รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง จีนี่ ซาลามู
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กชาย ปิยะพงษ์ พอดี
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กชาย พีรยุทธ ห้าทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กหญิง ภัทริดา
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กหญิง สาริกา
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กหญิง สาวภา ใจดี
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กหญิง แคร์โร
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
1
  เด็กชาย ธัญเทพ ปลาดุก
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กหญิง ปริศนา จอโจะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กหญิง พรรณรวี เพละ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กชาย วันชัย บุญเลิศ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กชาย ศดิศ บุญเลิศ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กหญิง ศรัญญา จามี
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ สระทอง
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
1
  เด็กชาย ขจรศักดิ์ บัวดี
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย จิรชัย ทองสุข
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย ชัชวาล บุญปัญญา
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กหญิง ดวงดาว หินกลาง
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ จันทะสร
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย นพรัตน์ เพ็ชร์เหลี่ยม
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กหญิง บุษเกศ ดวงสิทธิชัย
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กหญิง ปนัดดา แก้วสอน
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กหญิง พิยดา เกิดช่วง
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กหญิง ลักษณาลี ร่มโพธิ์เย็น
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย อภิชาติ กฏมัจฉา
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย อภินันท์ บัวตะมะ
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กหญิง อรอนงค์ สดชื่น
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย อานนท์ วงศาโรจน์
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2558
1
  เด็กชาย กนกศักดิ์ ครอบครอง
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง กมลพรรณ ค้นหาสุข
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กชาย กรกต พลพวก
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง จิดาภา สุขาภิรมย์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กชาย ดรัณภพ ทัดชัง
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กชาย ธรรมนูญ พิทักษ์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง ปรียาภรณ์ งามขุนทด
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง ปาริชาติ รัตนมงคล
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง มนทิราวรรณ สีสมพันธ์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง รุ่งตะวัน สุวรรณมาลี
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง วรัญญา คล้ำประเสริฐ
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กชาย ศราวุฒิ ชินรัตนา
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กชาย ศักดิ์ชัย สิถิลวัน
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อุ่นภักดิ์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง สุนันทา เขียววิลัย
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กชาย เอกภพ อินทรัตน์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
2558
1
  เด็กหญิง กนกรักษ์ ตันตระกูล
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย ก้องกิดากร คำเปลว
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง ชนกนันท์ ค้นหาสุข
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐกฤตา บัวรับพร
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐนนท์ พรานพนัส
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง ธนภรณ์ สุขโสม
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง ปาณิสรา ใจจริง
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย พีรวิชญ์ ผลอินหอม
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง มิ่งกมล เอี่ยมจำรัส
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย วรวิช ศรีเมือง
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง ศิริณทิพย์ สุขานันท์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กหญิง สิรภัทร เสนาะคำ
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย สิริวิชญ์ มีกลิ่น
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย อิทธิพัทธ์ เงินดิษฐ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย เพทาย ปู่จันทร์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
1
  เด็กชาย ณัฐพล ฤทธิมหา
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กหญิง ดวงใจ ศรีทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กหญิง ทักษพร บุญกร
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กหญิง มีนา เต้าทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กหญิง ลากะปอ ดาโพ
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กชาย เจษฎา นาโก
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กหญิง เล็ก หักทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2558
2
  เด็กหญิง จิตติญา จันทร์หอม
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กชาย จีระศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง ญาณิศา แย้มเกษร
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง ดวงนภา ไหมละออง
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กชาย ธนพัฒน์ เติมทอง
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กชาย ธนากร อยู่สุข
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กชาย นพกร ชมสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง ระวีวรรณ พงษ์เพชร
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง วิชุดา รุ้งวงค์
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง สิรดา แอวงศ์
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง อมรรัตน์ เปลี่ยนสะอาด
  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
2558
2
  เด็กหญิง กวินทรา เก็งแป๊ะ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กหญิง จิตรกัญญา สายสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กชาย ชนกันต์ ชีช่วง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กชาย ชัยชนะ สนสุทธิ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กชาย ณฐพล เพชรประดับ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยธรรม
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กชาย ธนากร กองเปิง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กชาย ธนาคม ศรีเมือง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กหญิง นิวาริน งามเมือง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กหญิง ลัดดาวรรณ สังข์ดา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กชาย วรวุธ สุธิบุตร
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กหญิง ศิริกัลยา ธนพงศ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
2
  เด็กหญิง คอป้า เป้พ้อ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
2
  เด็กหญิง ชุติมา พรือโป๊ะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
2
  เด็กชาย ฝรั่ง พือกวอ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
2
  เด็กหญิง วรรณ ทุมบะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
2
  เด็กชาย เข็มชาติ พือกะลอ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
2
  เด็กหญิง แบลาพอ สะแย
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2558
2
  เด็กหญิง กรพินธุ์ โพธิ์เงิน
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กหญิง จิรภัทร์ ทับจีบ
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กชาย จิรายุทธ บุตรอุบล
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กหญิง ชุติมา บุญมา
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กชาย พิเชษชัย อู่ตะเภา
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กชาย วงศธร มะลิดอกไม้
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กชาย วุฒิชัย ประทุม
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กชาย ศุภเสกข์ แสงอยู่
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ หลอดทองแดง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2558
2
  เด็กหญิง จิณห์จุฑา คำบาง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง ซีม่อน ใจรัก
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง นพวรรณ บุญสาง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กชาย บุญช่วย แสงดี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กชาย บุญโชค พันธุ์เจดีย์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง ฤทัยรัตน์ คำตา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง วิรัยพร ร่มโพรีย์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง ศศิกาญจนา บุญชู
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง ศศิธร มูลคอน
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง ศันสนีย์ เสมคำ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง ศิรินภา ฮวบอ่อง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง สุรยา คงอยู่
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง อาภัสรา คำหา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง อารียา ฮุนซา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กชาย ไม้ ใจรัก
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2558
2
  เด็กหญิง กรกนก ธรรมมา
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง ชนาธิป วริวงศ์
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ คล้ายชุน
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ช่องาม
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย ธนพนธ์ แสงธรรมรัตน์
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย ธนพล ภู่ฉุน
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง ธมลวรรณ บุญประสพ
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง บุตรตรี รู้คุณ
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง ปวีณา จันทร์แก่น
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง ผาติรัตน์ ธรรมมา
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง วันวิสา พุมมา
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย สิริพัชร ชัยมาดี
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย สุริยา บุตรน้ำดี
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง อนุศรา คล้ายชุน
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กชาย เขตรัฐ หลวงพิมล
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง เปรมสินี ปรางโท้
  โรงเรียนบ้านสันดอน
2558
3
  เด็กหญิง กมลชนก เนื้อแตงเย็น
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษะวรรณาพันธ์
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง ชุติมา อินทนิล
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย ธนา มณาศักดิ์
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย ธีรภพ ไชยเครือ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย น้ำพี้ คำเกิด
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง พัชราภา แก้วก่อง
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง พิมลพรรณ แย้มพราย
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย พีรพัฒน์ แก้วยอด
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย วสันต์ กลิ่นชะนะ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย สมคิด ยินดี
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง อังคนา ใบแสง
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง อินทิรา ธาตุชัย
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กชาย เสถียร ภู่สวัสดิ์
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2558
3
  เด็กหญิง กนกพร สัตย์ซื่อ
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง กุสุมา ปานทอง
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง จารุวรรณ ชัยมาตย์
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง ชาลิสา พรมนัส
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กชาย ณัฐกิตติ์ หลำพา
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง ธิติมา วงศ์ษา
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง ธีร์วรา ทองพรหม
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง นนทิยา สีรี
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กชาย ปรัชญา หนูอินทร์
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง ฟ้าใส จันทร์วงค์
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง มณฑกานต์ ขำเกษม
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กชาย ศิรวัฒนา บัวงาม
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กชาย ศิวกร หลำพา
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง สุนิสา หนูเจริญ
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง อัญชลี ขำยินดี
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กหญิง อัญชุลี ขำยินดี
  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
2558
3
  เด็กชาย กฤตธนา อารีย์รบ
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง กัลย์นภัส ศรีกาญจนเพริศ
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กชาย ขุมเงิน แต่บาง
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง จุฑามาศ เกษเสณีย์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ชญานันท์ ปรีดางกูร
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กชาย ชาญศักดิ์ นครจินดา
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ฐิติชญา สายจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐภัสสร จำรูญจารีต
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ธนศร ทิพางค์กุล
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง บุญญารักษ์ ภิรมย์แก้ว
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง บุญรักษา ภิรมย์แก้ว
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ปาณิตา คงสมพงษ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กชาย พชร ศรีแปลก
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กชาย พชรพล ชัยวัณณคุปต์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ภัณฑิรา ผูกน้อย
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ยศวดี หุ้นเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง ศุภิสรา แซ่เฮา
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง สิริกมล เห็นประเสริฐแท้
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2558
3
  เด็กหญิง กรกมล อ่อนละมูล
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2558
4
  เด็กชาย ฉัตรมงคล บุญส่ง
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง ฐิติมา แก้วสาร
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขสำราญ
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง นฤมล แป้นโก๋
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กชาย ประกฤษฎ์ เชาวว์วัย
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง ปอริมาศ ทองยอด
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง พฤกษา ริยาพันธ์
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กชาย ภานุพงศ์ ค้นหาสุข
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กชาย วงตะวัน เทวา
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กชาย วนิรุติ กรรณแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง วรัญญา วิฉานะ
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง ศิริญากรณ์ มีลา
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กชาย อุกฤษฏ์ ขุนเที่ยงธรรม
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2558
4
  เด็กหญิง กฤติยา สุขสว่าง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย กล้าพันธุ์ดี ชีช่วง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ สุขสว่าง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง ชื่นกมล พุฒนาค
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย ฐานวิทย์ พันยุโดด
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย ธนพล กะพุก
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย ธนากิต คงวิเศษวัฒนา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง นันทนา บุญมา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย บุญนัน บุญยัง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง ประภาศรี นันหะทัย
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง ปราณปรียา ชู้กระโทก
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย ปรเมษฐ์ บุญจำนงค์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย วีรภัทร บัวนาค
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กชาย ศรชนก ชลประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง สุชาดา ยอดแก้ว
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2558
4
  เด็กหญิง จีรนันท์ แจ้งขันธ์
  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
2558
4
  เด็กหญิง ฐิติมา พุฒพรม
  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
2558
4
  เด็กหญิง ปรียนันท์ สุนทร
  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
2558
4
  เด็กชาย อนุชิต ทับทิมทอง
  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
2558
4
  เด็กชาย อาทิตย์ สุนทร
  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา)
2558
4
  เด็กหญิง กนกกร อนงค์ทอง
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กชาย ฐานะดี หัวใจฉ่ำ
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กชาย ธนกฤต เกียรติภัทรชัย
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขียวลี
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กชาย ปฐวี เชื้อแก้ว
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง ปภาศิณีย์ ยอดยิ่ง
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง พรพิมล ชัชวงษ์
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง พิมพ์ลดา ธรรมชาติ
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เกียรติภัทรชัย
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ สังตรีเศียร
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง รัตนกร แก้วงาม
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กชาย รุ่งพลอย โตวา
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง วาสนา ณรงค์
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง สุธาวัลย์ จำปาศรี
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ เกียรติภัทรชัย
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2558
4
  เด็กหญิง กรรณิการ์ สวนเพลง
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง กัลยาภรณ์ บุญสู
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง ชนาภา นิลน้ำเพ็ชร
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง ณัชชา นิยมรัตน์
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง ดารารัตน์ หมอนทอง
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อนุกูลชาญชม
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กชาย พัณณกร ชูฟัก
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง ภัทรสุวรรณ ขำอิ่ม
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง ศศิวิมล ชูฟัก
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กชาย สิริวิชญ์ ทองแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง สุทัตตา แก่อินทร์
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กชาย อนันดา แย้มมา
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กชาย อาชวิน สามบุญลือ
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง แอน มีทอง
  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2558
4
  เด็กหญิง กริษฐา แก้วพลอย
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย คุณานนท์ เสาร์แก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กหญิง จิรนันท์ กุลโสภณ
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย จิระพงศ์ จ้อยทรัพย์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย ญาโณทัย สุนทรวัฒน์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กหญิง ณัฏฐ์ฐภิญญา ธาดาพัฒน์ธน
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย ทักษนัย เลขวิจิตร
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กหญิง ปภาดา สุขสวัสดิ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กหญิง ปริศนา ดีไทย
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย พงศกร หลีสุวรรณ
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย ภัสวัฒน์ แววเพ็ชร
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย ภูวเดช หอมจิตร
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กหญิง รื่นฤดี ปรีเปรมโอฐ
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย สวิตต์ คุ้งวัฒนากร
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กชาย เอกภาพ เลิศพิทักษ์กมล
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2559
1
  เด็กหญิง กะมุ้ยพ้อ ซุยด้วย
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กชาย ตามาทู พือเคว
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง นฤมล ลูโย่ะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง นอลือดา ซวย
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง ปริศนา จอโจะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กชาย ฝรั่ง พือกวอ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง พรรณรวี เพละ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง รมณีย์ พือควอ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง ลักษิกา ดาวเรือง
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง อังคณา ปาล้อ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กชาย เข็มชาติ พือกะลอ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง เอ ปีง่า
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง เอทู้ จอปา
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง โชติกา อำพันธุ์
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กหญิง โชติกา วาเบ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
2559
1
  เด็กชาย จิรายุ บุญเจริญ
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง จุฑามาศ หลอดทองแดง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง ชยาภรณ์ แสงชุ่ม
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง ญาณี หมอนทอง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง ธนัชพร หงษ์ศรี
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กชาย ธันวา จิตต์ดี
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์เงิน
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง นิพาดา เครือหอม
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง ปริยาภัทร ฤทธิ์เดช
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง พรลดา อร่ามวงศ์ไพศาล
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กชาย พฤฒิพงศ์ ณ เชียงใหม่
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง มลิวัลย์ เอี่ยมนาขาว
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กชาย รัชพล หลอดทองแดง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง วรนุช นามทอง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กหญิง เรวดี ตาสว่าง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
2559
1
  เด็กชาย จิระพงศ์ ฮกฮวดซิ้ม
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐชยา ฮะบุญมี
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กชาย ธนพิสิษฐ์ ขุนนะรา
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กชาย นพดล อ่อนก้านเหลือง
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กชาย พัชรพล จันทร์สง่า
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กหญิง พิมพ์ณภัทร แจ้งเศรษฐ
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กหญิง วรรณวิษา อมศิริ
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กชาย วรัญญู เมืองนุช
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กหญิง วิรดา ศรีจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กชาย อดิศร กาญจนากร
  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2559
1
  เด็กชาย ก้องกิดากร คำเปลว
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กชาย กิตติพิชญ์ สมพิทักษ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กชาย ขจรวิทย์ จันทร์เกิด
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กหญิง ชนกนันท์ ค้นหาสุข
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ติ๊ดเหล็ง
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กชาย ธิปก พรหมจำรัส
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กหญิง ปาณิสรา ใจจริง
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กหญิง ยศวดี หุ้นเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กชาย วรรณธรรม น้อยคล้าย
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กชาย เก่งกาจ ศิริเอก
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2559
1
  เด็กหญิง กรวลัย ชายา
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กชาย จักรพรรดิ์ คังพุ
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กหญิง ชนม์นิภา เพิ่มพูนนิติธรรม
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กหญิง ชนาพร บุญกอง
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กชาย ธงชัย นายกอง
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กหญิง ฟ้า ชำ
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กชาย ศักดา คังพุ
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กหญิง สุภัสสร เนย
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กหญิง อณุภา ทูบะ
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กชาย อาชัญ สังอ่อนดี
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
2559
2
  เด็กชาย ณรงค์วิทย์ สุขสมัย
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กหญิง ธัญวัลย์ ไผ่สมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กหญิง นิรัชพร ปทุมสูตร
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กหญิง พลอยพรรณ สีทานันท์
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กชาย พัฒนชัย นวลนาง
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กหญิง ภัทรภร จาวผลิผล
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กชาย ภาณุมาศ พันธ์ไทย
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กชาย ยืนยง สวัสดิ์กลิ่น
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กหญิง รมย์นลิน พึ่งพันธ์
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กหญิง แพรวา ใจอดทน
  โรงเรียนบ้านจอมบึง
2559
2
  เด็กชาย กันติทัต พลแก้ว
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กชาย จันทรา ละเอ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง นิภาพร รายบู้
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กชาย บุญทอง ดีใจ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง ปวีณา ทูที
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง ปารย์ วาโค
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง มนทิรา เทิดสกุลธรรม
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง สุขวันดี -
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง หน่อย ใจดี
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง อ้อย บุญมี
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง เม บุญชอบ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง เอ๋ จะน้อย
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กชาย แรมโบ้ -
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง แอมูซ้อ รี
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กหญิง แอ้ว้า จอโพ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2559
2
  เด็กชาย กรปิยะ เหลืองศิริ
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย ขจรศักดิ์ บัวดี
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย จิรชัย -
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย ชัชวาล บุญปัญญา
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กหญิง พิยดา เกิดช่วง
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย ภาณุพงค์ อมดวง
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กหญิง ลักษณาลี ร่มโพธิ์เย็น
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย อภิชาติ กฎมัจฉา
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กหญิง อรอนงค์ สดชื่น
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย อานนท์ วงศาโรจน์
  โรงเรียนวัดนาหนอง
2559
2
  เด็กชาย ธนพัฒน์ คำภีร์
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง ธัญชนก หล้าปวงคำ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง ปิยะธิดา ทับทิมทอง
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง พรรนธี มีบุญ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง พิชญา พลอยสุวรรณ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง ภณิดา ดาบพิมพ์ศรี
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง ภัคพิชา ฟองน้ำ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กชาย ภาณุพงษ์ โชคดี
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง มินตรา พิชิตชัย
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง รุจิรา พุกโพธิ์
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กหญิง ศศิพิมพ์ พวกเกาะ
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วเอี่ยม
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กชาย สุขสันต์ จีนแขก
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กชาย อดิสร โปรยสุรินทร์
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กชาย อลงกรณ์ มากมงคล
  โรงเรียนวัดห้วยไผ่
2559
2
  เด็กชาย ธนดล วงทองคำ
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2559
2
  เด็กหญิง ปภาศิณีย์ ยอดยิ่ง
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2559
2
  เด็กหญิง พรพิมล ชัชวงษ์
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2559
2
  เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เกียรติภัทรชัย
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2559
2
  เด็กชาย เกรียงศักดิ์ แสงอินทร์
  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
2559
2
  เด็กหญิง กมลพรรณ เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กชาย คณิน เต่าทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กชาย ชวิน วงศ์ทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง ชาลิสา ครอบครองวงศ์
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กชาย ดอน -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง ประภัสสร บุญทอง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง พลอย -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กชาย พัชรพล หงษ์สาวดี
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง พัชริน กลาโท้
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง ภัทริดา -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กชาย ภานุพงศ์ คุ้งลึงค์
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง ศศิภา ธุระวงศ์
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กชาย ศุภกร โชควรกิจ
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง สาริกา -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง แงแง ช่วยล้ง
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2559
3
  เด็กหญิง ชนาธิป -
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กชาย ชูศักดิ์ นาคกิ่ง
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กหญิง บวรรัตน์ วราศิลป์
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กหญิง มิตภาณี -
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กชาย มิตรภาพ -
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กหญิง วัลภา บุญเสือ
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กชาย ศักดิธัช บุญมาก
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กหญิง สโรชา ศรีบุญ
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กชาย อรรถพล สุขเจริญ
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กหญิง อารีญาณีกุล ศรีชมชื่น
  โรงเรียนบ้านรางม่วง
2559
3
  เด็กหญิง กณิษฐา แวงวรรณ
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กชาย จิรายุทธ จันทร์ที
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กหญิง นฤมล แป้นโก๋
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กชาย บดินเดช เกียรติกวีอุดม
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กชาย ประกฤษฎิ์ เชาว์วัย
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กหญิง ฟ้ามณี ทองหยอย
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กชาย ภานุพงศ์ ค้นหาสุข
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กหญิง วรัญญา วิฉานะ
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กชาย สมบูรณ์ บุญช่วย
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กหญิง สุนิสา ท้าวนาง
  โรงเรียนบ้านวังปลา
2559
3
  เด็กชาย กนก สว่างเกตุ
  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
2559
3
  เด็กหญิง ปิยะธิดา จันทร์คติ
  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
2559
3
  เด็กชาย พีรภัทร อู่ตะเภา
  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
2559
3
  เด็กหญิง วริศรา รื่นสม
  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
2559
3
  เด็กหญิง กนกพร คมกล้า
  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
2559
3
  เด็กหญิง ศิริพรรณ จัตุกูล
  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
2559
3
  เด็กชาย ศุภกฤต ศรีวิไล
  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
2559
3
  เด็กหญิง ศุภวรรณ แท่นทอง
  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
2559
3
  เด็กหญิง ปนัดดา แย้มมา
  โรงเรียนวัดนาขุนแสน
2559
3
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก พวงกล่อม
  โรงเรียนวัดนาขุนแสน
2559
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ ลาเทศ
  โรงเรียนวัดนาขุนแสน
2559
3
  เด็กชาย ศิริวัฒน์ กลั่นวาที
  โรงเรียนวัดนาขุนแสน
2559
3
  เด็กหญิง สุณิสา หาญมาก
  โรงเรียนวัดนาขุนแสน
2559
3
  เด็กหญิง จารี สินเดรดาษ
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง จิราพร สายอุบล
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กชาย ชุติภาส พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง ณัฏฐริกา ชมชื่น
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง รัตนากร เติมอารมย์
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง วีร์สุดา ธงเพ็ง
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง สุธิดา นิยมไทย
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง อุชุกร หมู่เมี่ยง
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กหญิง เพชรอาภา เพ็ญไพจิตร
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
2559
3
  เด็กชาย กล้าพันธุ์ดี ชีช่วง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง กีรติ สว่างญาติ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง กุลธิดา มณเทียรเภา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง จิตรกัญญา สายสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา ชุติธรรม
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย ธนพล กะพุก
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง ปราณปรียา ชู้กระโทก
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย พงศภัค รุ่งเรืองจันทร์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง พัชราภา ระย้าย้อย
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กหญิง รัชฎาพร นิลวันนา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย วิรวัฒน์ พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย ศรชนก ชลประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย อลงกต พุ่มโพธิ์ทอง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย เตวิช เก็งแปะ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2559
4
  เด็กชาย จีรเดช จันทร์คล้าย
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กหญิง ชัญญา ท้อเพิ่มผล
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพัชร์ จันทร์โตศรี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กชาย ประพัฒน์ แซ่โกว
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กหญิง ปวเรศ ก้อนทอง
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กหญิง ภัคจีรา จินดาโชติ
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กหญิง หญิง -
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กหญิง อมรรัตน์ นาคประดิษฐ์
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กหญิง อรวรรณ กลัดศรี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
2559
4
  เด็กชาย กฤษฎา พานตรี
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กชาย กฤษดา อยู่เจริญ
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กชาย กิตติพงศ์ กลิ่นพิทักษ์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง จิราพร ไสลสุข
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง จิราวรรณ มณีวิหค
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง ญาโณทัย กลัดน้อย
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพล สนุกช่วย
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง ปณิดา วงษ์สีดา
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กชาย พีรภัทร สุ่มเมา
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กชาย มงคล ใจรัมย์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง ศศพิมพ์ ชมหมู่
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง ศิริวรรณ ทรงกฤษ
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กหญิง สุวิมล วงศ์สุรเศรษฐ์
  โรงเรียนวัดเกาะลอย
2559
4
  เด็กชาย คุณากร สว่างศรี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง ซีมอน ใจรัก
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กชาย ทนงศักดิ์ อิ้วตาพา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง ธารารัตน์ งามพริ้ง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กชาย บุญช่วย แสงดี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กชาย บุญโชค พันธุ์เจดีย์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง รื่นฤดี สายัณห์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง วิดารัตน์ สุธาพจน์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง ศันสนีย์ เสมคำ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง ศุภรดา เทพรัตน์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง สุรยา คงอยู่
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง อารียา ฮุนซา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง อุไรวรรณ สายมา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กชาย ไม้ ใจรัก
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
2559
4
  เด็กหญิง กมลพร ศรีกล้า
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กิตติยา ปิ่นจุ
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ดวงใจ
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ดวงใจ -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปาลิดา เทโซ
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พิมกาญต์
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็หญิง รักณิณา -
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ละอู
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วันจันทร์
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วีรภัทร จาหนุก
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศรุตา จาหนุก
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อภิรักษ์ พอดี
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย คันธารัตน์ จอมแก้ว
  โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สุดารัตน์ มากเมือง
  โรงเรียนบ้านหนองลังกา
ป.6
2560
1
  เด็กชาย กมลชัย สุขเกษม
  โรงเรียนบ้านหนองโก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ทิพย์รัตน์ เนียมจันทร์
  โรงเรียนบ้านหนองโก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นพรัตน์ เล้าอรุณ
  โรงเรียนบ้านหนองโก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรรณภัทร พุมมา
  โรงเรียนบ้านหนองโก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อรพรรณ อินทร์พราม
  โรงเรียนบ้านหนองโก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนพัฒน์ เติมทอง
  โรงเรียนบ้านเขาหัวจีน
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ธนากร อยู่สุข
  โรงเรียนบ้านเขาหัวจีน
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง กุลธิดา มณเทียรเภา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ญาณวุฒิ สุขเลิศวิบูลย์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติรัตน์ คงวงค์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธิติวุฒิ ชุ่มจันทร์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นิภาดา ฮะบุญมี
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย บุญชนะ แก้วแก่น
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พีรภัทร ทำสอาด
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พีรภัทร ทำสอาด
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พีรภัทร สมไทย
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภูมิภัทร สิทธิรุ้ง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วิยดา แอ่นดอย
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศรัญญา บุญยง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สรินยา สังข์ดา
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุธีรพัฒน์ พวงศรี
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภัคจีรา ยอดครู
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภัสสร เกิดบรรดิษฐ์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จรรยา พึ่งพันธุ์
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ชิษณุชา เพียโคกแก้ว
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ณัชชา ชัยบุญ
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ตาแต๊ะ รักษ์ไทย
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กชาย ทนงศักดิ์ พามี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ปนัดดา เสือตะขบ
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สายฝน รักษ์ไทย
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กชาย อัษฎายุธ แย้มสำรวล
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง แพรชมพู ทองพันธุ์
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง จิตรลดา กรวงษ์
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จิรัชญา เถาทอง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จิรเมธ ประธุม
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชนัญธิดา อิ่มเอิบ
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศศิวิมล หลอดทองแดง
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิรประภา ตันติวิภวกุล
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิริพร มหาสินธ์
  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ทศพล จีนกอง
  โรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์
ป. 5
2560
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ หนูอินทร์
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จิราวรรณ พวงสวาย
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชลธิชา หงษ์สัมฤทธิ์
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ ปานเรือง
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เบญจวรรณ หนูพรม
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เพ็ญณาลักษณ์ ตู้จินดา
  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง ธัญสินี พิริยะสถิตวงศ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พศิกา พิริยะสถิตวงศ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิชชาภา นิลเพ็ชร
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
2560
2
  เด็กหญิง วนิดา มณีจันทร์
  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กรรณิศา บุญมา
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง กันยา โทโท
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ณัฐภูมิ ครอบครองวงษ์
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณิชา โทโท
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ดวงดาว เจริญผล
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ปิยมน ซอตอ
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พาขวัญ โทโท
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.2
2560
2
  เด็กหญิง ฟ้าใส ซาลามู
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รดา โทโท
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง โกลัญญา คล้ายเจ็ก
  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชนิษฐา บุญยง
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชินดนัย วงศ์หิรัญ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ญาดา ทองม้วน
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ตนุภัทร อยู่สุขเกษม
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
2560
2
  เด็กชาย ธนภัทร ไชยเครือ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พงศภัค รุ่งเรืองจันทร์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รัชฎาพร รัชฎาพร
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สิวิดา ใบผ่าน
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุภัคจีรา ยอดครู
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สุรสิทธิ์ อ้นพันธ์
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กิตติธัช แสงหิรัญ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย จอเปอมู้ จอปา
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวัตร บุญมา
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  ป.6 ธีระพงษ์ ชายา
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ปริศนา จอโจ๊ะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย มนต์เมฆา จ่าโท
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ลักษิกา ดาวเรือง
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย เอกพล ตอแคะ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง โชติกา อำพันธุ์
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง โชติกา วาเบ
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพร หนูน้อย
  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ป4
2560
2
  เด็กชาย ทรงพล ชมภูพันธ์
  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ทัชชกร กลมเกลี้ยง
  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรภัทร แว่นแก้ว
  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ระพีพัฒน์ นาคีสินธ์
  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพล ลูกแก้ว
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณิชา ซองไซ
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ดารณี คุ้งลึงค์
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธมลวรรณ หลวงทิพย์
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิรชา ศรีสวัสดิ์
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ฝน ยายม
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พีพัฒน์ ขาวแก้ว
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พีรพงษ์ วงศ์ทอง
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พีรศุภ บุ้งกี๋
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภูมินทร์ เพิ่มพูนนิติธรรม
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วาริสา ศรีบัวรอด
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิริราช ธนังมงคล
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุวรรณ วงศ์ทอง
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เกตุมาลา ทึงลึง
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง แย ยาซู้
  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กะรัต บัวละคำ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปารย์ วาโค
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พัชรา ละเอ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฟ้าใส แสงสุข
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วรรณภา สุวรรณ
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วาสนา เกียฟู้
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศรุท ช่อกง
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สมศักดิ์ ศิริประทุมทอง
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สีดา คุ้งลึงค์
  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กณิษฐา เทพสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จิรายุทธ จันทร์ที
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย บดินเดช เกียรติกวีอุดม
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ฟ้ามณี ทองหยอย
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภานุพงศ์ ค้นหาสุข
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วรัญญา วิฉานะ
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สุนิสา แฝงสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุนิสา ท้าวนาง
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อาทิตยา ยกกลิ่น
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง แพรวารี นิลธรรมรัตน์
  โรงเรียนบ้านวังปลา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิรภัทร หิรัญวงศ์
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จุฑามาศ โชติช่วง
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชุฎาภา เกษรศิริ
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ฐิติศักดิ์ แหวนคำ
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัชพล ยือกเย็น
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐชา เข้มแข็ง
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนธร ธิติธรรม
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธนัญญา วงค์แวววัลย์
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สศิธร โคกเกษม
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สุรพล ผ่องภิรมย์
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุวิสาข์ เซี่ยงว่อง
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อนุรักษ์ กังใช่ง้วน
  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย คุณากร สว่างศรี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ชานนท์ หงษา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ดลณชัย ปั้นไว
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ทิพวรรณ แซ่ลี้
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนชัย สามเรืองศรี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธันวา พลายเมือง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธารารัตน์ งามพริ้ง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย นิธิโชติ พันธ์เจดีย์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง บัณฑิตา คาปูก
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภาณุ พึ่งเสนาะ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภูริ บานเย็น
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วีระ แสมคำ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศุภรดา เทพรัตน์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เกวลิน ตรีแดงน้อย
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ไกรวิชญ์ ยาเครือ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตติกร เกตุประทุม
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ชาคริต พินอยู่วงษ์
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ธีรศักดิ์ แซ่ลิ้ม
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พีรภัทร อาสนเวช
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ภาคภูมิ แป้นแก้ว
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ภานุกร ปุยะพันธ์
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ สามพันพ่วง
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ศราวิน หอมนุ่น
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กชาย เดชา โชติวนิช
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เอกรัตน์ สมจันทร์
  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ สัจจวง
  โรงเรียนพเนินพลู
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง บัว -
  โรงเรียนพเนินพลู
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิชชามณชุ์ สุขใสดี
  โรงเรียนพเนินพลู
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อภิสรา ราชภักดี
  โรงเรียนพเนินพลู
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เน -
  โรงเรียนพเนินพลู
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จิตรเทพ แก้วการุณ
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ญาณพล โค้วถาวร
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ณภัสร์ชพล โสตถยาคม
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธนัชชา คงมณี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ปรียาพร ชมติวัง
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง มยุรี สอดศรี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วาสนา มุ้ยขาล
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สถาพร จิตรดี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
4
  เด็กชาย สิงหา ดีทอง
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.6
2560
4
  เด็กชาย สุชาติ กันดี
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เนตรนภา บุญทอง
  โรงเรียนวัดน้ำพุ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีรวีร์ โพธิ์พันธ์
  โรงเรียนวัดบางกระ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พงศธร พวงเงิน
  โรงเรียนวัดบางกระ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุรศักดิ์ จูฑะศร
  โรงเรียนวัดบางกระ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อนุพงศ์ คณะโต
  โรงเรียนวัดบางกระ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เจษฎาพร ภู่ฮะ
  โรงเรียนวัดบางกระ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภาพร เต็มปรีชา
  โรงเรียนวัดปากช่อง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันหอม
  โรงเรียนวัดปากช่อง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุวพัชร คำเอี่ยม
  โรงเรียนวัดปากช่อง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง แสนดี ปลูกบุญทรง
  โรงเรียนวัดปากช่อง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ไอลดา เสนาธรรม
  โรงเรียนวัดปากช่อง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภัสนันท์ พูลทรัพย์
  โรงเรียนวัดสูงเนิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พาขวัญ กึ่งวิชา
  โรงเรียนวัดสูงเนิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รมย์ชลี ดวงชื่น
  โรงเรียนวัดสูงเนิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สมศักดิ์ ยุ่นเพ็ญ
  โรงเรียนวัดสูงเนิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ไชยวัฒน์ รัตน์เนตร์
  โรงเรียนวัดสูงเนิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กฤษกร เอี่ยมสอาด
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชนิดา นิจฉาย
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชลธิชา จิตอิ้ง
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณิชาภัทร พลจันทร์
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนบูรณ์ บุญศรี
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พัฒน์ธารา จีนตุ้ม
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ลิขิตเมฆินทร์ บุรคอน
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศุภกันต์ อินทร์สร
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อชิรญา ยอดยิ่ง
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ ปิ่นพงศ์
  โรงเรียนวัดเขาวัง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ขวัญข้าว ธนูแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ทิพาพร เพชรรามวงศ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนภูมิธ์ สายพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธันยรัศมิ์ ศรีษะโคตร
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย นิพิฐคุณ คงพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ทองผุด
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ด้วงเฮี้ยม
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิมลณัฏฐ์ ภัทรคุณพิศาล
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภูมิพัสกร เริ่มภักดิ์
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วิภัทรา ทองจีน
  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
ป.5
2560
4