รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า นครศรีธรรมราช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย กนก พิมพา
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง กรกนก ตลึงจิตร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กรรณิการ์ จินกระวี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย กฤษณพร ภูทองพันธ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย กฤษณ์ รสจันทร์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย กิตติภพ สุขเมฆ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง จรุวรรณ บุญโรจน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ชนิภรณ์ ถนิมสุทธิ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ชัญญานุช ธรรมสูญ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ชานนท์ ชูรส
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ณยฎา ตลึงเพชร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ณรงศักดิ์ กาญจนโรจน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐธิชา พัวพันธ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ณัฐนนท์ ศรีทองปลอด
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ดำรงณ์ศักดิ์ ศรีทองปลอด
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ทัศนีย์ ฉนวนธรรม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ธวัลรัตน์ รสกำจร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ธัญญาเนตร ชื่นพจน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดาษเวช
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธีรภัทร วิเศษประไพ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นภิสา วิชาดี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ มีภพ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นลินี ตลึงเพชร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นวดล นวลแสง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง นิลรัตน์ เปรมปรีด์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นุชศรา ตลึงเพชร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ประวัฒน์ ตระบันพฤกษ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ปริชาติ รักเมือง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ปรเมศวร์ จารุพัน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปลิดา ศรีทองปลอด
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ผกาวดี ศรีรินทร์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย พงศกุล กุลพงษ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย พิษณุ ไชยเสน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย พีรพล พาพันธ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ภวิษย์พร เนียมสุ้น
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ภูวนัย ไตรพรม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง มณฑกาญ ตลึงจิตร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง มธุรดา สาระภี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย วรวัฒน์ สามพิมพ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย วีรพงศ์ กรรมโชติ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย วุฒิชัย เกรียงเดช
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ศักขรินทร์ ชำนะ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ศีตลา แก้วหัวไทร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ศุภามาส ดวงติ๊บ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สมฤทัย ดาษพร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย สหยุทธ สมุทรเก่า
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย สิรภพ พลมี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สิริ ศรีทองปลอด
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุดากาญจน์ ทินาภรณ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สุภาพร ตระบันพฤกษ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง สุภาวดี ทิศหมุน
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อดิเทพ รอดนุ่น
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง อภิชญา อัยสุวรรณ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ เลศธรรม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย อรรถพล บุญโรจน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กชาย อรรถพล ธวัชกาญจน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อริษา จำนงค์ลักษณ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อังคณา สมขาว
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง อัญชลิกา เทวะยุรัง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อารีรัตน์ ตลึงจิตร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เกวลิน พุทธศรี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เนตรนภา ตลึงเพชร
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง โชติตา ตรีโรจน์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง โสภิตา สุวรรณาคม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กมุทพร ใจกระจ่าง
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง กุสุมา วรรณจรุง
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง จริยา สว่างวงศ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย จิรายุ ผลประดิษฐ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ชฎาพร ด้วงทองกุล
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชลนิกานต์ ผลกล่ำ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชัยณรงค์ เลขพล
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ชาลิสา ไทยฤทธิ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ญาณภัทร กำลังเกื้อ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ฐิติเวท เสนทะระนาท
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ณัชญา ประดิษฐ์แก้ว
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพล พรหมพันธ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ มากสังข์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ทิชานนท์ ชูเพ็ชร
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนธฤต ปลอดภัย
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร วัจนพันธ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นาตยา ไชยโย
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ สุพรรณพงศ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ปกรณ์ เลศธรรม
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ปลิตา บุญเทียม
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ปิยวัฒน์ กุศล
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ปิยะดา ภูศรี
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ปุณยวีร์ ศรีประไพ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ปุณยาพร ศรีประไพ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง พรศิริ ผลไชยวัฒน์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พัฒนพล ฉวีภักดิ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พิทักษ์ ผลประดิษฐ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย พีระพล เอื้อมยนต์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ภานุมาศ ผลกล่ำ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ภีระภัทร ผลพิบูลย์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย รพีภัทร ผลโชติ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ลลิตพรรณ จารีย์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง วรรณนิสา เรืองศักดิ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วรรณฤดี วรรณทอง
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง วรัญญา ภู่สอน
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วริศรา แก้วสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย วิชิตชัย ถวัลย์ธรรม
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วีรภัทร รัตนพันธ์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง สรนันท์ โอเอี่ยม
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สันติภาพ ก้อนเพชร
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง สายรุ้ง สถาพร
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สิทธิพร โอฬาร์ผล
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ แสงวิรุณทร์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สุทธิพร มีศรี
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง สุภาวดี ทองสุก
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สุเดชา น้อยผล
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อดิศร ศรีประไพ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อริศรา ศรีบุษย์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง อริสา จันทร์ขอนแก่น
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อัมรินทร์ สิงห์งาม
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง อุคริสา ยวนเกิด
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.4
2558
2
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จารีย์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง แก้วตา จารีย์
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง โสธรรธิการ์ ผลกล่ำ
  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กนกพร คงเส้ง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กันตพร รัตนพันธ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง กัลยา ศรีฐะภูมิ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง กาญจนา บัวหลวง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย กิตติธัช บัวหลวง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ขนิษฐา สำลีร่วง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย คณิศร เจียรศิริ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย คุณภัทร ภู่น้อย
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย จักรกฤษณ์ ยกเส้ง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ฐานทัพ เหลี่ยมแก้ว
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ ฤทธิ์บรรเจิด
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ นาควานิช
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ สุตนพัฒน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ ขวัญเกื้อ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐยา เพ็ชรสุวรรณ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรหมวงษ์ษา
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ทรงภูมิ โพธิ์จุไร
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ จุลอมร
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ทักษ์ศิณี พรหมศิลา
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนพล เขนย
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนัช วิริยะพานิช
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนัฐพงศ์ ขวดทอง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนัท ชารัตน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธันวา ดวงพาพล
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง นนธิชา ลิขิตกาญจน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นพรัตน์ สระพะพันธุ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง นัฐธิตา สุธาโพชน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง นาเดีย ลิขิตกาญจน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย นิพนธ์ วรรณพงษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย นิรันดร์ คงเส้ง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ปฐวี ตลึงเพชร
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ปณิธาน แดงประเสริฐ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ปิยะพงศ์ วรรณพงษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ แบมณี
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง พรรวษา ไชยรักษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง พิชญ์กนก รักษาพล
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พีรภัทร ส่งแสง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย พีระพล คงเอียด
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภัทรพงศ์ ฉิมปากแพรก
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ภัทรศยา ประทุมรัตน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ภานุเดช เชตุวรรณ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ภูวดล อึ้งทอง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ยศพล แสงแพร้ว
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง รุ่งตะวัน ตราสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง รุ่งทิวา แสงสุวรรณ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ลลิตา พรมทัต
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วงศกร มูสิเกิด
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง วรรณิศา นีระบาล
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วรวิทย์ ชนะชัย
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย วราเทพ ไม้อ่อน
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วฤทัย สมทอง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วายุ มุสิเกิด
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วาโย บัวจันทร์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วิลาสินี อัมวารี
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศตพร จันทรประสูติ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศรินยา จุลเลศ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศิริชล รัตนพันธ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แถวธรรม
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ศิลา คงสง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ศุภชัย วิลัยมาศ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ศุภฤทธิ์ ผอมจีน
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ บุญทวี
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สรวิชญ์ พาลุกา
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สิทธิพล กลับทับลัง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สิทธิพัฒน์ ตราสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุกัญญา จุตติกะ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุจิตรา ชนะชัย
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง สุชาดา มีเงิน
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สุธน บูลภิบาล
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง สุนิตา รอดรัตน์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุนิสา อานิตย์
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สุเมศ อาการส
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อดิศร รัตนสุวรรณ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย อดิศรณ์ เดชธนู
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อรรถชัย แซ่เล่า
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย เจษฎา เชตุวรรณ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง เมย์ศิณี ชัยรักษา
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.4
2558
3
  เด็กชาย เวชพิสิฐ พาลุกา
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง เสาวนีย์ รัจรัญ
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.6
2558
3
  เด็กชาย โชติพงศ์ สันซัง
  โรงเรียนวัดทุ่งแย้
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กรรณิการ์ เพ็ญบูรณ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กฤษฎา วีระวิทย์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กัญชพร บุญธรรม
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย จักรกฤษณ์ บรรจงช่วย
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย จักรีพงษ์ เขียวจันทร์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณรงค์เดช บุญธรรม
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพล มุขมณเฑียร
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ กลักดวงจิตร์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ดารุณี ชิณโรจน์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนพร ธุรกิจ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ธนภัทร ลาภวานิช
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนาธิป อินสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธวัชชัย โชครักษ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธีระพงศ์ ชินศรี
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง นภาภัทร สมพงษ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง นริศา คงนุกูล
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นริศา ศรีเกตุ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย นัทธวัฒน์ มุสิเกตุ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ปพน เตียเพชร
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ปราโมทย์ ถนนแก้ว
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ปานเลขา นาคราช
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ปิยะฉัตร ที่ทำนัก
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปิยะธิดา เชาวนะ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พชรพล ธุรกิจ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พรทิพย์ อิรทสระ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย พัชระ คงมี
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย ภูวดล ชนะสัตย์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง มัญชุกาญจน์ บุญจันทร์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง มาลิสา จุลวานิช
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง รัตน์ธิดา สมมิตร์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย รามินทร์ ทองคำ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย วิทยา วงศ์แข
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง วิภาวดี เภรีวิก
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย วิศวะ ศิริเอก
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สมยศ มาละวะ
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุณัฐชา โชติพันธ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง สุนิสา สมมิตร์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุภารัตน์ เพ็ญสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อดิศร จันทร์พร้อย
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อนรรถพล สงวนถ้อย
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อนันต์ นาคะนนท์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อนาวิน ราชนิกร
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กชาย อภิสิทธิ ชักแสง
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อรรถพล มูลี
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อริสรา สมมิตร์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อัษฎาวุฒิ เสนาทอง
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อานนท์ สุขพิทักษ์
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ บุญชัด
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง เบ็ญทราย ใจใหม่
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย เมธาพนธ์ เทพนิมิตร
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย เมธาสิทธิ์ เทพนิมิตร
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ไชยพัฒน์ พรรณรา
  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ ติจันทร
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง กันตนา เพชรคง
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จินทภัทร เกลี้ยงเกลา
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จิรภัทร สมพงศ์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง จุฑาธิบดิ์ ชนะชล
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ชนกร ญาณหาญ
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ณภัทร คชสาร
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธัญย์ชนก ผลหิรัญ
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธีรนันน์ จิตรบรรจง
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ช่วยบำรุง
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กชาย นันทวัฒน์ อินนุพัฒน์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย นิพนธ์ รัตนบุษย์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง บัณฑิตา สมบูรณ์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ปฐมพร กลึงพัฒน์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ปารวี ไชยณรงค์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ปาริฉัตร แซ่โค้ว
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่โค้ว
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง พรนภา ชนะชล
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย พีระวัฒน์ จันจาลักษณ์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง พุทธินันท์ สมบูรณ์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ภัทรวดี แซ่เลี้ยว
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ภูมิภัทร เนาวาสน์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย มารุต ตรุฑรอด
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สรัญญา วรรณารักษ์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สุทธินัย สำลี
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อดิเทพ อรุณจิตร
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.4
2559
1
  เด็กชาย อนิรุต ไชยมงคล
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เนตรนภา สมพงศ์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เอกวี พงศ์ศรีเกิด
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง โยษิตา ศรีวิบูลย์
  โรงเรียนชุมชนลานสกา
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง กิริยา กาญจนจรัส
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ชฎาทิพย์ เศษคง
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐภูมิ ศรีวิบูลย์
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ แก้วมณี
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธวัชชัย บุญโก๊ะ
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กชาย นราดล ลาภรผล
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ปริยากร หนูแป้น
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พิสิฏฐ์ เพชรชูศรี
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ฟ้าใส ศรีโถง
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ภัททิยา ศรีแฉล้ม
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ภาคภูมิ สุขคง
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง มริศา มะกรวัฒนะ
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วธัญญู แซ่ลิ่ม
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กชาย วรินทร ธิบดี
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วรเมธ ศิริวรรณ
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง วิมลรัตน์ สีคง
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วิวรรณ สุขคง
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ศราวุฒิ มูณีผล
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ศราวุธ วงศ์ผดาย
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ศัณย์กร เลขพล
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สราวุฒิ ทองไชย
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.6
2559
1
  เด็กชาย สิทธิพร วงศ์ผดาย
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง สุชานาถ ศรียุภักดิ์
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สุธรรม ธิบดี
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง สุนิษา เจริญเนาว์
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อธิชนม์ ชลมูณี
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อรนิชา บำเพิงพล
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง อริษา พรมแก้ว
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง เกตน์นิภา เฉลิมไทย
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เกศราภรณ์ ศรีเรือง
  โรงเรียนวัดเจดีย์
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ แสนกล
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ฉันชนก เกิดรอด
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ชาลินี บุญสาลี
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ธนภัทร อินทองปาน
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธัญกร สุวรรณลอยล่อง
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ธัญวรรณ ชูทิพย์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง นวนันท์ ช่วยพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กชาย นัฐพร นวลแก้ว
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กชาย นันทวัฒน์ ช่วยพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง บุญธิดา มณี
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ปนัสยา มาศเสม
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กชาย พรชัย ทับเคลียว
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พฤกษา ไพรสว่าง
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พัณณกร บุญยะหัด
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ แก้วประภาค
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง รัตนาวดี ศรีอินทร์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กชาย รุ่งโรจน์ ขุมบัวมาศ
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง วรัญญา ขุนสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กชาย วรากรณ์ ดวงอุไร
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กชาย วิศรุต สุวรรณคช
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ศุกร์วภา ช่วยเกิด
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุนิสา ลาภจิต
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สุรศักดิ์ ศรีนวลปาน
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อภิศิษย์ ชูวงศ์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อริศรา นกทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง อริสรา สงกรณ์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อลงกต ปัญจะโรจน์
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อาทิตยา ลาภจิต
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง เกศกนก สมมุ่ง
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เดชาวัตร พรหมเกิด
  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ เกลาแก้ว
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.3
2559
2
  เด็กหญิง ขวัญฤทัย กระวีพันธุ์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย จารุเดช ไชยทองงาม
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย จิรพงค์ อนุศิลป์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย จิรศักดิ์ ชูวงค์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กาละพันธุ์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.2
2559
2
  เด็กหญิง ณัฐกฤตา มาศเมฆ
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ณัฐภูมิ เจริญผล
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ พรหมรักษ์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ธนัชญา ขุนทิพย์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ธิดาทิพย์ คำสั่ง
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธีรภัทร กุศลสุข
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภูริวัฒน์ สิงห์โต
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง มนัสนันท์ สงวนชี
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย รพีพัฒน์ คชผล
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย รพีภัทร ชูวงศ์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย รัฐภูมิ จันสำเร็จ
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.2
2559
2
  เด็กชาย ราชันย์ อุตรกิจ
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วรรณสรณ์ คชผล
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง วารินทร์ คารทอง
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วุฒิชัย มาศเมฆ
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สมฤดี วัดศรี
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สุกัญญา เพชรจันทร์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สุมิตรา นนตานอก
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย อนุชิต ชูวงค์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง อริญา วิทยานุเคราะห์
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อัญชสา ปองแท้
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.3
2559
2
  เด็กชาย เกริกเกียรติ ศรีแจ่ม
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง เบญจมาศ อุตรกิจ
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เอกรัตน์ ทุมธารา
  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กนิกนันท์ ศักดิ์สมวาท
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กมลธิดา แจ่มใส
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ ดาวัลย์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.3
2559
3
  เด็กชาย กฤษณพัฒน์ เดสันเทียะ
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย กษิดิศ แซ่ตั้ง
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จันทกานต์ พันธรักษ์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ชลนิสา จันชิต
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ชากริช โสยะเกตุ
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ชานนท์ รักษ์นุกูล
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ณัชชา พริกบุญจันทร์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ณัฐชนน เลขา
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพล ภุมรัตน์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิมล
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ธรากร คมพจน์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย นันธกรณ์ ตรียะภาพ
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง นาตยา ถุงทอง
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กชาย บดินทร์ โลกถวิล
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พงศธร ศักดิ์สวัสดิ์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.3
2559
3
  เด็กชาย ภัคนันท์ แป้นเขียว
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วชิรพล คันธรักษ์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วรรชรกร ศิริธน
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ศุภฤกษ์ เลขมาศ
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สรวิศ กวมทรัพย์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กชาย สันสิทธิ์ พึ่งพัฒนา
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย อธินัย สีนะ
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อภินันท์ ธรรมขันธ์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง อัญชิษฐา คณะหนู
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง เกวลิน หะรินสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง เกวลี บุญญานุพงศ์
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง แพรพิไล อักษรทอง
  โรงเรียนวัดท่านคร
ป.6
2559
3
  เด็กชาย กษิดิ์เดช เกตุเกลี้ยง
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง กัญญาภัค ถาวระ
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.3
2559
3
  เด็กหญิง คณพรณ์ มุณีฉิม
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย จาตุรนต์ จันทร์ศิริ
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ชฎาพร จำรูญ
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ชัยอนันต์ เพชรรัตน์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ชาคริต ณ พัทลุง
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.3
2559
3
  เด็กชาย ญาณกวี ทองชัย
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐชนน เกตุสมบัติ
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ณัฐปิยะ จันทร์จิตจิงใจ
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ คล้าย ณ รังสี
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหมือนวดี
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ มาศสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ธันวา สิงห์สัตย์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง บุญญารัตน์ สายกี่เส้ง
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ปิติพงศ์ ภูมิพงศ์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พงศธร พรหมวิหาร
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พัชรพร ดวงรักษ์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ ศรีธรรมรัตน์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.6
2559
3
  เด็กชาย พิพัฒน์ คเชนทร์ภักดิ์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พีรพงศ์ โกมัย
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย มงคล สงกุมาร
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ยอดกนก ภูมิพงศ์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง วราพร สุดตระ
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วิทวัส เขียวบม
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.3
2559
3
  เด็กหญิง สุพรรณี ภักดีจิตร
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย อนุรักษ์ ตลึงสัตย์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.3
2559
3
  เด็กชาย อนุศักดิ์ อักษรกาญจน์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย อภิวัตร หอมทอง
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.3
2559
3
  เด็กหญิง เพชรพลอย ภูมิพงศ์
  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย กิตติ คงน่วม
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย คณิตศร สินภักดี
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง จันจิรา ทองรักจันทร์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ชัยชนะ เจริญวงศ์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา บัวเกศ
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ จิระ
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ทัศภูมิ พ่วนอุ๋ย
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธนากรณ์ แก้วแสวง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธนาวุฒิ แก้วแสวง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธิเบต งามขึม
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ธีรเดช แป้นดวง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ปนัดดา จีนด้วง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ปวริศ บัวทอง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พลอยชมพู ขุนเพชร
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ฟ้าประธาน คงทอง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ภัทรวดี จันทร์สมมิตร
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ บัวทอง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ภูมิพิพัฒน์ ทวีรัตน์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง มลฤดี กลับสติ
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย รพีภัทร เพชรสุทธ์
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วราภรณ์ เพ็ชรอักษร
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กชาย วัชรพล แก้วแสวง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ศุภกานต์ วงศ์สม
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง สิรินยา ห่อหุ้ม
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สุทัศน์ จันทร์ปราง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จันทร์สมมิตร
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อารียา บัวทอง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เจษฎา มีเผาะ
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง เสาวนีย์ หวามา
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย โกมล แก้วสินทบ
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.5
2559
4
  เด็กชาย โกมินทร์ พรมดวง
  โรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ)
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ ชุมนุมวรรณ์
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ขนิษฐา ดวงใหญ่
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย จิรายุ พูนพนัง
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ชณสรณน์ สุดตะระ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ดวงใจ คงแป้น
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ทิพปภา ทิพย์จักษุ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ธัญญาพร คำทอง
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ กลิ่นดี
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นราวิชญ์ ดีหนู
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นันทจักร ทองนวล
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นิติพัฒน์ ชนูดหอม
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พัชนิดา ภูมิศรี
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ คงผอม
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พุธิดา ทองอุปการ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย รัตนโชติ สิงห์ช่วย
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จ่าโอษฐ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วรรณกานต์ สมุห์สุข
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย วรัญญู บุษบา
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วราพรรณ์ ดวงทิพย์
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วิมลิน โพชัย
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วิศรุต โลบุญ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง สุพัตตรา สุขขะ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง สุภนิดา รอดสุข
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ ช่างแก้ว
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง อรวัลย์ บัวเรียง
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เกรียงศักดิ์ ปรางสุรางค์
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เขมวัฒน์ โยมแก้ว
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เจษฎากร เกลี้ยงเลา
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง เพ็ญนภา โทวรรณจะ
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ คงทอง
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง แพรวา ทองจันทร์
  โรงเรียนวัดสระเพลง
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง กุลธิดา สมบูรณ์
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จตุรงค์ รัตนพันธ์
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐนา ชาวจิตร
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธวัชชัย เพิงรัตน์
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีรเดช ยานพะโยม
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นฤเบศร์ ฟุ้งเฟื่อง
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นาตยา มาลาสัน
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นาธาร เหมนแก้ว
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นารียา หมัดซอและ
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปริศนา ละมัด
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปัณฑิตาเ พ็งจันทร์
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พฤฒิพงศ์ ยุทธิอาด
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภูฤทธิ์ มาลาสัน
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย มูฮำมัด เบ็ญเกษม
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย รพีภัทร วงศ์เบี้ยสัจจ์
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งรพี ทวีบุรุษ
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลออรัตน์ คงอินทร์
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วณิชชา อัฐฐิ
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรเวช ยานพะโยม
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วัชรินทร์ สมบูรณ์
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วีรภัทร พลสะอาด
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วีระศักดิ์ ทองสวาท
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศรราม เยี่ยมกร
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิตา ศรีรีภพ
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุดารัตน์ ทรัพย์บัว(ศักดา)
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุรศักดิ์ หวังเกษม
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อธิป มานประเสริฐ
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ ยานพะโยม
  บ้านคันธง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อัญญารัตน์ เพิงรัตน์
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เอกรัตน์ อนุพันธ์
  บ้านคันธง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กชพร รักศีล
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กรพินธุ์ ดำด้วง
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ก้องภพ สัตถาพร
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จักกฤษ แพรเขียว
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จีรปรียา ชัยบุญยืน
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฑิตฐิตา บุญช่วย
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณิชาภัทร สาระพันธ์
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ คู่ประดิษฐ์
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ เกื้อนุ้ย
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัญจิรา ทัศนา
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธันยาภรณ์ อินทนุรักษ์
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นันทนา มาศแสวง
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย บรรณสรณ์ สังข์ช่วยนา
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปานประดับ กาญจนสมบูรณ์
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์พิศา ขาวนวน
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภัทรพงษ ์นพโกวาท
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภานุพงค์ ทองสงค์
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มลิษา รัตนรัตน์
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รนิดา จันทร์จำปา
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรเดช คงดำ
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิริพงศ์ บุญช่วย
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สตรีรัตน์ สายคงทอง
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สหพัฒน์ ศิวายะวิโรจน์
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิริมา คงดำ
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย หัสดง ราชกิจจา
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อธิตยา ชุมเศียร
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ ช่วยขิต
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อรชุน พวงมณี
  บ้านบางหลวง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย โสภณ ช่วยขิต
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ไกรสิทธิ์ คะเนสม
  บ้านบางหลวง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กฤษณะ การะกันต์
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จิราภรณ์ บุญธรรม
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชยานุตม์ ลายปาน
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ชยาภา มามาก
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ชาญเดช ผลหิรัญ
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ชิษณุพงศ์ นวลขาว
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศรีกาญจน์
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ญาณิศา ผลประเสริฐ
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ญาตาวี พูนภิญโญ
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ดนุเดช จันทร์เพชร
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ผลกล่ำ
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ธนวุฒิ ผลกล่ำ
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธราเทพ ตลึงจิตต์
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ธีรพล พืชภูมิ
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ปริญญา บุญสุข
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปิยะธิดา เจริญสม
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พงศกร สงประเสริฐ
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พัสนันท์ สเล่ห์ราช
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง พิชญาวี จะกอ
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก กองผล
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ภักคินี เณรอินทร์
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรธิดา โกละกะ
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ยศกร สุวรรณคง
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วัชระ ยาจาติ
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ แตงอ่อน
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อดิชาติ จิตเจริญ
  บ้านร่อน
ป.6
2560
2
  เด็กชาย อดิเทพ จิตรบาน
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อนุวัฒน์ คชฤทธิ์
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อันธิกา วงศ์สวัสดิ์
  บ้านร่อน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เตชิน นวลขาว
  บ้านร่อน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กัญญาภัค ชูผล
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ขวัญชนก จิตแจ่ม
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จักรกฤต ทองคำ
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย จักรกฤษณ์ กายโรจน์
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย จีรภัทร มณี
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย จีรศักดิ์ ปล้องเจริญ
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชนิกานต์ จิ่งนาน
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ชิณณวรรธ ดำสุด
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ อ่อนเคร็ง
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณิชกานต์ ตรงต่อการ
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ดรันภพ บุญโญ
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชัยวิชิต
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธิบดี วรรณมณี
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง บุษกร เอ้งฉ้วน
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ปรเมศร์ สมจิตร์
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ปองการณ์ ผลรัตน์
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ปิ่นทอง จันทิปะ
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ปิยะกูล หมึกดำ
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ปุณนพัฒน์ วรรณมณี
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พงศธร จันทะ
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พฤกธิพร เจริญผล
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก สมัยสงค์
  ราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พีระพัทธ์ อนุรักษ์
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ยุพารัตน์ บัลนาลังก์
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง วรรณธิตา เจริญผล
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ศุภกร สิมอุตม์
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภกฤต เจริญผล
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภณัฐ ดวงฤทธิ์
  ราษฎร์บำรุง
ป.๕
2560
2
  เด็กชาย อนุสรณ์ สมจิตต์
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ วรรณสุข
  ราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อัมรินทร์ คลับคล้าย
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เกตน์สิรี สุขขำ
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เกวลินทร์ รินทอง
  ราษฎร์บำรุง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง กวิสรา ซกซื่อ
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย คุณากร จันทร์พรหม
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จรณินท์ รักชาติ
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ คงจันทร์ทอง
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัชวดี รัตนพาหุ
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐชา คงช่วย
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ คุระตอก
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณิชาพัชร์ ตรีแก้ว
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นภัสสร ละอองแก้ว
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นริณทิพย์ กรณ์ทอง
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นุชศรา ฉิมเรศ
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง บงกช แซ่หลี
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย บุริศร์ คงช่วย
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปทิตตา บุรีแก้ว
  วัดทางพูน
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง พัชรา ทองผอม
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พัทธดนย์ บรรจงช่วย
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ นาคแก้ว
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วริศรา มากสุข
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สิรินทรา ทองพลับ
  วัดทางพูน
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง สุวรีย์ แถบหอม
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุวิมล สุขชุม
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อดิเทพ อินทรัตน์
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อนพัช จรุงเดช
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนัญญา มัฏฐารักษ์
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อรพิน ขุนทอง
  วัดทางพูน
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง อริยา ชัยโม
  วัดทางพูน
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง อริสรา เหลี่ยมไตร
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อัมฤทธิ์ วิเชียร
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เกตุชดาพร ปานมี
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เปรมมิกา คำทอง
  วัดทางพูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ไอลดา แก้วอินทร์
  วัดทางพูน
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง กชนันท์ มีแก้ว
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ แซ่ภู่
  วัดสระไคร
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จิตติพัฒน์ สังข์แก้ว
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชญานนท์ แป้นคง
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทร์แป้น
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณิชากร สุขท่าพระยา
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณิชารีย์ ทรัพย์บัว
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ทิพย์ชนก ปานพรม
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร ทรัพย์บัว
  วัดสระไคร
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนิพล สุขเกื้อ
  วัดสระไคร
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ธีราพร นามสุข
  วัดสระไคร
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง ปทุมวัน อุ่ยหมุน
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปรวิทย์ ห้องแซง
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปริฉัตร ปัดชา
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปาลิตา ปานกำเหนิด
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พงศกร บุญยัง
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ภิญญาลักษณ์ นุ่นตา
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง มัณฑิตา ไชยคชบาล
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วรรณศิลป์ ปานกำเหนิด
  วัดสระไคร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วริศรา ขนานชี
  วัดสระไคร
ป.๖
2560
3
  เด็กหญิง วิภารัตน์ ด้วงมี
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศิรดา แก่นแก้ว
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศิริพันธ์ ชูโสด
  วัดสระไคร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศุภิสรา ดำแก้ว
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สัณเพชร อ่อนนวล
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อรรถพล แซ่ล้อ
  วัดสระไคร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อังคณา ช่วยสม
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อังคาร แซ่ลิ้ม
  วัดสระไคร
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อารีรัตน์ จันทร์สุข
  วัดสระไคร
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กฤษกร จุลสำอางค์
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กฤษณา ศรีทองใส
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กัลยาณี อุตฤทธิ์
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรวัฒน์ ธรรมจุล
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรวัฒน์ มาศเมฆ
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรเดช อุ้ยสั้ว
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐพล เกตุบุญนาค
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธนาพร สมวงค์
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธีระพงค์ สมโชค
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นัฎฐธิดา บุญสุภาพ
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย บุญฤทธิ์ บุญเรือง
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปารตี รัตโน
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปิยพร จิตคำนึง
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พรชนก ภู่ทะวงค์
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พรมมินต์ กาลคลอด
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พวิดา ทำจุน
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พิรพัฒน์ อุ้ยสั้ว
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วาศินี จินดาโชติ
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วิทยากร ทวีปะ
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วิษณุ แสงมณี
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ แซ่ภู่
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สหรัฐ สังวระ
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สิทธิชัย เกิดสมกาล
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุดารัตน์ พงษ์วิทูล
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุริยะ เด็จดวง
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อัครพล วรินทรเวช
  บ้านห้วยยูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เกวรินทร์ สุวรรณรัตน์
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เกศินี ปัญจพล
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เบญจวรรณ จงอักษร
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ไตรภพ ใจสว่าง
  บ้านห้วยยูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กมลวรรณ ริกขาไชย
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กรรณิการ์ ขันเพชร
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จักรินทร์ วระกาญจน์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จันจิรา แปลงศัพท์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จันทรา ดอกดวง
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จินาพงศ์ วระกาญจน์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จิรวัฒน์ งานประสิทธิ์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิรัชญา หวานตะเล็บ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชัยณรงค์ บุษผามาเต
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา อินทรเมศ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนพล จังกระหวัด
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พชนะโชติ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ เบ็ญจกล
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ วอวงศ์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นราดล ลาภรผล
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นันทวุฒิ ชัยชนะ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นันทิตา ลายสาย
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภากร อมรชาติ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทองเฝือ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ศรีวิโสต
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรรวิษา ทำจูน
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรัญญา สุขจันทร์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรารักษ์ ญาติพัฒน์
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรารัตน์ จันทร์เอียด
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วิชุดา รอดคง
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศวรรยา บุญธรรม
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศศิลดา มาศเมฆ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศุภกร ทำจุน
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สราวุฒิ ที่ทำนัก
  วัดแพร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุชาวดี พุ่มเจริญ
  วัดแพร่
ป.5
2560
4