รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาสอยดาว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย กษิดิ์เดช สุดสาว
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กัญญาพัชร ขันตา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ พวงมาลัย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย คัชมินทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จอมขวัญ ใบทอง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย จักรริน อารีย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย จักรี เมณีคำ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จันทร์แดน แก้ว
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย จิรกาส โพธิ์ศรีจันทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จิราภา เครือคำ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย จิรเมธ โพธิ์จันทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง จุภามาศ วงศ์แสนคำ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ชญานิศ วชีรสูตร
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ญาดา หอมวงศ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐพร พะวงศ์จิตร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณิชฌณัณฐ์ ไหมทอง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณิชาภัทร โสภากุล
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนกฤต นิลกิ่ง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนพนธ์ จันทร์แสง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธนเกียรติ สุริยง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ธรรมปพน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นพเกล้า เทียมจันทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง นมมาศ ใหม่โสภา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย นาวี กัณทะโล
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง น้ำพลอย ต้นหนองสราง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง นิศารัตน์ สอนน้อย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย บวรศักดิ์ เฟรมประสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปณิศรา พันธ์ลิขิต
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ปิยวรรณ จันทร์พลับ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย พีรพัฒน์ บัวส่อง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ภริดา โพธิ์สิทธิ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ภาคิน กุลสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ภานุพงศ์ พิลึก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ภูมินทร์ หอมวงศ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย มันญชัย ศรีไชย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง รสิตา วารีสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย รัชชานนท์ นนท์ศีริ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ลภัสรดา สินทะเกิด
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง วัชรียา เมืองทะ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วันชัย เชิญนอก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วิชยุตม์ บุญกะสิน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย วิชัย ทวยกระโทก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย ศุภกิจ อินสุข
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ศุภพิชญ์ โพธิ์สลัด
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สกาวรัตน์ แฟ้นประโคน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็ดชาย สรชัช เฟื่องทัน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สิณห์สิน หยั่งดึง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุราตรี ปริหา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง สุวรรณี ดาดพารัมย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อธิธาร เอี่ยมสะอาด
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อนาวรณ์ เหล่าทรัพย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อนุศรา อามาตร์ทัศน์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อาทิตย์ มาดี
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง อาทิมา สิงห์เสน่ห์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย อำพน ติ่งทับ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย เจตนิพันธ์ ระวิวรรณ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เจนจิรา ภักดีล้น
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย เจษฎา วิหกโต
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กชาย เจษฎาภร สมกัน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง เฟื่องฟ้า สีชมภู
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง กชนันท์ วรรณ์ทอง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีคะนา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กระเต็น เงินสอาด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ครัณญาร์ สติทเตอร์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง จรรยพร คำพินิจ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง จิรฐิตา เงินเต็ม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชนะพล แก้วเกษม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ชมพูนุช โคตนาม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชลธวัช เงินสอาด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ นพสาย
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ชานนท์ บุญชนัง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ฐิตาพร สากระจาย
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ฐิติกร ชำนาญนา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สารทรัพย์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ตรีทิพย์นิภา กึกก้อง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนชิต บรรเจิด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธนัชชา บุญชนัง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ จันทร์หอม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธีรภัทร บุญรอด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นลินี เสาวรส
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นันทิตา ชำนาญนา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง นิราวรรณ นาโนน
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง บุญฑิตา ล้วนดี
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พัชรพล ล้วนดี
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พีรพัฒน์ เทพรักษ์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ภัทรมน รักบาล
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ภูวเดช สะนาคินิช
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง มีนา เพีรย์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ยศกร บูรพา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ยา เส็ง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ยุทธนา ครองสุข
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย รณกร โพธิ์กาศ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง รธดา งามแก้ว
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย รพีภัทร แสงปราโมทย์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย รัชพล สลับศรี
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ลักเคนา เส็ง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วรนิษฐา เงินเต็ม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วรรณวิสา กุลอัก
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วันเพ็ญ พูลพวง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วิฤทธิ์ ศรีมุกดา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วุฒิพงษ์ ธรรมมุทิศ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศักดา ฮึม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ บุญชนัง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ จานเหนือ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง สุปรีดา บูรพา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย สุพล ศรีคลองใหญ่
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย หิรัญ ศิริสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อทิตยา ศรีรักษา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อนุชา เขียวเขียว
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง อรนิภา โทชาติ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย เขตโสมน เฉลิมญาติ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ขออ้อมกลาง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง เบญญาภา เงินเต็ม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง เมฆขลา บึงกะเชียง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย เม่งฮง แซ่ตั้ง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย เอกภพ พงษ์สุระ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2558
2
  เด็กชาย กฤษณะ บุตรหนู
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กุลนิดา แซ่คู
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย คณิน พรวรรณ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง จรรยา เขื่อนบุญมี
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง จิรภัญญา วิเศษ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชนากานต์ แก้วซิ้ม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชลธิชา หวันมา
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชาลิสา จันทร์เพ็ญ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ หนองบัว
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ทิพวรรณ พวงศาล
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธราเทพ เต่าเงิน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธีรัช โภคศิริ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง น้องเหมียว แก้วบัวสาย
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง บุษยา โฮน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ประสิทธิ์ โพณเดี้ยม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พัชราวรรณ ศรีบุญ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ แก่นสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พิราวรรณ นาคจันทร์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ภาวิณี แสงอรุญ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย มณฑล บรรจง
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ยศวดี เฉี่ยงเหนือ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วิชญะ ดาสุโพธิ์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง วิยะดา ไหลหลง
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ศรวิศ วงษ์เดือน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สิริวัฒก์ ลี้จิรานุวัฒน์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุธิดา ภู่ป้อม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สุรทิน คนงาม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อชิตพล ฑีฆายุ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อัครวัฒน์ สิงห์โคร
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เกื้อกูล จ๋อยพรม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กมลวร จิตเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กฤติมา มีพืชน์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย คมกฤษณ์ เจริญดง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง จรูญลักษณ์ เวชกรรม
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง จุฑามาศ มะลิวรรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชญานี คำสัตย์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เทศเล่ม
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ย่องยี
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญขำ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ มะลิทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนพงษ์ ประพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ธัญชนก แดนดิน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธีรวัฒนา ใจภักดี
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย น้อย จำนาน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปณวุฒิ เกตุมาลา
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปราโมทย์ คล้ายคลึง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ปวริศ คล้ายสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พิมพ์วิภา เกษมวัน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พิมพ์วิภา คุณทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ภาคภูมิ เจริญมาก
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ศราวุธ ธนามูล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เกื้อทาน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ศิลา สำเร็จ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สดายุ อรรถมงคล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย สิทธิกร สุชสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุพชชา อุทัยรัศมี
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อนุสรณ์ ภาดีสุข
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กชาย อภิรักษ์ พนาจร
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง อสมา จิตรเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง เพชรรัตน์ เชื้อสอน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ ท้าวประทุม
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กมลทิพย์ งามนวล
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กันตกณ นิมนต์
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ชาติกล้า อยู่เจริญ
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณวัฒน์ ใจสุทธิ์
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย สีดา
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนวิน มูลงาม
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นครินทร์ ดาษดื่น
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นัตชัย อบอุ่น
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง นันทวัน สุดสงวน
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นาวี โคตรชัย
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง บูรพร สมศรี
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปัทมาพร นิสสัยการ
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ กลแก้ว
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พงศกร ตำหนักเงิน
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พรประเสริฐ สีลาวง
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พัชริดา กำลังหาญ
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พิชิตชัย พนมไพร
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ยมงคล ศรัทธา
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รัตนมน เฟื่องคณะ
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ลูกหว้า กอผจญ
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วรธน ภูมิพื้นผล
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วรเมธ สมจิตต์
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง วิภากร มะณีศรี
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศักดิ์กรินทร์ เทพมงคล
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ศุภณัฐ นิมนต์
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สิบเรศ ใบทับทิม
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุชาวดี ใจสุทธิ
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อันนา สัสด
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง เบญญาภา สวัสดี
  โรงเรียนบ้านตรอกรอง
ป.5
2558
4
  เด็กชาย กิตติภพ แสดงผล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กุลณภัทร เขมะสุข
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จิดาภา สลุกนาค
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง จิดาภา รัตนจันทร์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย จิรวัฒน์ นาคสลุก
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐนันท์ พูนชัยนิสุทธิ์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขประเสริฐ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจเย็น
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จิตตระการ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ทัศไนย ชอบชน
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนกร ตั้งมั่น
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ธนายุต ถังไถย
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย นวพล กสมเกลี้ยง
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง บุญยาพร รักโสภา
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ปรัชญา บุญชู
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ปรียา มีบุญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย ปิยวัช เพิ่มพูน
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย พีรวัส เที่ยงทางธรรม
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง พีรเนตร ศรัทธาบุญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ภัทรวดี โยธิกุล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ภัทรวดี คงรอด
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง รุ่งทิวา วิเชียรโชติ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ลานนา ศรัทธาบุญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วรภพ เหี่ยมหาญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย วิศรุต สวัสดิภาพ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง ศริสรา สำราญจิตร์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย สรศักดิ์ เอี่ยมมาตร
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง สุธาวัลย์ หงษ์ทอง
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กชาย อดิศักดิ์ บุญศรี
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง อรัญญา ศรัทธาบุญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2558
4
  เด็กหญิง กชนันท์ วรรณ์ทอง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีคะนา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ สนสร้อย
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย กิตติโชค จันทร์สมสกุล
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย คม สาน
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง จิรฐิตา เงินเต็ม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ชมพูนุช โคตนาม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ชลธวัช เงินสอาด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ นพสาย
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ สารทรัพย์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ตรีทิพย์นิภา กึ่กก้อง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนกร เวชศิลป์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธนชิต บรรเจิด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ธนัชชา บุญชะนัง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนโชติ มีบุญ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธนโชติ ปนสันเทียะ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ จันทร์หอม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร บุญรอด
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง นลินี เสาวรส
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง บุญฑิตา ล้วนดี
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ปิยมนัส มะลิงาม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย พงศกร พรมสร
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง พรทิพย์ วรอรรถ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย พัชรพล ล้วนดี
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พีรพัฒน์ เทพรักษ์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ภมร โคบาล
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ภัทรมน โคบาล
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ภูรินทร์ แผนนรินทร์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง มีนา เพียร์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ยศกร บูรพา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รณกร โพธิ์กาศ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รพีภัท แสงปราโมทย์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รัชพล สลับศรี
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ลักเคนา เส็ง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วรนิษฐา เงินเต็ม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วรากร ใจหาญ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง วรานุช โศนฑล
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วันเพ็ญ พูลพ่วง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วิฤทธิ์ ศรีมุกดา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วีรนุช เจต
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วีระพจน์ โชน
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วุฒิชัย พุทธจันทร์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ศรพัศ ทัศวิล
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง ศรัณญาร์ สตัทเตอร์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ศักดา ฮึม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง สุดารัตน์ จานเหนือ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง สุปรีดา บูรพา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง สุพร ศรีคลองใหญ่
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย หิรัญ ศิริสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อทิตยา ศรีรักษา
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย อนุชา เขียวเขียว
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง อรนิภา โทชาติ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อัจฉรา สมพรม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง อินทอร วิมนโนษ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง เขตโสมน เฉลิมญาติ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย เจตฎา ส่วางพบ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ขออ้อมกลาง
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เบญญาภา เงินเต็ม
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กชาย เม่งฮง ตั้งวิสุริยยศ
  โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ป.4
2559
1
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ สิงห์ทิพย์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย กิตติพัทธ์ บุญสุข
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย จัรกพร บรรจงศุกมิตร
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ชนิกานต์ จาดนอก
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชานโท ชาน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รสโสดา
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ณัฐนนท์ เสาวรส
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เฉียงเหนือ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ดารกา เงินดม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ตวงทอง สุขสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธนัช แก้วมณี
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง บุญยานุช บุญปลอด
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย บูรณ์พิภพ ปานรอด
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ปราณปรียา เวียงแก้ว
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พงศกร วงษ์เดือน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พิยดา คงคาใส
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พีรดา แดงสี
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย มนัส เงินถม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง วราภรณ์ บุญสุนีย์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วัคพล ชื่นหญ้าปลอก
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย วัชระวิทย์ เลิศวงศ์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ศริชัช ย่งระ
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ศิวนันท์ ศิลาปาน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย อนุสรณ์ พรมหา
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อริสา รูปคม
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย อานันท์ หินกวน
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เสรสรรค์ เป็นรัมย์
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ไผ่หลิว ดวงศรี
  โรงเรียนบ้านจันทเขลม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กมลวร จิตเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง กันยรัตน์ สมัญญา
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กชาย คมกฤษณ์ เจริญดง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง จรูญลักษณ์ เวชกรรม
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นาเที่ยง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ฐิติมา นาโพธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ย่องยี
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธนพงษ์ ประพันธ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ธัญชนา แดนดิน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย นพณัฐ สิงธิมาตร
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย น้อย จำนาน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ปณวุฒิ เกตุมาลา
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ปทิตตา ไทยกุล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ปพิชญา พินธุ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ปวริศ คล้ายสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พงศ์ปณต รอดสันเทียะ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พรีณัฐ บุราณคุณ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พิมพ์วิภา คณะทอง
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ภัทรกร งามเจริญไพศาล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ศตรรรษ ปะญาติ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ศราวุฒิ ศรีบุรี
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สราวุธ ธนะมูล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สิทธิกร สุขสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุชานันท์ ขุนกุล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสงคราม
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กชาย อนุสรณ์ ภาดีสุข
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อภิรักษ์ พนากร
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อสมา จิตรเจริญ
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง เพชรรัตน์ เชื้อสอน
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง เพ็ญรดี นาโคกุล
  โรงเรียนบ้านหนองสลุด
ป.4
2559
2
  เด็กชาย กานตพงธ์ บุญมี
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย จิรวัฒน์ นามสกุล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ญาราภรณ์ ผ่องวรรณ์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ธรรมเจริญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธนกร ตั้งมั่น
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ธนาพร ชนะโรค
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ธัญพิสิษฐ สร้อยศรี
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ธันวา สุวรรณรัตน์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย นนทพัทธ์ จรูญไชย
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย นพรุจ อภัยศิลา
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กชาย นฤพนธ์ บูญเหลือ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง นัทธกานต์ ชาดหาด
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กชาย นาวี นาคสกุล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ปิยวัช เพิ่มพูน
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย พรพรหม สวัสดิพงษ์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง พิมพ์กานต์ บำเรอรวย
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ภัทรพล นาคสกุล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ภัทรวดี คงรอด
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ภัทรวดี โยติกุล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย มนต์ธัช สุวรรณรัตน์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย รัชชานนท์ วงษ์ปรีชา
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย รัตนากร กลางทุ่ง
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง รุ่งทิวา วิเชียรโชติ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ลานนา ศรัทธาบุญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สาธิตฐ์ โยธิกุล
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง สุทัตตา สุขสำราญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง อรัญญา ศรัทธาบุญ
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เกษมศิลป์ สร้อยศรี
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ทวีวัตน์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.5
2559
2
  เด็กชาย เอกวัตร์ ปิ่นรัตน์
  โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ ขุนชัย
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง กนกวรรณ ท้าวประทุม
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กมลทิพย์ งามนวล
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ นิสสัยการ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย กันตภณ นิมนต์
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ขจรพล วิศุขะ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ฌัฌชาวีร์ ใหญ่อินทร์
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ฌานิกา เกตุวร
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ณิชนันทน์ รากแก้ว
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ทักษ์ดนัย สีสด
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ธนวิน มูลงาม
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง นันทวัน สุดสงวน
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย นาวี โคตรุชัย
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง บุรพร สมศรี
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ปวีณา ทิบกันหา
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ปวีณ์พร แก้วใส
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ปาริชาติ กลแก้ว
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย พงศกร เลิศธัญญา
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กชาย พงศกร ตำหนักเงิน
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พัชริดา กำลังหาญ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ปั่นธรรม
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย มงคล ศรัทธา
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง รัตนมน เฟื่องคณะ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ลูกหว้า กอผจญ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย วรพรต ศิริโตภณ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง วิภากร มะณีศรี
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง สาวินี อบอุ่น
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง สุชาวดี ใจสุทธิ
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ออมทรัพย์ ชำนิกุล
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง เบญญาภา สวัสดี
  โรงเรียนบ้านตรอกนอง
ป.5
2559
3
  เด็กชาย กันต์ศักดิ์ นวลศรี
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ขวัญฤดี คะรัมย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ครองขวัญ พลจันทึก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง จันทรัสม์ สุขทอง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง จุฑามาศ จามจอหอ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ จามจอหอ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ชนิญญา ภูมิทอง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ชลธิชา เพาะปลูก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ชล้นธร สุขสำราญ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ชัยกร ทองมีศรี
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ชินพัฒน์ ยัง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แพทย์ไชโย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ณรงศัดดิ์ คะรัมย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัชชา กุลสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัชณิชา ลครพล
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพนธ์ โพธิ์ศรีจันทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐวดี สุขคล้าย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ทนุธรรม เทียมจันทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย ธนกฤต จันทีนอก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ธนัชพร ภูกองไชย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธาดา จันทร์เหลือง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธีมากรณ์ ทองคำ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย ธีรวุฒิ ภู่นาค
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง นนฐิยา พวงหิรัญ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นรวีร์ เพียงไธสง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง นิชา ทาดวงตา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย นิทรรศน์ เกตุประทุน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ปกรณ์ สุระคำ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ประภาศิรี สมสืบ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ปวันรัตน์ สมอ่อน
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ปวีณา สุขประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ปาริฉัตร ประนมยงค์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พรวิลัย เจือจันทร์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พิชชาพร พิมพะวงค์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พิมลวรรณ พลพวก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ภัทรพงศ์ ภูวันนา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ภาสินี โตบัว
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ภูตะวัน จรรยาวุฒ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง มณฑิตา ฉิมพาพิมพ์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย รัชชานนท์ แก้วสีลา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย รัตนากร แสนอาษา
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ล่า เซ็ง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วรัญญา ชมชื่น
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วริศรา แก้วอภัย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย วัชพล สุขล้อม
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วันวิสา มากทรัพย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วาสนา รักป้อม
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วิลาสิณี ปล้องมะณี
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ศศิมา ก้องสนั่น
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สมปราชญ์ คำน้อย
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย สุทธวีร์ หนึ่งชนะ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง สุนิสา ศรีภิรมย์
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย อนุวรรษ วิหกโต
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง อารียา คอนทันโด
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง เกสรา วารีศรลาภ
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ นิลสระคู
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง เพชรรัดดา ต้นทอง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เรวัต แสงสว่าง
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สิงห์งาม
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง โกลัญญา ชาติเผือก
  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง กชาวรรณ โตทวี
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ ฉิมปรางค์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตตินันท์ คนขยัน
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ รักษาทรัพย์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตติศัพท์ พรมณา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญชนก มาลัยทอง
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย จักรี พนาสนธิ
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จารุนันท์ มีโก๋
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จารุวรรณ ภูยานิล
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จุฑามาศ อินทศร
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณรัตน์ พันธุ์เผือก
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐนนท์ วันทอง
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพร คำพาลี
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวัตร สิทธิบุศย์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ตะวัน พิกุลทอง
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒ อาจวิชัย
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ จารัตน์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ธนิษฐา ศิริกาล
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธนเดช เหล็กเพชร
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นัดนรี วงษ์น้อย
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย นันทวัฒน์ ปรึกสีดา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปนิดดา แก้วภักดี
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปัณณทัต จันทร์เทียม
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พักตร์พริ้งตร์ เกตุธานี
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พัชรพล สมิง
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชราภา วรพันธุ์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัณณิตา ใจสุข
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมพิกา ห่วงสวรรณ์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ภัทรภร จันทศร
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภาณุวัชร์ พรมนา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญธรรม
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ยุพิน มาลัย
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รัตติมา ทาดวงตา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา เกิดปัญญา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลินลดา คีรีวงค์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรจักร จันทร์โพสน
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วรนารี อาจวิชัย
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วรัทยา แก้ววิเชียร
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วราภรณ์ สิงห์สังข์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วรินทิพย์ โยธา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วุฒิภัทร หาดแก้ว
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิริกานต์ วงศ์เจริญ
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ โทบุตร
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิทธินน โพสลิต
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สิทธิพงศ์ สมสิทธิ์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุดารัตน์ บุญธรรม
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุธางศ์รัตน์ สุพคราส
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุพิชชา สุรชาติเมธากุล
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุภชาติ ฮกยี่
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุภาวรรณ แทนกระโทก
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภินันท์ ชาวเหนือ
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภินันท์ เดือนดี
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อรวรรณ เกิดสลุง
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อำพร สุทธิประภา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จินโนรส
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เดชาธร พุ่มรักษา
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เพชรตะวัน สุโพธิ์
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เพชรรัชดา สินน้อย
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เศหราช เนตรขำ
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง โสภิตตา พลบุตร
  โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กชกร เกสร
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ ศุภพัฒน์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง กรพิน วิเศษชาติ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ แสงวงค์คำ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย กฤษฎิ์ มากมูล
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง กันยารัตน์ เชิดชูศรี
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย กิตติภณ ช่วงบุญนะ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย จิตติพัฒน์ เถาะชัยภูมิ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ชมพูนุช สุขสิงห์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ นันทกมลวารี
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ชาลิสา จันทเจริญ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ชื่นกมล ดอนไธสง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติมา อนุวัตร์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ณัชชากร ทองก้อน
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ดารุณี พิมภักดี
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ธนโชติ สุขแจ่มใส
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ธมลวรรณ มูลลีปุ้ม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ธัญพิชิฐ บุญทะแสง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย นพรัตน์ รอรั้ง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย นันทวัฒน์ สีทา
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง นิติธิดา แก้วกิติ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง บุยญานุช เบญจมาศ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ไขจันทร์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ปรวิชญ์ บุตรศรีวงค์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ปารเมศ แสงโคตร
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย พงศพัศ สมาคม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย พชรดนัย สายาง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย พนมกร พิมมา
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง พนัขกร หารธงไชย
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย พรพรหม จูมศรีราช
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ลอดสุโข
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง พิมพรรณ ระวีวัตน์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง พิมพิกา แก้วศรีโท
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย พีรพัฒน์ โคทะโน
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ภคพล ทองนาค
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรา ทิพมณี
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ภานุพงษ์ งามขำ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ภูตะวัน หรั่นกระโทก
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง มาติกา สีขาว
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ยอดธง โพธิ์ทอง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย รัชชานนท์ มงคลคำ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย รัฐภูมิ รอเฮ็ม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง รุ่งฟ้า นักร้อง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ลภัสรดา ชูพงษ์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ ศิริสุวรรณรัตน์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง วชิรญาณ์ พานแก้ว
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง วนิดา สุขสบาย
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง วรัญญา พันธุ์ยี่
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง วาทินี ฝันทนะ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ศุภกิตติ์ สุมามิตร์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง ศุภัชณัฏฐ์ จันตะเคียน
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย สิริกร จันทเจริญ
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง สุภัสสร เชิดชู
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย สุรสิทธิ์ เติมงาม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย สุเมธ เวทมนต์
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง อชิตา ยุตธรรม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง อติกานต์ ริ้วพรม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย อภิวัฒน์ บุญตา
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย เทรดเกียรติ วายไธสง
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กหญิง เสาวนีย์ อินทร์หอม
  โรงเรียนวัดพลับพลา
2560
2
  เด็กชาย ก้อง เมน
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย กิตติภณ พรหมสิงห์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย คิมหันต์ พุทธเกลี้ยง
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย คุณานนท์ พรหมจรรย์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง จิราภรณ์ ฟูวงศ์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ชนาภา แย้มละออ
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ชัญสินี ไข่เจริญ
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ฐานมาศ พันธษา
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย ฐาปกร คุ้มพาล
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย ณัฐณิกร กล่ำธัญญา
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา กล่ำธัญญา
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย ดนัย เจริญมรรค
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย ธนะชัย จวงจันททร
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ธนัชพร สุขเกษม
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย ธีรเดช สมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง นิตย์รดี แตงเขียว
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ปรีชาพร พันธุ์แตง
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ปรียา คชสิงห์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ปวิชญา กิตติ์ธรากุล
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ปิติพร บุญนาม
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย พงศกร ชื่นชู
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย พงษ์ศิริ ชำนาญชล
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ภัคจิรา ไกลวงษ์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ภูริชณา บรรภต
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย รวิภาส อุดมแก้ว
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง รัฐวี หาญน้ำเที่ยง
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย วทัญญู มณีเกตุ
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย วรเมธ เมฆศิริ
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย วีรพงษ์ เหมวัฒน์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ศิรินันท์ น้อยยะนะ
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ เจิมนาค
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ เนตรวงศ์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง สุดารัตน์ พัยธุ์แหยม
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง สุธินี ประภาโส
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย สุรสิทธิ์ สุขเกษม
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย อดิเรก สุขโข
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย อนุรักษ์ มุจรินทร์
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย อภิวัฒน์ ฟูสกุล
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย อรรถนนท์ สิงห์คาร
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กชาย อรรถนนท์ ตองอ่อน
  โรงเรียนบ้านวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
2560
3
  เด็กหญิง กชกร ผันลิขิต
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง กมลพรรณ รื่นรมย์
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย คุณากร แสงแสน
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย จตุพล ทรัพย์ประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย จิรวัฒน์ ปราชญ์บุญดี
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ชนินทร์ แซ่เหล้า
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ชยากร หมั่นสมัคร
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ คำแหง
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา นาอุ่นเรือน
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ หลวงสิกาสา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ดีโด้ แสนหอม
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ตุ๊กตา มณีวรรณ
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ธนากร ปิติสา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ธรรมรงค์ อินทร์ตา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ธัญยธรณ์ นัดจะเข้
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง นภัสวรรณ ปิติสา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง นันทิกานต์ ถาวร
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ เกตุแก้ว
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ประภัสสร ปิติสา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง พรนำพา เงินทรัพย์
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง พรศิริ เปรมคำดี
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย พัฒน์พร โรจน์แก้ว
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง พิชามญชุ์ พรหมปรระดิษฐ์
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง พิมชนก ภูผานิล
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย พิษณุ รุ่งคำ
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย พีรภัทร หอมหุล
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ภัทรวดี สุขสด
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ภาคินย์ วิสุมา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ภานุพงษ์ ผุดวรรณา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง ภาวิดา ถาวร
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง มัญชุลี ชูนวน
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง รำไพ พงษากลาง
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง วราพร ศุภประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย วิเชียร สันติธร
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ศรัณยู งามพรม
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย ศุภกร ปุ้งเผ่าพันธุ์
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง สาวิกา ทรงแสงจัรทร์
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง สิริวรรณ สุขแจ่ม
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง สุณัฐชา หลวงสิกาสา
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย อนุศักดิ์ สว่างไสว
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทองโสภณ
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง อารีรัตน์ แซ่เฮ่า
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง เขมจิรา จิรวัฒน์
  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา
2560
3
  เด็กหญิง กชนันท์ ชัยนิคม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย กฤษฎา คำสม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย กฤษดา ไทยปรีชา
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง กัญจิรา สิทธิสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย กิตติพงษ์ กัลยาณมิตร
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง กุลธิดา บุญมาก
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง จันทิมา วงศ์จันทร์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ชยพล ปรึกษา
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ชวิน ลิ้มฮก
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สีหนองดุม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา สุขเจริญนุกูล
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐนันท์ สิทธิจาด
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ณัฐนันท์ เพ็งแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ณัฐนันท์ ร่างจันทึก
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ คุ้มชาติ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ตั้งแต่ง
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ แก้วประทุม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ธนกร เรียมชัยสงค์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ธนาธิป พรหมวงษ์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ธีรภัทร พูลเพียร
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ธีรเดช ไตรยราช
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย นันทพงศ์ นุชนารถ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย บารมี กวยทอง
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง บุญยานุช บัวคำ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง ประภัสสร คงแพทย์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สุนทรประเสริฐ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง พสุธร นุชอุดม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง พีรนุช รสชุ่ม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ โยธาจันทร์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ภิณโญ อ่อนละไม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย รัชชานนท์ ล้วนไพรินทร์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย รัตพล สายแสงใส
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย วรดนัย สินสมุทร
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง วรพรรณ จันทร์โชติ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง วรินดา นาคนวน
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง วันวิสาข์ ถิรพัฒน์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง วาสนา อินพรหม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง วาสนา อินพรหม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย ศุภกร พงษ์ทอง
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง สุภานัน สำเนียงนวล
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย สุรศักดิ์ ศรีจันทร์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง อภิญญา อำไพวงค์
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ เตโช
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย อภิวิชญ์ สีพุฒ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง อมรรัตน์ เพ็ญเกตุการ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง อริสรา อ่อนละไม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย อัฐพล อาทิตย์ลับ
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย เตชภน กลิ่นหอม
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กชาย เทพทัต แย้มกลิ่น
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง เอมวิกา สาคร
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4
  เด็กหญิง ไปรยา ม่วงโรง
  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
2560
4