รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชา กมลชัย แก้วกิจการ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา กฤษณะ ภูพันธ์แดง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ขวัญสุดา แสงดาว
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา จักรินทร์ รามัญพงษ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ชยานิน คลุ่ยทอง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  แด็กหญ ชลธิชา กล้าการขาย
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ชานน พสุนนท์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ฐิติยาภรณ์ ยงกสิกิจ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ณรงค์ฤทธิ์ ไชยแสง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ณัฐวุฒิ ทองจันทร์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา นฤชัย แก้วกิจการ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ นฤมล แซ่จู
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ นิฐา ประสิทธิเขตร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ นิธิตา กล้าการขาย
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา พิตตินันท์ นาใจนึก
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา วรเมท ภุมรินทร์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา วินัย นาคพงษ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ สุธิดา แปดทิศ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ สุพรรษา ฟักเหลือง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา อำนาจ คำเพชร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา กันตพงศ์ บุญยงค์
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ จริยา ภู่ระหงษ์
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ณัฐนิช เมฆอรุณ
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา พีรพัฒน์ วังพลับ
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา พีรวัส พูลสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ยศนนท์ ดุสดี
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ รัชนีวรรณ ปิ่นโต
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ รัตนวดี แรงสาริกิจ
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ศศิธร บัวบาน
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ศุภมาส คลุ่ยทอง
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ สรินญา ศรคำ
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา สุทัศน์ มูซอ
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา อนันตชัย ศรีพรรณลำ
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา อภิสิทธิ์ ม่วงเพ็ชร์
  โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา กิจจา วงษ์รักษ์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ชนวีย์ ไขยะ
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ธัญชนก กิจเสนาะ
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  แด็กหญ ปาริฉัตร ชินบุตร
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา พงศกร อัมระนันท์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา พุฒิพงศ์ จงสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ยุทธนา วงษ์ลักษณ์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ วรดา นิโรจน์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ วายุภา เชี่ยวเกตวิทย์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา วีรกรณ์ คันศร
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา ศิวกร วันเพียร
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา สุทธิพงษ์ ชุดมะเริง
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ สุรางคนา ริสยา
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา เจษฎา จำนงค์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ เบญญาภา บัวห่อ
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กชา เสฎฐวุฒิ วงษ์รักษ์
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  ด็กชาย เอรรถพล กิ่งนอก
  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ลักษณาลี คลายน้อย
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๗
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ภัทรธิดา กัณหา
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๘
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ วันวิสา คุ่ยจาด
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๑๙
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ บุษรา พันธุ์แสน
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๒๐
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ กรรณิการ์ แก่นแก้ว
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๒๑
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ภัทรวดี จันทร์ฉาย
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๒๒
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ งบุพฤทธิ์ เกษวิกรณ์
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๒๓
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ วราพร ปานหลุมเข้า
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๒๔
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ ประกายมาศ ภูฆัง
  โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ ๑๒๕
ป.4-6
2559
1
  เด็กหญ กุลปรียา บางเบา
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ชัชพงศ์ แสนสนธยา
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ชาญณรงค์ กีนามูล
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ฐติวัฒน์ เขม้นเขตการ
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ณภูมิ อินธิเดช
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ตุลธร โสสิงห์
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ ธิดารัตน์ พร้อมเพียง
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ธเนศพล จันทราศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ พรชิตา กรรรณแดง
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา พสธร บางเลา
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา รุ่งตะวัน ลมงาม
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ รุ่งนิภา บุตรดา
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ วาสนา ขำดำ
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ ศุจีภรณ์ เขม้นเขตการณ์
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สโรชา ประเสริฐศรี
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ หฤทัย เพิ่มประโคน
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ อรทัย แก้วเกษ
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา เด็กชายธนากร ฉลาดธัญกิจ
  โรงเรียนบ้านหนองเข้
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ กิตติมา แสงตะคร้อ
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ จิตรเลขา ศรีสรรค์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ณัฐพล พาวงษ์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ ธันยพร พริบไหว
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ธีรภัทร มุสิกพันธ์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา นคร โพธิ์ไพจิตร
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา พงษ์ธนาทร ไชยศิริ
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา รัตตัญญ จันทร์สำเภา
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ วีรนุช สวรรคทัต
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สุชัญญา อินทสิทธิ์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สุธาสินี ดีฉนวน
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา สุธี วิทยารัตน์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา สุริยา โสภาวาง
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา สุวรรณ คำวงค์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา อภิวัฒน์ เพชรทอง
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ อมรรัตน์ อินทสิทธิ์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา เกรียงศักดิ์ วิทยารัตน์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา โกศัลย์ เศษสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดหนองแฟบ
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา กฤติพงศ์ กาสา
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ กัญญาณี เปรมจิต
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ กันตา บัวบาน
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ จันทิมา โพธิวิจิต
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ ฐิติมา พูลเขตรการ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ณัฐวุฒิ จูมาศ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ธเนศ พุ่มทอง
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ นันทพร กอบเกตุ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ นิชาร์ เหมือนการ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา วาธี พิเดช
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ วาริตา คำสุ่ม
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ ศศิวิมล บุตรม้วย
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ศักวรินทร์ ช้างนาม
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ศิรชัย โอสถ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา ศุภกฤต ชาญชัยกรรม
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สาธิตา เหมือนการ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สุจิตรา วงษ์เวช
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สุจิตรา โพตรงเจริญ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ สุชีรา ธีระมาร
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา สุทธิภัทร คำสุ่ม
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา อดิศักดิ์ กาสา
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กชา อนุพงษ์ ผกาแย้ม
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญ อรรัญญา สิทธิการ
  โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
ป.4-6
2559
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ พูลเพียร
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง กมลทิพย์ แม่นศร
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง กัญญา วงค์คำจันทร์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ลอยล่อง
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย คามินวา พุทธคี
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง จรรยาพร เทียนแก้ว
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง จรวยพร แส้งเงิน
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง ชนิดา สุทธินันท์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย ชินวุธ หินกาง
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ มณีรมณ์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐวิภา ไพรศร
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย ธีระพงษ์ อร่ำคำ
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย ประภากิต ทรงบาง
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย พรหมมาก เพงศร
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง พัชรี พละสูญ
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง พิทยาภรณ์ อรรถพันธุ์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง ยลดา สุขเจริญ
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย วรรณกร สมทรัพย์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง ศลักษณ์พร โชติทรัพย์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย สิทธิชาติ กล่ำป่วน
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย สุพนจ์ แสงนุภาพ
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีสิงห์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง สุวรรณา อินทสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย อติชาต สรรพจิต
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เจียงกูล
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กหญิง เจนจิรา สังข์ทอง
  โรงเรียนบ้านดงยางใต้
2559
3
  เด็กชาย ชัยรัมภา เชื้อนุ่ม
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ทรงวุฒิ รอดวิหก
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ธนกร พยัคฆเพศ
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ธนกฤต ศรีวิมล
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ธนกฤต อารีย์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ธนากร จิตรเนาวรัตน์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย นัทธพงษ์ ขยันเขตต์กรณ์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย บุลพร สุพลจิตร
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ปารวัฒน์ สุคสะอาด
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง ปิยนุช แก้วแกม
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย พงศธร พงษ์ไผ่ขำ
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง พัชรินทร์ พงษ์สมบัติ
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง ภัทรียา หมู่พยัคฆ์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง รรณิสา อินทสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ จำนงภักดิ์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง วลาวัส ล่มโพธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย ศรันย์ ปานพิลา
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ สยาม
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย สมยศ พุ่มพวง
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง สุกัญญา แก้วแกม
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง สุทธิดา คงเฉลิม
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง อุรชา สุวรรณศร
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง เด็กญิงนิตยา ใบสวรรค์
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กชาย เสฎฐวุฒิ สุวรรณศร
  โรงเรียนบ้านหนองแว่น
2559
3
  เด็กหญิง ฐิติมา ไวกสิกรณ์
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง นฤมล กอบธัญกรณ์
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง ปาณิสรา มณีฤทธิ์
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง ปานวาด ร่องมารุต
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กชาย พัฒนพงษ์ อินสอน
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง พิมลพรรณ ไวเขตการ
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง มณฑิตา มณีฤทธิ์
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กชาย ระพีพัฒน์ แพกำเนิด
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง อมลณัฐ มณีฤทธิ์
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กชาย เกรียงไกร กอบธัญกิจ
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กชาย เขตโสภณ บุญเพียร
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กหญิง เพชรดา คำจร
  โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
2559
3
  เด็กชาย กีรติ สุกดี
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กหญิง จันทกานติ์ กองศรี
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย ชาคิณ เลื่อนลอย
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพร หล่าอินทร์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ เพิ่มวงษ์มาก
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย ธีรภัณฑ์ กล่ำเจริญ
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย บุพกร สุดสะอาด
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กหญิง รรณพร อยู่เรือง
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย วิภพ เชยจันทร์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กหญิง ศิรประภา เจริญผล
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กหญิง สิรามล นาควิสุทธิ์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย สุวภัทร ศรีสมยา
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย อนุชา กมุทชาติ
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กชาย เทพทัต คุ้มมั่น
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2559
3
  เด็กหญิง กิตติรัตน์ อักษรสระน้อย
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย จารุวิทย์ สมภักดี
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง ชลธิชา เลี่ยมมาตร
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง ชลนิชา เทศมี
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย ธนกร เจริญวงศ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย ธนกฤต ไม้สนธ์
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย ธนากร เกษวิริยกรรม
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย ธนโชติ เข็มทอง
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง นภัสราภรณ์ มีคติ
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง นภัสสร เทียมจันทร์
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย นันทพัทธ์ พิลึก
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง ปาริฉัตร อุ่นคำภา
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง มาริษา ปั้นเปี่ยม
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง วินวิสา ห้าวเฮง
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย สุทัศน์ มามาก
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กหญิง เมตตา หิรัญกุล
  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ
2559
4
  เด็กชาย กีรติ จุลมุสิ
  โรงเรียนบ้านท่าดาน
2559
4
  เด็กชาย คุณภัทร สอนชัย
  โรงเรียนบ้านท่าดาน
2559
4
  เด็กชาย พีรภัทร ทาทำนุก
  โรงเรียนบ้านท่าดาน
2559
4
  เด็กชาย อาทิตย์ วงษ์ทองคำ
  โรงเรียนบ้านท่าดาน
2559
4
  เด็กชาย อำนาจ เพ็ญเขตรกรณ์
  โรงเรียนบ้านท่าดาน
2559
4
  เด็กหญิง กมลรัตน์ พิลารัตน์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย กฤษณะ ลีดีสี
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย กิตติภณ คงเขียว
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง จันจิรา คล้ายหิรัญ
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง ชนิดาภา พฤษโสภี
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ณัฐดนัย นุ่มงาม
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพล ศรีตองอ่อน
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ธนกฤต กลิ่นพวง
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ธนภูมิ แกว่นกสิกรณ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ธนากร ยิ้มท้วม
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ธนานุวัต วชระพันธ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง นภาวรรณ สิทธิทูล
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย นวพล ทามาตย์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ อยู่เจริญ
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ปิ่นเพชร แม้นพยัคฆ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง พลอยชมพู อ่อนมา
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย รพีภัทร คงเขียว
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ สว่างศรี
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง สิริกานต์ โนรี
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กหญิง สุนันทา อินทโฉม
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย แด็กชายวรากร วชระพันธ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2559
4
  เด็กชาย จักรพรรดิ์ กีรติโชคนันต์
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กชาย จิระพงษ์ หอมจันทร์
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กชาย ชัยสิทธิ์ พงษ์หา
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กชาย ธนากร กล่ำเจริญ
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กชาย วีระวุฒิ ประสพเนตร
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กหญิง สลิลทิพย์ ชาญธัญกรณ์
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กหญิง สุชีพร ดิษฐ์เจริญ
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กชาย อนุกูล โคตรมงคล
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กหญิง อภิสรา ขำขยัน
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กหญิง อรชา พรหมสาร
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กหญิง อินทิภา เกษณา
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กชาย เจษฎา อ่อนกล้า
  โรงเรียนวัดบุญลือ
2559
4
  เด็กหญิง กรรณิการ์ ปานเปรม
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กหญิง จันทนา ดิษฐเจริญ
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กชาย นภดล ดิษทนง
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กหญิง นาฎกัลยา แก้วบุญ
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กชาย ปุละวัชร บุญเกตุ
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กชาย ภัทรดนัย บุญเกตุ
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กหญิง รัตติกร จิตรสุระผล
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กชาย ศุภโชค พวงสมบัติ
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กหญิง เปรมปรา โพธิ์มูล
  โรงเรียนวัดหาดทนง
2559
4
  เด็กหญิง กนกวรรณ กมุทชาติ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง กุลธิดา น้อยมนัส
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง จรัญพร เขม้นเขตรการ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง จิดาภา นิลเกษม
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง จิราภา หิริโอ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ชยาภรณ์ ภู่สมาน
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กชาย ชุติพงษ์ เศษกลาง
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา แย้มแสง
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ธนัญญา หมั่นเขตร์กรณ์
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กชาย ธนาวุฒิ ไตรยงค์
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง นิชาภัทร สินสิงห์
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง บุณยานุช ยังคำ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ภัทรวรรณ สัตย์ชาพงษ์
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กชาย ภูมิรพี ทัยภาค
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง มนัสนันท์ เหล่าฉุน
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งรัตน์ จันทประโชติ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ลักษณาพร สายธนู
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ศศิวิมล นิลสามสี
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง ศิริวรรณ เดโชเม็ง
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กชาย ศุภกร เกื้อกูล
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง สุพรรณิการ์ ประภัสสร
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กชาย อาณัติถภูมิ สมัครเขตการ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง อารียา พลอยนิล
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง เขมจิรา ใหหลำ
  โรงเรียนวัดดอนหวาย
2560
1
  เด็กหญิง กนกพร ภมรดล
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กหญิง กัญณิกา ต่อวิญญา
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย จิราณุวัฒน์ ขยันกสิกิจ
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กหญิง ชรินภรณ์ กลิ่นจันทร์
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กหญิง ทิฆัมพร รุ่งรุจี
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ธนกร วงษ์ลักษณ์
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ บรรเลงทรัพย์
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ธิติสรณ์ เรืองเขตร
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ธีรพันธ์ บุญทวี
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ปริญญา จำนง
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ปิติพัตริ์ ประเทศ
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กหญิง ปิยนุช ปิ่นแก้ว
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กหญิง ฝนทิพย์ วงษ์ลักษณ์
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย พงษ์พันธ์ พึ่งพันธ์
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย พิรัชชัย ยุชังกูล
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย ภูมินทร์ แยบกสิกรรม
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กหญิง วิรดา ปั้นเปี่ยม
  โรงเรียนวัดเขาปฐวี
2560
1
  เด็กชาย กีรติ สุกดี
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพร เหล่าอินทร์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง ธัญรัตน์ ควรคิด
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ เพิ่มวงษ์มาก
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย ธีรภัณฑ์ กล่ำเจริญ
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง นวรัตน์ ควรคิด
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย นเรศ บุญพันธ์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย บุพกร สุดสะอาด
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย พรเทพ ชาติสุทธิ์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง ภัทราภรณ์ ประสิทธิเกษกรณ์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย ภูมิพีฒน์ โมคมูล
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง มลิษา จินาวัลย์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง รุ่งนภา ยมนา
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง วริศรา บุญโถม
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กชาย วิภพ เชยจันทร์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง ศรัณยา รูปปัทม์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง ศิรประภา เจริญผล
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง สมฤดี ทุ่งลา
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง สิรามล นาควิสุทธิ์
  โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์)
2560
1
  เด็กหญิง กรองแก้ว ครุฑเสือ
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ทรงพล เนียมศิริ
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ธนกฤต กลิ่นขจร
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ธนพัฒน์ รำมะณา
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ธนันชัย ทองพูน
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ธีรศักดิ์ ปานรัตน์
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย นภัส กันถาด
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย นฤสรณ์ พงษ์เพ็ชร
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง นันทิตา คล้ายกมล
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง พรพิพัฒน์ อ่วมคุ้ม
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย พิชชาทร เชิดชู
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรธิดา ปาลวัฒน์
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ วงศ์แก้ว
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย มงคลชัย สินสมุทร์
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย รัชชานนท์ ไม้พลวง
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง วณิดา ลอดทรัพย์
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง วิภาวรรณ กมลมาลย์
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย วีรภัทร ฤทธิ์เต็ม
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ศรัณยู ดีฉนวน
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย ศรัณย์ ดีฉนวน
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ จีนวัง
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง สุภาพร วัดธัญกรรม
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง สโรชา สวนเรือง
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง อธิชา โพธิ์อ่อง
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง อรทัย ดวงสุริยะ
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย อินทรา อินทร์กัน
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย เจษฎา ฤทธิ์เต็ม
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กชาย เด็กฃายชัยวัฒน์ โพธิบำรุง
  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์
2560
2
  เด็กหญิง จารุภา จันทรสุระคน
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย ทิชานนท์ ว่องวิการณ์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย ธนกฤต สุวรรณฤทธิ์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง ธนภรณ์ สมันกสิวิทย์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย ธีรภัทร บุบผาวรรณา
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง พัชรีพร ไวธนะกิจ
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย ภัคนันท์ วันนา
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง ภัทรนันท์ เขตรการณ์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง ภาวินี มั่นเกษวิทย์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง วันวิสา ว่องวิการณ์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง ศศิตา ไตรยงค์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย ศุภกฤต พนาลัย
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย ศุภณัฐ ห่องาม
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ ทรัพย์เงินยวง
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง สุภาพร พูลเผ่าว์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กหญิง สุวารี ภายไชยสงค์
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย อริญชัย ปุ่มเกวียน
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย เมธี เต่าแก้ว
  โรงเรียนวัดดงแขวน
2560
2
  เด็กชาย จุฑาพัฒน์ กาวินัน
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง ชลนิภา จันทน์เทศ
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ยี่เฮง
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย ณพดล มนตรี
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย ธนากร คลังแก้ว
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย ธีระพล จีระดิษฐ์
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย นันทวุฒิ หนูชัย
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง พัชรพร ปานเอม
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย พาสกร เรื่องวงษ์ดี
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์นภา เปรมจิตร์
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง พิไลพร หนองนาว
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง มานิดา แกล้วเขตรการ
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย รุ่งโรจน์ นวลนรนารถ
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย วรเมธ ไวสาริกรรม
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง ศศิวิมล คำชา
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง สมใจ แกล้วเขตการ
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง สุวนันท์ คชอินทร์
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กชาย อลงกรณ์ ม้าแก้ว
  โรงเรียนวัดหนองแก
2560
2
  เด็กหญิง กมลชนก พุ่มทอง
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย กรกฎ เกิดศรี
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง กรรณิกา แยบเกษตร
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง กัญญดา ชำนิเขตรการ
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง กัญญาวีร์ เก่งเขตรวิทย์
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง จีรภัทร ปิติสินชูชัย
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง ชนัญธิดา กำเจียก
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย ณัชพล ฤทธิ์รัมย์
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล เก่งเขตรวิทย์
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง ทิพย์ปภา อุระภูมิ
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง ทิพวัลย์ หอมจันทร์
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย ธนากร รักเขตรวิทย์
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย นภาชัย พลทะเบียน
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย พงศ์เทพ สายเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย พีรพัฒน์ พันทะวงษ์
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย ศุภกฤต จุลมุสิก
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย สิทธิรักษ์ ปิติสินชูชัย
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กชาย เด๋กชายวายุ นาคมา
  โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
2560
3
  เด็กหญิง กฤติกา ปานพรม
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง กิตติกา ผ่องอุดม
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กชาย จิรัฐติกาล สุขเอม
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กชาย ธีรพันธ์ โอภาส
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กชาย นพรัตน์ ปานพรม
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กชาย ฟ้าใส กาสา
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กชาย ภานุสรณ์ โต๊ะศิลา
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง มะลิวัลย์ ปิ่นโต
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง รุจจิรา ทองมาก
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง วรกานต์ จันมณี
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง อำพร ปิ่นโต
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง เด็กญิงเมษา ช้างนาม
  โรงเรียนบ้านเขาผาลาด
2560
3
  เด็กหญิง กนกพิชญ์ โพธิน
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง กิ่งแก้ว เจตน์กสิกรณ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ โสตพิพรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง ชลดา ตามพหัสดิ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ชินวัตร ลิลา
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง ฐิตาสิรี ธีนคร
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ บัวทอง
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ทวีศักดิ์ วิทยารัตน์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ธนชาติ รอดสำเภา
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ธนโชติ รอดสำเภา
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ธวัชชัย ทองบุญ
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง ธัชธรรม บริสุทธิ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ธีรญาภรณ์ พลนาค
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย นาราชา มงสกุล
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง ปาริชาติ สีมะลิกรรณ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง พรชิตา สมานกสิกรณ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง พรพรรณ นาคขำ
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง พีรกานต์ สองสี
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ภูมินทร์ สะอาด
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง ร่งฤดี หอมเนียม
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ศราวุฒ เคลือบสูงเนิน
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย ศราวุธ จันทร
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย สมภพ ท้วมทำ
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง สาวิณี สิงห์รักษ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย สิทธิชัย ทินทะ
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง สิริชญา บุญพันธ์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง สิริญากรณ์ วิทยารัตน์
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง สุภาวดี ท้วมทำ
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง สุวรรณ หอมชาลี
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง อรพรรณ สุด้วง
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง อรวรินทร์ สิทธิการนา
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง อริสา กาศสนุก
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง อาทิมา หินแก้ว
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อินเขียน
  โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง
2560
3
  เด็กชาย กรกฎ สุรพีร์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย กฤษณะ ภูพันธุ์แตง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย กศิดิษฐ์ เทพพันธ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง จารุวรรณ ศรมณี
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง จิราภรณ์ คำมา
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ชยานิน คลุ่ยทอง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย ชานน เก่งสาริกิจ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย ชานน พสุนนท์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ฐิตาพร อำภาพันธ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ณัฎฐา สุขจิตร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐา ประสิทธิเขตร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย ธนกร คำคง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ธัญวรัตน์ วงศ์วรรณ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีระแสน
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย นครินทร์ ปัทมารัตน์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย นภัส นินเขียว
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย นฤชัย แก้วกิจการ
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย พชรพล บุญกร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง พัชราพร สุวาท
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง พิชญาภา นิระพันธ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย พิพัฒน์ รัตนวรรณ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย พีรณัฐ บุญชู
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย ภัทรกร แก้วทองหลาง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย ภัทรกร ทองดี
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ภัทรินทร์ เพ็ชรินทร์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย ภูตะวัน โฉมศรี
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง มณทิตา สายจันทะคาม
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย รุ่งตะวัน ใจขันธ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย วิชัย นาคพงษ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย วินัย นาคพงษ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย วุฒิชัย ดอนสินเพิ่ม
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง ศิรินทิพย์ คำสมจิตร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง สุธัญญา เกิดศรีเล็ก
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง สุธาสินี สีนันชัย
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง สุพรรษา ฟักเหลือง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง สุมิตตา เฟ็นดี้
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย สุรเชษฐ สระทองแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ ภูพันธ์แดง
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง อัขจิมา เกตุพิจิตร
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย อินทนนท์ ยงเกสิกรรณ์
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง เกตน์นิภา สิงลา
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กชาย เด็กฃายรพีภัทร โคตรดี
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง แด็กหญิงชลธิชา กล้าการขาย
  โรงเรียนบ้านวังเตย
2560
4
  เด็กหญิง กชกร แม่นศร
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ขจรศักดิ์ สุยะใหญ่
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย คชา สุพรรณ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย จิตติพัฒน์ ชาญธัญกรรม
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กหญิง ชาลิณี แก้วหนองยาง
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ณภัทร อิ๋วสกุล
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ แรงสาริกรรม
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ธนกฤต กลิ่นพวง
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย นวพล ทามาตย์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กหญิง นิศา มั่นเกษตรกิจ
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ปิ่นเพชร แม้นพยัคฆ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ นุขพรหม
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย รัฐนันท์ หมั่นการนา
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย วรากร วชระพันธ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย วุฒิชัย พุกสาย
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย ศักรินทร์ ประสานสอน
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา พันธุ์โต
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4
  เด็กชาย เสกสรร อาจวงษ์
  โรงเรียนวัดท่าโพ
2560
4