รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง กนกนิภา หลักศิลา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง กรกช ทาทับไทย
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย กฤตเมธ ตุ่มทอง
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย กฤตเมธ ตุ่มทอง
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กิตติวรา ไกรวิจิตร
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง จันทา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จุฑากาญจน์ สุกร
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จุติกานต์ ผู้มีศิล
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ชนะชัย สายเติมศรี
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ชนาธิป ผลงาม
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมาศ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐชยา บัวเจริญ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ตะวัน กรุณกรุด
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ทะนงศักดิ์ กรุณกรุด
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ธนวรรณ อัคจันทร์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ธนัชชา พุกหว่าง
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธีรเดช อบกลั่น
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ธีรเดช อบกลั่น
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นนทกร บัวเจริญ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นันท์นภัส มิตรดี
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นาตยาณี รอดคลองตัน
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง นิดานุช บุญรัตน์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นิธิภัทร์ มณีนิล
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปริญญาภรณ์ แหลมกี่ก่ำ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทับพันธ์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ภัทรชนก
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย มงคล หลักศิลา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง มยุรี ดีมะลัง
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง มะลิ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง มิดา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง มีมิ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ยลดา พันธ์วิไล
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ยศพล พันธ์วิลัย
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ยุทธนา คุ้มศรี
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง รพีพรรณ ปานแสงเพชร
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย รัตนชัย เหลือวิชา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง รุ้งลาวรรณ รักชาติ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ลักษณา คำมี
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง ลูกตาล
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย วรากร ประดุจมณีพันธ์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง วาศินี ไทยประสงค์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง วาสนา ดอนชเอม
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ แดงสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง สิธิชา ศึกษาชาติ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สิริมา พนาลิกุล
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย สืบศักดิ์ ช่างเกวียนดี
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง สุกัญญา วงศ์ศุภลักษ์ณ์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง สุกัญญา วงศ์ศุภลักษ์ณ์
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุพิชญา ฤกษเปลี่ยน
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย สุรเดช พันธุ์กุ่ม
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย อภินันท์ รองพ็ง
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กชาย อภิศร บัวงาม
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ หลักศิลา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อาทิตยา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อิงอร รามพิชัย
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง เกสรา คำภู
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เมสิณี อุดม
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง เอ
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง แพรวา ศรีกระภา
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง โชติกา แสงทับทิม
  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา
ป.4
2558
1
  เด็กหญิง กัลยรัตน์ สุวรรณรัตน์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย จาตุรงค์ พรมใจมั่น
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กชาย จีรวัฒน์ วงค์พยัคฆ์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณภัทร เปียสนิท
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ณัฐชัย เปียสนิท
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐนรินทร์ ขำแย้ม
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ทิพกร ปีสิงห์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ลมไทสง
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธรรมนูญ คล้ายนุ่ม
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ชุวัสวัต
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ปาฌิสรา ไทรทอง
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ปาริฉัตร สุนจิรัตน์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง พรตุลา ทิพยรักษ์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง พรทิพย์ เทียมเมฆา
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง พลอยขวัญ กวนชา
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ แดงสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ภิญญดา สุนจิรัตน์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง มานี
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย รุ่งโรจน์ เทียมเมฆา
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ลูกน้ำ เปียสนิท
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศักดา เหลาเลิศ
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กชาย อภิเดช เมืองแสน
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ใกล้รุ่ง หงส์อินทร์
  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง กิตติพร แก้วตา
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ขนิษฐา วิมานทอง
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย จักรพรรดิ สิทธิวัจน์
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กชาย จักรพันธ์ เศษสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย จักรพันธ์ ศรีนิล
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง จันทกานต์ ปิตานนท์
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ชลลดา ธรรมยุทธ์
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ฐปนวัฒน์ ผลอุดม
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐชัย ชาวสวนงาม
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวุธ เสนาบุตร
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ดณญกร บรรเจิดวีระสกุล
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ทัศนีย์ ทับทิม
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ธนัชญา น้อยตำแย
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ธันยา บุตรติกา
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร โตใหญ่
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย นที ใบบัว
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ปรียาภาย์ ปิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง พิมพ์นิภา จินจาคาม
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย พีรพงศ์ จันทร์เรือง
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ภัทพล โชติกโสภณ
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ลลิตา สุดประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ลาวัลย์ สีทองบัว
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง วรรณวารี หอมรืน
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วรรณิษา ลอยรุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย วรเมธ เค้าเหลือง
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย ศรัญญู พรมสุ่ม
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง ศศิกาญ โพชนิกร
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สรวิศ ทองมนต์
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย สราวุฒิ แตงอ่อน
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย อนันธวุฒิ สุดประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อภิชญา พรรณา
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กชาย เขษมศักดิ์ เรืองโสภา
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.5
2558
2
  เด็กชาย แผน ชนะชัย
  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
ป.4
2558
2
  เด็กหญิง กรกช ทาทับไทย
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง จันทา
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐชยา บัวเจริญ
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.4
2558
3
  เด็กชาย นิธิภัทร์ มณีนิล
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง ปริญญาภรณ์ แหลมกี่ก่ำ
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทับพันธ์
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ภัทรชนก
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.6
2558
3
  เด็กชาย มงคล หลักศิลา
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง มยุรี ดีมะลัง
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง มีมิ
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง ยลดา พันธ์วิไล
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.6
2558
3
  เด็กชาย รัตนชัย เหลือวิชา
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง สิธิชา ศึกษาชาติ
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง อาทิตยา
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.3
2558
3
  เด็กหญิง เอ
  โรงเรียนบ้านทับศิลา
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กรกนก เมืองเก่า
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย กฤตภาส ทวีศักดิ์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กวินธิดา จันทร์พุธ
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย กิตติธัช มานนท์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย กิตติศักดิ์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย คณิต จำปีขาว
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชลธิชา สมจันทร์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐชา เอี่ยมแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ณัฐนันท์ แซ่เอียว
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขเกษม
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ดาว
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ตฤณ ติณภูมิ
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ธนกร แจ่มกระจ่าง
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนดล แจ่มกระจ่าง
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย นภดล แน่งน้อย
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย พงศกร
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง พรรณปพร ไวยิ่งยุทธ์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย พันธมิตร ชำนาญกุล
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง พิพกานต์ ไวยิ่งยุทธ์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง มุทิตา จันทบุตร
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย รัชชานนท์ มาศิริ
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย วงศกร พุ่มชุมแสง
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ศุภวัฒน์ วัจนะ
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สมพงษ์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กชาย สว่าง
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง อภิชญา เหมือนจิตต์
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อาทิติยา สังขพันเลิศ
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อุดม
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เวน
  โรงเรียนบ้านวังด้ง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย คฑาวุฒิ ธรรมแท้
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ สังขวาปี
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพนธ์
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง ดาว
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ติตา
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กชาย ธนกฤต เจริญภาส
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนากร ประกอบธรรม
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง นิศามณี แก้วกำเนิด
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กชาย พีรภัทร บัวระภา
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กชาย รุ่งสว่าง ไชยสงคราม
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สายธาร บุญประชุม
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อานัส บูชา
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เกรียงไกร แก้วกำเนิด
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กชาย เทวา
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กชาย เลิศศักดิ์ แก้วเรือง
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง แพรวา
  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
ป.4
2558
3
  เด็กหญิง กชกร ผาสุก
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง กนกพิชญ์ ภารตรัตน์
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ เอี่ยมมณีรัตนา
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กรวรรณ สุขชิด
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กฤษฎา คำเกลี้ยง
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ขวัญใจ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง จันทกานต์ แจ้งกระมล
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง จันทิมา รุ่งเรืองศรี
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชันอ่อง
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชาลิดา ประกอบกสิกรรม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐชยา แจ่มจันทร์
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐชา เปรุนาวิน
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ ทรัพย์ประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ณัฐภูมิ ทองรอด
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ดนัย ตะพัง
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ดนัยณัฐ อ้นเกตุ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย ดีมี
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ทิพวรรณ เซี่ยงคิ้ว
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ทิพารมย์ สมัยนิยม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ แสงทอง
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ธันยพร ตรีสารศรี
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นภัสสร ตากิ่มนอก
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง นภัสสร อินทร์ใจธรรม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นันท์นภัส สุทธิ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ปฏิพัทธ์ เท่าเทียม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ปรีญวรณ ม่วงเข้ม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ปลพร ส่องศรี
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย พงศ์ศิริ โขมศิริ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย พัทธพล สร้อยสน
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พิชชาอร นุ่มฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พิชิตพงษ์ รื่นนุสาร
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย มนัส นครศรี
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย ยุทธนา
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง รักษิณา คำกิจ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รัชพร ดอนขันไพร
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ฤทธิ์ธิชัย ทับทิม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย วันศุกร์ แสนศรีคำม้วน
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ศศิภา ประยูรไทย
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศิวพร ใจดี
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สงกรานต์
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย สมชาย
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ส้มโอ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง ส่องศรี ไขสะอาด
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุทธิรักษ์ น้อยวิมล
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุภัตรา กรุนกรุด
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง สโรชา สังข์ทอง
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อนุวัติ สมัยนิยม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อรทัย สุดใจ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง อรพิม ขำอินทร์
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อรรถพล นวลคำพันธ์
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กชาย อัศนัย พรมเงิน
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เจษฎา เอี่ยมอาจ
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เป็ดทอง
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ฮวดชัย
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย เอกรักษ์ โพธิ์เงินงาม
  โรงเรียนบ้านหัวหิน
ป.4
2558
4
  เด็กหญิง กรรณิกา จันทวงษ์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง กรรณิการ์ แก้วแจ่ม
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย กาจพล พลบุตร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กชาย กิตติพงศ์ สายบุตร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จตุพล สิงหะ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย จตุรงค์ ล้ำเลิศ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง จริยา ทาทอง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จีรวัฒน์ คามวัลย์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐนิช บัวลอย
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพล ขำวงค์ษา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีระแก้ว
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ มูลสุข
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ราชดำเนิน
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ดวงจันทร์ ศรพาลี
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ทัตพิชา แก้วการุณ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ทัษอร อรจันทร์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนศักดิ์ พันธ์พวง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนากร บัวทอง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนารักษ์ หมีแรต
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนโชติ ศรีโสภณ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธำรงรัตน์ เสรีโรจน์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ไชยพา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง นวนันท์ แก้วนา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง นันทกาญน์ วิมลพันธ์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กหญิง นันทนา หมีแรต
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง นันท์สินี แจ้งจิตร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง นิภาพร สัตทาพร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ปนิดดา หมีแรต
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กหญิง ปนิดา พงสะพัง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงศกร บุตรสีวงษ์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงศภัค ขวัญเมือง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย พงศ์กร ศรพาสี
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กหญิง มณีรัตน์ ล้ำเลิศ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง มณีเนตร ปทุมสูตร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง มลฤดี ล่ำเลิศ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กหญิง รมย์รวินท์ เนืองนุ้ย
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รวิพล นิลวรรณา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รัชภูมิ สิทธิเสนา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รุ่งเรือง พลอยมุกดา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ลลิตา สุนทราลัย
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ลักษิกา สุขประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วิรัตน์ ยังสุข
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง วิลาวัลย์ ถ้วยทอง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ศิวาภรณ์ สูงสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ศุกร์ศิริ สุวรรณขาวดี
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ศุภชัย ช่างเจริญ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง ศุภาวรรณ แสนสมบัติ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย สมชาย ดีสุด
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สิทธิกร แก้วแจ่ม
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย สุธิชาติ ยิ้มโสภา
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ม.1
2559
1
  เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ถ้วยทอง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อนันตพงษ์ แสนเรืองเดช
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อนุชา สุวรรณอำพร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อนุสรา สุวรรณอัมพร
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง อัญชลิกา แซ่ตัน
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อาวุธ กั้วสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อิสรพงษ์ แซ่ตัน
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เข็มอัปสร วันทอง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย เด้กชายธนพงษ์ บุญทอง
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เมธี ปทุมสูติ
  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง กชกร กันภัย
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กนกพิชญ์ สุกใส
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กนิษฐา ใจอดทน
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย กมลรัตน์ นันธวัตร
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย กฤษฎา ปันเปีย
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย กิตติพร ไกรทองสุข
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย กิติศักดิ์ มีแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย จักรภพ ยอดยา
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง จารุวรรณ แก่นจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย จิตรการ ไข่แดง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง จิราภา บุญชู
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ชานนท์ วิมลพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ฐิติวราดา ธัญญเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ วงษาบุตร
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ณัฐกรณณ์ บุญชู
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันดี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ทศพล รุ่งเรือง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ธัญวรรณ สิงห์ทอง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง น้ำเพชร บัวศรี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย นิรมัย ใบบัว
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ปฏิพง เกษมโสด
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ปิยะนันท์ โพธิ์ทอง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย พงวษ์ศธร คำปาน
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง พรพรรณ คุณอาจ
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พรพิมล ช้างกุล
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง พิณพิกา ผลเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย พีรพงษ์ อวยชัย
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ภูวมินทร์ หอมจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย มนตะพร รอดไพรี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง รพีพรรณ สะมาแอล
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย รัฐภูมิ พงษ์ไพบูลย์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย รัฐภูมิ กันภัย
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย รุ่งอรุณ บัวศรี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วราพร แดงสุวรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วิชัย บัวศรี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย วีระยุทธ ประดิษฐ
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ศักดิ์ดา โสอุดร
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ศิริพร แดงสุวรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ศิริมงคล ทองดอนเหมือน
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุขฤทัย จันทรังษี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย สุขสันต์ ยุวบุตร
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุนีรัตน์ อุตขุจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย สุรยุทธ เทศงามถ้วน
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย สุรเดช บุญศรี
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย กลิ่นสุคนธ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กชาย หัสดา เหมือนรุ่ง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ม.1
2559
2
  เด็กชาย อภิชิต ปลาทอง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อภิรักษ์ ประดิษฐ
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อวัศยา เผือกสัมฤทธิ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อัมพิกา ข่าต้น
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อัศม์เดช พุ่มพยอม
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง อุษามณี บัญญัติทรัพย์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย เจ้าพระยา กุดารัมย์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง เด็กกิ่งแก้ว โยยิ่ง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เด็กชาบธันวา ม้าวงษ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง เสาวนีย์ สุขเมือง
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย เอกอนันท์ วิมลพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง แก้วตา นามประเสริฐ
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง แก้วมณี ชื่นสบาย
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.4
2559
2
  เด็กชาย แจ็ค แสงงาม
  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
ป.5
2559
2
  เด็กชาย กวี เผือกหอม
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย จักกฤษณ์ ไวยิ่งยุทธ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง จันทิมา ดดีคำโป๊ส
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย จุฑาวุธ คงเหลี่ยม
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ชรินดา จำปาแก้ว
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐกร คำภาพ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพล บุญประยงค์
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ดวงหทัย กากี
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ดำรงศักดิ์ กล้าหาญ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ธนกฤต กากี
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ วิมานทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง นฤมล คล้อยนาม
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ประกายดาว บัวทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ประลิตา โพธิ์ชัย
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ปรางค์นภา อยู่เย็น
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ นิ่มเจริญ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย พรอนันต์ จุฬา
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง พรไพลิน พืชพัน
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พีระพัฒน์ สร้อยทอง
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ฟ้าใส สมใจ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง มลศิริ บัวคลี่
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง มาริสา ดอกเทียน
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง วรรณวณา กรทับทิม
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง วันศิริ เสวย
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง วิระดา มาดี
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ศิรภัสสร เรืองสุทธิชน
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย สัณหภาส บุญเลิง
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง สุรัตน์ดา ดอกหญ้า
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง หทัยรัตน์ ทองสิน
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อภิชาติ รามัญ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง อรลักษณ์ อิสระ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อัครเดช กัณหา
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.4
2559
3
  เด็กชาย อำนาจ อยู่เย็น
  โรงเรียนบ้านทุ่งนา
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กมลชนก อุดม
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จักรภัทร แสนสุข
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ชาคริต กิจสา
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ฐิติพร พรมแดง
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ธีรเดช ภูโต
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย นิธิศ วัจนะ
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง บุญสิตา สิงหิ์พริ้ง
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย พงศกร จันทร์สอาด
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ กิจสา
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง พรทิพา แก้ววันดี
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก มรกฎ
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย รพีภัทร สุพรรณคำ
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง รมิดา วิเศษสิงห์
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง วันใส ปิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง วาสนา ศรีพนมวรรณ์
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง วิชูตา อาจสุโพธิ์
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง วีรภัทร บุญชู
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย วุฒิชัย เทียนชัย
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สมมาตร เมืองเก่า
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง สมฤทัย พันธ์โพธิ์
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สราวุธ จันทร์คล้าย
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย สุเทพ เมืองเก่า
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย เด็กกชายภาคิน เมืองเก่า
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.4
2559
3
  เด็กชาย เด็กกชายสุทิน ปิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง เปรมวลี พิสูจน์
  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง กชกร แจ้งแสง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง กมลชนก คงเสือ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ก้วตา
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ บรรณาการ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย กิตติพงศ์ แก้วมุกดา
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ขนิษฐา บุญมี
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ชนาภา รื่นเริง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ชลธิชา รื่นเริง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ชัชวาล สุธีพงษ์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ชัญญานุช จีนจัน
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ชุลีไพร ยมหา
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐนิชา คลองช้าง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ จันเสียงเย็น
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ณิชา เชื้อรุ่ง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ดวงฤทัย สมคิด
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ทวีรัชต์ สมคิด
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ทะเลบุญ เติมปฐมกุล
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ธนวงัฒน์ แป้นทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ธนาธิป สุทธิพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ธาราทิพย์ ยามรัมย์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ธีรภัทร บุตสานุช
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ธีรภัทร แสงทวีป
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ธเนศ กุหลาบ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง นงนภัส เกตุทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย นันทชัย เณรทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย นันทเดช กระต่าย
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง นิศา นันทร
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง บุญยาพร สุขเอี่ยม
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง บุญสิตา กล้าสืบการ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ปรมัตถ์ แพงคำ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ปริวัตร รักไทย
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ปิยวัตน์ อารมณ์ชื่น
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ปิยวัตน์ โพธิ์ทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย พยับ ดิษฐภู่
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง พรรณนารา ดอกนาค
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง พัชรี แก่นจันทร์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ภัทราพร ทองหลี
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง มิ่งขวัญ พบมิตร
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย วุฒิชัย สุขเกิน
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กชาย วุฒิชัย เชื้อน่วม
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย ศณวัส โพธิ์ทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ศรวิษฐา พิมพ์ภาค
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กชาย ศรันย์ อ่อนเผือก
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง ศลาศินี ก้อนทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ศลิษา โพธิ์ทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย สถาพร สังขสกาว
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง สาลิกา เลี่ยนเครือ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง สิรานี สนสุดยบอด
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง สิริพร มั่นคงดี
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย สิริยากร ไวย์วิทยา
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง สุนิษา สุขประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง สุพรรษา ระเบียบ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย สุรพล มณีอินทร์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กชาย สุรศักดิ์ หอมกระแจะ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย สุวิจักขณ์ ล่าดี
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย อดนุพันธ์ รุ่งฉาย
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย อติกานต์ สมบูรณ์ค้า
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กชาย อนุพงษ์ เจริญโห้
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย อนุวัช ปทุมสูตร
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ คุ้มเสาร์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย เด็กงชายณัฐภาส เณรทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กหญิง เด็กณัฐวุฒิ โตอาจ
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง เด็กหยิงหทัยกาญจนน์ อำภาผล
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย เดชาวัต พรมจรรย์
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย โชคชัย แก้วชัง
  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
2559
4
  เด็กชาย กันทรากร เนตรนิยม
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชนาพร บัวเพชร
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชยทัต เรืองสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชัยณรงค์ หาญศึก
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชาญวุฒิ เทศกุล
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ตวิษา ศรีรักษา
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ทิวานนท์ สุดใจ
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธวัชชัย เชิดฉาย
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัญชนก บุตรดี
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธีรพัตน์ อัญนิทัด
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นัฐพล อัมพบุตร
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ เที่ยงสาย
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ปองกานต์ ดวงทอง
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พงษ์พิทักษ์ ต้นทอง
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย รุ่งทวี คนมั่น
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ลดาวัลย์ สีสดใส
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วริศรา สว่างเมฆ
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วีรยุทธ เจริญพร
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิรินทิพย์ ช้างยก
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศุภกร ตราทอง
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สิทธิชัย สินทรัพย์
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิริมา ศรีครุฑ
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิริลักษณ์ สิทธิกุล
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สืบศิลป์ กนึกรัตน์
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุชาวดี แซ่เตียว
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร ศรียา
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภาวิณี สิงหกุล
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุรพล ตะพัง
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุวิจักขณ์ สัตย์ซื่อ
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุวิจักข์ เบญพาด
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อธิยา อินทรคำแหง
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อภิญญา แซ่ฉื้อ
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อัจศฉราพร ปิ่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อาณกร เนตรนิยม
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เตชะสิทธิ์ สำราญมาก
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เสาวรส กลิ่นจัททร์
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง แพรวา บัวสอน
  โรงเรียนบ้านวัดบ้านเก่า
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ อาจคงหาญ
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กริษฐา สอนรัมย์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง การจณา เสกขุนทด
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จิรภัทร หลักศิลา
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชญานิน จรัสทรัพย์สันติ
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณภัทร แสงแก้ว
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐดนัย กอฟัก
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธัชธรรม มานะสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธาริณี ครองทรัพย์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นภารัตน์ ธรรมดา
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปวันรัตน์ ชัชรัตน์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปานตะวัน ปวีพรณ์สกุล
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปารตี สัตย์ซื่อ
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พรเพชร เกิดนาค
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภัคทัตต์ นิจแสวง
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภัสสร -
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศิวรุจน์ บุญน้อม
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สิริกร เกียรติลาภพงศ์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิรินทรา ขวัญโต
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุธรังสี อัฏฐวรมงคล
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อดิศัย สุธีพงษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อัศม์เดช ปิ่นทอง
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อาทิตย์ เซี่ยงผุง
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อารยา สกุลพงษ์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อุทุมมา เปรมัษเฐียร
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เกรอกไกวัล หมดทุกข์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เด้กชายทรงยศ จูเปลี่ยน
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เบญญาภา เอี่ยมสะอาด
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เปรมยุดา วอนเพียร
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เปรมฤทัย อินทรปัด
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เมษา ชัยชวลิต
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เสกชลพัฒน์ เพ็ชรทอง
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง โสภิตา เทพสุรินทร์
  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญาณี น้ำพุรุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กิติภพ งามยิ่ง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชนะชน น้ำพุรุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชมพูนุช แสงอุดม
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ชยากร กาญจนไพรหิรัญ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชวิศา น้ำพุธาราทิพย์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฐิติพงษ์ สวัสดิ์ธำรงกุล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ตนุภัทร ร้อยแก้ว
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนัทพล น้ำพุรุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรภัทร ลำใยสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรัช น้ำพุธาราทิพย์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นภสินธุ์ ลำไยพงศธร
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นราธิป น้ำพุกำเนิด
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นัชชา งามยิ่ง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย บริณต สุจริตวิเศษสกุล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พัชรพล สวัสดิ์สิทธิโชค
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พิมวดา จันทร์พุ่ม
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พีรวัส น้ำพุธารทิพย์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภัทรภณ งามยิ่ง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ ลำไยสุจิ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มาริษา อุปกาละ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รมณีย์ ลำใยสุวิมล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย รุ่งวิกรัย หิรัญลำใย
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศตวรรษ ลาภมูล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สมิทธิ์ บ้านกลางอภิรมย์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สานฝัน สันติภาพชัยเจริญ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุจินันท์ น้ำพุรุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุดาพร น้ำพุไพศาลสกุล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุดาวัลย์ บ้านกลางยุคนธร
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุทธิดา น้ำพุไพศาลสกุล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุนิสา อุปการะ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุรารักษ์ อีมาด
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สุรีรัตน์ น้ำพุธาราทิพย์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุวรรณนี มดแดง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อารยา ทองแสง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง เกตุมณี นาคพิน
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เสฏฐวุฒิ สุจริตวิเศษสกุล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กมลชนก บุญมาก
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กชาย กมลวัฒน์ ทับทิม
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กันตพล ลำไยบัลดล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชนกนันท์ ถิ่นเขาเหล็ก
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนโชติ บัวขาว
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นพรดา ลำใยสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง บุษกร มหาโชคธรณี
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปาลิดา ภูผาพิพัฒน์ผล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ปิติศักดิ์ ผ่องฟระภา
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พงศกร ดาวเรือง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พรรณปพร ศรีสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง วาริษา ภูผาพิพัฒน์ผล
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ศศิธร ถิ่นเขาเหล็ก
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ศิวะกร มานิตย์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง ศุจินันท์ สวัสดิ์พนาไพร
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กชาย สันติ วัฒนศิริกาญจนา
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุกันยา เขาเหล็กสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุขฤทัย ภูพนาสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุทธิกานต์ ลำไยวิจิตร
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง อรณิฌา โจนอ่างน้ำ
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง อาภัสรา งามยิ่ง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อิษวัช วัฒนศิริกาญจนา
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เกตน์ ลำไยนีรนาท
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เพ็ญพิชชา งามยิ่ง
  โรงเรียนบ้านน้ำพุ(ห้องเรียนสาขาบ้านเขาเหล็ก
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จิราวรรณ สอนโพนงาม
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐพร ม่วงชื่น
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล สำเภาทอง
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ถาปนา ลำเภา
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง บุษกร ประสิทธินอก
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กชาย พงค์พญา เรียบร้อย
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภัทรพล จินดา
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภาณุพงษ์ สง่างาม
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ ธรรมกุล
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กชาย รพีภัทร ศรีเจริญ
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ลลิสา บัววัฒนา
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วงศธร จำปีขาว
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศศิพร ติณภูมี
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศุภโชค มังกะโรทัย
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สมภพ ดีกึ่ง
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สิริขวัญ เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุชาวดี แสงจันทร์สี
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อชิระ ทิตย์วงศ์
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อนุสรณ์ อยู่เย็น
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อริตตา วงศ์สุวรรณ
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อริสรา จันทร์คำ
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เมธาวดี เจริญผล
  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กฤษณะ ผลวิเศษ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย กวีพัทธ์ พวงเงิน
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย คณาธิป ปองประสพโชค
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิราพร สุขอึ่ง
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย จิรายุ ทองสุข
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ชารีรัตน์ ฉะโลมกลาง
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ชิดชัย
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ณรงค์ชัย วิริยะอำไพ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐชนน บุญพา
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ตะวัน สำเภาทอง
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ทักษิณ สุวรรณหงส์
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ มหาโชติ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นฤดล พลทองหลาง
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นันธิดา สุขภิรมย์
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย นิติภูมิ พลทองหลาง
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย บรรพต ศรีจันทร์
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ปิยธิดา กัตชนะ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปิยวรรณ์ เกาะแก้ว
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปุณยานุช ตปณียพันธ์
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พงศกร บัวศรี
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พิวพิว -
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ภัทริกา ทองเอี่ยม
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง มนัสวรรณ อภัยจิตต์
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง มายด์ -
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วรัญญา กันภัย
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วัชรพล สุวรรณ์
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิภาวดี โพธิธรรม
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วิไลวรรณ วงษ์ธรรม
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย วีรพัทธ สายทอง
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิริกานดา ถึกจรูญ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สิทธิพล ชัยชินบัญชร
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุทิตา นาสวนสูติ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย สุรนาท ขันอาษา
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อนันต์ สีสุราช
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อนุภา เกาะแก้ว
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อนุวัฒน์ เจริญภูมิชัย
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อ้อมเดือน -
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เอ
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง แคท
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง โศภิดา บัวขาว
  โรงเรียนปากนาสวน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กมลภพ สังข์เทพ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กมลรัตน์ เขียนจัตุรัส
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กรองกาญน์ วิไลวรรณ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัลญาณิน พรมแก้ว
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จิระพัฒน์ สระพรม
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธชาทัช พุ่มพยอม
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ธนภรณ์ วงค์หาร
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธัญญากร ข่าต้น
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภัสสรา พะทะนะ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นภาพร ชื่นชม
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นฤมล วิชาธร
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นันท์นภัส คราทอง
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นุ้ย -
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พงศ์พิพัฒน์ พงษ์โชติ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรนภัส วิทยา
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรรณภา สุราวุธ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ภาณุ พิเคราะห์
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย มณฑน วิริยาลัย
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รัฐศาสตร์ วังมะนาว
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรรณกานต์ อ่อนศิริ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วีรยุทธ รื่นเริง
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศรัณย์พงศ์ พุ่มพยอม
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศิริพร ไวยิ่งยุทธ
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ศิริวรรณ สุนทราลัย
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สรายุทธ แดงอร่าม
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สายต้นรัก แซ่ย่าง
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุชัญญา ทวีศรี
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุรเดช เชียงคา
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุวิมล เอี่ยมสะอาด
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ไม้เมือง วัลลา
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กวินทิพย์ อัมพบุตร
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กันยา -
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จิรเดช พันนา
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ฐิติโชค พูนทวี
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัชพล เชี่ยวพฤกษ์
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐภัทร อัมพบุตร
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนกร ศิริกุล
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนาวิทย์ อัมพบุตร
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ฟักโต
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธันวา -
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร เฟี้ยงพุด
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นลินดา พรมรัตน์
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปองศักดิ์ พรวิชัย
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พศวัตร คงจันทร์
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พินธิชา ทองแดง
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มดแดง -
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วรรณิษา เอี่ยมสะอาด
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วรานนท์ ศรีบุญมา
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วลัยลักษณ์ พูนทวี
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วลัยลักษณ์ พูนทวี
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศักดิธัช ด้วงสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สราวุฒิ ด้วงสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สิรายุ ศิริบุตร
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุทธาสินี สุดคำ
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุภาพร อ่อนนุ่ม
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อชิระ จันทร์แก้ว
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อภิญญา สีจันดา
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อริยา ไถ่ล้วน
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อัยลดา ภูมิดรสัย
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อิทธิพล พูนเกษม
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เตวิทย์ ชัยเจริญ
  โรงเรียนบ้านรางสาลี่
ป.5
2560
4