รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ จ.ตาก

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง กนกรัตน์
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย กันตภณ ตุ้ยเขียว
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ บางพรม
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ดำรงค์ชัย ม่วงทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนากร บัวตูม
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง น้ำฝน สุยะวงษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง น้ำหวาน ทิศหมวก
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง บุษบา สุยะวงษ์
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ปิยทัศน์ หมู่ปัน
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ภัคจิรา จันแสง
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ยุวดี
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ราเมศวร์ ฟองเอม
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ศศินิภา ฟั่นล้อม
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย สมชาติ
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง แพรววรรณ กันทะ
  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง จีรพันธ์ ใจแก้วทิ
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ณัชนันท์ แดงแบน
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนัญชัย ปัญญา
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธีรศักดิ์ อินวงษ์
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ธีราพร ใจแก้วทิ
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย บรรพต ปันสีคำ
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง บัณฑิตา ยะหัวฝาย
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง พลชา ทองพ่วง
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย พันธุ์ธัท ส่างน้อย
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ศิรินันท์ แสงแปลง
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สุภัชชา ก้อนจันต๊ะ
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย อัครชัย สันตะวัน
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง เก็จแก้ว ใจยวง
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง เปมอาภา กำบังกาย
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ไบรอัน ใจแก้วทิ
  โรงเรียนบ้านแม่กาษา
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กัญลักษณ์ ปุ๊ดทา
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง จันทร์จิรา ปิกสม
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง จิรภัทร ใหม่วงษ์
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง ฐิตาพร บัวเคน
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธนกร ยอดเรือน
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย นันทวัฒน์ เกิดแก้ว
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง นิชาภา เครือวงษ์
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง บุญรอด สุริกุล
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ปิยะพนธ์ เกิดแก้ว
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง พริตี้ ซัน
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง พิมลนาฏ ธรรมใจ
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง มธุริน ปัญญาหมื่น
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย สาธิตย์ เครือวงษ์
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง อัญมณี ศรีสวาท
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง โสภาวรรณ นาคสั่ว
  โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กมลวรรณ บำรุงนอก
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กันติชา แสงทอง
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย กิตินันท์ แซ่โซ้ง
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ทนงศักดิ์ กุนามา
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง น้ำฝน ใจใย
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง รัตติกา สีมี
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง วรรณวลี ปัญญา
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย ศรีวิชัย ใจยา
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย สัณหเจต เพียซ้าย
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง สุดา ป้อมฝั้น
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย อภิชาติ ใจสา
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง อมรรัตน์ ประกอบธรรม
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง เบญจมาศ สุวรรณตอง
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง เอมอร เพ็งพุ่ม
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กชาย โอม บุญสอน
  โรงเรียนบ้ารแม่กื้ดหลวง
ป.4-ป.6
2558
1
  เด็กหญิง กัลยา โพธิชัยเลิศ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง จันจิรา ศิริวงศ์
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง จันทนา ชาญวนา
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย จิรายุ แก่งวงศ์
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ฉันท์ชนก พลอยหาญการ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชญานิน อนุรักษ์วนาลัย
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ พลอยหาญการ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ฐิตาภา วาทา
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ทวีชัย สุขอนันต์โชคชัย
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ทินกร
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ธาวิน พนาลัย
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ อภิรักษ์สายชล
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง นันทกานต์ ศิรินนทชัย
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย นันทภพ วาทา
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ประเวศน์ เมืองจันทร์หอม
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปริยากร เมืองจันทร์หอม
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ปรุน ทิโน
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย พลทัต อภิบาลวนาลี
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ สิงขรจารุ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พิมล อภิบาลวนาลี
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พิยะดา ดิโกย
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง มณิการ์ พลอยหาญการ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วลัยพร ทวีชัยไพศาล
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วันวิภา ปัญญา
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วิลัยลักษณ์ สิงขรจารุ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  นาย วุฒิเดช สิงขรจารุ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย สันติภาพ เทียนผลชัย
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย สุพล
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง อัจฉรา พนมอภิบาล
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง อัญชลี สิงขรจารุ
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย เกลิกชาติ สุขพรโชคเสริม
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย เวโก่
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เศรษฐธิดา มือแป
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เสาวนีย์ คีรีชอุ่ม
  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กรวิกา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง กุลนิดา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ชวาลา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ตรีสุดา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง นงคราญ
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย นวพล
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย บุญทวน
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ปานตา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พิชญา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ฟารีดา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ลำพูล
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย วาที
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วิชดา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วีณา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สายธาร
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุพรรณี
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุรีย์
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย อัครชัย
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย อาทร
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย อานาส
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง อุษา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย เตชะ
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เพ็ญนภา
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง เมทินี
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย เสน่ห์
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กชาย ไมตรี
  โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ป.4-ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชญานนท์ เต็มปัญญา
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สิงห์หล้า
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นรีการต์ โปร่งหลวง
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นิภา
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปฐมา อ่อนน้อม
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปลินดา มาลาทอง
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปวีณ์นุช โก่งมณี
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พรนภา ก้อนจะรา
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พิมเพ็ญ ปันใจ
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย ลิทู
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วรัทยา นิ่วแดงกันทะ
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย ศิรวิชญ์ สีหมื่น
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อินวงษ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุภัสสร วังสิงห์
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย อภิรักษ์ ชาวด่าน
  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กระแต
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย กิ่งศักดิ์ สูงเนินคีรี
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จันทร์จิรา แสงเอ้ย
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ณิชารีย์ อินต๊ะ
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธวัชชัย อ่ำอินทร์
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พรรณิฌา เมทา
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย รณชัย ปันสีคำ
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วิรชา ต้าวลี
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย สอง
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สีแพร
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย สุรชัย
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย หนึ่ง
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย เฉินหลง
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย เสาร์ห้า
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง แตงโม
  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย กุลพัฒน์ พนารุ่งเกียร์
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นุ้ย
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง บ้อทู
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย พีรพัฒน์ โตพ่วง
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย รัฐชนะ พนาลีอภิรักษ์
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย รัฐนะ
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อาคมวัฒนะ
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย วรกันต์ ธนาพงศ์ไพร
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วาสนา
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย สมบัติ ธนาไพรสน
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง อภิชญา ล้านคำ
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย อาขาว
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง เลเลอ่อง
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง เอเอหน่วย
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง แสงจันทร์ เวทย์ภูมิพันธ์
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง โสพิน
  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กาญจนา จันทร์เพ็ญ
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จันทร์นภา มีท่า
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง จิราภรณ์ วังก๋าต๊ะ
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย ณัฐยศ เขียวมูล
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธราดล สุยะเตี้ยง
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นริศา เชียงวันดี
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นันทิกานต์ ขานไข
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พรรษา นาอุ้ย
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง มิ่งขวัญ กาวิละ
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กหญิง วราพร ทาสี
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย วลันธร แสนวงษ์
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย วุฒิชัย กานมเขียว
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย อธิป
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย อนุสิทธิ์ ฟั่นเขียว
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย เทพ ยอดเรียน
  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ป.4-ป.6
2558
3
  เด็กชาย ก้องเกียรติ -
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กานต์รวี ศิลปไพรสน
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชวลิต อุทัยประเสริฐกุล
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ นิยมวีระเลิศ
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ญาณี รัศมีโชติกานต์
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง นิศมา ระมาศจาย
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พรวลัย ประทีปพนากุล
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย มนต์ชัย พยุงวนาลี
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง มนรดา ผดุงศิลปพนา
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ยลดา กองพล
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ยุพเยาว์ ชาญวิทยาชื่นชม
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วาสนา มณฑลพนา
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ศุภกร สาธุสถิต
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย สมพร -
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย สรภพ อุทัยประเสริฐกุล
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สารภี เชี่ยวชาญคีรี
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย สิปกร ทวีโชคพนา
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุมาลี -
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง เกษกัญญา ผิวบาง
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง เมธาวี ตราดรรชนี
  โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย กรวิชญ์ คำวาง
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กันยารัตน์ ต๊ะสุ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง จารุวรรณ โปทาเมือง
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง จิณณพัต สะขัดอ้อย
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ดำริ ตันจุ้ม
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ทองพรม
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ปฏิพัทธ์ เกษรศิลป์
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ปรนันท์ สังข์เสม
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย พงศกร ต๊ะสุ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พนารัตน์ ใจยวง
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พัชรีภรณ์ จันเขียว
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย พิษณุ ทะสุใจ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ยุพาวดี คำละ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย รัฐศาสตร์ ยานะ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ศิริพรรณ มิตรภาพ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย สรธิญ สุวรรณยาน
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุพรรษา ต๊ะสุ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุวนันท์ อินก่อสร้าง
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง สุวรรณพรรษา จะพะ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง อรทัย ต๊ะสุ
  โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลาง
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กนกลักษณ์ วิจิตพุทธกุล
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ นางาม
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กัญชลา
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง กานต์ติมา แก้วนารี
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง จินต์จุฑา ภาชนะ
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ชัยสิทธ์ จันเขียว
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ทัตธน ทาสา
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ทิพานัน เมืองน้อย
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย นฤพล สุภาพ
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง ปริณดา วังวน
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ปิยพัทธ์ คำมุดดี
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย ยุทธนา ต๊ะแสง
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง รัฐฎิกา ยอดแก้ว
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง วรรณธิดา ต๊ะน่าน
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย วุฒิศักดิ์ แก้วประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย สุทิวัส โพธ์รอด
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญิง อนัญญา แก้วประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย อรรถพร นำมา
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย อรรถพล กาวิน
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กชาย เกียงไกร นิมานะ
  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน
ป.4-ป.6
2558
4
  เด็กหญ กนกรัตน์
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กชา กันตภณ ตุ้ยเขียว
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กชา กิตติศักดิ์ บางพรม
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กชา ดำรงค์ชัย ม่วงทอง
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ น้ำฝน สุยะวงษ์
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ น้ำหวาน ทิศหมวก
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ บุษบา สุยะวงษ์
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กชา ปิยทัศน์ หมู่ปัน
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ ภัคจิรา จันแสง
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ ยุวดี
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กชา ราเมศวร์ ฟองเอม
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ ศศินิภา ฟั่นล้อม
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กชา สมชาติ
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ แพรววรรณ กันทะ
  โรงเรียนห้วยม่วง
2559
1
  เด็กหญ จีรพันธ์ ใจแก้วทิ
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ ณัชนันท์ แดงแบน
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กชา ธนัญชัย ปัญญา
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กชา ธีรศักดิ์ อินวงษ์
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ ธีราพร ใจแก้วทิ
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กชา บรรพต ปันสีคำ
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ พลชา ทองพ่วง
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กชา พันธุ์ธัท ส่างน้อย
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ ศิรินันท์ แสงแปลง
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ สุภัชชา ก้อนจันต๊ะ
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กชา อัครชัย สันตะวัน
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ เก็จแก้ว ใจยวง
  โรงเรียนแม่กาษา
2559
1
  เด็กหญ กมลวรรณ บำรุงนอก
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ กันติชา แสงทอง
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กชา กิตินันท์ แซ่โซ้ง
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กชา ทนงศักดิ์ กุนามา
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ น้ำฝน ใจใย
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ รัตติกา สีมี
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ วรรณวลี ปัญญา
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กชา ศรีวิชัย ใจยา
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ สุดา ป้อมฝั้น
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กชา อภิชาติ ใจสา
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ อมรรัตน์ ประกอบธรรม
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ เอมอร เพ็งพุ่ม
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กชา โอม บุญสอน
  โรงเรียนแม่กึ๊ดหลวง
2559
1
  เด็กหญ กัญลักษณ์ ปุ๊ดทา
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ จันทร์จิรา ปิกสม
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ จิรภัทร ใหม่วงษ์
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ ฐิตาพร บัวเคน
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กชา ธนกร ยอดเรือน
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กชา นันทวัฒน์ เกิดแก้ว
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ นิชาภา เครือวงษ์
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ บุญรอด สุริกุล
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กชา ปิยะพนธ์ เกิดแก้ว
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ พริตี้ ซัน
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ พิมลนาฏ ธรรมใจ
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ มธุริน ปัญญาหมื่น
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กชา สาธิตย์ เครือวงษ์
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ อัญมณี ศรีสวาท
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญ โสภาวรรณ นาคสั่ว
  โรงเรียนแม่ปะ
2559
1
  เด็กหญิง กมลชนก ใจแก้วทิ
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จรรยมณฑน์ ขัดกันทะ
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จักรภพ กลิ่นหอม
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชนาภา วรางค์กรธารา
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐชา นิวาสวัต
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐธิดา กันธะรักษา
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ถิรวุฒิ ปิ่นคำ
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนกฤต ปัญญาดิษฐ์วงษ์
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนัญญา รักประชา
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ประสบชัย
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปาลินี สุคุณพรรณ
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พลอยชมพู ยิ่งทวีศักดิ์
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชรสิริ ปิ่นคำ
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศรุต ชัยวงศ์
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สร้อยทอง แก้วศรีสดใส
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุชญา รุ้งวิจิตร
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุทธิพงษ์ จิตสว่างสงบ
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อรจิรา สันติดวงกมล
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เกษสุดา สถานกอง
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย โยธิน สารีบุตร
  ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กรวิชญ์พรมทิ
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กัลป์ยกร สันป่าเงิน
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จารุณี -
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรณัฐบางทิพย์
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิรัชญาจิตมาตย์
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัชชา กลิ่นหอม
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณิชากานต์สีตะสุต
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ดอยแก้วขาว
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธรณ์พูนกัน
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง น่อพอ-
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปองจิตเชื้อใจวัน
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พิชชาพร บุสุวะ
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภาณุภักดิ์ วงษ์เจริญ
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิติปา
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วิมพ์วิภา มณีย์
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิลปกรต๊ะมะปุ๊ด
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุปรีดาดอยแก้วขาว
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อธิราช หล้ามะโน
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อนัญพรผาตัน
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ออมบุณย์ ภู่บัว
  บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย กรวิชญ์ มีโภคา
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กีรติ ฟักประเสริฐ
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กุสุมา บุญกล้า
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จิรัชญา พูลอนันต์
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชุงชุง -
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ดาริกา พิมพา
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ติชิลา ดาราสว่างไพร
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนพัฒน์
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นริศรา เชิดบุญธรรม
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นัฐพร อ่ำดอนกลอย
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นันทิพร ดุรงค์ฤทธิ์กุล
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นุชนาถ เพชรเอือง
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปุณณวิชาญ กงสำโรง
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง มณฑกราน แสนบัว
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุกัญญา เรืองตรีเดช
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุจันร์ สุเนตร
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุพัฒตรา มะโนพรม
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อารียา มะไพร
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เกศนี -
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง โซโซ -
  อรุณเมธา
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ก้องภพ บุบผาสิงห์
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จินต์จุฑา หล่อปรีชากุล
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชยาภรณ์ เทพาชมพู
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชินวัตร การะยม
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดรุณธิดา เสาหล้า
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธัญสินี ปัญญา
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ประวิช สืบศักดิ์วงศ์
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปุณยาพร คำหา
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พงศกร สุภาเถิน
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พรชนก อุ่นเรือน
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภีษมะ ธันยาประภานิจ
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฤทธิ์บดี เล่าไวทนันท์
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วุฒิชัย ปันแก้ว
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ วงษ์คำลือ
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สงกรานต์ รอดเจริญ
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุทธิภัทร บุผา
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุพกร กันต์อักษร
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุภัสรา ใจรุณ
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อภิสราเก็ดสราพร
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อันธิยา กฤษดี
  ชุมชนบ้านพบพระ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จันทนาสมบัตินิรันดร์
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จินดาพร รักสถานกำเนิด
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชาลิสา เจริญศรีกุล
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัชชา เวียงวีรชัย
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไพรนีรชาติ
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธีรดา รักสายสกุลทวี
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นพคุณ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นิชา -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พาดิ๊ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฟ้าใส
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ยุทธจักร ก้องคีรี
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วิไลลักษณ์ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศัสนีย์ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุนิสา
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุมิตรา -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุริพร -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุรีรัตน์ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง แขะแขะมือ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย โกวิทย์ -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ไกรสร -
  บ้านหนองบัว
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กนกวรรณกรจินดาคีรี
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จันทร์จิรา เกตุแก้ว
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติมา ฤทธิรณนาวี
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ณภัทร ชาญอุดมเดช
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ยุทธนาวิลาศ
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดมิสา โสภณพนิดา
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ดลวรรณ ปาเตียง
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ธนัชพร บัวแก้ว
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นันทภพ สมารังคะสุต
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ประภัสสร อาชาลิขิต
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปุผะ พนาพงไพร
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รัตนาพร อาชาลิขิต
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรัญญาอุดปิน
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิรดา วิจิตรพนาไพร
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภพล กนกพรวงศา
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุจรา ชาญสุขรักษา
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อรัชพร พรมเอื้อย
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อริญชัย ภัคจิรัฐิติกาล
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ภาสกรหิรัญ
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง โสชญา อินมณี
  บ้านแม่ระมาดน้อย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชวกรอนุกรมสกุล
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ฑิฆัมพร -
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นันทนา ไพรวันผาสุก
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ประพจน์ อนันต์ไมตรีพร
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พัชรพร อรุณอร่ามศรี
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย พาชะกุย ชัชวาลก่อสกุล
  บ้านแม่อุสุ
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พิริยา ขอพึ่งไพรพนา
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย มนต์มนัส อมรวิวัฒน์กุล
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง มยุริญ ปาเตียง
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ลานนา บ้านนาจรูญ
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย วาดิ่ง สกุลฟ้างาม
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วีรดา บุญญามหากุศล
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ศราวุฒิ จันทิพย์
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ศิรดา แสงร่มเย็น
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ศุภวัฒน์ สกุณาเหิรฟ้า
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สิดาพร สุรารักษ์พนา
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สุกัญญา เอกชนะศึก
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อรทัย กวางเก่งกล้า
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อะเจ ปริวัฒน์สกุล
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กชาย เก้หน่า ตฤณชาติไพร
  บ้านแม่อุสุ
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง กฤตพร แซ่ย่าง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัลยกร แซ่ซ้ง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กานต์ ย่างเสถียรหิรัญ
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กุลทรัพย์ วงศ์จิระวัฒนา
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จักรภัทร สว่างแจ้ง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กชาย จิตรทิวัส แซ่เฮ่อ
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ เชื่อมสกุล
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธนพร ศิริยังยืน
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นฤนันเจริญศิรินุกุล
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นิตยา แซ่ย่าง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เฮ่อ
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พรนภัสศิริยังกุล
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พลอย มานัตเกรียงไกร
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พัชราพรรณ แซ่เฮ่อ
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัตกันต์ แซ่ว่าง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิริพร ศิริยังยืน
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุนันฑาศิริกุลเสนา
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนุภา แซ่ย่าง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เต้อ แซ่เฮ่อ
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เปมนีย์ แซ่ว่าง
  ป่าไม้อุทิศ4
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ วิลาสไผ่เงิน
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย จิตบุญ -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นภา -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นิดา -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ปณิดา ประเสริฐบำรุง
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พาขวัญ -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วรรณพร ทรัพย์หัตถกิจ
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ศิวนาถ เชาว์การเกษตร
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สิรินทรา คีรีศานติ
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สิริมา -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สุกัลยา ตะงันสายรุ้ง
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สุชาดา จิตวิริยะพงศ์
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สุธาวี -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สุวิชัย -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อนุธิดา รักษ์วนาภูมิ
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อมิตตา -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อาทิตยา -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อุษา -
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง เกวลิน-
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง เสาร์จิตรดา ทรัพย์หัตถกิจ
  ห้วยน้ำนักวิทยา
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง จิตรานุช คำลำปาง
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชยาพร บรรพตพนาไพร
  บ้านพะละ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐธิญา โสภณพนิดา
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ดมิสา ราศี
  บ้านพะละ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญสุดา พนาเขียวสด
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นงลักษณ์ กรชกายภัสสร
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นิตยา มาลาไพรสณฑ์
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พลอย กันทรนวลแข
  บ้านพะละ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วชิรวิชญ์ ตาสาย
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วิรดา วิทูชำนาญ
  บ้านพะละ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุทธดา เงาชลธารฉาย
  บ้านพะละ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัญญ์วราคานึงพนาดอน
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ชนาภา สมยอม
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐพล สมยอม
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐพล ใจมา
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง ดวงนภา ติ๊บลังกา
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง วิดารัตน์ เกี๋ยงวงษ์
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กชาย วีรนันท์ มุ่ยจันตา
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ศิวัส เวียงวงษ์
  บ้านสันป่าไร่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สรพงษ์
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กชาย สิทธิกร ทะตา
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง หญิง -
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง อริศราพงษ์ไทย
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง อวัสนันท์ เอี้ยงหมี
  บ้านสันป่าไร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อะไน -
  บ้านสันป่าไร่
ป.6
2560
4
  เด็กหญิง เพ็ญนภา ล่ามูลสาย
  บ้านสันป่าไร่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย โจสิยะ
  บ้านสันป่าไร่
ป.5
2560
4
  เด็ดหญิงธาริณี กระทิงธวัช
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กฤษฎา สันติภูมิพนา
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชคกร คีรีชิงชัยสถิต
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ทงศักดิ์ สันติลำธาร
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ ผู้ครองคีรี
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภัสสร ไฉไลสโมสร
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย บวรทัต มนต์มังกร
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรนัชชา วงศ์แก่นเพชร
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรลภัส คีรีชิงชัยสถิต
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิชญา คีรีชำเลือง
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรนุช ลำธารแสนสม
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรรณิศา กุหลาบคีรี
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วรินทร คีรีพิทักษ์ชน
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วิชัย ชีวดวงเจริญ
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศิริวรรณ กวางพรรณ
  บ้านแม่โพ
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กิตติพศ คีรีประพาส
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย งามพล ชัยมัลลิกา
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง จิดาภา อรัญคีรีกุล
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชัชวาล ปานเพ็ชร
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชัยพล -
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐพร ตระกูลค้ำศรี
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พัชรีดา กอบตนชัย
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พายุ ไชยา
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พิมพร เจริญสวัสดิ์พันธ์
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พิเดช -
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วิธิตย์ ตระกูลค้ำวารี
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศุภกิจ ปกป้องสกุณา
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สมพร รวบรวมสกุล
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สายัณห์ รวบรวมสกุล
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุรางคนา ผาเทียมเมฆ
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุวนันท์ คิรีไกรศรี
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย -
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เสกสรร กำชัยชะ
  ห้วยนกกก
ป.5
2560
4