียรติ แก้วขาว
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กหญ เกศรินทร์ เกลี้ยงแก้ว
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กชา เกษมสันต์ นาวารี
  โรงเรียนบ้านสวนโหนด
2559
4
  เด็กหญ กนกรัชน์ แก้วงาม
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กชา กฤตเมธ มิตสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กชา คีรากร ช่วยนุ้ย
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ ชุติกาญจน์ ชนะอุดม
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ ณัฐศินี หนูฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กชา ธวัชชัย อินทรกุล
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ นันทภัค บูรณ์ชนะ
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ ปิยดา สว่างรัตน์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กชา พัทรพงษ์ ฤทธิเรือง
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กชา พีรพัฒน์ เก้าเอี้ยน
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กชา ภูวดล สารบาล
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ ยุวดี สังเศษ
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ ศรุตา ชูมณี
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ ศิริพร เทพน้อย
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ อารีวรรณ สังเศษ
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ อุษา หาญพัฒน์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
2559
4
  เด็กหญ กนกอร เทพกล่ำ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ กนกอร เทพกล่ำ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา กฤตเมธ ฉีดเกตุ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา กฤตเมธ ฉีดเกตุ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ จิรายุ รอดเดช
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ จิรายุ รอดเดช
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ จีรนันท์ แก้วรอด
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ จีรนันท์ แก้วรอด
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ฉัตรชัย เพชรเจียรนัย
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ฉัตรชัย เพชรเจียรนัย
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ฐิติโชติ เทพแก้ว
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ณัฐชนน ดำช่วย
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา นพดล ยศยิ่ง
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา นพดล ยศยิ่ง
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา นราวิชญ์ จันทร์ดำ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา นราวิชญ์ จันทร์ดำ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา นวพรรษ ฉีดเกตุ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา นวพรรษ ฉีดเกตุ
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ปรินทร ไหมศรีขาว
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ปรินทร ไหมศรีขาว
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ยศพล ด้วงฉีด
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา ยศพล ด้วงฉีด
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ สุชาวดี ศรีทองมา
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ สุชาวดี ศรีทองมา
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กชา อัครวินท์ เทอดเกียรติกุล
  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม
2559
4
  เด็กหญ กมลวรรณ เทพขวัญ
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา ชญานนท์ จันปาน
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ ชุติมา แก้วสี
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ ฌาลิศา พรหมแก้ว
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา ณภัสธยศ หนูแก้ว
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ ณัฐธิดา แสงเกิด
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา ธันวา สุขยัง
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา นัทธพงศ์ ศรีนุ่น
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา ปุณณวิช บัวทอง
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา พงศกร ประทุมสุวรรณ
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา พรภวิษย์ ทองจูด
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ ภานุมาศ คงหนู
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา ภูมิภัทร์ ศรีทองแก้ว
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ มนัสนันท์ นาครอด
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ มาลินี ตุดเกื้อ
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ รจนา ดำหมี
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา ศิรวิทย์ จันสุกศรี
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ ศุภรัตน์ พูลเกิด
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ สุจารี รัตนมณี
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ อรอุมา อ่อนคง
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กชา อโนชา สุขช่วย
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญ เมธาวดี ช่วยศรีนวล
  โรงเรียนวัดหรังแคบ
2559
4
  เด็กหญิง กมลเนตร สุตะคาร
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กชาย จรัณชัย ปานเม่ง
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง จริยวดี เทือกเฟีย
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กหญิง จิราวรรณ รอดไฝ
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กหญิง ชฎานันท์ ด้วงจีน
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กหญิง ชลธิชา หนูเทพ
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กหญิง ฐานิตา บุญช่วย
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กชาย ณัฐชัย หนูบูรณ์
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ธิดารักษ์ แซ่ลิ่ม
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ธีรเดช ขาววัต
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย นครินทร์ คงสี
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง นพภัสสร วิเศษ
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กชาย บุญสิทธิ์ สีดำ
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง พัชรินทร์ ปาละมาณ
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย พัฒนพงษ์ ธรรมเพชร
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บุญพรัด
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ภานุทัตต์ ดำคำ
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ภูมินทร์ นิลจันทร์
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ภูริช หอยสกุล
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย รชต แป้นเอียด
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง รัตติยา อ้นดำ
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย วิศรุต เบ็ญแหละ
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กหญิง ศศิกานต์ ตุลยนิษก์
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ศิริพร แก้วเสน
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ จันทร์สุก
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ศุภชัย หอยหน
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ศุภฤกษ์ วงษ์ปลา
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง สิรินันท์ จิตรักษ์
  วัดบ้านนา
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง เกวลิน คงสิน
  วัดบ้านนา
ป.๕
2560
1
  เด็กชาย กฤติพงศ์ คงคะชาติ
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ รักชาติ
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง จิตตานันท์ อภัยรัตน์
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย จิรพัฒน์ มีเต็ม
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง จิราพร จิตภักดี
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ หมุนขำ
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติพร ด้วงหวัง
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ณัฐดนัย นาคกรี
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐธัญญา คงแข็ง
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ สวัสดี
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ธนกฤษ เกิดมี
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ธนบดี คงมั่น
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง นภัสสร ยอดราช
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง นิมา อินทร์อยู่
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ภาริชาติ แก้วชูจิตร์
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง วราภรณ์ หยวกดา
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย วริทธ์ธร สุวรรณรัตน์
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง วิจิตรา หมิ่นโต
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย วิศรุต ทองบุญยัง
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ ก๋งทั่น
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง อภัสรา สาระมาศ
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง โยทะกา สมบูรณ์ศรี
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย โอปนิทิ แกล้วทนงค์
  วัดแหลมโตนด
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย คีตกานต์ ถาวรานุรักษ์
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐมน รักพวก
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ทิภาวรรณ ขวัญทอง
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ธนกฤต อินทสุวรรณ์
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย นัทธพงศ์ เพชรจุล
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ปวริศา สมสุรินทร์
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ฤทธิ์หาญ
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย วีรพล กาลสุวรรณ
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สีอ่อน
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง ศุภรัตน์ ทองประดิษฐ์
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง สวิตตา นวลทอง
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ คงนิล
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กหญิง อัจฉรา หนูกาฬ
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย เมธาวี ช่วยวงศ์
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  เด็กชาย ไวยทยา ด้วงเสน
  วัดโอ่
ป.๖
2560
1
  ด.ญ. กมลทา ฮกชะอุ่น
  บ้านควนกุฎ
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. กัลยกร จันทร์สิงห์
  บ้านควนกุฎ
ป.๖
2560
2
  ด.ช. ภูเบศ จันทร์สิงห์
  บ้านควนกุฎ
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. มินทร์ธาดา กาฬกาญจน์
  บ้านควนกุฎ
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. สุภากร พรหมสมบัติ
  บ้านควนกุฎ
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. กนกนิภา ศรีนวนเอียด
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. กฤตยศ ชำนาญกิจ
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. ขวัญชนกมาต แก้วขุนทอง
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. คณาธิป พรหมช่วย
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. จิรัชชญาภรณ์ แก้วขวัญ
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. ชนัญชิดา นวลคง
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. ชนิดา สุวรรณชัยรบ
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. ธีรภัทร จิตรถึง
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. นันธิดา เย็นเงิน
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. ปภาดา ราษแก้ว
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. ปรัชญ์ ชนะพล
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. พงศกร ทิศเถอะ
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. พิชญาภา คงใหม่
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. พิชญุตย์ พรหมทอง
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. ภูเมศ ด้วงเจ้ย
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. วรยศ โกลี
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. วรรณภา เยาว์ด้วง
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. วรายุทธ แก้วขุนทอง
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. วัฒนา เขียวมณีย์
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ช. อนันตชัย ทองเกต
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. อริสา ดำเลิศ
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. อัญชิสา ดวงจันทร์
  วัดตะแพน
ป.๕
2560
2
  ด.ญ. กนกพร ราชเมืองฝาง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. กมลชนก คงนอง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. กรรณิการ์ ทิพย์จักษุ
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. จักรพันธ์ แสงแก้ว
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. ชัยวัฒน์ เต็มยอด
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. ฐิรกานดา คงนอง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. ณัฐฑิกา เอียดสี
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. ดิศานุวัฒน์ หนูรอด
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. ธนพัฒน์ รักล้วน
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. นฤมล หรุดคง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. นวพล หรุดคง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. ปฐมพงศ์ พรหมอักษร
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. พลพล พลด้วง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. ภัทราวุธ พลายเจริญ
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. มัทณียา แก้วยอด
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. รัตนพล พลแสง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. วรรณนิษา ทองฉิม
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. วริศรา ด้วงทอง
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. สิรภพ เขรัมย์
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ญ. สุชาวดี มุกะสัน
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. สุทธิชัย นิลปักษา
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. เกมศักดิ์ คงเกตุ
  วัดหัวหมอน
ป.๖
2560
2
  ด.ช. คทาเทพ อินทนะนก
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. ชลธิชา จันทรักษ์
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. ณิชาภัทร เกิดตลอด
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ช. ธนกฤต คงอุบล
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. นวนันท์ แก้วรุ่ง
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ช. ปัณณวัฒน์ ผอมสวัสดิ์
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ช. ปิยพันธ์ กล้าคง
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ช. ปุรินทร์ อินปาน
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. พิมธิดา ช่วยแก้ว
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. พิมพจี ย้อยแสง
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. ศุภิสรา รักสงค์
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. สุชาดา เอียดทองคำ
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ญ. อรัชพร แซ่ตั้ง
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  ด.ช. เขตต์ไทย ชุมเรียง
  วัดโคกชะงาย
ป.๔
2560
2
  เด็กหญิง กนกอร รักเกื้อ
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง กมลวรรณ รูปหล่อ
  วัดดอนศาลา
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย จีรพัฒน์ หิมมะ
  วัดดอนศาลา
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง จุฑามาศ คงพูล
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ณัฐกร ช่วยเพชร
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ธัฌชรินทร์ นิ่มคร
  วัดดอนศาลา
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย ธำรงศักดิ์ ชูแสง
  วัดดอนศาลา
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ปราณปริยา แสงปาน
  วัดดอนศาลา
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง รุ่งกานต์ มากแสง
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ศุภกฤต สมประสงค์
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ศุภชัย หอยหน
  วัดดอนศาลา
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย อัมรินทร์ พูลสง
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย เฉลิมพล คงจันทร์
  วัดดอนศาลา
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย กิตตินันท์ คงดำ
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ญาณิศา พรหมบุญแก้ว
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวรรธณ์ เดชสงค์
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ธนัชชา หนูโท
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย ธีรยุทธ หยุตุ้ง
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย ปวริศ ชูไข่หนู
  วัดปากสระ
ป.๔
2560
3
  เด็กชาย ภูเบศวร หนูนิล
  วัดปากสระ
ป.๔
2560
3
  เด็กชาย วรวิทย์ คงเขียว
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย วรินทร คําจีด
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง วีรณัฐ หนูขํา
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย สันติภาพ แขกกาฬ
  วัดปากสระ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย สิรภัทร กลิ่นจันทร์
  วัดปากสระ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง อารียา อนุยูร
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง เกสร ราชพลสิทธิ์
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย โจนาธาน นิลพันธ์
  วัดปากสระ
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง กรรณทิมา ชูช่วย
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ชยุฒพงษ์ เต็มราม
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ชาญวิทย์ ยอดราช
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ฐิติพร หนูเกลี้ยง
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ณชพล ชูท้าว
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ณีรนุช พันธ์ทอง
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ถิรวัฒน์ เหมือนหนู
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ธนดล เกลี้ยงคง
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ สรรเพ็ชร
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ธีรวิช อินทองคง
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ประภัสนันท์ ขาวอินทร์
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ปิติภัทร ปานนิล
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย พิชชากร คงอินทร์
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ภควัฒน์ บุษยะจารุ
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ภัทรศยา จันทร์ศรีบุตร
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ภุชเคนทร์ เพชรโชติ
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ภูชิสส์ ขวัญคีรี
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ภูริวัฒน์ ปาโนปิโอ
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง รุจิษยา สีนุ้ยคง
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง วริยา นุ่นเกลี้ยง
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง วิมลรัตน์ เต็มราม
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ศราวดี ยอดราช
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ศศิโสม อินทระนก
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ศิรประภา ช่วยนุ้ย
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย ศิรวัฒน์ หกหนู
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย สหรัฐ แสงจันทร์
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง อรอนงค์ จีนชาวนา
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย อุกกฤษฏ์ แก้วศรีบุญ
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย เจนณรงค์ แก้วศรีบุญ
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง เปมิกา อรุณวงศ์
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง เพชราภรณ์ ด้วงเกตุ
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กชาย เสฏฐวุฒิ ภูริวัฒนชัย
  วัดลานแซะ
ป.๕
2560
3
  เด็กหญิง ณิชาภัทร ปาละกุล
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย นันตพงศ์ คงนวน
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง นันทิกานต์ แดงเอียด
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง บัณฑิตา เพ็ชรศรี
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ภัณฑิรา สุขดำ
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ศิริขวัญ เหมือนหนู
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กชาย อดิศักดิ์ สุบินรัตน์
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง อมรรัตน์ จันสุกศรี
  วัดไทรงาม
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง จิรภิญญา ทองคง
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ชลธาร พงศาปาน
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ญาณิศา พรหมทอง
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ฐิตารีย์ วิชัยดิษฐ์
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐกมล ขวัญแก้ว
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เพชรสงค์
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ธนาวุธ สงแก้ว
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ธัญญลักษ์ วัชรเฉลิม
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๕
2560
4
  เด็กหญิง นภัสชล คงทุง
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ปพิชญา หนูชู
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ภัทราภรณ์ จันทวาโร
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย รพีภัทร ทรัพย์มาก
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งทิวา ศรีสมัย
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๕
2560
4
  เด็กชาย สรวิศ คงวรรณ
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย อัคร พนธ์ศรีทวี
  บ้านห้วยน้ำดำ
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง กชพร เกื้อทอง
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง กนกกาญจน์ ยิ่งสมบูรณ์
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย กฤตนุ หนูขาว
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง กัญจน์นิกข์ เกื้อช่วย
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง จตุพร แดงศรี
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย จิตกร แกนบุญ
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย จิรวัฒน์ คงหนู
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ฐนิชา ฤทธิ์เดช
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ธนวุฒิ หนูรอด
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ หนูแป้นน้อย
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย นพชัย เผือกชาย
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ปรเมศวร์ จงรัตน์
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง พิมพกานต์ เกื้อทอง
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย วชิรพล หมื่นเพชร
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ ขุนนุ้ย
  วัดควนแพรกหา
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย กันตพงศ์ เสรีกัลยารักษ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย กิตติพงศ์ ยกชื่อ
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง จิรนันท์ สีขาว
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ชนัญธิดา ชูภักดี
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทองสวัสดิ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ หมานมุ้ย
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ทวีสุข ทองใส
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ธนะศักดิ์ ปานแจ่ม
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ธัญวรรณ ชูจันทร์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ปัทมา ขุนนาพุ่ม
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย พฤกษชาติ ทองสวัสดิ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย พิชญุตม์ ติเสส
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย พิชัย ฤทธิสุนทร
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง พิมพิชญ์ เยี่ยมศักดิ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ลักขิกา วงศ์สวัสดิ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง วรัทยา สังวาล
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง วริศรา ส่องแสง
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง วิภาวดี นรสิงห์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง ศรสรรค์ ทองสวัสดิ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย ศิริพงษ์ จับสังข์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง สรณ์สิริ สงเหมือน
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง สาวิกา เรืองเล็ก
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย สิทธิชัย ออกดีเลิศ
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย สิทธิเดช ทองหมุน
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง สิริรัตน์ จุลิวรรณลี
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง สุวรรณา เมืองเขียว
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กหญิง สุวรรณี เมืองเขียว
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย สุเมธ ตาแก้ว
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย อรรถชัย ทองสวัสดิ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย อรุชา ไชยรักษ์
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4
  เด็กชาย เพชรบุรุษ ปานทุ่ม
  วัดบ้านสวน
ป.๖
2560
4