รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.เชียงใหม่

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชา ชาญชัย อ้ายหลู่
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ ณี แซ่เสา
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กชา นิติพล แสวงทรัพย์
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ ปภัสนา แสงมณี
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กชา พรสง่า สมสง่า
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กชา พรแสง ลุงทุน
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ พลอยสวย จันทวี
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ พิงศ์พร ติยะ
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ สร้อยทอง ลุงสา
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กชา อัมรินทร์ อิ่มเศถียน
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กชา เกรียง ลุงคำ
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ เขมัศศิริ ปัญโญแสง
  ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ป.6
2558
1
  เด็กหญ กชพร อินทไชย
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กหญ ณัฐพร ตาวงศ์
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา ตนุภัทร เสกสิทธิ์วรกุล
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา ธนภัทร ลุงติ
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กหญ นารีย์ พับนิ่ม
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กหญ น้ำฝน -
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา พิพัฒน์ แซ่หว่อง
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา วิชานนท์ เชื้อปงปัน
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา ศุภกร ปุกแก้ว
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กหญ สร้อยทอง พุทเส็ง
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กหญ สิริวัลย์ สิงห์ฆะราช
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา สุชาครีย์ ท้าวคำ
  วัดช่างเคี่ยน
ป.4
2558
1
  เด็กชา ดนัย แซ่หลู่
  วัดดอนจั่น
ป.5
2558
1
  เด็กชา ทรงวุฒิ เพชรชมพู
  วัดดอนจั่น
ป.6
2558
1
  เด็กชา น้อง วัดดอนจั่น
  วัดดอนจั่น
ป.5
2558
1
  เด็กชา พิชัย แซ่ว่าง
  วัดดอนจั่น
ป.6
2558
1
  เด็กชา สังวร แซ่ย่าง
  วัดดอนจั่น
ป.4
2558
1
  เด็กชา สิริชัย ปัญญา
  วัดดอนจั่น
ป.5
2558
1
  เด็กหญ อาทิตยา ปรีชาเดชสุข
  วัดดอนจั่น
ป.5
2558
1
  เด็กชา อุดร วัดดอนจั่น
  วัดดอนจั่น
ป.5
2558
1
  เด็กชา เทวิน เปลี่ยนสี
  วัดดอนจั่น
ป.6
2558
1
  เด็กชา เหลามน สูงอ่อ
  วัดดอนจั่น
ป.5
2558
1
  เด็กหญ แสง ช่อ
  วัดดอนจั่น
ป.6
2558
1
  เด็กชา โจ้ ลุงอ่อง
  วัดดอนจั่น
ป.6
2558
1
  เด็กหญ กิตติยา สายทอง
  วัดร้องอ้อ
ป.6
2558
1
  เด็กหญ มลฤดี ลุงหน่อง
  วัดร้องอ้อ
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศักรินทร์ แก้วรากมุข
  วัดร้องอ้อ
ป.6
2558
1
  เด็กหญ ส่วยสิ้น ลุงวิ
  วัดร้องอ้อ
ป.6
2558
1
  เด็กหญ สาริกา ตาคำ
  วัดร้องอ้อ
ป.6
2558
1
  เด็กหญ สุทธิรักษ์ อุปเงิน
  วัดร้องอ้อ
ป.6
2558
1
  เด็กหญ หมวยนน แสงชื่น
  วัดร้องอ้อ
ป.5
2558
1
  เด็กชา อดิศร นาอิ่ง
  วัดร้องอ้อ
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ออนป้าง ทองคำ
  วัดร้องอ้อ
ป.5
2558
1
  เด็กหญ เงิน ลุงศรี
  วัดร้องอ้อ
ป.6
2558
1
  เด็กหญ เอกดนัย ลุงแต๋ม
  วัดร้องอ้อ
ป.5
2558
1
  เด็กชา แสงชัย ลุงต๊ะ
  วัดร้องอ้อ
ป.5
2558
1
  เด็กหญ กนกกร แสงมณี
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ จิรภิญญา สมคำ
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ณัฐนิชา ปันทสกุลชัย
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ถิรวุฒิ เสริมมติวงศ์
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา ปิยวัฒน์ ปินตา
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา พิชชากร ปอบุญ
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ลลิตา ใจคิด
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศิรินทิพย์ พรหมศรี
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา สายวัน แก้วคำ
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุกฤตา ตนเล็ก
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา สุรพงษ์ กันทหมื่น
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา เสาร์แก้ว ลุงมี
  อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง
ป.5
2558
1
  เด็กชา กำพล ลุงติยะ
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กหญ จ๋าม เงินยอด
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ณัฏฐธิดา ดวงตา
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.6
2558
2
  เด็กชา ณัฐพล อินสองใจ
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ณิชกานต์ ปาณะวงศ์
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ธิดา เสือน่วม
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กชา นพณัฏฐ์ ฝอยทอง
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กชา วัชรพล ศรีทา
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กชา ศราวุธ จันทร์สว่าง
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.6
2558
2
  เด็กหญ สุภาสินี อินสองใจ
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.6
2558
2
  เด็กชา เจษรินทร์ ใจมาตุ่น
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.5
2558
2
  เด็กหญ เบญญาภา ฤทธิธนมงคล
  บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท
ป.6
2558
2
  เด็กหญ กัญญารัตน์ พร้อมใจ
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ จันทนี ลุงต๊ะ
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ญาดาวดี ลี้รุ่งเรืองกิจ
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ณีรนุช กองเลอะ
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กชา ธนพล คาบอินทร์
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กชา ธีรวัฒน์ ไชยถา
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ มณฑิรา ทาคำ
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กชา วิชยุตม์ นาวิก
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ วิมลพร แสงแก้ว
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ สุชาดา ปอสี
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ เจริญศรี ลุงตา
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กหญ เบญจมาศ คงโต
  บ้านป่าเสร้า
ป.6
2558
2
  เด็กชา จายหลู่ แสงคำ
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กชา ชญานิศ อินทร์ทร
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กชา ชาญอ่อง อินตา
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กชา ทิวากร ลุงแดง
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ทู ลุงแดง
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ บัวชมภู วันนา
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กชา ยอดธง อะโนดาษ
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ วรัญญา แสงศิลป์
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กชา อนา ลุงทุน
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ อมรวรรณ ลายใส
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ อาทิตยา วงค์เลย
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ เพ็ญพร ปะสี
  บ้านป่าเหมือด
ป.6
2558
2
  เด็กหญ กนกวรรณ สุริยะป้อ
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กชา กฤษดา อุตตะมา
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ณัฐชยา ภักดี
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ นฤมล มหาวัน
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ปพิชญา ใจมา
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ปาริชาติ พรมเมืองยอง
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ พรรณราย โพธิเสาร์
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กชา รชต พลหาญ
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กชา รัตนะ ไชยวัง
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ศิริญากรณ์ เสาทอง
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ สุดารัตน์ ขัติรัตน์
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กหญ สุพัตรา กันทะใจ
  วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร
ป.6
2558
2
  เด็กชา ณัฐวัฒน์ ฤทธิ์สาร
  สังวาลย์วิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กชา ณัฐวัฒน์ เฟื่องฟูกิจการ
  สังวาลย์วิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ณิชาภัทร พลญานะ
  สังวาลย์วิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นันภัทร์ พลญานะ
  สังวาลย์วิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กหญ ปรียาภรณ์ ศรีบานเรือง
  สังวาลย์วิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชา ภูริภัทร ฤทธิ์สาร
  สังวาลย์วิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชา วรกิจ เฟื่องฟูกิจการ
  สังวาลย์วิทยา
ป.6
2558
2
  เด็กชา สหรัถ ปัดถา
  สังวาลย์วิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กหญ หนึ่งฤทัย แซ่ลี
  สังวาลย์วิทยา
ป.5
2558
2
  เด็กชา อนุพงศ์ เหมือนสุทธิวงศ์
  สังวาลย์วิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กหญ เกณิกา สุธะ
  สังวาลย์วิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กหญ เบญญาทิพย์ สุขคำปา
  สังวาลย์วิทยา
ป.4
2558
2
  เด็กหญ จริยา คำปาง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชา ชนะชัย สีทอง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชา บงกชเพชร พาซู
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชา รัชชานนท์ คนเก่ง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ศรีนวล อินตา
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญ สาวิกา ฉิมเงิน
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญ สุกัญญา ลุงวิ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชา อภินันท์ พรหมพิจิตร์
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญ อมรรัตน์ คำปาง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชา เอกพงค์ ลายใส
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญ โซฟ้าทิพย์ ลาวจาว
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กชา ไพโรจน์ แซ่หลี
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2558
3
  เด็กหญ กรรณิการ์ นามกร
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญ กัญญารัตน์ แสงคำนาง
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กชา ชาลี ลุงกาบ
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ชุติกาญจน์ ขันตี
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กชา ทิวกาล คังคะเกตุ
  บ้านบวกค้าง
ป.6
2558
3
  เด็กชา นิติธร ชวนสูงเนิน
  บ้านบวกค้าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ พรพิมล กันทะอินทร์
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กชา พิชัย มณีเกี๋ยง
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กชา วริทธิ์นันท์ สิทธิมูล
  บ้านบวกค้าง
ป.6
2558
3
  เด็กหญ หัสยา พงษ์ไพรบูรณ์
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กหญ อีนาสี จะอื่อ
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กชา เจษฎา บุญก้ำ
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2558
3
  เด็กชา ชนะพล ลุงซอ
  วัดสันกลางเหนือ
ป.4
2558
3
  เด็กหญ ณัฏฐชา ปัญญาฟู
  วัดสันกลางเหนือ
ป.4
2558
3
  เด็กหญ นิอร คำใหม่
  วัดสันกลางเหนือ
ป.4
2558
3
  เด็กหญ ป่าง ดอกแก้ว
  วัดสันกลางเหนือ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ รมิดา ซางระวัน
  วัดสันกลางเหนือ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ลำไย ลุงปาง
  วัดสันกลางเหนือ
ป.4
2558
3
  เด็กหญ วาสนา พอก๊ะ
  วัดสันกลางเหนือ
ป.5
2558
3
  เด็กชา หม่องทุน ลุงซอ
  วัดสันกลางเหนือ
ป.4
2558
3
  เด็กชา หม่องหลู่ นายทุน
  วัดสันกลางเหนือ
ป.5
2558
3
  เด็กชา หยุ่น ไม่มีนามสกุล
  วัดสันกลางเหนือ
ป.4
2558
3
  เด็กชา เสกสรร ไชยวงค์
  วัดสันกลางเหนือ
ป.5
2558
3
  เด็กชา เอ็ม ลุงจิ้ง
  วัดสันกลางเหนือ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ชญาฎา พิมพ์ทรัพย์
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กหญ ชลธิชา ไชยเทพ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กหญ ชวพร ยอดพิโล
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กชา ธนวัฒน์ ขันโท
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กชา นัญวุฒิ เที่ยงเมือง
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กหญ ปั้นหย่า บัวจีน
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กชา ปี ลุงต๊ะ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กหญ พนารัตน์ หวังดี
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กหญ วรางคณา คำภูษา
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กชา ศุภกฤต อาจสร้อย
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กชา ศุภวิชญ์ ศรีนุ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กชา สอ่อง ลุงย่า
  แม่คือวิทยา
ป.4
2558
3
  เด็กหญ กรรณิการ์ ยอดสาร
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กชา ชุติพนธ์ ปินตาเสน
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ นนท์ธิชา นันธิเสน
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ นันภัทร์ พลญานะ
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ พรกมล วงค์ริยะ
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กชา ยงยศ คำฝั้น
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ ศิริวรรณ แก้ววิเศษ
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ สายฝน วงค์สวรรค์
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ สายฝน อุ่นเรือ
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กชา เกียรติยศ วงค์สา
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กหญ เด่นนภา วีระคำ
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กชา เสกสรร ยั่งยืนวรกิจ
  โรงเรียนแม่ตะไคร้
ป.6
2558
3
  เด็กชา กฤษฎา จันทร์ผล
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กหญ จักรพลอย ยวงมณี
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ญาณี แซ่ไม้
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.6
2558
4
  เด็กหญ น๊อต แสงเรือน
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กหญ มยุรี จะสา
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กชา วันชัย จักคือ
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กชา สหรัฐ จะกู๋
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กชา สิทธิชัย ปินตา
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.6
2558
4
  เด็กหญ สุดารัตน์ สักกะโต
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กชา สุทธินันท์ โยธานันท์
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.6
2558
4
  เด็กหญ อทิตยา ทองอินทร์ฟ้า
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.6
2558
4
  เด็กชา อภิสิทธิ์ สุริยะป้อ
  บ้านแม่ดอกแดง
ป.5
2558
4
  เด็กหญ คำอ่อง ลุงซอ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ จิ่งหยุ้น ลุงซอ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ จินตนา ไฟกาศ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ณัฐภาส ลุงวิ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ตี๋ ลุงสอน
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ พลอยชมพู หล้า
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ภัทรนันท์ ค่อง
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ สงกรานต์ ลุงคำวาว
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ อ่องส่า ลุงนะ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ อาทิตย์ ลุงอิง
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ แสงจันทร์ ลุงคำ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ แสงชื่น ลุงคำ
  วัดสันมะฮกฟ้า
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ขวัญคำ ลุงแหลง
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญ คำขิ่น ลุงตาล
  วัดเจ็ดยอด
ป.5
2558
4
  เด็กชา จมินทร์ จูเมิง
  วัดเจ็ดยอด
ป.5
2558
4
  เด็กชา ชัย ลุงต๊ะ
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กชา ฑิตยา ตักเตือน
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ปันคำ
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ปู ลุงมั่น
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญ มาลี มาเยอะ
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กชา สมศักดิ์ ปันจิ่ง
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญ หยุ่น ไม่มีนามสกุล
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กชา หลาวแสง ลุงหริ่ง
  วัดเจ็ดยอด
ป.6
2558
4
  เด็กหญ เอื้องดาว กอ
  วัดเจ็ดยอด
ป.5
2558
4
  เด็กหญ พรประภา วงค์คำปัน
  หมู่บ้านสหกรณ์ 10
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ปิยมาศ จันต๊ะตึง
  หมู่บ้านสหกรณ์ 11
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ชุติกาญจน์ สุริยะป้อ
  หมู่บ้านสหกรณ์ 12
ป.6
2558
4
  เด็กหญ ณัฐธิชา ใจมาธิ
  หมู่บ้านสหกรณ์ 13
ป.6
2558
4
  เด็กชา สุวสันต์ นันทไชย
  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ป.6
2558
4
  เด็กชา วีระพงษ์ นลินบูชา
  หมู่บ้านสหกรณ์ 3
ป.6
2558
4
  เด็กชา กฤษณพงศ์ ธิโสภา
  หมู่บ้านสหกรณ์ 4
ป.6
2558
4
  เด็กชา ศุภวิชญ์ ใจตา
  หมู่บ้านสหกรณ์ 5
ป.6
2558
4
  เด็กชา อภิรักษ์ เดือนขึ้น
  หมู่บ้านสหกรณ์ 6
ป.6
2558
4
  เด็กชา จีระเดช ธีรธนลักษณ์
  หมู่บ้านสหกรณ์ 7
ป.6
2558
4
  เด็กหญ รุจิรา จักรบัวคำ
  หมู่บ้านสหกรณ์ 8
ป.6
2558
4
  เด็กหญ สุภาวณี นิลคำ
  หมู่บ้านสหกรณ์ 9
ป.6
2558
4
  เด็กชา ณัฐพงษ์ คำมา
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ธารน้ำ ธนูจันทร์
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กชา ภคพงษ์ มาทา
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กชา มนตระกานต์ สร้อยฟ้า
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ มนัสนันส์ จันทร์แก้ว
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ศิริพร พรมวิจารณ์
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กชา สมประสงค์ สุวรรณโน
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กชา สิริกร ขาวสวย
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ สุมิตรา ชมพูแสน
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ เกศษริน อินทรส
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กชา เกียรติศักดิ์ กาวิชัย
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ ไอลดา กิ่งแก้ว
  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
ป.5
2558
4
  เด็กหญ คำกู่ ลุงสาม
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ณัฐวดี อัมรานนท์
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ดาลัด ปันสม
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ นฤมล แดงใหญ่
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พรทิพย์ ลุงสุข
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ รวิพร พรมปั๋น
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กชา รัฐภูมิ ราชแข็ง
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สรัลชนา จันต๊ะตึง
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กหญ เสาวลักษณ์ ปิ่นใจ
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กชา แสงวัน อินเต็ม
  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
ป.5
2559
1
  เด็กชา กฎษดา อินตายวง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ กนกทิพย์ ดวงแก้ว
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กนกวรรณ ดวงแก้ว
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ขนิษฐา สิริแปง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กชา คทาวุธ หวังวนพัฒน์
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชนัฐพร เขื่อนเพชร
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชนิดา อิ่งต่า
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ชัชวาล กันตีมูล
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนากร กาบแก้ว
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ นิชารีย์ จันต๊ะอูป
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ ปรียาภรณ์ เพ็งสกุล
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พัชรพร สมศรี
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ รวินทร์นิภา พ้องเสียง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ วราพร นิลแสง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กชา วันชัย ขัติแสง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ สายพิณ กันตีมูล
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชา อภิสิทธิ์ กันตีมูล
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชา อภิสิทธิ์ บุญเป็ง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กชา อัมรินทร์ บ้านนิลแสง
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ เกศรินทร์ ไชยวงค์ษา
  โรงเรียนบ้านออนกลาง
ป.6
2559
1
  เด็กชา กฤตยชญ์ สมศักดิ์
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.6
2559
1
  เด็กชา ณกรณ์ ตาไฝ
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.4
2559
1
  เด็กชา ธันวา สัมผัสทอง
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธีรพล ศรีพงษ์รัตนชัย
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา นติการต์ คำรักษ์เกียรติ
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา พันธกานต์ แก้วปิยทรัพย์
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.6
2559
1
  เด็กชา พีรพัฒน์ สมอ้าย
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา ภัทรพล สุภามูล
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.6
2559
1
  เด็กชา ศตพล สายเพชร
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา อนุสรณ์ อโนมา
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา อนุเดช บุญมาเลิศ
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา อลงกต อโนมา
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา อลงกร อโนมา
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.5
2559
1
  เด็กชา เจษฎา สุภามูล
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.6
2559
1
  เด็กชา เอกราช นางเมาะ
  โรงเรียนบ้านออนหลวย
ป.6
2559
1
  เด็กหญ กันติมา ลุงทุน
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กชา คำชื่น ลุงคำ
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.4
2559
1
  เด็กชา ชาตรี ลุงหลู่
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กชา ซื่อ -
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.4
2559
1
  เด็กหญ ณัฐฤดี วันวงศ์
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กชา ต้น ปิ่นใจ
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กชา นนทภัทร์ ลุงคำ
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.4
2559
1
  เด็กหญ พรทิพย์ -
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กหญ พลอย ศิริวรรณ
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พิม ลุงทุน
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กชา มอนหลาว -
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.4
2559
1
  เด็กหญ สิริตุลา ฤทธิ์วงษากุล
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ หนู มูลิ่ง
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.5
2559
1
  เด็กชา หม่อง -
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.4
2559
1
  เด็กหญ อ่อน วงศ์มั่น
  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง
ป.6
2559
1
  เด็กชา จิรโชติ แจ่มคีรีรัตน์
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กชา ชัยวัฒน์ คำพา
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ธันวา สมศักดิ์
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กชา บล -
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กหญ บัณฑิตา สมวงค์
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กชา ภูตะวัน ทองวิลาศ
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.6
2559
2
  เด็กชา มงคล คำอ้าย
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สุธาศิณี อินตาเปี้ย
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กชา สุรชัย วงค์คำ
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.5
2559
2
  เด็กหญ แสงเดือน ลุงมู
  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา
ป.6
2559
2
  เด็กหญ กนกวรรณ โกมลเมนะ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ก่อคำ ลุงหล้า
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.5
2559
2
  เด็กชา ชนารัตน์ พรหมเทศ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ธนพรน์ มูหลิ่ง
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.4
2559
2
  เด็กชา บุญถึง จันตา
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ภูริชญา ชัยศรี
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กชา มณ ลุงต๊ะ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.4
2559
2
  เด็กหญ วลี ลุงซู
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กหญ วาสนา ต่อจากปัน
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.5
2559
2
  เด็กหญ วาสินี ลุงโท๊ะ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.4
2559
2
  เด็กหญ ศศิกาญจน์ ร้อยทอง
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กชา ศุภกร อินก้อนวงค์
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กชา สมชาย ลุงโท
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.4
2559
2
  เด็กหญ สิริเนตร มะโนคำ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.5
2559
2
  เด็กชา สุรศักดิ์ จันทร์ติ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.5
2559
2
  เด็กหญ อรอรุณ ดวงใจ
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.5
2559
2
  เด็กหญ เงิน พันธ์โยธา
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.4
2559
2
  เด็กหญ เนตรฤทัย เอโหย่
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กหญ แพรพิไล ทองแดง
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กหญ แพรวพลอย แก้วมูล
  โรงเรียนวัดบ้านน้อย
ป.6
2559
2
  เด็กหญ กัญญาณัฐ หมูแก้ว
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ณัฐติกา จักรปัญญา
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ทิพย์พวา จำปาวงค์
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กชา ปภังกร ปัญญาดี
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กชา ปรัชญา พุทธคำ
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กชา สิทธิชัย นาระต๊ะ
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ หนึ่งฤทัย อินตายวง
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.6
2559
2
  เด็กชา เปี่ยมปิติ วังใจ
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ แพรวทอง สมบูรณ์ใจ
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ แพรวเงิน สมบูรณ์ใจ
  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ คำอู จันทร์
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ จิราพร แก้วมา
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ จิราพร เปี้ยแสงคำ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ชลธิชา อดิวรรณ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กชา ธงชัย ลุงวิ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กชา ธันวา ปันสา
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ธารทอง วัชรขจรบุญ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.4
2559
2
  เด็กหญ นพมาศ ยันป่าง
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ นริศรา สอนศรี
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ นิล คำแก้ว
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ภาวิตา จันตา
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กชา ยอดชาย ซอนะ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ วรยุทธ วงศ์เกียรติ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ วรเชฐ จินะ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กชา วีรภาพ สาวชาวนา
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ หทัยรัตน์ จักรแก้ว
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ เปา ลุงซอ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.4
2559
2
  เด็กหญ เสาวลักษณ์ โกษคำ
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ แสงปู จีจี้
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กชา ไกรศร หลู่จิ่ง
  โรงเรียนวัดล้านตอง
ป.5
2559
2
  เด็กชา กิตติศักดิ์ ปวงจักรทา
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัฐกิตติ์ สอนแหลง
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัฐนราธิป พวงสะอาด
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ทิพวัลย์ จะยอ
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.6
2559
3
  เด็กชา ธีรศักดิ์ ฝอยเงิน
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ศิรวัฒน์ จักดี
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กชา สมบูรณ์ ลุงไหม
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ สายน้ำผึ้ง อยู่ดี
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.6
2559
3
  เด็กชา เกรียงไกร วันดี
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ เนตรนภา กันทะอุดม
  โรงเรียนบ้านป่าป้อง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ กัญชพร ยาวีระ
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ กัญญารัตน์ เชอมือ
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กชา จักรพรรดิ แก้วติ๊บ
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ จุฑาทิพย์ ยอดทองเลิศ
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กชา ติณณ์ ดวงอาทิตย์
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กชา ธนากร กิจสุภา
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ ธัญชนก วันทิตย์
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ สุดา เชอมือ
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กชา สุรกิจ ดวงจันทร์
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ สุวนันท์ ดาวเลิศ
  โรงเรียนบ้านม่วงโตน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ กนิษฐา รามอินทร์
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กชา กิติพงศ์ ตาสุรินทร์
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กชา จิรกิตต์ กอนคำ
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กชา ชุตินันท์ ตาฟูย้อย
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ ณัชฎาภรณ์ ดาวตาก
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กชา นนทชัย ไทยตัน
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ บัณฑิตา สุยะพรม
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปริยาพร ธงซิว
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ ปิยะนันท์ วันดี
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ พรรพษา เพลินไพเราะ
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กชา พีรพัฒน์ หุ่นดี
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กชา ภาณุวัฒน์ ดาวเวียงกัน
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กชา รัชชานนท์ เตอะอ้าย
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ รัญชิดา หัตถภาสุ
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กชา สันติสุข ดาวเวียงกัน
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กชา หงษ์หิน พวงมาลา
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กชา อภิสิทธิ์ สิทธิปัญญา
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.6
2559
3
  เด็กหญ อรุณนภา เดชอุดม
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อินทิรา ยาศักดิ์
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กชา ไออุ่น ทะระถา
  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ จันทร์เพ็ญ ลุงตา
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.4
2559
3
  เด็กหญ จุฑามาศ หม่องหน้อย
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.5
2559
3
  เด็กชา ชูเกียรติ จินดาวงษ์
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.4
2559
3
  เด็กหญ ฐิติกานต์ ธรรมเก๋
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.6
2559
3
  เด็กชา ปภาวินท์ บุญมาโฮม
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.4
2559
3
  เด็กชา มนธกร เจริญทรัพย์
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.6
2559
3
  เด็กชา วัชรพงค์ ป้อมสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.6
2559
3
  เด็กชา อริญชัย อินทร์แสง
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.6
2559
3
  เด็กชา เสฏฐวุฒิ จองลันตี
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.6
2559
3
  เด็กชา แสง ลุงตือปามี
  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
ป.4
2559
3
  เด็กชา กัลยากรณ์ เพิ่มพูน
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.6
2559
3
  เด็กชา จายสุข พอก๊ะ
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัญพงษ์ หลี่จา
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ดารา มั่งมี
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.6
2559
3
  เด็กชา ทินธรรม หนั่นต๊ะ
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.6
2559
3
  เด็กชา ธีรศักดิ์ ชุมขันธ์
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ปรียานุช บัวตอง
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.5
2559
3
  เด็กชา ภาสกร ลุงคำ
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.6
2559
3
  เด็กหญ ศุภักษร เอี่ยมสะอาด
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.6
2559
3
  เด็กหญ สาธิณี การเพ็ชร
  โรงเรียนป่างิ้ว
ป.5
2559
3
  เด็กชา ก้อง เลาลวน
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ กัญญารัตน์ คิวยะ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ กิตติมา ลุงจ่อ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กชา จอมวัน ทองสิน
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กชา ชัยวัฒน์ การคนเที่ยง
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ธันยพร มีคำ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ธันวาพร จันทร์ธนูเลิศ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กหญ พิมพ์ชนก สุขสมกิจ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.6
2559
4
  เด็กชา พีรพัฒน์ สุขสมกิจ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ มธุรดา ปาน
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ มีนา สุระวังหาร
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ยุพาพิน สุวรรณเพิ่มพูล
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.6
2559
4
  เด็กชา รัฐภูมิ สุขยศศรี
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กหญ วลินดา จันทร์ธนูเลิศ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กชา สุวรรณ ยาจิง
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ หลงหลาง คิวยะ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ อารยา บุญมา
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กหญ เพ็ญ ยอดคำ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กชา แดงวัน ลุงซอ
  โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ป.4
2559
4
  เด็กหญ จันทร์ดี -
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ ชนาภัทร ลุงเสาร์
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.6
2559
4
  เด็กชา ชยุต ลุงวิ
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กหญ ชลดา หลุกแก้ว
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กชา ณฤนาถ อินชาย
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธนโชติ ไทยสูง
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กชา ธวัชชัย สนธิชัย
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กหญ นิติณี คุณยศยิ่ง
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กชา ประวีน นายใหม่
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ประไพ ปัญญา
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กหญ พลอยขวัญ บุญมา
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กหญ พลอยเพ็ญ -
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กหญ มัทนา นายออ
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กหญ วัชราวรรณ ทิพย์มโน
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กชา วินิต ลุงต๊ะ
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ ศศิธร ลุงต๊ะ
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กชา สงกรานต์ เขียวไพรี
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กชา อนันต์ ลุงลิ
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.6
2559
4
  เด็กชา เนติ จื่อนะ
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.5
2559
4
  เด็กหญ เมฑิตา คำสุข
  โรงเรียนบ้านป่าขุย
ป.4
2559
4
  เด็กหญ กนกพร ลุงอ้อ
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.6
2559
4
  เด็กหญ กมลฉัตร ลุงเล็ก
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญ กมลเนตร ลุงมู
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญ กิ่งแก้ว หลู่ขิ่น
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.6
2559
4
  เด็กหญ ข้าวปุ่น ลุงเล็ก
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชา นวพล เสือร้าย
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.6
2559
4
  เด็กชา น้อง ลุงวิ
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชา วาฤทธิ์ คุณเลิศ
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชา สมบูรณ์ ทาคำ
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชา สุรพงษ์ อำพร
  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชา การัณย์ โม้คำ
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.5
2559
4
  เด็กชา ฐิติ ลุงหลู่
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กชา ภูวนัย ลุงสู้
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.5
2559
4
  เด็กชา ศุภกร ลุงตอน
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ สมบูรณ์ บุญเติม
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ สรัลพร ลายเฮ็ง
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กชา สุรพันธ์ ตาสาย
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กชา สุรินทร์ แซ่โซ้ง
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ หอม อินตา
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ แสงทอง ลุงคำ
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กหญ แสงหอม ลุงตี้
  โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ป.6
2559
4
  เด็กชาย กรณ์อักกพล งานการ
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย กันตพงค์ อินต๊ะโดด
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จตุพนธ์ ใจดี
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จักรพงศ์ คำปัญญา
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จุฑามาศ แหลมกล้า
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชยางกูร บุญนาคศิริ
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฏฐนิชา อุดร
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐชยา บรรพบุตร
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐรัตน์ ผ่องผุด
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนมน เล็กศรี
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมชนก กุนากา
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภัคภร บัวระพาน
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย มนชิต สุนทรวิทย์
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มนัลชนก สมเดช
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศุภรัฐ ร้องหาญแก้ว
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศุภลักษณ์ เช้าโต
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สรวิศ แก้วคำ
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อิงฟ้า สุภามณี
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เทพพิทักษ์ สดับ
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง โสภิยา บุญโต
  คำเที่ยงอนุสสรณ์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ แซ่เฮ้อ
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สังขวลี
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐชนนท์ สุปัน
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐธิณา วิจันทร์โต
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ถิรวัฒนื แซ่ห่าน
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนวันต์ รู้เกณฑ์
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนิสร พานิชผล
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นวพล ผลนิมิตร
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นิพพิชณน์ ปันยศ
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปรมัตถ์ จันทร์โลหิต
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปาณิสรา คุณหลัก
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชรพร สง่าปิยประเสริฐ
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิชชาพร กาศสนุก
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ วงษ์นรัตน์
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภัทร์รพี มณีรัตน์
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภูวเดช ศรีเที่ยง
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศรีสุภางค์ ปิงวัง
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิลา เสนาพงษ์
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุรภา หงษ์นวล
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อธิคุณ อุ่นศรีเพ็ง
  พุทธิโศภน
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กัญญ์วรา มีสุ๘
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตตกศักดิ์ ฟูเฟือง
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ชิติพัทธ์ ชัยมงคล
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐชนน คิดหงัน
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐธีรกมล บุญมี
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนัชพร ศรีทราย
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนัชพร อุทรา
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปริยาภรณ์ กันจ๊ะนา
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปัญชลี วิมล
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปัถย์ พบประเสริฐ
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภัทรวดี จิรสินการิน
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย รัชชานนท์ ดีมุงคูณวัตร
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย รัชพล วุฒิรัตน์
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วรณัฏฐ ธรรมวิทย์
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วุฒิภัทร นันติชัย
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศุภากร บำรุงศรี
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สารศา พินทุวัฒนะ
  อนุบาลเชียงใหม่
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ทีปกรณ์ นุพอ
  บ้านปางแดง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธนชนน์ อัศววรการ
  บ้านปางแดง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย บัญชา บีอีกา
  บ้านปางแดง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ปรีชา มะหรั่น
  บ้านปางแดง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วรากร มติมหาชน
  บ้านปางแดง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สุเมธ น้อยมูลย่า
  บ้านปางแดง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อนุพงษ์ เงินหน่อหล้า
  บ้านปางแดง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อัมริมทร์ ศิริโชคชัยพันธ์
  บ้านปางแดง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย เจษฎากร หน่อพิชญ์
  บ้านปางแดง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กนกพล อินต๊ะปวน
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กัมพล คำหวันมี
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กิตติพจน์ แก้งพงศ์
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชพธีรา บุญมาอูป
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฑมลทิพย์ อินต๊ะมี
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐดชัย เสนพนัสสัก
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญมาอูป
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดวงกมล ทาพรม
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดวงฤทัย ทาพรม
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ สุดใจ
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปิยาภรณ์ จินาน้อย
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรนภา มูลฝั้น
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภาณุพันธ์ อะติถะ
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มนัญชยา คำหวันมี
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มัณฑนา ปาลี
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง รินญาดา สุขจันทร์
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรรนิษา โตทับ
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วรวุฒิ ไชยะใจ
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สิริราชย์ มะโนแก้ว
  วัดห้วยทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุชาวดี อูปคำแดง
  วัดห้วยทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กรรณิการ์ ไชยคำ
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤษณะ ธรรมติน
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จุฬารักษ์ ต๊ะปัญญา
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชนัตพล ศาสาราม
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ชินภัทร์ จันทร์สุวรรณ
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐการณ์ ใจยะเสน
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐภูมิ พิทักษ์ฤทธิ์พงษ์
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธนภร ชันไฟ
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ปันวงค์ษา
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นงนภัส ใจกล้า
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นภาวรรณ แสงเรือน
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นิรัชญา ท้าวปวง
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัชรา ทำอินอ้อย
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ภนกวรรณ ระฆังทอง
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรภรณ์ มาทา
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง รุ่งทิวา คำปินตา
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง รุจิรา สายบุญมา
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ ประกอบแก้ว
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อดิเทพ จินาอ้าย
  วัดห้วยแก้ว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เก็ตต์นิกา ลุงจาง
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เมี๊ยะทวย ปู่กุ้ง
  วัดห้วยแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จิรศักดิ์ เตชะพนาลัย
  ศรีเนห์รู
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จิรศักดิ์ แซ่เฒ่า
  ศรีเนห์รู
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฐานอักษร รัตนชัยแสงสกุล
  ศรีเนห์รู
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดวงตะวัน แซ่เฒ่า
  ศรีเนห์รู
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ทิพย์ศิริ ฤทธิ์เนติกุล
  ศรีเนห์รู
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นพเก้า แซ่เฒ่า
  ศรีเนห์รู
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มณีวรรณ สินธุวนา
  ศรีเนห์รู
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ยอดธิการ แซ่ย่าง
  ศรีเนห์รู
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ออมทรัพย์ แซ่หลี่
  ศรีเนห์รู
ป.5
2560
2
  เด็กชาย โชคชัย แซ่ย่าง
  ศรีเนห์รู
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กชกร โชคชัย
  ท่าศาลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ลุงแดง
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย คำชื่อ ลุงคำ
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ชญานนท์ จะปา
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ตระกรานต์ ลุงเหล็ก
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ตาลทูล นายดำ
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ติ้ก ลุงวิ
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนกฤต ลุงเงิน
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนพัฒน์ แพงพะงา
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปลายฝน ประสิทธิ์
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พัชรา แสนอยู่
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พันธมิตร ต๊ะสิทธิ์
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ยุวดี ลุงจันต๊ะ
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รินรดี ปู่เรือย
  ท่าศาลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วิภาดา คุณากรณ์
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิรินดา ปออยู่
  ท่าศาลา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุธิมา วันดี
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง หนู มูลิ่ง
  ท่าศาลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เงิน นายเพชร
  ท่าศาลา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เหริ่น จั่นตา
  ท่าศาลา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย คิว สุพันธุ์
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จุฑามาศ ศรียาน
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณิชนันท์ ไวยสุภี
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  อ นภดล ลุงอ่อง
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิยดา แรมจันทร์
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.3
2560
3
  เด็กหญิง พิกุลทอง
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.3
2560
3
  เด็กหญิง มะลิ เลิศฤทธิ์
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รสสุคนธ์ แสนมาโนช
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รุ่งไพลิน แซ่ยะ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สมชาย ลุงกอ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สายวรรณ ลุงต๊ะ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ปู่หล้า
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุริยะ ซอหน
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุรเกียรติ นางวงค์
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง หทัยชนก ปวนคำ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.3
2560
3
  เด็กชาย หน่อแสง ลุงต๊ะ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย หลาวแสง ลุงวัต
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อดิสอน ลุงคอ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อ่อง ลุงต๊ะ
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.3
2560
3
  เด็กชาย อาทิตย์ ลุงทา
  บ้านเชิงดอยสุเทพ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กมลชนก ใสสะอาด
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กรรชัย คำแหลง
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กฤษณา พวงทอง
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จอมใจ ปันทอง
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ถิรายุส์ ไพรคุ้มรัศมี
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร รักการทัพ
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรรณพัสสา ลุงหลู่
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พิชญา นายเฮิง
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ภัณทิรา สวยปัญญา
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรัญญา ซุ่มสุวรรณ
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วิไลวรรณ จ๋าสี
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศศิวิมล
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สิรภัทร จองหอป
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุนันตา ทองอินทร์
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง หงส์ฟ้า ลุงยอน
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อนุภาพ บัวเรียว
  วัดสวนดอก
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อนูทิน มุทิตา
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อภิชาติ นายชิน
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เทียนทิพย์ ตระกูลพิทักษ์
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เสาวรีย์ ลุงคำ
  วัดสวนดอก
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กวิน ลุงโก้
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กัลยาณี ศรีกันธา
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย จักรารินทร์ จันทร์วิเศษ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชลัมพล แสงทอง
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐดนัย ชาติทุ่ง
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ดวงอาทิตย์ ธนูสิทธ์
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญญ์นรี เฮงสถิตไพศาล
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นพมาศ ชมพล
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ประคอง แสงทอง
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ประเสริฐ ทองแดง
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภรณ์ทิพย์ ก๋องแก้ว
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ลิสา ภัลลพศิริ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สวยพราว วันดี
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สิทธินนท์ จริงใจ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สโรชา ลุงคำ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อชิน คงคาน้อย
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อมรรัตน์ ใบดอกเข็ม
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เดโช มาดี
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เมธา ปันยา
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย แดง ลุงตรี
  บ้านร้องขี้เหล็ก
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง การค์ธิดา จอยะ
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ขวัญดาว ละคำ
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชมพูนุช ตืน
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณฏฐณิชา สิงห์เล็ก
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ดนัย ลุงทร
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ทุนเหน่ ลุงซอ
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปกครอง วงศ์คำ
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปพิชญา คงเกษม
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พลณกิจ คำยอด
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิวรรณ เจริญรุ่งเรือง
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภัทรดาว วงค์สมาน
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภูริภัทร ภูลายยาว
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รัตนา ปัญญา
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รัศมี โสภณกิตติวงค์
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สรวิศ เจริญ
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุรัตน์ อย่างเสรีภาพ
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อรอังคาร คำแดง
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เนรัญชลา ใจมาพรหม
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง โอง เพาะบุญ
  บ้านหนองโค้ง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ไพโรจน์ ลุงต๊ะ
  บ้านหนองโค้ง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กอบกู้ ลุงมู
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย คำนุ คำแดง
  วัดเสาหิน
ป.3
2560
4
  เด็กชาย คำส่า ลุงทุน
  วัดเสาหิน
ป.3
2560
4
  เด็กหญิง จริยา หมั่นคำ
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิตรานุช ใหม่ดี
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชยพล ลุงวิ
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณรงค์ จันทร์แสง
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรสรวง อินทรสมมุติ
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พรแสง ศิริ
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รัชพล พยุงกรรณิกา
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วัน คำแดง
  วัดเสาหิน
ป.3
2560
4
  เด็กหญิง วิสารัตน์ ศรีบุญ
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สายฝน ลุงมู
  วัดเสาหิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สายลม ลุงมู
  วัดเสาหิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุพันธ์ วิยา
  วัดเสาหิน
ป.3
2560
4
  เด็กหญิง หลาว ลุงสา
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อิ่ง ลุงนะ
  วัดเสาหิน
ป.3
2560
4
  เด็กชาย เรืองไชย คำพูน
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แลง ลุงหม่อง
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง โสภาสรรณ แอแตะ
  วัดเสาหิน
ป.5
2560
4