รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชา กานน เซียรจันทึก
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชาย กานน เซียรจันทึก
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญ ญาติกา พูนเชย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง ญาติกา พูนเชย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชา ฐาปกรณ์ ช้างพลาย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชาย ฐาปกรณ์ ช้างพลาย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชา ธนากร สุกใส
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชาย ธนากร สุกใส
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญ น้ำหวาน ตาหนุ่ย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง น้ำหวาน ตาหนุ่ย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญ มณสิกานต์ บำรุงจิตร์
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง มณสิกานต์ บำรุงจิตร์
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญ วรางคณา ป้อมใหญ่
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง วรางคณา ป้อมใหญ่
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชา ศักดินันท์ พลสว่าง
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชาย ศักดินันท์ พลสว่าง
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชา อนุสรณ์ รูปเคน
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กชาย อนุสรณ์ รูปเคน
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญ อสมาภรณ์ บุญมีสง่า
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญิง อสมาภรณ์ บุญมีสง่า
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
2559
1
  เด็กหญ กุลภรณ์ สิงห์สี
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง กุลภรณ์ สิงห์สี
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ จันทิมา เปลี่ยนแปลง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง จันทิมา เปลี่ยนแปลง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ ชุติมา ยาวงษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง ชุติมา ยาวงษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ ณัฐกานต์ พิมพ์สุข
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ พิมพ์สุข
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ ณัฐนันท์ พุกสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐนันท์ พุกสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา ณัฐภูมิ ส่วนน้อย
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย ณัฐภูมิ ส่วนน้อย
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวิทย์ นุชเนตร
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ ธนกร พยนต์ศิริ
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง ธนกร พยนต์ศิริ
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา ธรรมรัตน์ อ่อนละมุล
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย ธรรมรัตน์ อ่อนละมุล
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา นบพกร ขุนทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย นบพกร ขุนทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ นรินทร์ เชื้อปรางค์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง นรินทร์ เชื้อปรางค์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา นัฐวัฒน์ จันทร์ชูกลิ่น
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย นัฐวัฒน์ จันทร์ชูกลิ่น
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา นันธวัช วัลนา
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย นันธวัช วัลนา
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ พัชรพร ยังบุญช่วย
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง พัชรพร ยังบุญช่วย
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ มัลลิกา ยอดทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง มัลลิกา ยอดทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา ราชันย์ ลายทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย ราชันย์ ลายทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ วรรณวิภา อุดมศิลป์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง วรรณวิภา อุดมศิลป์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญ สุวิมล เนื้อนิ่ม
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กหญิง สุวิมล เนื้อนิ่ม
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา อุดมศักดิ์ คงรอด
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย อุดมศักดิ์ คงรอด
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา ฮุสนี หมัดสะอาด
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชาย ฮุสนี หมัดสะอาด
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
2559
1
  เด็กชา ณัชพล บัวพัว
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย ณัชพล บัวพัว
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา ธนาธร อ่อนเที่ยง
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย ธนาธร อ่อนเที่ยง
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา นาอีม ทิพยอแล๊ะ
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย นาอีม ทิพยอแล๊ะ
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา พชรมนต์ เฮ้งประเสริฐศรี
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย พชรมนต์ เฮ้งประเสริฐศรี
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา พิชิต อินทร์ยงค์
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย พิชิต อินทร์ยงค์
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กหญ ลลิดา แก้วสุโข
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กหญิง ลลิดา แก้วสุโข
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา สันติภาพ ส่างคำหลวง
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย สันติภาพ ส่างคำหลวง
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา อรรถพร รสทิพย์
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย อรรถพร รสทิพย์
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชาย เกรียงไกร ใจเสงี่ยม
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กชา เกรียไกร ใจเสงี่ยม
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กหญิง แมลงปอ ทองคำ
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กหญ แมลปอ ทองคำ
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
2559
1
  เด็กหญ กรรณิการ์ สุขสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญิง กรรณิการ์ สุขสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา ธีรภัทร เป่าทุย
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร เป่าทุย
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา ปัณณวัฒน์ ไพรพล
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ไพรพล
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญ พรพนิต รักชาติ
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญิง พรพนิต รักชาติ
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญ พลอยน้ำผึ้ง ประเดิมพร
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญิง พลอยน้ำผึ้ง ประเดิมพร
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา รพีพัฒน์ ห้วยหงส์ทอง
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชาย รพีพัฒน์ ห้วยหงส์ทอง
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญ วรลักษณ์ พุทธ์คุณรักษา
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กหญิง วรลักษณ์ พุทธ์คุณรักษา
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา ศิริวัฒน์ บัวเจริญ
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชาย ศิริวัฒน์ บัวเจริญ
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา ศุภวิชญ์ ทองรอด
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ ทองรอด
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา เจนณรงค์ หนูเล็ก
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชาย เจนณรงค์ หนูเล็ก
  โรงเรียนวัดดอนยาง
2559
1
  เด็กชา ณัฐวุฒิ นันทโก
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กหญ ธิดารัตน์ สุขสว่าง
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กหญ บุษกร เกศโกมล
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชา ปริวัฒน์ อุ้ยสั้ว
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชา พงศกร เอื้อนไธสง
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชา รพีภัทร รัตแมด
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กหญ รักษินา แสงอรุณ
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชา ศุภกานต์ แตงไทย
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชา ศุภวัทน์ เชื้อนิล
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชา ศุภวิชญ์ นาคลอย
  โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ นันทโก
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ สุขสว่าง
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กหญิง บุษกร เกศโกมล
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย ปริวัฒน์ อุ้ยสั้ว
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย พงศกร เอื้อนไธสง
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย รพีภัทร รัตแมด
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กหญิง รักษินา แสงอรุณ
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย ศุภกานต์ แตงไทย
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย ศุภวัทน์ เชื้อนิล
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ นาคลอย
  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
2559
1
   เด็กหญ กชมน ปุ่นหรั่ง
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ กัลยรัตน์ ตั้งพันธ์
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ ชลดา สุพิศ
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ ชลธิชา จอมอุ่น
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ ฐิติมา ใหม่เอี่ยม
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ ธัญญาภรณ์ จินดา
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ พลอยทอง บริบูรณ์พานิช
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ ภัทรภรณ์ ทาผา
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ สุรีรัตน์ ฉิมปี๋
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ สุวรรณา รัตนเลิศ
  โรงเรียนธนาคารออมสิน
2559
2
   เด็กหญ จีราพร มาลัยมี
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กหญ ชลธิชา สระแก้ว
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา ชัยศักดิ์ บุญพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา ปรมินทร์ เชื้อพันธ์
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา ภาราดร งาทอง
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กหญ วิไลวรรณ แนวเถื่อน
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา สุทธิรักษ์ หัสดำ
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา อดิศักดิ์ ขวัญแก้ว
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กหญ อาภาภัทร หงส์ทอง
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา เทพทัด เกตุรักษ์
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กชาย ภาราดร งาทอง
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กหญิง วิไลวรรณ แนวเถื่อน
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายชัยศักดิ์ บุญพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายปรมินทร์ เชื้อพันธ์
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายสุทธิรักษ์ หัสดำ
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายอดิศักดิ์ ขวัญแก้ว
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กชาย เด็กชายเทพทัด เกตุรักษ์
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงจีราพร มาลัยมี
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงชลธิชา สระแก้ว
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
  เด็กหญิง เด็กหญิงอาภาภัทร หงส์ทอง
  โรงเรียนบ้านช้างเผือก
2559
2
   เด็กชา ชัยชนะ สุขวิมุติ
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา ธนวัฒน์ มีเรียน
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา นนธวัฒน์ ทองอ่อน
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา พีรณัฐ ช่วยประคอง
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา ภานุวัฒน์ โครตพัฒน์
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา วรวุฒิ นุชนารถ
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา วรากร แต่งอ่อน
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา วรินทร์ เที่ยงแน่
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา อนุทัย ข้อโนนแดง
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กชา อมรเทพ พรมจันทร์
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย ชัยชนะ สุขวิมุติ
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ มีเรียน
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย นนธวัฒน์ ทองอ่อน
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย พีรณัฐ ช่วยประคอง
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ โครตพัฒน์
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย วรวุฒิ นุชนารถ
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย วรากร แต่งอ่อน
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย วรินทร์ เที่ยงแน่
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย อนุทัย ข้อโนนแดง
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
  เด็กชาย อมรเทพ พรมจันทร์
  โรงเรียนบ้านทองอินทร์
2559
2
   เด็กหญ จิรประภา จินดาพรวัฒนะ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กชา ชัชวาล พรมลาศ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กชา ณัฐภัทร สุนทรพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กหญ ธัญภัค พรมป่าชัฎ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กชา ธันวา ประมงค์
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กชา นนธวัช รัตนวาร
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กชา ยศภัทร ศรีสง่า
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กหญ ลลิตา ยาฉ่ำ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กหญ ศศิวรรณ ชานนท์
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กหย สิริมาศ ม่วงพรม
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กหญิง จิรประภา จินดาพรวัฒนะ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กชาย ณัฐภัทร สุนทรพิทักษ์
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กหญิง ธัญภัค พรมป่าชัฎ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กชาย ธันวา ประมงค์
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กชาย นนธวัช รัตนวาร
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กชาย ยชัชวาล พรมลาศ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กชาย ยศภัทร ศรีสง่า
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กหญิง ลลิตา ยาฉ่ำ
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กหญิง ศศิวรรณ ชานนท์
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
  เด็กหญิง สิริมาศ ม่วงพรม
  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฏร์อุปกรณ์)
2559
2
   เด็กหญ กรกนก คชชา
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ ขวัญข้าว อ่อนน้อม
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ จันทรกานต์ นันบุญมา
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ ชลธิชา พุดวิเศษ
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ ณัฐณิชา จันทวงศ์
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กชา ณัฐวุฒิ เต่าทอง
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ นันทิตา บุญประจวบ
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ ศุณิษา ปานน้อย
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ สุปราณี เสียงไก่แก้ว
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กหญ สุภาวดี เอี๊ยวพานิช
  ร.ร. บ้านดอนสำนัก
2559
3
   เด็กชา กฤษณะ ฉิมชง
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
   เด็กหญ จีรนันท์ ต่ายสุวรรณ์
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
   เด็กหญ ฐาปนิ เนียมน้อย
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
   เด็กชา ทรงเกียรติ คงกล่ำ
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
   เด็กชา ทีปกร เต่าทอง
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
   เด็กหญ ธิดารัตน์ รัตนเลิศ
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
   เด็กชา พงศกร ดุลฮีม
  ร.ร. บ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กหญิง กรกนก คชชา
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง ขวัญข้าว อ่อนน้อม
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง จันทรกานต์ นันบุญมา
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง ชลธิชา พุดวิเศษ
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทวงศ์
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐวุฒิ เต่าทอง
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง นันทิตา บุญประจวบ
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง ศุณิษา ปานน้อย
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง สุปราณี เสียงไก่แก้ว
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กหญิง สุภาวดี เอี๊ยวพานิช
  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2559
3
  เด็กชาย กฤษณะ ฉิมชง
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กหญิง จีรนันท์ ต่ายสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กหญิง ฐาปนิ เนียมน้อย
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กชาย ทรงเกียรติ คงกล่ำ
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กชาย ทีปกร เต่าทอง
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ รัตนเลิศ
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กชาย พงศกร ดุลฮีม
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2559
3
  เด็กชาย กฤษฎิ์ ศักดินันท์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย กวินนาถ ประภาสิรินาถ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ อาจสัญจร
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย กิตตินันท์ มนต์ทิพย์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง จิตตินันท์ ลายละเอียด
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง จิราพร ปิ่นพงษ์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ชนินทร์ เทศเปี่ยม
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง ชวกร วงษ์แหวน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ฐิติวัฒน์ ช่อระหงษ์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐชา ชัยนรา
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง ณิชา เกษมสุขไพศาล
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ถิรวุฒิ กาหลง
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ทยากร เพิ่มสุข
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย นันทิพัฒน์ สกุลลิ้ม
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย นิธิกร ทิพย์ยอและ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย นิพล เสือนาค
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง นิรมล เขียวหวาน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง บุสกร บุญอภิบาลนุกูล
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ประดิพัทธ์ ครุชเผือก
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ปิยะพันท์ ประมงค์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง พัทธนันท์ เกษียรแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย พุฒิพงศ์ แสงหว้า
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง พุทธิกุล ศรีนวล
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย ภูมิตะวัน ธนูวงศ์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง วัลภา บุญเกิด
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย วิชญ์ยุติ กรนานันท์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง วิภาดา พวงทิพย์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย สรวิศ ตือเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย สวิตต์ กิจหงวน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย สหภาพ กลั่นเกลี้ยง
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง สุพรรษา คงสระ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง อรฤดี มาดี
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง อรอุมา อรชุน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชาย เนติวุฒิ เกิดเมืองเล็ก
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กหญิง ไปรยา รุ่งเรือง
  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
2559
3
  เด็กชา กฤษฎิ์ ศักดินันท์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา กวินนาถ ประภาสิรินาถ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ กัญญารัตน์ อาจสัญจร
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา กิตตินันท์ มนต์ทิพย์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ จิตตินันท์ ลายละเอียด
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ จิราพร ปิ่นพงษ์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ชนินทร์ เทศเปี่ยม
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ ชวกร วงษ์แหวน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ฐิติวัฒน์ ช่อระหงษ์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ ณัฐชา ชัยนรา
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ ณิชา เกษมสุขไพศาล
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ถิรวุฒิ กาหลง
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ทยากร เพิ่มสุข
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา นันทิพัฒน์ สกุลลิ้ม
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา นิธิกร ทิพย์ยอและ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา นิพล เสือนาค
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ นิรมล เขียวหวาน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ บุสกร บุญอภิบาลนุกูล
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ประดิพัทธ์ ครุชเผือก
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ปิยะพันท์ ประมงค์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ พัทธนันท์ เกษียรแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา พุฒิพงศ์ แสงหว้า
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ พุทธิกุล ศรีนวล
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา ภูมิตะวัน ธนูวงศ์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ วัลภา บุญเกิด
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา วิชญ์ยุติ กรนานันท์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ วิภาดา พวงทิพย์
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา สรวิศ ตือเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา สวิตต์ กิจหงวน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา สหภาพ กลั่นเกลี้ยง
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ สุพรรษา คงสระ
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ อรฤดี มาดี
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ อรอุมา อรชุน
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา เนติวุฒิ เกิดเมืองเล็ก
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กหญ ไปรยา รุ่งเรือง
  โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ
2559
3
  เด็กชา กนกพล แก้วงาม
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา จักรพรรณ คงมาก
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ ทิพานันท์ เกิดลาภ
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา ธนภัทร เจริญสุข
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา นพดล ยี่สน
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา บุญชู เกตุแก้ว
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา บุตรดล มาดี
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ ปิยาพรณ์ อาจสัญจร
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ วินาภรณ์ ร่มทอง
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ วีรวรรณ ยอดดี
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ สายชล ยอดใหญ่
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ สุดารัตน์ คำจ้อย
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา สุดใจ สุขศรีวิไล
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ สุพัตตรา บัวงาม
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชา สุภกิจ สุทธิภิรมย์ศรี
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ เหมียว เจริญดี
  ร.ร. ด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญ กนวรรณ ดีคาร
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ กมลวรรณ เงินยวง
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กชา คงกระพันธ์ สุขศรี
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กชา ชัยวัฒน์ จันทร์วงศ์
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ ธนิษฐา ธรรมเนียม
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ รุ่ทิพย์ กลิ่นลูกอิน
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ วันศิริ สิบธง
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ สุฑาสินี ประจำเกาะ
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ อธิชนันท์ เจริญยิ่ง
  ร.ร. บ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญ จณิสตา ศรีใหญ่
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา จิรายุ แก้วมณี
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ ฐาวรรณ ชูจันทรภรณ์
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ ฐิติญา เพชรแท้
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา ฐิติพัศ ลาวน้อย
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา ธนารัชต์ วัดโลก
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา นนทกร มหาแก้ว
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา นพดล เสือน้อย
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ พรพิมล ฝ่ายเดช
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ พลอยชมพู ชูดอกไม้
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา พันศักดิ์สิริ ทับทิม
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา ภูมเรศ จันทร์ดา
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ มาติกา ใหญ่ท้วม
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา วชิร คชเกื้อ
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ วนัสนันท์ วัดโลก
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ วรัทยา โตเอี่ยม
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา วรเดช ร่วมชาติ
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา วโรดม จิตต์อักษรสกุล
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ ศิรินันท์ ธรรมสาโรช
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ สิริรัตน์ แตงคำ
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา สุพกิจ ถานวิสัย
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา อดิศร เกิดลาภ
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชา อนาวิน ใจเพชร
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ อัยญดา วัดโลก
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ แก้วตา พ่วงสำราญ
  ร.ร. บ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญ กัญญ์ธิรา ฝ่ายชนะ
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญ จันทวดี คงคา
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชา ชลชัย ฤคดี
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชา ณัฐภัทร วงศ์เพชร
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญ บุปผาสายชล สังข์ทอง
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญ วิลัยพรรณ ชุมแสง
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญ วิลาสิณี พูลสวัสดิ์
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชา สันติชัย หอมชื่น
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชา อดิศักดิ์ มากยอด
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชา ไรวินท์ ทิพย์ประชาบาล
  ร.ร. วัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชาย กนกพล แก้วงาม
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง ทิพานันท์ เกิดลาภ
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชาย ธนภัทร เจริญสุข
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชาย นพดล ยี่สน
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชาย บุญชู เกตุแก้ว
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง ปิยาพรณ์ อาจสัญจร
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง วินาภรณ์ ร่มทอง
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง วีรวรรณ ยอดดี
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง สายชล ยอดใหญ่
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง สุดารัตน์ คำจ้อย
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชาย สุดใจ สุขศรีวิไล
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง สุพัตตรา บัวงาม
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชาย สุภกิจ สุทธิภิรมย์ศรี
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กชาย สุรเดช ทองสุข
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง เหมียว เจริญดี
  โรงเรียนด่านสิงขร
2559
4
  เด็กหญิง กนวรรณ ดีคาร
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กชาย คงกระพันธ์ สุขศรี
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์วงศ์
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญิง ธนิษฐา ธรรมเนียม
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญิง รุ่งทิพย์ กลิ่นลูกอิน
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กชาย วรายุส หมื่นประภา
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กชาย วัชรพล น้อยผล
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญิง วันศิริ สิบธง
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญิง สุฑาสินี ประจำเกาะ
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญิง อธิชนันท์ เจริญยิ่ง
  โรงเรียนบ้านท่าขาม
2559
4
  เด็กหญิง จณิสตา ศรีใหญ่
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย จักรพรรดิ์ ภู่ระหงษ์
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย จิรายุ แก้วมณี
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง ฐาวรรณ ชูจันทรพร
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง ฐิติญา เพชรแท้
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย ฐิติพัศ ลาวน้อย
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย ธนารัชต์ วัดโลก
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย นนทกร มหาแก้ว
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย นพดล เสือน้อย
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง พรพิมล ฝ่ายเดช
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง พลอยชมพู ชูดอกไม้
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย พันศักดิ์สิริ ทับทิม
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย ภูมเรศ จันทร์ดา
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง มาติกา ใหญ่ท้วม
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย วชิร คชเกื้อ
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง วรัทยา โตเอี่ยม
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย วรเดช ร่วมชาติ
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย วโรดม จิตต์อักษรสกุล
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง ศิรินันท์ ธรรมสาโรช
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง สิริรัตน์ แตงคำ
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย สุพกิจ ถานวิสัย
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย อดิศร เกิดลาภ
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กชาย อนาวิน ใจเพชร
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง อัยญดา วัดโลก
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง แก้วตา พ่วงสำราญ
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
2559
4
  เด็กหญิง กัญญ์ธิรา ฝ่ายชนะ
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญิง จันทวดี คงคา
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญิง จิระภรณ์ หนูเทศ
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชาย ชลชัย ฤคดี
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชาย ณัฐภัทร วงศ์เพชร
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชาย ยุวากร ถวิลถึง
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญิง วิลัยพรรณ ชุมแสง
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญิง วิลาสิณี พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชาย สันติชัย หอมชื่น
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กชาย ไรวินท์ ทิพย์ประชาบาล
  โรงเรียนวัดกำมะเสน
2559
4
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ โตจั่น
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญา มาดี
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จตุรงค์ สุดสวาท
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จริยา เจริญศรี
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิตติภัทร บุษยามานนท์
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จินตนา นาคสอิ้ง
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฉันทิศา ธงชัย
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัฐพรรณ กิมฮุ่น
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย บดินทร์ เมืองดำรงค์
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปภัสสร ปลอดโปร่ง
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วรรณพร ลบโฉม
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วิภาดา หาญสิงห์
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วีรภัทร โมรีย์
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สมเกียรติ วงษ์แหลมสิงห์
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุกัลยา ประทุมเทศ
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุนันธา ตมศรียา
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ เทพทอง
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เด้กหญิงวิภาวี หาญสิงห์
  โรงเรียนด่านสิงขร
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ ศรีตองอ่อน
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จตุพล หุ่นงาม
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนเดช เกลี้ยงกลม
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นันทนัชชา หอมกลิ่น
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พรรณยกร สร้อยศิริ
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฤทัย สุดสมสรี
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วาสนา สุดสมศรี
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศตวรรษ พุ่มไสว
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุชานันท์ วงแหวน
  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กรณ์วิภา ปั้นเขียว
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ อริยากร
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญชนก ประดิษฐ์
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชินวัตร ใหม่เอี่ยม
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ช่อชั้น
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล บัวล้อม
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ทิคัมพร ลมยะมาลี
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธวัชชัย จันทร์แจ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ อ่วมเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นิฤมล คงเม่น
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พีรพล สัตย์ซื่อ
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วิฑูรย์ อิ่มพราพมหณ์
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วิโรจน์ ปรังประโคน
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สิรวิชญ์ เรตืองโรจน์
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุธินันท์ ปานแดง
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร ทับทิม
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภาวิดา เกตุรักษา
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุรเกียรติ พันธ์ผึ้ง
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อัจฉลา เจียรสนองสกุล
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อานุภาพ เรืองโรจน์
  โรงเรียนบ้านหนองกก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ อยู่สุข
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กันตา มินิ
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิราภา ทับทิมทอง
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชลธิชา แดงไสว
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐฐาพร กรรณเทพ
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธมนวรรณ อุ่นจิตร
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัญชนก อยู่สุข
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง รสิตา เทศทอง
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุฑามาส ถือความสัตย์
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เกวลิน และเยาะห์
  โรงเรียนวังมะเดื่อ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชนัณพงษ์ เชื้อจีน
  โรงเรียนวัดบ่อนอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชยานนท์ อิ่มน้อย
  โรงเรียนวัดบ่อนอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล จงเจริญ
  โรงเรียนวัดบ่อนอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนายุต สิงห์เล็ก
  โรงเรียนวัดบ่อนอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วุฒิไกร สีทอง
  โรงเรียนวัดบ่อนอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จตุพล เปลี่ยนโพธิ์
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ชารี นาซารูดิน
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นฤมล คนเพียร
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิชชา วงศ์ช้าง
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พิว ตาหนุ่ย
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พีรพัฒน์ เกตุแก้ว
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภัทรพล ศรีคำนวน
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สิทธินนท์ ยังอยู่
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุวรรณี สระทองมี
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อรุณศักดิ์ วิชัด
  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชญานิศ บุญนี
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐดนัย รุ่งเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นภัสรพี ภู่ใหญ่
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นันทกร เซี่ยงเจ้า
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ปภาวี เชิดชิด
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศุภฤกกษ์ น้อยกำเนิด
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุชาดา ประดิษฐ์ชอบ
  โรงเรียนบ้านหนองระแวง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กรวลัย บานเย็น
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤษณ์ชนะ สอนรัมย์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นันท์พนิตา จันทร์ชูกลิ่น
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ปริญญา บุญโส
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภัทรพล ปิ่นเกษ
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภานุมาศ สนั่น
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ศศิกานต์ ดิษมหาผล
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศุภมิตร ทองหอม
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุริยฉาย สุขสมบัติ
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อัยลดา เอี่ยมวัน
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เจตษฎา ดิษฐชลอ
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เมทิตา พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เมธาวี พฤกษ์วิบูลย์
  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กชมน คงศิริ
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤษณ์ สารสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กัญญาณี ยิ้มใย
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กุลนิษฐ์ แรงกสิกรณ์
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ฐิติพงศ์ ทิมเมฆ
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นภสร สลุงอยู่
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พชรวรรณ พวงบุปผา
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิชญา บางจริง
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มัลลิกา ขาวสะอาด
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วรลักษณ์ เทศแย้ม
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วรีรัตน์ พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วารินทิพย์ อ่ำกลาง
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ รุ่งสว่าง
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุรางคนา นานอน
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อภิสรา วิทรมานันท์
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อรนลิน สินสอน
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อรรถพล สายเล็ก
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เสาวลักษณ์ อัมพันทอง
  โรงเรียนวัดดอนยาง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กวิน โพธิ์แก้ว
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กานต์ธิดา เปลี่ยนแก้ว
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตตินันท์ พุ่มนุช
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กชาย จำนรรจา บุญเก่า
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วายุ มีฤทธิ์
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภนิตร กล่อมจิตต์
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สมชาย บุญรอด
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อริสรา สืบยิ้ม
  โรงเรียน บ้านทุ่งเคล็ด
ป.4
2560
3
  เด็กชาย จักภัทร เนตรน้อย
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กชาย จักรกฤษณ์ ทอดสนิท
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จิราพร แก้วอ่อม
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ชัยนันท์ ฝูงชมเชย
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ญาณกวี สุขนุ่น
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ มากยอด
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สรินยา ดังก้อง
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อนุนันท์ แก่นคำ
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เจนนี่ เริงลือชา
  โรงเรียน บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์)
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัลยกร หลักโลก
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง คุณัญญา ยุทธนาฤทธิไกร
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชมณพักตร์ เฟื่องแก้ว
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ญาณิศา อนันต์เศรษฐศิริ
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ญาณเดช เอี่ยมวงษ์
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ญาณโชติ เอี่ยมวงษ์
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณฐกร ทิศษา
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณหทัย หทัยรัตนานนท์
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐภัทร แพใหญ่
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนกร เอี่ยมศรีวรรณ
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนพนธ์ ประดิษฐ์พงษ์
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธัญวรัตม์ อู่เงิน
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธีริศรา บุษบา
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พงศพัศ ทรัพย์สมบูรณ์
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ เพิ่มพูน
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภัทรภณ ศรีลิ้นจี่
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สรชัช เปรมปรี
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิริกานต์ จันทร์ดี
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิริยา อินจันทร์
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อรณิชชา จีบเจือ
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เกริกา สดีเดช
  โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จิราพัชร ภู่ทอง
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย จิรายุ มีแก้ว
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ชมพู
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ทรงวุฒิ ระหว่างทัพ
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปิยะพันธ์ ปรางเปรมปรี
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พรชิตา คุ้มภัย
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภูมิ วรธรรมพิทักษ์
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วัชรินทร์ สมรวย
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิลาสินี จันทร์ลาด
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุริยา โพธิ์ทัย
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อธิรญา คนงาน
  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตติพงศ์ ฤทธิชัย
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กิตติพงศ์ พรหมลาศ
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จรรจิรา คงสงฆ์
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนาธิป บุทธนา
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง น้ำใส หงสา
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วิไลวรรณ แดงระยับ
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สมรักษ์ เก่งมนตรี
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สิรวิชช์ บุญรอด
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อธิวัฒน์ โพธิ์ทอง
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เอกพล แก้วปัสสา
  โรงเรียนบ้านชะม่วง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กนกกาญจน์ ศิริจันทร์นนท์
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ถาวร ชูจันทราพร
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธวัลหทัย ลายละเอียด
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ราชพงค์
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร ทองพูล
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นวพร บุตรนามทอง
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง บุญฑริกา แก้วทอง
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ปฐมพร พรมดี
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พนิตา ชูฉวี
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทร์ดา
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ภรพรรณ์ ศรีภุมมา
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รฎา ชัยยะ
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รัตนาวดี วงค์เณร
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วรากร ดวงจันทร์
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วรินทร ดวงจันทร์
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุภาพร ทนทาน
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อรรถพล เขียวไปรเวช
  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ขจรศักดิ์ ชะเอมแฉ่ง
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ณภัทร จันทวี
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐชา เต็มชื่น
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธนาทิพย์ แก้วสี
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นพรัตน์ ไทยกล้า
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นุกูล ทรายจีน
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พงศกร ระวีรัฐยา
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง มณิสรา โคกชู
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศฤงคาร นาคอนุเคราะห์
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อลงกรณ์ ชื่นกลิ่น
  โรงเรียนบ้านสวนหลวง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง กฤษณี นาคโต
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จิรภิญญา เชยอุบล
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชนาภัทร พลายบัว
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐชา อยู่เป็นสุข
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ทิพย์ธิดา เรือนจันทร์
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนาธิป กรเจริญ
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ปิ่นมณี พึ่งพงษ์
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พิพัฒน์ สร้อยทอง
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์รักษ์ เกิดทอง
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อรวรรณ์ กลางโสภา
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อินทรัตน์ เหตวรางกูร
  โรงเรียนบ้านหินเทิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชนกชนม์ ห้วยแก้ว
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชนมน ห้วยแก้ว
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธมนวรรณ สมวงษ์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ สุขสงค์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นันทภพ ทองแท่งใหญ่
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พัชรพงษ์ ฉิมธง
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิมธิดา จ้อยร่อย
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ศิริภัทร พิชัยณรงค์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศุภชัย วงเวียน
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศโยธิน ฉายแสง
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุรัสวดี ปุณรัตน์
  โรงเรียนบ้านอ่างทอง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นราวิชญ์ บุญธรรม
  โรงเรียนบ้านไร่ใน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นันทภพ อวยพร
  โรงเรียนบ้านไร่ใน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ พันธ์บัว
  โรงเรียนบ้านไร่ใน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย รณกร หอมเสมอ
  โรงเรียนบ้านไร่ใน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อดิศร สุทธิพันธ์
  โรงเรียนบ้านไร่ใน
ป.4
2560
4