รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญ ฐิตาภา ลามอ้น
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศิริพร ทวีวงศ์
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุชานาฎ บุญเรือน
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ เกษณีย์ ชูเชิด
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา จอมภพ บุตรชีวปรีชา
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา จักรพัฒน์ ทองพันพาน
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ชลัณธร สลับศรี
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ณิชาภัทร สง่าศักดิ์
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา ธนะชัย ชาญอาวุธ
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ นภัสราภรณ์ พุทธเสน
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา พงษ์เพชร สาจาม
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา พชรพล ทองบุญรอด
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ พชรภรณ์ ศิริเอก
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา วัชระ ชำนาญมะเริง
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ วาสนา ทองระอา
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา สรีนคร เหมม่วง
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุพัตรา ขำเจริญ
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา อรรถชัย เชยชื่น
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา อำนาจ พุฒซ้อน
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา อำพล แดงรักษา
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ เจนจิรา ไชยชาติ
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กชา เศรษฐภูมิ พวงสี
  โรงเรียนวัดตาลล้อม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ กรรณิการ์ เท่าน้อย
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา กิตติศักดิ์ ตรีสงฆ์
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ จิราภา มีศีล
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ฐนิษพิฌา สำเภาทอง
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา ณัฐดนัย นาคสังข์
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ธัญญลักษณ์ เผยโคกกรวด
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ธัญลักษณ์ ปรีชาวัฒนสกุล
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ นภาพร เทียบธีระ
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ นฤภัทร คลังประโคน
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ปราวีณา คงได้ดี
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ปวีณ์นุช พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ พรทิพย์ อินตา
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา ภาณุวัตร กิมฮวย
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ วรนุช นาคสังข์
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ วันวิสาข์ สีสอาด
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ วารุณี กัสนุกา
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา ศราวุฒิ พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ ศิรินทิพย์ จำปาดี
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา สงกรานต์ ประสพสุข
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา สราพันธ์ ไทยประเสริฐ
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สิรินทรา สามก๊ก
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ สุจรี ศรีทอง
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา อชิตะ กันยา
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา อภิชาต จันทวงค์
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กหญ อังสุมา เสือสวย
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา เอกราช มุมเจริญ
  โรงเรียนวัดผาสุการาม
ป.5
2558
1
  เด็กชา กฤติพงศ์ สมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ชณิณญา พูลงาม
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ชณิดา เดชบุรัมย์
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ฉัตรเงิน
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา ธันวา ศรีสังข์
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา ธีรพล แก้วกัณหา
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา นนทยา ตรีคำ
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ บุญญรัตน์ ประเสริฐวงษ์
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา ปฏิภาณ เสือเขียว
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา ประเสริฐ ภางาม
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ พัชรธิดา จันทะเสน
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ รมย์ธีรา นามจำปา
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ศิริกัลญา งามสม
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา สิทธิกร มั่นจิต
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ อัญมณี
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กชา อัมรินทร์ คงหอม
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ฟุ้ง
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ เสาวลักษณ์ นามขันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
ป.5
2558
2
  เด็กหญ กรรณิการ์ แฃ่โค้ว
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ฉันทิศา ศรีสุข
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา ณัฐพงศ์ ไม้น้อย
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา ติณณ์ แสงพรู
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา ธนภัทร สามารถ
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นวพร บุตรดี
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นันทวัน ดลรัศมี ดลรัศมี
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ปภาวรินทร์ ทองคำ
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา พงศธร วาปีเตา
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา พงษ์ศักดิ์ ชักจูง
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา พงษ์สิทธิ์ ศรีสอาด
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ พัชราภา คำภูมี
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ พัทธานันท์ เนียมไธสง
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ภัทรดา งามบุญฤทธิ์
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา วงศธร ชิดเชื้อ
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ วริศรา จีนพานิชย์
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ศุภิสรา วงษ์มณี
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา หัสดิน กั้วกำจัด
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา อนุวัฒน์ แผนวงษ์
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา อมรเทพ กรีวัชรินทร์
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ อุไรพร ไตย์วงศ์
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กหญ เพ็ญพิชชา เลิศสุก
  โรงเรียนวัดป่ามโนรถ
ป.5
2558
2
  เด็กชา กิตตินันท์ ขจรกลิ่น
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา จิรภาส บุญเจือ
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ณัฐพล โนนคำพันธ์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ตี้ กัมพูชา
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ธีระพงษ์ ชัยรัมย์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ปัทพนธ์ ธนาทรัพย์สกุล
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา พลาธิป หีบทอง
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา พัชรพล แผนน้อย
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ภานุวัฒน์ ลิ้มเจริญ
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา มนัส หลวงราษฎร์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กหญ ลลิตา ยังคัง
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา วุฒินันท์ จันทร์กรณ์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ศุภกฤต ศรีสุข
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา สกล ชลศิริพงษ์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กหญ สิริดา ชัยมีแรง
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กหญ อาฐิติยา ดวงใหญ่
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กหญ อินทิรา ธีระ
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2558
2
  เด็กชา ชาญยุทธ ขำเงิน
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กชา ธงชัย อิ่มสุดใจ
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กหญ นิศากร อินเลี้ยง
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กชา พิทยุตม์ ศรีมันตะ
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กชา ภัคธน สุปิยะวัฒน์
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กชา รัฐพงษ์ สมบูรณ์ขวัญ
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กหญ อมรดา โพธิ์คำ
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กชา อรรถกฤตย์ คำภาวัน
  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง
ป.5
2558
2
  เด็กชา กฤษดา เพ็งพินิจ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ กัลยกร ภูมิประหมัน
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ กิตติมา เหลืองอ่อน
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ จันทกานต์ ศุภเสถียร
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ จิรดา ตั้งมั่นธนบวร
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ชาคริต มาเจริญสุข
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ฐิรพร วิวัฒน์ประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ณัฐพร สุคำภา
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ณัฐมน ภัทโรวาสน์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ณัฐวุฒิ จงพิมาย
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ทัศพล พิริยะบรรหาร
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ธนัชชา สิงห์หนู
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ธนัฏฐา แซ่ลิ้ม
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ธิรพันธ์ นามคำ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ธีรพล ตั้งมั่นธนบวร
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา นันทพงษ์ แซ่เตียว
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา นันทวุฒิ พิริยะบรรหาร
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ปภาภรณ์ วังวร
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ปรัชญา เกิดผิวดี
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ปรีชา แซ่ซื้อ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ปวีนัฐ หล่าลาภ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา พัชรพล แก้วรัมย์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ พิมใจ นาคงาม
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา พีรพัฒน์ ไกรธนานันต์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ภัทรวุฒิ แซ่เล้า
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ภูเบศร์ ไชยดา
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ยุพารัตน์ จำเริญ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ รัตนา ไตรมงคลวิวัฒน์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ลลิตา แดงสะอาด
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ วรรณวรี สุขสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ วลีรัตน์ ศิรินภาทรัพย์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ วาสนา ต่อพล
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา วีรชัย ถนอมญาติ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ศักดิ์สิทธิ์ ชุ่มรอด
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ศิรณัฏฐ์ เจริญศิริตะกูล
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ศิริรัตน์ สีดา
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ศุภากร จำเริญ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา สรพงษ์ เรเรือง
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา สรวิศ บุตรรักษ์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา สวัสดิ์ ศรีสอาด
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา สิทธิพล คล้ายสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ สุชาดา ศรีบุบผา
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ สุวดี ศรีอ่อน
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา อภิรักษ์ โกสุม
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ อรนันท์ แท่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ อาทิตยา เนื่องจำนงค์
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กหญ อาทิตยา แดงสะอาด
  โรงเรียนบ้านป่ายุบ
ป.5
2558
3
  เด็กชา ชัยยศ ฐาปนากุลชัย
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ภัทรภร ศรีวิรโชติ
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ยุวณี อ่อนเจริญ
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กหญ รามวดี แก้วใสย์
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กหญ ศศิวิมล บุญช่วย
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา สยมภู ไตรพาน
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา อลงกรณ์ แจ่มศรี
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา เด็กชายณัฐกิตติ์ เจริญผล
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา เด็กชายทศพร แซ่เตียว
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา เด็กชายภาณุพงษ์ ขุนหมื่น
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา เด็กชายศุภกิจ บุญทูล
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กชา เด็กชายอานนท์ ขาวอุไร
  โรงเรียนบ้านมาบคล้า
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนไมตรี
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กัญญ์วรา บางชมภู
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กิตติฑัต สวัสดี
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวัตร จันทร์เกตุ
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นิติภูมิ เนืองจำนงค์
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พงศพัฒน์ สุพัฒน์
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ มีศิริ
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พรพรรณ ทองจุลละ
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รมณ ผาสุก
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รสริน จันทร์เกตุ
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วราภรณ์ บุญไพโรจน์
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วัลภา รามณู
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วิภากร วงษ์แก้ว
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศศิธร ทวีวงษ์
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ วิจิตรชัย
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สรศักดิ์ แซ่จึง
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สฤษดิ์ เกษร
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สุรศักดิ์ บูชาพันธ์
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สโรชา พรมมี
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อนันต์ พุ่มโพธิ์ทอง
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อริสา ศรีดารา
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง โสภิดา กลิ่นหอม
  บ้านหนองประดู่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย คณาธิป จึงเจริญ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย จิณณวัตร จิตรสาคร
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย จิรภาส รอดภัย
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย จิรเมธ แสงมาลา
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชญานนท์ จรูญผล
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชญานนท์ เดชาธรรมกุล
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชติมณฑน์ ช้างดี
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ชุติมณฑน์ บุญถนอม
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐริกา ทองคำ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ดารณี ผิวโพธิ์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนฑัต อมลธีรกุล
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนทัต กลิ่นหอม
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนพนธ์ กัณหา
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนพล ศรีไชย
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธราเทพ ขาวงาม
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ประศรีพัฒน์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ธัญมน ทำทอง
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ธันยธรณ์ ชัยวรกุล
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ธันยพร ดอนพนัส
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ธาราทิพย์ แรตทอง
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นลินนิภา ท่าเลิศ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย บุลากร ดีเลิศ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ปาฏิหาริย์ โรจน์ศรี
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พรชัย ทิพย์มนต์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พรนภัส แซ่ตั้น
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พรเทพ แสงทอง
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พลภูดล แดงมณี
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ยุทธิชัย ช่อสลิตร์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รวิวรรณ์ หวังผล
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วราพร อยู่ศริ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วายุ เสือหาญ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วิจิตรา ขาวสะอาด
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศรีนย์ สารสุข
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศศิกมล อิมละเอียด
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศักดิ์ดา สุวรรณาดา
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศิริมงคล จอมคำสิงห์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศุภกฤต คุ้มครอง
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สิริธร แซ่โซว
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุภัสสร หวานเสนาะ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุภาวดี ชาวดอนคูณ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อริศรา วัฒนศิริ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อริสา ยียวน
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อรุโณทัย ตูวิเชียร
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อานนท์ อานุภาพ
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เด็กฆญิงชนาภรณ์ พรหมจารีย์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เอื้อการย์ สังวรารัตน์กุล
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง แพง ดวงจันทร์
  อนุบาลหนองใหญ่
ป.5
2558
4
  เด็กชา จีรศักดิ์ มณีศรี
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา ชิติพัทธ์ ศรีประทุม
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา ชินภัทร ศรีประทุม
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ ดารินทร์ ใสนวน
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ นัทธ์ชวัร จูขม
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ น้ำฝน ประจิตร์
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ ปวันรัตน์ กอไผ่น้อย
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ พัชระพร วันสาสืบ
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ รัตสมิตา ทองสง่า
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา ศุภกิตต์ สุนทรสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา สราวุฒิ คำภา
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา สุพรชัย ศรีมาคำ
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา อนุชา พิสสะสุระ
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ อามะติยา สมาแอ
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กชา อิทธิพล กันเกรา
  โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ
2559
1
  เด็กหญ กมลชนก คงมี
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ จรินทิพย์ พุฒซ้อน
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา จิรพันธ์ แจ่มเพ็ญ
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ จิราพร แก้วตะวัน
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ จิราพัชร สอนเลิศ
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ชนิสรา อินทรักษา
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ญาดาวดี ทั่วเจริญ
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ณัฐณิชา นิลสนธิ
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ณัฐธิดา ครูเกษตร
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา ทรงพล ทองบ่อ
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา ธนภัทร แอบไธยสง
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา ธนวัฒน์ สิงห์ทอง
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ธนาภา ใจศรี
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ธนิษฐา มาลารักษ์
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา ปฐมพงษ์ อบเชย
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา ปรเมศวร์ ชัยบุญศรี
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ ภัทรชิรา ทันนิยม
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ มัสติกานต์ ขาวพระไพร
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ วิภาวรรณ ฉัวมานะสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ วิภาวรรณ แสวงพร
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ สิริวิภา โพธิ์สาราช
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา สุกนต์ธี สาศรี
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ สุวรรณี ชูเลิศ
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา สุวิชนันท์ ลุงสาง
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา หัฐชัย เตียะเพชร
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา อภินันท์ ทาโยธี
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา เริงชัย รุ่งเรือง
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กชา เอกภักดิ์ นาบำรุง
  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
2559
1
  เด็กหญ กมลวรรณ มงคลสิริโรจน์
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ ณัฐธิดา สิงหาวาสน์
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ ณัฐธิดา เจริญศิลป์
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กชา ธาราธาร คะเรรัมย์
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ นนทิชา ศิริโภค
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ วนิดา เถาว์ทอง
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กชา วันชัย ขอแหนมกลาง
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ วิชาดา สุดาปัน
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กชา อติคุณ พิมพ์อินทร์
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กชา อนนต์ อยู่ดี
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ อนัญญา ฉลอมประโคน
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ อริสรา เทียนเงิน
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กชา อานัส ศรีเรือง
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กชา โชคชัย เทียนถวาย
  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
2559
1
  เด็กหญ กนิจฐา ศรีจรูญพู่ทอง
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา กรภัทร อุไรพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ จันทร์ทิพย์ ชลวาณิช
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา ชลธี สุดวังยาง
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ ณัฐชา ภัทรภาคย์พงษ์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา ทรงนวุฒิ ยางหอม
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา ประยุทธ ทองเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา ปุณณภพ แสงเงิน
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ พิมพ์พิศา แหยมศรี
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา วรพล คิริบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา ศักดิ์สิทธิ์ อุบลทิพย์
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ สรัญญา เจริญศรี
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ สุชาวดี โพธิ์ศรี
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ อาภัสรา แย้มยินดี
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กชา เกียงไกร เมืองยศ
  โรงเรียนบ้านหนองปรือ
2559
2
  เด็กหญ กมลชนก กันตะภาพ
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ กรกมล แซ่เตียว
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ จรรยาพร กายสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ ชนิภา เลิศชลา
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ ชลธิชา แซ่ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กชา ชัยวัฒน์ เดือนเพ็ง
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ นงคราญ แผลงเดช
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ พรทิพย์ แซ่ว่าง
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กชา เจีย ชวน
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ เอี๊ยง เหมา
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ ปวันรัตน์ กาประโคน
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กชา พิทักษ์ สำราญดี
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กชา สรุชัย จันดี
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ เอมอร สุพัฒน์
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ แก้วมณี สืบเสาะจบ
  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
2559
2
  เด็กหญ นฤมล นุ่มทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กหญ เนตรนภา ปิ่นรัส
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา ชญานิน ไสยาศรี
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กหญ ณัฐนิช นุ่มทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา ธีรภัทร กงชาติ
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา นัทธพล มูลแก้ว
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กหญ นันท์นภัส วงศ์เกษร
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กหญ ปนัดดา พันธ์ทอง
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กหญ พชรพรรณ ธาราสันติสุข
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา รัฐภูมิ ศรีโพธิ์
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา ลม –
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา อภิวัฒน์ มาพล
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา เดชบดินทร์ กลิ่นระรื่น
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา โอแซง ไชยโกศ
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กหญ ไพรินทร์ สันบาล
  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ
2559
2
  เด็กชา ทิวทัศน์ แก้วศรี
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ธารทิพย์ ถาวร
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.6
2559
2
  เด็กชา พร เพ็ง
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กชา พีระ เพ็ง
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กชา ลิ ปัน
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กชา วันวิน ชัดทรวง
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กชา เต็ม งาม
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.6
2559
2
  เด็กชา โซะมี วาด
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กชา คิม โบ
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.4
2559
2
  เด็กหญ นิด สมเชือด
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.4
2559
2
  เด็กหญ ปัณฑิตา บุตรน้อม
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พินิจ สิงโต
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กชา วุฒิชัย พวง
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.4
2559
2
  เด็กชา สังโอน อัน
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.4
2559
2
  เด็กหญ สุวนันท์ โชประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ เบญญาภา พินิจสอน
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ เปรมสุดา บุตรเสมียน
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.6
2559
2
  เด็กหญ แป๊ด กวง
  โรงเรียนบ้านห้างสูง
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กรกนก เงางาม
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ กันติยา คำดี
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา กิตติพงษ์ สุภาวงศ์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ กิติยาภรณ์ คะเรรัมย์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ กุลณัฐ ศรีพรม
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา คมสันต์ วงศ์นุรัตน์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ จริยา สิงห์ทอง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ชลนิชา โฉมยงค์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ชัชนันท์ มั่นยืน
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ชานนท์ เต่า
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ฐิติมา ภัยวงศ์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ณัฐณิชา ชุมพล
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ณัฐพล ทิมทอง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ณิชารีย์ สมฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ณุชรี อัคฆวงศ์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ดนุพล อินแฝง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ธนากานต์ กำเนิดสิงห์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ธันวา ลาวัลย์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ นงนภัส ฟักสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ น้ำค้าง แสงมณี
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ปนัดดา เงางาม
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ปิยะนุช เกรัมย์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา พลวัฒน์ โสดา
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา พัชรพล อยู่นาน
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ พัชราภา แสงจันทร์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ พิมพ์ชนก เปรมประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ พิริยาภรณ์ บัลลัง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา พีระยุทธ คุณนาม
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ภควัฒน์ นิ่มอ่อน
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ภัทรนันท์ เกตุจันทร์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ภาวดี อินศวร
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา ภูมินทร์ กุลชิด
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา มนตกาญ นามมิ่ง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ รัศมี ศรียะจักร
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ลักษมณ เทียนปิ๋วโรจน์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ลัดดา อินทร์นอก
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ วรัญญา ภู่แก้วเผือก
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา วันชัย กันยา
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา วายุ ทองยุทธ
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ วาสนา คำดี
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา วินัย ชินทอง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ วิภาดา ภู่แก้วเผือก
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ ศรุตา เสนาพันธ์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา สมชาย เอลา
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา สันติสุข ศรีพรม
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ สินิทธา พาณิชโชคชัย
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ สุจิตรา ดวงไชย
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ สุทธิกานต์ กัณหา
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ สุนิสา ดวงไชย
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ สุพรรษา เรืองฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ สุวภัทร สุขเกษม
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา อชิตพล แซ่ฉั่ว
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ อธิตา วรรณกิจ
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ อรกมล นามมิ่ง
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ อรกานต์ สุวรรณเขต
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา อังกอ ลีซอ
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา อู โท
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ อโรชา ตุมารัมย์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ เกสร คุณสาร
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา เขมทัต หนองหว้า
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ เพ็ญนภา วงเวียน
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ แตงโม ทองดี
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กหญ โยศิตา คล้ายสังข์
  โรงเรียนบ้านชากนา
2559
3
  เด็กชา กรกฤต เหรียงบำรุง
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ กัญญาภัค จินตริน
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ จันทิมา อินคา
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา จิรวัฒน์ แคล้วคลาด
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ ฐิติมา โพมาศ
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา ณัฐภัทร สมภาค
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ ตติยา แก้วเล็ก
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา ธนกร สิทธิชัยทวีกุล
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา ธนัท คำหงษา
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา ธนากร เทวี
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ ธัญชาธร ตันศิริเศรษฐ์
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา ธีระพัฒน์ แสวงดี
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ นลินทิพย์ ศรีบุระ
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ นวลหงษ์ มงคลศิลป์
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ นันนิชา จันทร์เจริญ
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ นาตยา ท้าวนอก
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา พรรษกร แก้วมะพาน
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ พัชราวดี ชาวะลัย
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา พันธเกียรติ ละออเอี่ยม
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ พินิสา ศรีอุดม
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา พิเชษฐ์ หมื่นหาญ
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ พิไลพรรณ ปราณีศรี
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา รัตนโชติ มะลิทอง
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ รุจิรัตน์ จินตริน
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ ลดาวัณย์ แสงงาม
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ วรรธนภร สวัสดี
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา วัชรากร ละมัย
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา สิทธิพล บุญเจริญ
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ สุพัตตรา มั่งคั่ง
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา สุวพัชร จินตริน
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา อนุวัต พลสงค์
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา เจษฎา ตั้งมั่นธนบวร
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ เบญญทิพย์ แซ่ลี้
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา เอกรัตน์ สารกูล
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา แสง ลุงอึม
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กชา ไกรลาศ บุญรอด
   โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์)
2559
4
  เด็กหญ กรรณิกา เกรัมย์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ กานต์พิชชา เกษรชื่น
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา จตุรวิทย์ จันทกุมาร
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ จรรญา ผ่องใส
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ จินตภา คำทวี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา จิระพล วรรณทวี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ชนน บุญถนอม
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ ญาติกาญ ใจหาญ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ ณัชชา บัวหมอง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ ณัฐรดี สุวรรณโฆษิต
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ธนพล ศรีนวลจันทร์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ธราธิป นันตา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ธีมากรณ์ รุ่งเรือง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ นันภัทร ดำปาน
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ นิชา จินตนา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ ปลิตา บัวผัน
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ ปาริฉัตร อยู่เจริญ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา พงษ์นที วิเชียรพงษ์
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ พรธนานันต์ วรรณทวี
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ พลอยชมพู วงษ์ไพศาล
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ พลอยไพลิน วงษ์ไพศาล
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ พิชชาภา เจิมเจริญ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ภานุเดช รังผึ้ง
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ศิรศักดิ์ ปิ่นกา
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา ศิริเกียรติ แซ่หญ้า
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา สันติภาพ ดูสันเทียะ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กชา อภิรักษ์ ภิญโญวรกุล
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ อรกัญญา พัชเกษร
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ อริยา โคมฉัตร
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญ เปมิกา เพ็งพระธาตุ
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง
2559
4
  เด็กหญิง กฤษณา นิลช้อย
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ก้องฟ้า ประสงค์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีศิริ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กาญจนา เจริญรัตน์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กานต์ธิดา เพชรชนะ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กานต์สิริ เหมธุรินทร์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จันทร์จิรา วาระพิลา
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จินต์จุฑา มูลประเสริฐ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรกฤต นินนาทนนท์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรายุ สุภิมล
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จุรีรัตน์ มีชีพสม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชยากร มุทาพร
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณปภา มงคลสระ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณภัสร์ชนก เปรมสมบัติ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐชยา ชวนจิตต์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐพร จันทร์อินทร์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจใหญ่
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุตพันธ์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนดล แซ่ยี่
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธนทิพย์ จันทร์พิทักษ์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนพล มูลประเสริฐ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธนากร ศรีวิธรรม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธัญรดา สวัสดี
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นรินทิพย์ ก้งทอง
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นฤมล ใกล้พลัง
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปรียาพร นุชิตภาพ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ปัญญากร บุญชู
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปาริฉัตร ภูดัง
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปาลิตา ศรีสำอาง
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พงษ์ศกร ขอดตะคุ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พรทิชา สุระเสน
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พรนภัส รวบรัตน์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พันทิวา เสน่ห์จันทร์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พิพัฒพงษ์ โคตรพันธ์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พิมพ์มาดา ศรีสุข
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พิษณุ ตันเจริญ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พีรพัฒน์ สุกฤษ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภาวิณี จันทร์ทอง
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มณฑาทิพย์ ก้อนพรหม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มสารัศน์ ชลธารมุนี
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ร่มเกล้า จุลถาวร
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย รัตภูมิ เอี่ยมชม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง รินทร์มณี พลับสุข
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ลลนา รวมทรัพย์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วนิดา มินทร์อ่อน
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วรรณษา ศรีเปี่ยม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์นุ่ม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วุฒิชัย หนูคำ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แดนราชรัมย์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศุภณัฐ ใจหลัก
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สิรวิชญ์ ชมศรี
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุธิดา เคลือบคนโท
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุนิสา รู้รักษ์
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สุวิจักขณ์ พึ่งกลั่น
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อมรพรรณ ดาวศรี
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อรอุมา สุวรรณ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อังคณา พวงสอน
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อัษฎาวุธ วงษ์นุ่ม
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เกรียงไกร มานะ
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เพ็ชรรัตน์ อ่อนศรี
  อนุบาลบ้านบางพระ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย กรกฎ เอี่ยมอยู่แท้
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กุลภัสสร์ กันทะจักร์
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง กุสุมา หล้าพิศาล
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย คุณากร อยู่เย็นสุขใจ
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชลลดา ไวยพารา
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สักการะ
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ทวีโชค มโนชัย
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ทักษ์ธัญสุดา โชติเพ่น
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปพัทชา ปิ่นเกตุ
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พงศกร สำราญ
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พรรณธณาการณ์ สาสกุล
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พัชรินทร์ สุขเจริญ
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พีรยุทธ จิรวัฒน์
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภีรพัฒน์ ดิษฐพงษ์
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ภีรพัฒน์ ดิษฐพงษ์
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อัครชัย ชายธง
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีประจันทร
  โรงเรียนบ้านหุบบอน
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กฤษฎา ชินทอง
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กันต์ธีร์ วิเชียร
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ญาณวรุตน์ หงส์ภู
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรยุทธ เจริญศรี
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธีรยุทธ เจริญศรี
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พัชรพงศ์ วรรณภักดี
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย มงคล เนียมปาน
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย มัติ ศศิกานต์กุล
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วรยุทธ ภักดีราช
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วิวัฒน์ บุญเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วุฒิปกรณ์ ปกรณ์ประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศรายุทธ บุตะเคียน
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ทิศกระโทก
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สราวุฒิ แสงเนตร
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สิทธิโชค สุนา
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย สุริยนต์ ศรีสะอาด
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย หลักทรัพย์ ดาดิน
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย โอภากุล เทียมบุญ
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กชาย โอภากุล เทียมบุญ
  โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐิชา สุพรมพันธ์
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง นิศาชล เพียงสุวรรณ
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง นุชจรี ผาบสิมมา
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุพรมพันธ์
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง วนัญชญา วงษ์อ้าย
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง วาสุกรี วงษ์คำ
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง วิภาวดี เรืองศรี
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง ศิริกาญ หอมหวน
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กชาย อัครวินท์ ทองดอนใหม่
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง แป้ง เพียงสักขวา
  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
2560
2
  เด็กหญิง ชนกานต์ บุญเต็ม
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กหญิง ชนาภัทร นพดลสกุลชัย
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กหญิง ดวงยิหวา นันกระโทก
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กชาย ธันวา ทิมอรรถ
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กชาย นพรัตน์ อุ่นเพ็ชร
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กหญิง บัณฑิตา กิจคล่อง
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กหญิง พรทิพย์ พรมมา
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กหญิง พรวลัย แป้งหอม
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กชาย ภูรินทร์ สิงห์สัน
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กหญิง มาลัย นี
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กชาย ลอง นี
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กหญิง ศศิกานดา ศรีบุญเรือง
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กชาย อนุชา บุญโกต
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กชาย อรรถพล ยอน
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/2
2560
2
  เด็กชาย โลน ลี
  โรงเรียนวัดหนองขาม
ป.5/1
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐณิชา วงศ์เป้า
  โรงเรียนเขาคันทรง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง พัชรีพร เพิ่มพูน
  โรงเรียนเขาคันทรง
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง อัมผวรรณ รวงผึ้ง
  โรงเรียนเขาคันทรง
ป.6
2560
2
  เด็กชาย กรวีร์ บุญเสริม
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กัณณัฐตา เอมธานี
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัลป์ยกร ศรีสุราช
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฉัตรยาลักษณ์ กันหอม
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชมพูนุช เจียมรัมย์
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชมแก้ว โชคฮา
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ทยิดา โหะจรูญ
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ทีน่า เอ เบรคเลอร์
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนพล น้ำในเมือง
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนากร สระผม
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธันวา จันทร์สุข
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธิติมา สิงห์เหาะ
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง น้ำผึ้ง ยั่งยืน
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปวรวรรณ เสือสิทธิ์
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ผลงามดี
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พงศ์พันธุ์ ฮงคำแก้ว
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พัชราภา ชุ่มใจ
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พัทญาภา บุญพิมพ์
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รัตนโชติ ใหม่เอี่ยม
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รินทราย ชุติมา
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง รุ้งฟ้า พรมทอง
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วรัญญา โกษาแสง
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สมันธา นารี คาสทานีรา
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สายรุ้ง สุวรรณศรี
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อนัญญา บุญทับ
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อรัญญา ขจัดทัย
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อริซาเบท รูบี้ ดีค่อน
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เพียงออ ไชยลือชา
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เมธวิน สั่งวิจิตร
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เอกพนธ์ แสนทวีสุข
  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ป.5
2560
3
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ วงศ์ตาผา
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ขวัญอุษา คำชุ่ม
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ขันธ์ชิต บุญตา
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จิราวรรณ เยาะเย้ย
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัชชา สามเรือง
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ เงินทอง
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นงลักษณ์ สุกใส
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิภา ภู่ทิพย์
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วุฒิศักดิ์ ทองคำ
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศวิตา ทับทิมเทศ
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ศศิธร บัวรัตน์
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิราวรรณ หนูสิน
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิริรัช ทองงาม
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุภาพร ประกอบลาภ
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อัครวุฒิ เหาะกระโทก
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อาภากร สุขสงวน
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อินทิภรณ์ มันจกาเพศ
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เดชาสิทธิ์ ยุงรัมย์
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เบญจพร สนิทชัย
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เอกรินทร์ อาชีวะ
  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ปะวันนา
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ทวีทรัพย์ มิฉนั้น
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นภัสวรรณ จันทร์เล็ก
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง นิรชา ผลทิพย์
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ปรีชญา สีรูปี
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ปาริฉัตร โนนคำ
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ภัทรพล เนียมพิพัฒน์
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง สมิตรา อุทุมพร
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กชาย อรรถรุ่งโรจน์ ขำแย้ม
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง อารียา ปักกาเต
  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง กานต์ธีรา จีรังดำรงพร
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง จุฑามาศ โอชะ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด้กหญิง ธันยาภรณ์ ขันคำ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นวัตกรณ์ ธรรมรักษา
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นัทธพงศ์ สร้อยสนธิ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง บุยรัตน์ นิลสนธิ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วีรพัฒน์ นิลดอนหวาย
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เกวลิน ขุนเณร
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา คำหวัน
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เจียด กอม
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กฤษณะ มัจฉา
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ก๊อบ เรืองทอง
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ขวัญจิรา แซ่ผ่าน
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย จักรกฤษณ์ สรณะ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง จิตสุภา หอยสังข์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง จุฑามาศ หมื่นสาย
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ชนัฐดา รักษาศรี
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ชลลดา สีหนาท
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ชินพัฒน์ อาจบำรุง
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ฑิฆัมพร สัตย์ซื่อ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐฌา เทพทิพย์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐธิดา โอชำรัมย์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐวดี ตันทิกุล
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ณัฐสุต ด่านสอดแนม
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ดุษฎี พลภูเขียว
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ธนัชพร ดอนผา
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ธัญสิริ แซ่เจี่ย
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ธิดาพร ลิ้มเนาว์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร เส็งรอดรัตน์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ พรมนอก
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง นรีรัตน์ วิชาคูณ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง นวลประภา ประจงศิลป์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง นารดา สมพงษ์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง พัชรภรณ์ สมานมิตร
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย พันธสร สวนพริก
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย พิสุทธิ์ ลังกา
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย พุฒิเมธ สิงห์โตทอง
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ภาคภูมิ ชาญนารถ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ภาสินี เสนาพักตร์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย วรเมธ สุภาผล
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย วรโชติ งามเลิศ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย วสพล สุขสมวัย
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ศราวุธ ขำทอง
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย ศศิพงษ์ โชติธวัชศิริยศ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง ศศิภรณ์ มูลดิษฐ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย สรวิชญ์ ประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย สัณหพจน์ ศรีวิชา
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง สิตางค์ แสนประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย สุริยา เกตุแก้ว
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย อัครพนธ์ จันทนนท์
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กชาย อาทิ
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง อารียา เพิ่มพงศ์ทอง
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง เพชรรัตน์ แซ่เจี่ย
  โรงเรียนบ้านอำเภอ
2560
4
  เด็กหญิง กานดา เจริญศิริ
  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
2560
4
  เด็กชาย� ณัฐพล อนิสงค์
  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
2560
4
  เด็กหญิง� นิศารัตน์ ศรีเกษม
  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
2560
4
  เด็กหญิง ปวันรัตน์ จันทร์สอน
  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
2560
4
  เด็กชาย ศิวัฒน์ ไชยหัส
  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์
2560
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ ธาตุทอง
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กหญิง นัชฎาภรณ์ สิงห์ดัด
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กหญิง บุษกร หลำบางช้าง
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กหญิง พรนิภา ปัญจรักษ์
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กหญิง ลดามาส โลมะบัน
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กชาย วิทวัส โชติเพิ่ม
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กหญิง ศศวิมล เพ็งบุญ
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กชาย สัมฤทธิ์ ชะบา
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กชาย สุรวุฒิ กาจณรงค์
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4
  เด็กชาย อดิศักดิ์ บุญสมทบ
  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
2560
4