รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า สระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชา ประดิษฐ์ ทองบัวสี
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 10
ป.5
2559
1
  เด็กชา สุชาครีย์ หลวงพลสา
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 11
ป.5
2559
1
  เด็กชา วิษณุ กลอมจิตร์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 12
ป.5
2559
1
  เด็กชา วีระชาติ หงษาวงค์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 13
ป.5
2559
1
  เด็กชา จักรพงศ์ กันยา
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 14
ป.5
2559
1
  เด็กชา อรุณ ศรีกล่ำ
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 15
ป.5
2559
1
  เด็กชา นครินทร์ บุตรสารส
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 16
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พรธีรา ยาพยนต์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 17
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พิณทอง ขวัญครอง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 18
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พิมพ์ แปนสูงเนิน
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 19
ป.5
2559
1
  เด็กชา พีรพล สินโส
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 20
ป.5
2559
1
  เด็กชา พันกร สัจจาสังข์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 21
ป.5
2559
1
  เด็กชา วรัญญู สารบรรณ์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 3
ป.5
2559
1
  เด็กชา อดิเทพ จันทร์มี
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 4
ป.5
2559
1
  เด็กชา อัสนีย์ ไชขสกุล
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 5
ป.5
2559
1
  เด็กชา ศักดิ์ศิทธิ์ จันทร์มี
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 6
ป.5
2559
1
  เด็กชา พรทวี วันทา
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 7
ป.5
2559
1
  เด็กชา วีรภัทร นามมะสี
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 8
ป.5
2559
1
  เด็กชา รัฐภูมิ สุขวัย
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 9
ป.5
2559
1
  เด็กชา กิตติภูมิ เลื่อมตา
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ คณิศร วังนิล
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ จิราพร ศรีสง่า
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ชนิกานต์ สุขสุต
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ชยพล สถาวร
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ชยะพลธ์ แสนคำ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ตนุภัทร ภู่ทอง
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนวัต ชูชมชื่น
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนากร ทองอร่าม
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ นาเดีย วงศ์พารี
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ประภาศิริ หมั่นป้อม
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา พชรพล รุ่งสาคร
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา พีรวัส ทิพย์ประเสริฐ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ มัลลิกา สระแก้ว
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา รัฐภูมิ เพชรจรูญ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา วรริช ชูมะณี
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา วัชรพล คำเยาว์
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา วีรชิต ศรีสว่าง
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ศรุตา สมัยภักดี
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สพรรษา ป้อมหมั่น
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา สรวิศ อมรเวช
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สุชานาถ สุขกะ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ สุพรรณณิกา จำปาไชย์
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา อติเทพ จิ๋วเจริญ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ อธิชา จิ๋วเจริญ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ อภัสสรา ดวงเดช
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา เกษมโชค เจริญ
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ เจนจิรา จินะวังโส
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา เสกสรร ทองสาย
  โรงเรียนวัดท่ามะปราง
ป.5
2559
1
  เด็กชา กฤษฎา เหล่าลาด
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.6
2559
1
  เด็กชา กิตติภูมิ เลื่อมตา
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ทรงยศ บุญประทุม
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนกร ทองอร่าม
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ธนวัต ชูชมชื่น
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา นันทวัฒน์ บุญมา
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ พัชริดา ศรีเกษม
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.6
2559
1
  เด็กชา วุฒินันท์ ล่ำสัน
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ ศศิมา พรรณหาญ
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.6
2559
1
  เด็กชา อดิสรณ์ ซี่ยงฝุง
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา เกษมโชค เจริญ
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา เจริญฤทธิ์ ปินตาพวง
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.6
2559
1
  เด็กชา เมธา สอนแก้ว
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กชา ไพรินทร์ ปินตาพวง
  โรงเรียนวัดโพนทอง
ป.5
2559
1
  เด็กหญ กิ่งกานต์ รัตนชัย
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ กิ่งกานต์ รัตนชัย
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ จุฬาลักษณ์ เนตรชลายุทธ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ จุฬาลักษณ์ เนตรชลายุทธ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ชนิตา หินดี
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ฐิติกร พวงผ่อง
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ณัฎฐเอก ขันธวุฒิ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ณัฏฐริญา พาสี
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ธนกร คำอ้าย
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ธีรภัทร แดงอร่าม
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ นราภรณ์ มากเจริญ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ นัฐธิกา วันดาคุณ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ น้ำผึ้ง อิสรางกูล
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ นิโลมล กลั่นแก้ว
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ ปาริชาติ ผลประเสริฐ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา พงษ์พิพัฒน์ ศรีจันอ่อน
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ พรทิวา ทิมมณี
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ พรนิภา เกตุวร
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ พัชราภา โฉมเกษ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ พัฒชนิดา กิจเครือ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา พุฒิพงศ์ ดาวดวงสุข
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ภานุพงศ์ เวชสิทธิ์
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ รมิตา อินทรีอ่ำ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ รมิตา อินทรีดำ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา รหัสชัย รถหวั่น
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา รหัสชัย รถหวั่น
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา รัตนพงศ์ สมจิตร
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ วราภรณ์ บัวกลิ่น
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา วัชรพงศ์ เจริญวิไลวงศ์
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ศตายุ ทองอยู่
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ศรายุทธิ์ พยมโพธิ์
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ศักดา ชัยประสิทธิพร
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา ศิวัฒน์ แก้ววิเศษ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ สิริวิมล ภูทองขาว
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ สุกัลยา เหล็กสุวรรณ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ สุทธิดา จันทา
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา สุทธิศักดิ์ เกตุแก้ว
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กหญ สุลักขณา พรชุบ
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา อธิบดี คัมภิรานนท์
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา อนุชา นาคสีม่วง
   โรงเรียนวัดคลองไทร
ป.6
2559
2
  เด็กชา กฤษณะ สงแก้ง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์1
ป.5
2559
2
  เด็กชา ศุภฤกษ์ ศรีนวล
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์10
ป.5
2559
2
  เด็กชา อภิสิทธิ์ ณ น่าน
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์11
ป.5
2559
2
  เด็กชา ภาคภูมิ อยู่นิ่ม
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์12
ป.5
2559
2
  เด็กชา พรประสิทธิ์ รัตนติสร้อย
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์13
ป.5
2559
2
  เด็กชา ณัฐวัฒน์ คำทน
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์14
ป.5
2559
2
  เด็กชา ณัฐวัฒน์ คำทน
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์15
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กนิษฐา ธรรมมานอก
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์16
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กรรณิการ์ อุดมมา
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์17
ป.5
2559
2
  เด็กหญ นรินรัตน์ ก่ำพิชัย
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์18
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ปาจีรนันท์ คล้ายคลึง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์19
ป.5
2559
2
  เด็กชา กิติพงษ์ วิญญาณ
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2
ป.5
2559
2
  เด็กหญ บุษกร พิมพ์สัย
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์20
ป.5
2559
2
  เด็กหญ พุทธิดา จิตรจง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์21
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ภัทรวรรณ พิมพ์สัย
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์22
ป.5
2559
2
  เด็กหญ วันวิสา ละออง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์23
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ศุภนิดา เหนือเกตุ
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์24
ป.5
2559
2
  เด็กหญ โสภิดา เหนือเกตุ
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์25
ป.5
2559
2
  เด็กหญ สุภาวิณี ทศแก้ว
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์26
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ธนภรณ์ จำปาทอง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์27
ป.5
2559
2
  เด็กหญ มณฑิตา สว่างเรืองศรี
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์28
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ศิริพร นาคสินธุ์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์29
ป.5
2559
2
  เด็กชา ชนาธิป พูลทอง
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์3
ป.5
2559
2
  เด็กหญ กนกลดา สุดเฉลียว
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์30
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ขจรศักดิ์ สีหานู
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์31
ป.5
2559
2
  เด็กชา ชินวัฒน์ ปราบพาล
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์4
ป.5
2559
2
  เด็กชา นคร ภาษี
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์5
ป.5
2559
2
  เด็กชา ปกรณ์เกียรติ เดชเวทย์
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์6
ป.5
2559
2
  เด็กชา ภูมิพัฒน์ เวียงสิงขร
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์7
ป.5
2559
2
  เด็กชา รัฐภูมิ จันทรสด
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์8
ป.5
2559
2
  เด็กชา วัชรพงค์ แปรงกระโทก
  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์9
ป.5
2559
2
  เด็กหญ ขริฐา สพานแก้ว
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา จิรศักดิ์ แสงสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา ชนะชัย ดวงอาราม
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัชชานนท์ อินรา
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ดวงฤดี ภักดี
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา ดาวเหนือ แก้วแซ
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา นนทพันท์ พลเยี่ยม
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา นัฐพงษ์ ธรรมวิเศษ
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา รัฐชพงษ์ ทาศิริ
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา วรฉัตร สืนทน
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วรรณชนก ทรงปั้น
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กชา วิริยะ สมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ สายรุ้ง ศรสิทธิ์
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ สิตานัน วงษ์อยู่
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ สุดารัตน์ สีเหลือง
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหย เพ็ญนภา พึ่งบัว
  โรงเรียนบ้านหินซ้อน
ป.5
2559
3
  เด็กหญ กัลยา จ้อยโชติ
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ กิรดาการ แสงวิโรจน์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กหญ จอมขวัญ ปาจิณะ
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กชา ชนาธิป สมจันทร์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กหญ ชลธิชา พันธ์ลา
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กชา ณัฐพล งามเสมาพันธ์
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ทิชาพร ท้วมเลี้ยง
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กชา ธนากร คานมิน
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธีรภพ สุวรรณดี
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กชา ธีรภัทร บุศดี
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กชา มงคล รวมพิชัย
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กชา มาโนชญ์ ชัยเดช
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วาสนา พวงมาลา
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วิภา ทองมิตร
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กชา สุเทพ เลิศลำหวาน
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อริศรา บุศดี
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.6
2559
3
  เด็กหญ เกศกนก แสงทะตา
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กชา เจษฎาพร คำหงสา
  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
ป.5
2559
3
  เด็กชา กรวัฒน์ อ่อนวันสี
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา จีระศักดิ์ อินสำอางค์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ชนัญธดา พันธ์คำภา
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัฐพงษ์ อินพะมัย
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ณัฐวุธ เอี่ยมเทศ
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ทักษะวดี ครึ้มกลาง
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธนกร กองขุนจันทร์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธัญชนก เปรมอยู่
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ ธัญลักษณ์ ทบศรี
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธิติวุฒิ โทน้อย
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ธีรวัต จันทโลก
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นริศรา แซ่เฮง
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นฤมล เจริญรัมย์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นิตยา อุดมราบ
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ นุชวรา สวนศรี
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา บูรพา อ่อนวันสี
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา พงศธร คำเยาว์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา พลพล ทองนพ
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา พิพัฒน์พงษ์ สิงแก้ว
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ วันเพ็ญ อินชะบาล
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา ศุภกิตติ์ ทองสุข
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ สุภนิดา สกุลลักษณ์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา สุรวิทย์ จิตรีขาล
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา สุวิชญะ ไผ่นวล
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อนันตญา อุทัยวงษ์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด้กชา อลงกรณ์ มุงลา
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อาภัสรา ดอกจันทร์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ อาภาภร ดอกจันทร์
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา เกียรติศักดิ์ ชัยคุณ
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กหญ เจนจิรา ยะกะ
  โรงเรียนวัดโคกกรุง
ป.5
2559
3
  เด็กชา กิรติ โพธิ์เกิด
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ จิราพร คัมภิรานนท์
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ชุลีกร เกษรเกตุ
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ฐิติพันธ์ อินทมาตย์
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กชา ณัฐภัทร อยู่ดี
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กชา ธนากร อุปปันนะ
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธนโชติ หล้าอินทร์
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธราเทพ ประดับราช
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธีรภัทร ชูเมือง
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กหญ นุมิตา วงษ์ศักดา
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ปัทมา ปิ่นโสภา
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา พงศ์เทพ มีเจตนา
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กหญ พัชราภา เกษรเกตุ
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ รจเรศ โพโยธี
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ฤชา คมศร
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กหญ วิภาวดี จันทรมาตร
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กหญ สุวิมล วงศ์จันทร์
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กชา อธิบดี ดวงสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ อรอุมา ดวงมณี
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ เกณิกา จบเจนไพร
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ เกสรา ศรีกุตา
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา เมฆา ตั้งใจดี
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.5
2559
4
  เด็กชา เลิศชัย สิทธิการ
  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน
ป.6
2559
4
  เด็กหญ กัญนิภา ภูอาจ
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ กาญจนา อุปเท
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ครองขวัญ คูหาทอง
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา จักรพงษ์ เจริญเชาว์
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ซอย ตะเกียล
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ธัญชนก เพียประเสริฐ
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ นัฐธิพร ครสิงห์
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ นิภาพร จันทร์ประสาท
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ นุชนาฎ กาญจนวงษา
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ปณพร บุญแพ
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ปิยฉัตร เศรษฐา
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.4
2559
4
  เด็กหญ ปิยากร จีนกิจมั่น
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ พรรัมภา ตากรวด
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ภัคควัตร เหล็กสงค์
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา รัฐภูมิ แก้วลอย
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ วารุณี โพธิ
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ วิภาพร เสนารักษ์
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.4
2559
4
  เด็กหญ วิราพร ชัยหมก
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ศราวุฒิ สระแก้ว
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ศิริลาวัลย์ ทับทิม
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ศุภกฤษ โพธิ์ทอง
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา สรวิชญ์ ชฎาจิตร
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ สหฤทัย สอนโฮม
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา สาสตราวุธ สิทธิ์พรมมา
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ สุดารัตน์ น้าเจริญ
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ หนาด หนืน
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา อนุวัฒน์ คุ่ยสุข
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ อรวรรณ ครู่กระโทก
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ โสภิดา จามากุล
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กชา ไชยวัฒน์ ดอกบัว
  โรงเรียนวัดเตาปูน
ป.5
2559
4
  เด็กหญ กุลณัฐ อุปถัมภ์
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ คุณัญญา ทอนสูงเนิน
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ จินดารัตน์ จันตะคึ
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ชนิสา สุขสร้อย
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชา ธนากร อุปปันนะ
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชา ปฏิมากร เมคิน
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชา ประดิพัทธิ์ ทาสีคำ
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชา พัชรพล ภาคีสุข
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชา ภูวดล ตะเภาเงิน
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ลีลาวดี แสงนิล
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ วรรณภา ภูอาจ
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ ศุภลักษณ์ โคตะนัน
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชา สันติ มีทะโจน
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กหญ แก้วกานดา อ่อนชั่ง
  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ป.5
2559
4
  เด็กชาย กฤษดาภรณ์ บุญจวง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ โพธิ์ศรี
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญจิรา สุริอาจ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย คณิศร หมวกพิมาย
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง คนิมา ดี
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรพัชร ประดับศรี
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรายุส เล็กพังเทียม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชมภูนช จุมพลอนันต์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชลันทร ไพรีพินาศ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชวลิต เข้าครอง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชัยณรงค์ จ่าโนนสูง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชุติกานต์ มณีอินทร์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฐิตกานต์ อ่อนน้อย
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณภัทร สิทธิพรม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล เอี่ยมคานะ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธรรมรัตน์ เจริญทัศน์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ไปนอก
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นงนภัส สิมอุตร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นพรัตน์ ม่วงอ่อน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นภัสสร วิเศษ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นัฏฐธิดา กองทอง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พรชนัน บุญฉุน
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พีรดนย์ พิลาศรี
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ภัชรภา ชุติมาทิพากร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย มงคลชัย ธรรมวัตร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ แสนชม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แก่นพุทธา
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง รุจิรดา จันทร์เขียว
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วรัญธร คงสุวรรณ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วัตถาภรณ์ แพงพิมาย
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศิวัช ศรีสุนันท์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ศุภกร ชอบใหญ่
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สนกมล จันทาคาม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุปราณี มัจฉาฉ่ำ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อาจารีย์ ปั้นทิม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อารดา จันทร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อารยา จันทร
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ บุญจวง
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีระชาติ
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เพียงออ มณีกลม
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เมธาพร สมฤทธิ์
  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิรพัชร์ พุทธศรี
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิรภัญญา มาสาย
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรภาส พันธ์พืช
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จิรายุทธ เนาวะบุตร
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฐิตาภา ฉิมภาลี
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณภัทร์ มาลีแก้ว
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พรธิตา ไตรรบอาน
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภิริยพงษ์ บุญประกอบ
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา เรืองฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ละอองแก้ว มิ่งขวัญ
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วัชรพล ศิลพงษ์
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง วิภาวรรณ เต็มปักษี
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุกญญา แก้วบุตสา
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุทธิดา วาระศรี
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อมรรัตน์ เกตุธานี
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง แพรวา สุชัยยะ
  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติมา เก็งแป๊ะ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กมลชนก ธงทอง
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ หอมอุบล
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ดวงกมล สีนวล
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ธนัชญา รักเจียม
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง นโลบล เพิ่มพลจริง
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พรสิตา มานิติ
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง รัชณาพร พรหมวาส
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศศิรประภา โงนสาร
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สรวิชญ์ สิ้นขุนทด
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สรวิศ บุญส่ง
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุภัสสรา พิมศร
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อัครพนธ์ สุวรรณรี
  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กีรติ สว่างญาติ
  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เอทู้ จอปา
  โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ป.6
2560
2
  เด็กหญิง กชกร เกิดชู
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤษณะ รัตเนตร
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จักรพงษ์ ขำเดช
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จันทิมา แก้วตา
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จันภาวดี สีหานาวี
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จิรพัชร สังข์สินธุ์
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐวรีย์ ใยวังหน้า
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ คันศร
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ทรงทรัพย์ สมทอง
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ทองแท้ จันทะวงษ์
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ธนาภา สุดหา
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ธารวิมล ปิงตา
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นนทกร อินสะอาด
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นิกานต์ เรืองวาจา
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ประกายมุกข์ อ่วมสกุล
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ปริภัทร วรลับ
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ปลื้มจิตร์ โพนะชาติ
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พงศธร บุญมา
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พัชราภร ทองงาม
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย มงคล รูมะปาน
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มานวี เรืองลาภ
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วนิดา รวมยอด
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วรัญญู เมธีภวัต
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วิทวัส โคระวัฒน์
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วิศวะ คำบาง
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุมณฑา มาคุณ
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุวิภา รวมยอด
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อลงกรณ์ ม่วงทอง
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อาภัสรา ทองดี
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อุษามณี สังวิชัย
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย เจตภูมิ ฉิมมาลา
  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤษฎา ปักขีระกา
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จิราพร แหวนวงษ์
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ชนพัฒน์ สุวรรณดี
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณวพล โพธิ์คำ
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐติยา ดิษฐมหาผล
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วผลึก
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ทิพย์วรรณ หมวดมหิงษ์
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนโชค ขุนทอง
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย นิติภูมิ จันทร์ดา
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พสชนัน เพ็ชรพ่วงพันธุ์
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สุรศักดิ์ ศรีณรงค์
  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ ชาติวิเศษ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย คุณากร อุบลหอม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ รังสะอินทร์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.5
2560
2
  เด็กชาย นัชชา ชัยดิษฐ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นิติญา เพชรเชื้อ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ผกาแก้ว อินทร์ประดิษฐ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พรสุดา ศรีสง่า
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิมพร ม่วงย้อย
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มลธิชา โพธิ์ทอง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วธัญยา ไทยพุทรา
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วัชรินทร์ ศรีสมัย
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วันชัย มีไซ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วิชิต โพธิปัญยะ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศักดา โพธิปัญยะ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศุภกร ตราชั่ง
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สิทธินนท์ วรนาม
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สิรภัทร ศรีโคกกรวด
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย หนึ่งตะวัน แพ่งสวัสดิ์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.5
2560
2
  เด็กชาย อชิตพล ปานสาลี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อภิชญา จันทร์สะอาด
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อภินันท์ มีทะโจล
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อาทิตย์ รังสะอินทร์
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กรวินทร์ ยศนาง
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นฤภร รักษา
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ พุ่มมี
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปาริชาติ พันธ์ลา
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปุญญพัฒน์ จำปาอ้วย
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พงศกร อินทะสูตร
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภัทรพล ถามานิ
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย รัตนากร สุวรรณดี
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิยดา จำปาอ้วย
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เสกสรร นาคศรี
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เอกลักษณ์ ทะอ่าง
  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัฎฐ์นรี แสนพลเมือง
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป5
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันทะวาด
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ทวีโชต ทองดี
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธเนศ ปานช้าง
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นพณัฐ นาคประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นันตา ยิ้มละมัย
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ปณัฐดา กระจ่างเนตร
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง มณีรัตน์ ศรีอำนาจ
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วรฉัตร ประศรีหาคลัง
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วรียะ ฉายจรุง
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วิมลศิริ ยังนุสสะ
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วีรภัทร มหายศ
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิรีธร กิจฉวี
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุนันทา คงคาลึก
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุรเกียรติ หิรัญ
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อดิชัย โสภาเพชร
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อรรถพร จันต๊ะ
  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ภูสุรินทร์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นฤมล สินสู่
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง น้ำหวาน มาจะวงศ์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พิพัฒน์ คำเสี้ยน
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิริวัฒนา คำพันธ์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุดารัตน์ มาประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุพรรณษา ภูสุรินทร์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อนุชา เต่าทอง
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อัญชลี ภูสุรินทร์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เดชาธร คัมภิรานนท์
  โรงเรียนวัดบุรีการาม
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กฤษณา ดวงสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กัลยา ทารินทร์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย จิรพนธ์ พิศวง
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย จุลจักร นามสุวรรณ์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฐานิกา ขยันกิจ
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฐิติมา ญาณผล
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐชยา พรมจีน
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีระโท
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนาธิป ศรีวะอุไร
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นันทวุฒิ วงศ์อำมาตย์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นิสา จันทะเลิศ
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พงศภัค ศรีสำอางค์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พิมจันทร์ เสือสูงเนิน
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง มนัสนันท์ ยินดี
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย รชต หิมพานต์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ สังข์รอด
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วนิดา อนุพันธ์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วิรัตน์ มาจุ่ม
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สิริวิมล โพธิ์สิทธิ์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุนิสา แนนเกลี้ยง
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุรพัฒ สีลานันท์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อดิเทพ เพ็ชรรัตน์
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อนัญญญา ฟักอ่อน
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อภิชยา ตันทางกูล
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เจริญพงษ์ อิทธิธนโชติ
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง แพรวพรรณ เสือสูงเนิน
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ไตรรัตน์ ยอดทอง
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง กฤติมา สายวรรณ์
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย คณิศร ศรีรุต
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย คมกริช โลสันเทียะ
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชัยภัทธ โฮมชัยวงศ์
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ญาณีนาถ หมื่นมี
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ฐิติศักดิ์ พงษ์กิจ
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนเดช สำอาง
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธรรมรัตน์ สักลอ
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นราธร สายวรรณ์
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง บัณฑิตา กองทอง
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ปฐมพงษ์ แสงนวกิจ
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ประสิทธิชัย ดงพอง
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พชร ยิ่งดอน
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภูริพัฒน์ ตุ้ยดา
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รมณียา มากมี
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วรรณลักษณ์ หาขันตี
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศราวุฒิ ใจปราณี
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สันติชัย แซ่ซ้ง
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุรินดา บุญสุข
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อชิรญาณ หงษ์ทอง
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อาภัสรา มีงามดี
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เกษมณี พุดดีคำ
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เกษเกษร เกษรเกษ
  โรงเรียนบ้านซับบอน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กรวีร์ สุขชาติ
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนกฤต อิฐณี
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิชชาพร พวงลูกอินทร์
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ลภัสรดา เงางาม
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วัชรพล มุ่งสาง
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วิชญา บุญชาลี
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สิริวิมล แท่งทอง
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุรวิทญ์ กลมเกลี้ยง
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อนัชพร วิโรจน์สกุล
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อิทธิกร ดอนสวรรค์
  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กมลวรรณ สุวรรณดี
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย กิตตินันท์ ซิยัง
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จักรินทร์ จำปีวงษ์
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชนมน นาวัน
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณัฏฐ์ฎาพร ราชประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ถิรเมธ มั่นจิตร
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ประริญา คำโชติ
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วาสนา ภู่ภูเขียว
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อดิเทพ พิทักษ์
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อมรรัตน์ จันทร์พา
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อมรเทพ คำพันธ์
  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ บัวไข
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นภัสนันท์ เจริญกุล
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ภัชภรณ์ จ้ำแพงจันทร์
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภานุมาส คำน้อย
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง มารตี แซอาบี
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ลลิตา วงชารี
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วิศัยล์สยา สารีนนท์
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วีรปรีดิ์ยา คัญทัพ
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศิวัช แก้วเพ็ชร์
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุรศักดิ์ สุริวงษ์
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุรัชดา ฉายแสง
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุวาศินี พูดจา
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อติวิชญ พิกุลแก้ว
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อรกมล ศรีสระแก้ว
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เจนจิรา เข็มประโคน
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เจษฎา ขาพรม
  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จตริน ประดับแก้ว
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย จักราวุธ อ่อนพุทธา
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นนทกร หลักคำ
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย นพเก้า บุญมี
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พิทวัส ปิ่นมงคล
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภวภูมิ กรศิริ
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย วิทวัส เทียมศรีบุญ
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุนิสา จัทร์ทะ
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สุวัจน์ พรมมี
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อภิชาต คำพรมราช
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล
ป.4
2560
4