รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาช่อง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง จันจิฬา ทองฤทธิ์
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ นวลนาค
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ตะวัน เกื้อเดช
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ทิฆัมพร นวลแก้ว
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ธนาวุธ นวลนาค
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ พูลสวัสดิ์
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ปรมาภรณ์ เดชพิชัย
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ปลายฟ้า เก้าเอี้ยน
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย พงศกร เดชพิชัย
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย พงศธร เดชพิชัย
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง พสุดา อินนิล
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ภานุวิชญ์ สีสุด
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ภูธเนศ คงวัน
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กชาย วรเมธ รังสี
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ศิระประภา กุลตัน
  บ้านหนองเจ็ดบาท
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง กชมน พากเพียร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง กรกนก คงแสง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย กรวิชญ์ สิทธิชัย
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย กฤตเมธ ชุษณะพันธุ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย กฤษณทานันธ์ ศรีดำ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย กิตติพิชญ์ บุญขัน
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง จารุภา นิลวงษ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย ชนนันท์ วงษ์สวัสดิ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ชนิตา บุญสาลี
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ญาณิศา มิ่งเมือง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณัชยา ชูจักร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เพ็งเกตุ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐชยา ชูปลอด
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา นวลแก้ว
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐพร โปซิว
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณิชกานต์ ควนวิไล
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณิชกานต์ กรรมโชติ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ณิศศา ชัยเพชร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ตรีทิพย์ เกตดำ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย ทเมศรัช ผลถาวรกุลชัย
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย ธนาวุฒิ มงคุณ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จันทร์เอียด
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จงรักวิทย์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ธันย์ชนก สุขคุ้ม
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง นริศศรา นุชิตภาพ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย นิธิ นิลละออ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง นิธิวดี อินสว่าง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง บัณฑิตา หนูสนิท
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง บัวทิพย์ ทับเที่ยง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง พรรณวิภา กล้างาม
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง พรศิลป์ ดำทอง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย พิชญุตม์ ขำแก้ว
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ภัทรวดี ไกรเทพ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ดำทอง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง ภานุพงศ์ สงศรีอิน
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง วริศรา ช่วยพันธ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง วริษฐา ช่วยพันธ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย ศิรัสพล วิริยะศักดิ์สกุล
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง สิริทิพย์ ปานสิทธิ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง สุชาวดี เมืองคำ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง อธิชา โกสัยยา
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง อนัชชา แก้วคีรี
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย เจตนิพิฐ เมธาสิทธิ์วรกุล
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง เจนจิรา แซ่ตั่น
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กหญิง เนตรนภา ศรีทรสุทธิ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
1
  เด็กชาย คณิศร จิตเกษมพร
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป. 4
2558
2
  เด็กหญิง ชลีวรรณ จิตร์บุญ
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ฐิติมา ขันแก้ว
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐธัญ แก้วพิทักษ์
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ธวัชชัย รอดสุด
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป. 4
2558
2
  เด็กชาย นันทพงศ์ เกาะกลาง
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปวีณ์สุดา ดอกรักษ์
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป. 4
2558
2
  เด็กชาย พิชัย สมแสง
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ภูธเนศ สุดรักษ์
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง วรินดา นะวะกะ
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ศาวิตา จันทร์ฝาก
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุจิตา จิตร์บุญ
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป. 4
2558
2
  เด็กหญิง เกตุสณี เสนีย์
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เพ็ญนภา คำนนท์
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เมธาพร ไกรเทพ
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง โสรยา แก้วพิทักษ์
  บ้านทุ่งเกาะญวน
ป.6
2558
2
  เด็กชาย กมล พิพัฒน์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง กมลชนก คงแสง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย กรวิชญ์ พัดลม
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง กรวิวรรณ์ คงแย้ม
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง กฤติยา ชัยวิเศษ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย กิตติพัฒน์ พลวัฒน์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย กิตติภัทท์ ชัยรัตน์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ อิ่มจิตร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย จารุพัฒน์ จันเกตุ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง จิดาภา ด้วงนุ้ย
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ชลธิชา ทองขำดี
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ญาณิศา หนูนาค
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ณกัญญา รักซ้อน
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐนนท์ นนทบุษร์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวัตร นาคะจินดา
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ณิชารีย์ ศรีพล
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย ตรัยคุณ จริงจิตร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ธนาพร ขันตี
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง นัทธมน บุญเดช
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง นันท์นภัส บุญเดช
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง นาราภัทร หนูฉ้ง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ปวริศร์ สีแก้ว
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย ปวเรศ แสงรัตน์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ปะการัง ทับเที่ยง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ปาริชาต ชูวงศ์ทวิพงศ์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง พนิตนันท์ ฉิมเพชร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย พฤติพงศ์ คุ้มรอด
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย พิพัฒน์ เพชรเรือนทอง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ ชูหลิน
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย ยศภัทร ตันติเอกรัตน์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย รัชชานนท์ คงบำรุง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง รัตนาวดี รุ่งเรือง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย วิชญ์พล ชัยศิริ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ศจิษฐา สองเมือง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ศศิธร แซ่จอง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง ศุภฤกษ์ มะนะโส
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง สลิษา ชัยเพชร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง สุทธิดา ไพรตุก
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย อัษฎาวุธ ด้วงทอง
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง เกวลิน จิราโชติเดชากูร
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง เขมจิรา โคกเขา
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย เฉลิมรัฐ หลีอรัญ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง เนติมา คัมภีร์ทรัพย์
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง เบญญาภา อิตประดิฐ
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กหญิง เรียงร้อย ราชบุรี
  อนุบาลตรัง
ป. 5
2558
2
  เด็กชาย จักรพันธ์ หลังหลัง
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย จักรรินทร์ ทุ้ยอ้น
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ชลิตา เรทมิฬ
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ชุติมณฑน์ หล้าเก็ม
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ญาณพัฒน์ โพธิ์ทอง
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ณัชชารีย์ เสียมไหม
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฏฐ์ธกาล เพ็ชรอินทร์
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ตติยา ชัยเสนี
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ธนกฤต เสียมไหม
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนาธิป สารบรรณ์
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ธีรนัย สุโสะ
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธีรพงษ์ แซ่ท่าม
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธีรภัทร สาราบรรณ์
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธีรภัทร หลีปาหยัง
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นพมาศ นิคะ
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นัฐธิรา นิ่มดวง
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย นิธิวัฒน์ ชุมคง
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง นูรุ่ลฮุดา หมาดมานัง
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ปติณญา บุญเฟื่อง
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปริยากร เสลา
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ปิยะนาถ ไข่ช่วย
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พงศกร พลพัง
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กชาย พงศกร จันทนจังหวัด
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พนธกร ฤทธิรักษ์
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กชาย พัฒพงษ์ มานะกล้า
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย พุฒิพงศ์ ทองแป้น
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย ฟิฏรี หูเขียว
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญเฟื่อง
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ภูมินทร์ น้อยหนู
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ลักษมี เอียดตรง
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วิชญ์ภาส สกุลไทย
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ เสียมใหม
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กชาย สมนึก ชอมขุนทด
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง สุธาดา สุโสะ
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุธิดา สุโสะ
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กชาย อนิรุตย์ ช้างขาว
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย อนุวัฒน์ ขาวดี
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง อัสรีนา ฉิมเรือง
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย อานัส เดชอรัญ
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ฮัยดัช ชายทุ่ย
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง เกวลิน ขาวดี
  บ้านสามแยก
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง เนตรนภา สุโสะ
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ ชาภักดี
  บ้านสามแยก
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง เปรมมิกา เต้งเฉี้ยง
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กหญิง เพชรรัตน์ รนที
  บ้านสามแยก
ป. 5
2558
3
  เด็กหญิง เสาวรส เจริญลาภ
  บ้านสามแยก
ป.5
2558
3
  เด็กชาย คณิศร ก้งจี้
  บ้านหนองยวน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง จิรภิญญา ไกรทอง
  บ้านหนองยวน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย จิรายุ เอียดจุ้ย
  บ้านหนองยวน
ป. 5
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐนิษา ปราบโรค
  บ้านหนองยวน
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพล สีแก้ว
  บ้านหนองยวน
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย ธีรโชติ แก่นเมือง
  บ้านหนองยวน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย นราวุธ สีเกื้อ
  บ้านหนองยวน
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย ปรเมศวร์ ช่วยเกตุ
  บ้านหนองยวน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภัทราวุธ รุ่งเรือง
  บ้านหนองยวน
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ปราบโรค
  บ้านหนองยวน
ป. 5
2558
3
  เด็กหญิง อชิรญาณ์ สังยวน
  บ้านหนองยวน
ป. 5
2558
3
  เด็กชาย อดิเทพ เอ้งเส้ง
  บ้านหนองยวน
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กนกอร จ่าวิสูตร
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กชาย กอบกานต์ บุญโยดม
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง กานต์ธิดา หมุนมิตร
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กชาย จิรวัฒน์ สุขกล่ำ
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชัยชนะ แก้วพิทักษ์
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ชินวัตร เส็นฤทธิ์
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ติวานล ทองนะ
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นฤเบศ ตุ้งติก
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นันทวัฒน์ มีสุข
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ หนูช่วย
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ปัญญากร รอดแก้ว
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พนิดา สุดคุ้ม
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พิมพกานต์ ตุดนุ้ย
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ภูธเนศ ณ สงคราม
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง วรรณนิษา ทองขวิด
  บ้านโพรงจระเข้
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วราภรณ์ ชูเกลี้ยง
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วิมพ์วิภา คงขำ
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กชาย สมรักษ์ ทองขวิด
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กชาย สรายุทธ ช่วยนาค
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุภารัตน์ สุดแกล้ว
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง อนันตญา ตุดนุ้ย
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อนิจจญา ทองรอด
  บ้านโพรงจระเข้
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง เกษมณี มณีโรจน์
  บ้านโพรงจระเข้
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กณิกนันต์ ชัยสงคราม
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กฤษกร ฤทธิพงษ์
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญรอด
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย จักรพงศ์ ทองรอด
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย จักรี ลั่นสิน
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จันทิมา ไชยเชียงพิน
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชนาพัฒน์ ชัยแก้ว
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชัญญานุช ชูยัง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนากร สมสู่
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธลพล พลเดชา
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธวัชชัย รักขพันธ์
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธีรเดช แก้วพิทักษ์
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นรวรา เล็กท่าเรียน
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นิชนันท์ ประยงค์หอม
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พงศ์ธวัช สุขราษฎร์
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พัชระ รำนา
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง มณินทร ทองระหมาน
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รสสุคนธ์ ทองศรี
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รุ่งติกานต์ จิตนุ้ยแดง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วรวิช ปานมีทอง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วาสินี นิยมคง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วิทธวัทธ์ หนูเส้ง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศศิวิมล สุวรรณรัตน์
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สรายุทธ สามแก้ว
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุฑาทิพย์ ชัยกิจตั้งสกุล
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุพัตรา ชัยทอง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เกสรา คงอุบล
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เกียรติชัย ชัยทอง
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เฉลิมทิพย์ พากเพียร
  วัดมงคลสถาน
ป.5
2558
4
  เด็กหญ กีรัตยา จันโหนง
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา ณัฐนันท์ นพวงศ์
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา ณัฐพร พ่วงบุตร
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา ธนากรณ์ ชาตรีกุล
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กหญ นภัสสร ไทรงาม
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา นวกร วรรณา
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา ปฏิพล นพภา
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กหญ ปรารถนา เพชรจันทร์
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กหญ มนพร ขูทก
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา สิงหา คุ้นมาก
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา สุธิน้นท์ รักเกื้อ
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กหญ สุพิชชา อัคคีชวา
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา อภินันท์ ศักดิ์รัตน์
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กหญ เบญจวรรณ นุ่นปาน
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กหญ โสภิตา โปหลง
  โรงเรียนบ้านควนปริง
2559
1
  เด็กชา คมกฤษณ์ คงดำ
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กชา จักรพงษ์ ผอมปิด
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ จุฑามาศ หาญแกล้ว
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กชา ชลชาติ จุลทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ ชลดา อินทภักดิ์
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ ณัฐธิดา เกิดแก้ว
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กชา ธนวุฒิ รัมนา
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ นิวาริณ ศรีเกตุ
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ พิมพ์ชนก รอดไกร
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ พุทธพร สุทธินนท์
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กชา ศุภโชค รักทองจันทร์
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ อภิชญา คงแก้ว
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ อรณิชา สังฆรักษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ เอวิตรา สงเดช
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กหญ แพรวนภา โภชสาลี
  โรงเรียนบ้านห้วยลึก
2559
1
  เด็กชา กมลภพ เพชรรัตน์
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา กิตติภพ รอดศรี
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา คลังบดินทร์ ซำฮกตั้น
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา จักรพันธ์ ปากอ่อน
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา ทัศน์พล มลยงค์
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา นิพพิชฌน์ มาเง้า
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา ปฏิภัทธ์ ปราบเสร็จ
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา รัฐภูมิ คนขยัน
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา วิศววิท จันท์สุวรรณ
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา วีระภาพ ใจบุญ
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา สิปปนันท์ ยิ่งขจร
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา สุธาวุฒิ ณ พัทลุง
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา อัฒพล เม่งเอียด
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา อุดมพร วันแรก
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กชา เชรษฐวิชญ์ รักษารัก
  โรงเรียนวัดหนองสมาน
2559
1
  เด็กหญ กัญญาณัฐ รองเมือง
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ ฉวีวรรณ ธรรมราช
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ ปลายขวัญ เป้าทอง
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ พัชรภา สังข์พราหมณ์
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กชา ภูริณัฐ มะนะโส
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ มนัสขวัญ แก้วช่วง
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ วันดี อินทกาล
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ สุชาวดี พรหมแสง
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ สโรชา เมฆฉาย
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ หทัยทิพย์ โดยประสงค์
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ อนรรฆสุดา แซ่พู่
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กชา อภิวิชญ์ ชูแสง
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กหญ เกศรา สัตถาภรณ์
  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
2559
1
  เด็กชา จิณณวัฒน์ ไชยแก้ว
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา ธนกร ชูทั่ง
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา นภดล ยายมาก
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา พงศพัทธ์ รักเดชะ
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา รัชตะ โพชสาลี
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา รัตน์บดินทร์ ทองเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา ศรัณยู ด้วงหมุน
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา ศุพรชัย สังข์ทอง
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา สิทธิชัย ชัยเพชร
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา อรรถพล พลสังข์
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กหญ อรวรรณ บุญสิทธ์
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กหญ อริษา คงเมือง
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กหญ เกวลิน รัตนสุคนธ์
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กหญ เมธาณัฐ ขาวช่วย
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กชา เอกอนันต์ จิตต์บุญ
  โรงเรียนบ้านทอนพลา
2559
2
  เด็กหญ กมลชนก เพ็งเทพ
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ กัลย์สุดา จาวิสูตร
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา คฑาเทพ รอดยัง
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา คิรินทร ปะทะโม
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ ชฎาวีธ์ ไทยดำ
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ ซอบิยะห์ สุวรรณสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ ผกามาศ ควนวิไล
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา พีรภทร ศรีจันทร์
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ ภารดี ภิญโญทรัพย์
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ วราภรณ์ แก้ววิจิตร
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กหญ ศศิกานต์ มานะทวี
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา อภิสิทธิ์ รักษาณี
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา อภิสิทธิ์ จันนก
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา อินทนนท์ สงนวล
  โรงเรียนบ้านเขาติง
2559
2
  เด็กชา ดุษฎี คงสิน
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา ธนกฤต โภชสาลี
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา ธนวัตน์ เพ็ชรสุด
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา บันลือ นาเลื่อน
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา ปวเรศ ขุนปาน
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา พงศภัค แสงดำ
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา พิชชากร นาทุ่งนุ้ย
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา ภมรศิลป์ เลื่อนแก้ว
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา ยสินทร บุญขวัญ
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา วรพล รักยิ่ง
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา วีรภัทร ทองโอ
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา วุฒิชัย จิตรบุญ
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา ศรัณย์กร คงดำ
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา สิรภพ ศรียาภัย
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา สิริวัต ดำจันทร์
  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา
2559
2
  เด็กชา กฤษฎา เอียดชะตา
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กชา กิตติศักดิ์ ไกรเทพ
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ ชนัญธิดา ห้าสังข์
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ ชุติมา มีสิน
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ ฐิตาภา มีจันทร์
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กชา ทรงกลด หนูฉ้ง
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ ธติกานต์ ชูยัง
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ ธิดารัศมี เจ๊ะหนู
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ พิชญ์สินี เอียดกุล
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ สรนันท์ ชูยัง
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กชา สันติชัย นางหลาด
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กชา สุขเกษม ชัยแก้ว
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ สุทธิรัตน์ ช่วยสงค์
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กชา สุวัจน์ นะแก้ว
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กชา อัตพล รอดพล
  โรงเรียนวัดนางประหลาด
2559
2
  เด็กหญ กัญญาณัฐ พลแสง
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ จิรนันท์ หมุนเวียน
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ ฉัตรสุดา หมุนเวียน
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กชา ชิษณุพงศ์ เรืองโรจน์
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กชา ธีรภัทร วงศ์ชู
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กชา ธีรภัทร อุ้ยสุย
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ ปภานัน หนูผัน
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ ปภานีย์ หนูผัน
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ ปัณฑิตา เกลี้ยงเกลา
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ พนิดา เอียดชะตา
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กชา วรุตม์ สวนแก้ว
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กชา ศตวรรษ ตุลยสุบ
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ สรณ์สิริ ตะหม้ง
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กชา อภิรักษ์ หอขุนทด
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ อารีรัตน์ รมย์ทอง
  โรงเรียนบ้านควนยาง
2559
3
  เด็กหญ กฤตติกา เกิดแก้ว
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ จันทกานต์ เพชรสุด
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ ชลดา เพ็ชรพริ้ง
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ ชัชฎาภรณ์ จำนง
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กชา ชาคริต เอ็มอยู่เด็น
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ ณัฐธิดา กังแฮ
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ รัตติกาล จันเอี้ยง
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ วณิสตา แสงกุล
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กชา วีรภัทร เพ็ชรพริ้ง
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ สายธาร ควนวิลัย
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ สุดารัตน์ อาเส็ม
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กชา อนันตสิน สัณห์พานิชกิจ
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ อมิตดา สำนักพงษ์
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กหญ อริศรา สำนักพงษ์
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กชา อาคม หวันเศษ
  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ
2559
3
  เด็กชา กรินทร์ ชัยศิริ
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา จิรภัทร์ รองเดช
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กหญ ชาลิสา ใจตรง
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา ธีรภาพ เวียนวัตร
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา นนทิวรรฐน์ เทพแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กหญ นรีรัตน์ สัญจิตร
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา นิธิวัฒน์ รัตนะ
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กหญ วรนุช เพ็งเทพ
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กหญ วิลาวัณย์ ขันดำ
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา วีริศ จันทร์ทวงพันธ์
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา สิทธินนท์ สุขสันต์
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กหญ สุนิตา ขุมนาค
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา อภิลักษณ์ ใจตรง
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา เกียรติยศ เกาะกลาง
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กหญ แสงจันทร์ แคสนั่น
  โรงเรียนบ้านวังศิลา
2559
3
  เด็กชา กฤติพงศ์ ชุมเชื้อ
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ จารุวรรณ ดิษฐรักษ์
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ จิดาภา เหมือนแก้ว
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ทองแก้ว
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ ณิชาภัทร เพ็งรัสมี
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กชา ทัศน์พล คงรักษ์
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กชา นัฐชนนท์ จันเกื้อ
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กชา นิธิกร โออินทร์
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ ปัติมา สำลี
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ ลลิตภัทร พลประสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ ศรีไพร ทิพย์กองลาศ
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ สิตานัน แสงทอง
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กชา อนันตเดช ศรีสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ อังค์วรา แก้วเพ็ง
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ อาภัสรา จิตรบุญ
  โรงเรียนบ้านไทรงาม
2559
3
  เด็กหญ ฐิดาภรณ์ ทองคำแทน
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา ณัฐวุฒิ สุวรรณมณี
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ ธนิดา สงมา
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ นุศรารัตน์ เสนี
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ บุปผา ร่วมพล
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ ภารวี ศรีสุข
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา วรพล บุญธรรม
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ สวรรยา จันทักษ์
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ สายลิตา หมุนแทน
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา สิทธิพร หยูทอง
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา สิรสิทธิ์ จันทร์แก้ว
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ สุกฤตา มณีมัย
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา สุวรรณฉัตร ตุลยะสุข
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กหญ หฤทัย ชูยัง
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา อภิชาต เรืองจัน
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา อัครพนธ์ ศึกษา
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา เจษฎา หนูเลี่ยง
  โรงเรียนต้นบากราษฎ์บำรุง
2559
4
  เด็กชา คีตศิลป์ ขุนทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา ชาญวิทย์ ศรีเกตุ
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ ณัฐธิกานต์ นิลสะอาด
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ ธีรนาฎ นิคะ
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ พัทธนันท์ ปานประดิษฐ์ศรี
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา ภูวเดช สายัณ
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ ระวิวรรณ นาทุ่งนุ้ย
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา วรจักร ภักดี
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา วัชรพงศ์ รัตนะ
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ ศิรารัตน์ ถึงเจริญ
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ ศุภัสรา มาลารัตน์
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา อดิเทพ เนียมขาว
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ อารียา เศรษฐสุข
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา เนติวุฒิ รัตนะ
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กหญ เพชรดา สิงห์อินทร์
  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง
2559
4
  เด็กชา จงรักษ์ ยอดศรี
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา จีรวัฒน์ เยินท้อ
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา นฤชา นวนจันทร์
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ นัฐฐาวีรนุช เทพแก้ว
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา นัทธวัช ด้วงแก้ว
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ พรสุดา รักษารักษ์
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ รสริน นิลพัน
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา วรวิทย์ เกิดไกร
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา ศศินทร์ เสมา
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา ศุภกฤต ทองเรือง
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ สิริขวัญ รงค์รัตน์
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ สุชานาฎ บุญทอง
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ อจิรวดี ปิ่นกุมภีร์
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา อมรเทพ สุวรรณเวลา
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กชา อานุวัฒน์ เก้าเอี้ยน
  โรงเรียนบ้านท่าบันได
2559
4
  เด็กหญ กนกวรรณ ก้งจี้
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา คฑาวุธ ขันสังข์
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา ณฐกร ฤทธิสาคร
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญ ดวงฤทัย คงแก้ว
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา ธีรเดช เหมนแก้ว
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา บารมี เอียดจุ้ย
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา ปภัศร์ชกรณ์ นาเกลือ
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญ ปาลิดา ฤทธิมา
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา พนธกร เลิกลำ
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญ พัชรี ชูสิงห์
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญ พิรญาณ์ แก้วพรม
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา พุฒิเมธ ดำรัต
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา วรากร นาศรี
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา วิษณุวัตก์ แส้ตัน
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา สุพศิน ราชสงค์
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา สุพัฒน์ เอียดชะตา
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญ อทิตยา ชูบุญส่ง
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กชา อนุเชษฐ์ แก้วกำเหนิด
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญ เกวลิน ยิ้มสง
  โรงเรียนไทรงาม
2559
4
  เด็กหญิง คนัสนันท์ ยิ่งยืน
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.3
2560
1
  เด็กหญิง ตติยา แซ่เขา
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.3
2560
1
  เด็กหญิง ตีรณา แซ่เขา
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธัญชนก ฤทธิเดช
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ชูแก้ว
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นครินทร์ อินทะมาระ
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นภสินธุ์ ครองยศ
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปริญญา โตมอญ
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วชิรญาณ์ แซ่โค้ว
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิวกร ตั้งสถิตพร
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฉลองรัฐ หมาดหลู
  บ้านนาทะเล
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ชนนรินทร์ ทุ้ยอ้น
  บ้านนาทะเล
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติพร จังพานิช
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นฤเบศ เศษคง
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นัฐพงศ์ หลงกลาง
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พิชามญช์ภรณ์ ขาวดี
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภานุสรณ์ หลงกลาง
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศิริชัย เฟื่องฟุ้ง
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุรัชนา แจ่มใส
  บ้านนาทะเล
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อภิชญา หยังดี
  บ้านนาทะเล
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ คงแก้ว
  บ้านบางยาง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ข้าวทิพย์ ณ สุวรรณ
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิริยา สมมี
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พลชัย
  บ้านบางยาง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ชินฤทธิ์ อ่อนสนิท
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ญาณิศา คงเมือง
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนธรณ์ วงศ์วิวัฒน์
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นนท์ธวัช ทวนดำ
  บ้านบางยาง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พงศภัค สนกัณหา
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มุกรวี ทองแก้ว
  บ้านบางยาง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ยุวรัตนาวดี เพชรอินทร์
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฤทัยวรรณ พรหมศักดิ์
  บ้านบางยาง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิรภัสสร วงศ์ชู
  บ้านบางยาง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อวิรุทธิ์ แก้วยัง
  บ้านบางยาง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ หนูนวล
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัลยาณี เพชรย้อย
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิณพัต รอดคืน
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนกฤต จันสุข
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธันยธรณ์ ร่วมพล
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นพรัตน์ เพชรย้อย
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พชรพรรณ บุตรวงค์
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พรรษวุฒิ นางสวย
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์นิภา นุ้ยผุด
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภิญญดา สิทธิชัย
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศศินา ขุนปาน
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิวะกรณ์ ชัยชู
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศุภิสรา ชูเรือง
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อธิพัฒน์ ขวัญเพชร
  บ้านเกาะปุด
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อนุวัฒน์ ณะรัตโช
  บ้านเกาะปุด
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตติชนติ อ่อนช่วย
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัชชา ไชยแก้ว
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฎฐิกา แก่นจันทร์
  บ้านไร่พรุ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐญาดา ชัยบุตร
  บ้านไร่พรุ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐภัทร หนูช่วย
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นนธวัช นุ่นปาน
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วสิตา ศรีดี
  บ้านไร่พรุ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศศินิภา ช่วยเมือง
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ช่วยเมือง
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุทัตตา ซื้อจ้าง
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อมรเทพ คงหมุน
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อรวรา อับดุลหละ
  บ้านไร่พรุ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อรุณทิพย์ พร้าวแก้ว
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อโรชา อับดุลหละ
  บ้านไร่พรุ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เตวิช สีสึข
  บ้านไร่พรุ
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จรณินท์ สโมสร
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ชนาธิป สุวรรณ
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยุนุ้ย
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรเดช โสะหาบ
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นครินทร์ เดชศรี
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นรากร ชัยมล
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ปาริชาติ วุฒิศักดิ์
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มาตาฮารีย์ เอ็มบุตร
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วิชชพล ดำริง
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย องค์อาจ อินนุพัฒน์
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อัศนัย คงชาติ
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อัสมา เตะหนอน
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อามิตดา หลีแคล้ว
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฮาดิษ เหมสลาหมาด
  บ้านนานิน
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เรวดี ปานแดง
  บ้านนานิน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลรัตน์ อภัยพงค์
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ อภัยพงค์
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤตภาส หัตสาคร
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จารุกัญญ์ ชูประสิทธิ์
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดาราวดี หอยบาง
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ฉัตรชาติ
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัชรพร เพชรสุทธิ์
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภานุพงศ์ พุ่มไทร
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรรธนพร มั่นคง
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วิชญาพร ทองนวล
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วีรพล นุชคง
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วีรภัทร เอียดจุ้ย
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุดฤทัย สุขคุ้ม
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ พุทธรักษ์
  วัดควนสีนวล
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กนกพร ชูยัง
  วัดโพธาราม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลทิพย์ เหมือนชัย
  วัดโพธาราม
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง กมลพรรณ สมาธิ
  วัดโพธาราม
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กัญตวิชญ์ ยกซื่อ
  วัดโพธาราม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ขนิษฐา แซ่เอี๊ยบ
  วัดโพธาราม
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จักรภานุ ศรีสุข
  วัดโพธาราม
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธันทิวา ยกเซ่ง
  วัดโพธาราม
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ประเสริฐ แสงแก้ว
  วัดโพธาราม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปิยาพัชร อ่อนคง
  วัดโพธาราม
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ภัคนันท์ นาคอ่อน
  วัดโพธาราม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มารียะห์ ชูพูล
  วัดโพธาราม
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ ไฝขาว
  วัดโพธาราม
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ นิยมพร้อม
  วัดโพธาราม
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อมรพรรณ จันทร์แก้ว
  วัดโพธาราม
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง เนตรนภา ชูช่วย
  วัดโพธาราม
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ญาณิศา เพชรรัตน์
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร บุญเรือน
  บ้านคลองเต็ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปทิตตา ประเสริฐสังข์
  บ้านคลองเต็ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปนัดดา ไพริน
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ปัทมา รงค์ดำ
  บ้านคลองเต็ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปิยะธิดา พวงเพชร
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ปิยะนันท์ ดีเลียบ
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง มลฤดี พรหมเพชร
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วรลักษณ์ ไพริน
  บ้านคลองเต็ง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วรวัส แก้วอินทร์
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สายฝน รงค์ดำ
  บ้านคลองเต็ง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อสมาภรณ์ ทองศรีนุ่น
  บ้านคลองเต็ง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย คณาธิป ทองรักษ์
  บ้านหินคอกควาย
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ธารากร อนันต์
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นันทิชา ช่วยเกลี้ยง
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปวริสา มลยง
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรรณทองทา เทียนเด้ง
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รังสิมา อินทรรัตน์
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สรรพสิทธิ์ รงค์รัตน์
  บ้านหินคอกควาย
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สุรชัย ควนใต้
  บ้านหินคอกควาย
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อดุลย์ รองเดช
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อนันทชิต พลหลา
  บ้านหินคอกควาย
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อนุเดช พูลเพ็ชร์
  บ้านหินคอกควาย
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง เจนจิรา กุลตัน
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เดชนะ หยงสตาร์
  บ้านหินคอกควาย
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จักรี เกิดทรัพย์
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิราณี จันทร์เพ็ชร
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ หนูผัน
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชุติมา คงแก้ว
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.3
2560
3
  เด็กชาย พีรภัทร สังกาญจน์
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภูกิจ เมืองแคล้ว
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วรรณษา ถานโอภาส
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิรินทิพย์ สุขเกลื่อม
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชาวดี จักรัส
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุวนันท์ คงชิด
  มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กนิษฐา เพรชราน
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กฤษฎา ชูแสง
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กวิสรา จอนกะวี
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย คมกฤช มากนวล
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชุติกาญน์ สังข์แก้ว
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รุ่งนภา จันมัด
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ บรรจงคชาธาร
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนัตตา เกตุพงษ์พันธ์
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อภิรักษ์ เวชรัตน์
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อลิสา คงผล
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เมธัส บ่ายเส็ง
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง แพรวดี แดงหย้ง
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง โสรัจจา สังข์แก้ว
  วัดควนวิเศษ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จันทราทิพย์ หัสภาค
  บ้านควนสวรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จารุวรรณ ขันแก้ว
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ญาณภัทร หนูชู
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐกานต์ อุ่ยสุย
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนกร นิลละออ
  บ้านควนสวรรค์
ป.3
2560
4
  เด็กหญิง ปทิตตา ไพฑูลย์
  บ้านควนสวรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง มณิสรา คีรีรัตน์
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วรรณกานต์ พงศ์พิพัฒน์
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุดารัตน์ เอียดศรี
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อัญมณี จาวิสูตร
  บ้านควนสวรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อุมากร เยาดำ
  บ้านควนสวรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เกสรา หมุนเวียน
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เบญจมายด์ อ่อนสง
  บ้านควนสวรรค์
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เรณุกา แก้วกูล
  บ้านควนสวรรค์
ป.4
2560
4
  เด็กชาย คฑาวุธ ชูช่วย
  บ้านนาป้อ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนรัตน์ กำเนิด
  บ้านนาป้อ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชุ่มหมัด
  บ้านนาป้อ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นัจญวา หมีนหา
  บ้านนาป้อ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นูรียะซ์ อีโสะ
  บ้านนาป้อ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปาณิสร ร่าเหม
  บ้านนาป้อ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปาลิตา กลางวัง
  บ้านนาป้อ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พิสิษฐ์ จิตรเที่ยง
  บ้านนาป้อ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย มาริสกี สีโปด
  บ้านนาป้อ
ป.3
2560
4
  เด็กชาย รัชชานนท์ เส้งนุ้ย
  บ้านนาป้อ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วณิชชา จับปรั่ง
  บ้านนาป้อ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ศริษา อัมรัตน์
  บ้านนาป้อ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อานัส ไกรทอง
  บ้านนาป้อ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กฤษฎา ชูชาติ
  บ้านนายายหม่อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ สังข์แก้ว
  บ้านนายายหม่อม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ชนาธิป วงษ์แหวน
  บ้านนายายหม่อม
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ วัฒนกิจ
  บ้านนายายหม่อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ตีรวัน ฉิมเรือง
  บ้านนายายหม่อม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นรมน ใหญ่เลิศ
  บ้านนายายหม่อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ ไขแสง
  บ้านนายายหม่อม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ภัทรา ณ พัทลุง
  บ้านนายายหม่อม
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ราเชนทร์ เรืองภิรมย์
  บ้านนายายหม่อม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วัชราภรณ์ สุขเหลื่อง
  บ้านนายายหม่อม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศิวเทพ แซ่ล่อย
  บ้านนายายหม่อม
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สิริภัสสร ดำเกิด
  บ้านนายายหม่อม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง สุธิดา เรืองภิรมย์
  บ้านนายายหม่อม
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อนุวัฒน์ เจตนา
  บ้านนายายหม่อม
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อักษราภัค สมศรี
  บ้านนายายหม่อม
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง กาญจนา รักษา
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฉัตรมงคล วันแรก
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ชลธิชา หะหมาน
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ฐิติยา ศรีสวัสดิ์
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นวพร ทองรอง
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย บุญฤทธิ์ คงสง
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์มาดา เพชรมา
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภัคจิรา เส็นขาว
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มนัสนันท์ สิทธิชัย
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรัญญา เต้งชู
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วิชญาดา ไหมหมาด
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุวรรณ เส็นขาว
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อาบีเยาะฮ์ คุณเชาว์
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อุมากร แต้มประสิทธิ์
  บ้านปะเหลียน
ป.5
2560
4