รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า พิษณุโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กชาย กฤษณะ กะนันตัง
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง กัญญาณี ป้อมสาหร่าย
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง ขวัญชีวา อ่ำคง
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง จารุวรรณ สวนนุวัฒ
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย จิรเมธ หมวดไธสง
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง จุฬารัตน์ ทองจุ้ย
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย ชัยสิทธิ์ สุทโท
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย ธนกฤช แก่นท่าตาล
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย ธนพัฒน์ มีเดช
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย ธนภัทร บุญชาวนา
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย ธิติพงศ์ นัยบุตร
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย นรินทร์ มาสีกุก
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย นวพล ภู่โม้
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย ภาณุพัฒน์ อุดมสุข
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย มนัสวิน ฉิมศิริ
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย มานะ อยู่เย็น
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย รพีภัทร คล้ายท่าโรง
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง ราตรี แจ้งชาวนา
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง วรนุช พงษ์พานิช
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย วีระยุทธ สีเคน
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง ศศิกานต์ ประสาร
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง ศุภาภร รอดมณี
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย สมพงษ์ ป้อมสาหร่าย
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย สามารถ สาดสี
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง สิริรัตน์ ไกรกรุง
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย อนุพันธ์ ชูเกียรติ
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กชาย อภิวัฒน์ อินอิ่ม
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง แพรวพรรณ คล้ายท่าโรง
  โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
2558
1
  เด็กหญิง กมลชนก สุดใจ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย กฤษติศักดิ์ หงส์ทองคำ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง กุลญารัตน์ หงส์ทองคำ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย คมสันต์ นรัตน์กุล
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย จิตกร ทองดา
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง จินดารัตน์ มงคล
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง ชุติมาพร มีรัตนะ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง ตวงรัตน์ ประทุมมาศ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ยรรยง
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย นนทกร ทองดอนคำ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย พรพรหม คงเอี่ยม
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง พลอยเพทาย ทองเทา
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย พศวีร์ ตามระเบียบ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย พิทยุตม์ ตามระเบียบ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย พิพัฒน์พล คล้ายท่าโรง
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย ภาณุ ทองดอนคำ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย วชิรา โตงาม
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง วรรณวลี มณีท่าโพธิ์
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง วรรณวิสา ปานจักร
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย วราวิทย์ เทวา
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย วัชระ ทัดทอง
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง วีร์สุดา แก้วเกษม
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย วุฒิพร สีอ่ำดี
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง สุนิษา อุดม
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง สุรีย์นิภา น้อยเสาธง
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย สุวิทย์ บุญสง่า
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง อทิตยา ทองเทา
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย เจษฎา เหลืองสวัสดิ์
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย เจษฎา ป้อมสาหร่าย
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย เจษฎากรณ์ มงคล
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง เบญจพร โคมกะโทก
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กชาย เลอศักดิ์ ทองดอนคำ
  โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
2558
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ ผิวพรรณ
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง กิตติมา บาบุญ
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง จันธิกา โยกกะโทก
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย จิณณวัตร บุบพันธ์
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย จิรวัฒน์ จันเพชร
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง จิรัศยา ดาดง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง ชนิสรา รุ่งเรือง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย ตะวัน ทัดทา
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย ธนภัทร ฉิมสา
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย ธัชชัย รอดแสวง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง ปวริศา เข็มทอง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย พงศธร โพธิ์ขำ
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย พงศ์พัทธ์ ไม้แดง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง พรพรรณ แทนศรีทา
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง พิมลราช เชาว์ฉลาด
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย พีรัธชัย โยกกะโทก
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง ยุวะภา เฉลิมจาน
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย รพีพัฒน์ นันทเกิด
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง วราพร เที่ยงไธสง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย วิวัฒน์ โยกกะโทก
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย สหชัย กลางแก้ว
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย อนันต์ชัย เหล่าพร
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กชาย อภิสิทธิ์ ปัญญาคำ
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง อรณิชา สนใจ
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง อรณิชา แสงคำ
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง อัมราพร แพไธสง
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง เกสรา มิดนอก
  โรงเรียนบ้านซำรัง
2558
2
  เด็กหญิง ขนิษฐา เกมชัยภูมิ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง จันจิรา รอดสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง จันจิรา คัชมาตย์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง จีรวรรณ บุญมี
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง ชลิดา ป้อมบ้านมุง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย ฐิตวัฒน์ ทัดทา
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐกานต์ เศษสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐนิชา ตาดง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพล อุปวันดี
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย ธนพล จ่ายเจริญ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย ธีรยุทธ ขำรัก
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย พชรดนัย ขาวเอี่ยม
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย พฤฒิพงศ์ วุฒิสวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง พิชญาภรณ์ จันทร์แก้ว
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย พิสิษฐิ์ แตงแก้ว
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย ภูวนัย ปั้นเกิด
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง รุ่งทิวา พิมสี
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย วรรณธัช คงหนองลาน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง วรารัตน์ ริมประโคน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย ศุภพงศ์ พงษ์พานิช
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง สขิลา นุชนารถ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง สุภัชชา แปลนดี
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง หิรัญญา ม่วงเล็ก
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย อภิชิต สุขพรมมา
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย อมรเทพ ปัญญาคำ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กชาย อินทุกร วะชุม
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง เกศวรินทร์ โอภาศะนันท์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2558
2
  เด็กหญิง กาญจนา สวิง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง กานติมา เอื้องสุวรรณ์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย กิตติพงษ์ อยู่ยม
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง จันทรา จันทร
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง ชลธิชา งิ้วเกตุ
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ชลากร สุดใจ
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ณัฐดนัย ปิ่นสกุล
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ธันวา บำรุงไทย
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง นิชาภัทร ใจปัญญา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย พงศกร ขวัญทอง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง พจณิชา เพิ่มพูล
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ อ่ำพูล
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย พฤษภา ศรีอิ่ม
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ ขวัญแก้ว
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย รฐภูมิ แสงสว่าง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง วารุณี มีกันหา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง วิลาสินี ดีบ้านโสก
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ศราวุฒิ ปล้องสา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง ศลิษา กำปงซัน
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ศุภกิตติ์ จันทร์พันธ์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วมี
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง สมิตรา นราวัฒน์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย สัณหณัฐ อินทะกะ
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย สิทธิชัย สุขหา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง สิรินภา บุญเท้า
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง สุกัญญา สมบัติใหม่
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย สุชาครีย์ มีกันหา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง อภิญญา เจริญสุข
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กหญิง อภิญญา ประสม
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2558
3
  เด็กชาย กิตติภณ ทองบุญรอด
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง ขวัญทิพย์ พุ่มโพธิ์ทอง
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง ณัฐณิชา คงสิทธิ์อุบล
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง ทิพาวรรณ ทองพูล
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ธนดล ทองหมื่นศรี
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีหงษ์
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ธวัชชัย ชุ่มฤทัย
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง ธัญวรรณ ปุ่นจุ่น
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ธีรภัทร รูปโฉม
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย นัฐวุฒิ กัญหา
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ปกรสิน ลอเจริญ
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ปัญญากร ขำบ้านหลวง
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง พรญาณี อรุณรัตน์
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย พรเทพ แตงทอง
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย พัสกร ธูปเกิด
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย พีรภาส กาชัย
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง มัญฑิตา วงศ์อนุ
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง รมันยา ทัศนา
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง รมิดา จูชาวนา
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง รัชนี ฝ่ายกลาง
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย วิทวัส กันเรือง
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย ศิริวัฒน์ ชะอุมพงศ์
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย สถิรวิทย์ คชพันธ์
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย สิทธิศักดิ์ คันสินธุ์
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ขำไทย
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง หิรัณยา ขันอาษา
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย อานนท์ ท่าคงคา
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ร้อยพุฒ
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย เจษฎา สุขดี
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สุขเทศ
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กชาย เนติพงษ์ โครกกรวด
  โรงเรียนสามัคคีธรรม
2558
3
  เด็กหญิง จันทภา เผื่อแผ่
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย จิรภัทร อ้วนวิจิตร
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง จุฑารัตน์ ทองแดง
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เชิดศาสตร์
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐชา เกษจัตุรัส
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง ดาวประกาย ทองพันธ์
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย ทัศตะวัน มาเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย ทัศน์พล ประสพสุข
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย ธันยา สุขคำหล้า
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง นาตยา เสือสะเดา
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย บุญเชิด สังข์เปรม
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง ปรียาภัทร กันธุ
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง พัชราภา มณีวรรณรัตน์
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง พุทธิตา เพียวทอง
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย รชต พัวทอง
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง รัตติกาล ศรีนวล
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย วรวิทย์ หลำชาวนา
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย วรวุฒิ คุ้มภัย
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง วันวิสาข์ แซ่ม้า
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง ศิริพร เนียมวงศ์
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย สรวิชญ์ แสงแก้ว
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย สิทธิชัย โพธิ์ศรี
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง สิริกร พลสา
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง สุพัตรา ภักดี
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย อดิเทพ นิลเกษม
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง อนัญลักษณ์ ดารา
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง อรกมล วงศ์ไทย
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง อุทุมพร ป๊อกเชษฐ์
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กชาย เจตรินทร์ สุภะคะ
  โรงเรียนบ้านสะเดา
2558
4
  เด็กหญิง กฤติมา ขันตีมิตร
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง กัญยาณี ไม้หอม
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง จีรวรรณ ขันตีมิตร
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พรมมาอินทร์
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ทนงศักดิ์ นาสมใจ
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ทินภัทร มุ่งรวมกลาง
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ธนพล บุญอาจ
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ธนวิชญ์ ทองดี
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ธนารักษ์ วงศ์ษา
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง ธารินี สุขสมสุข
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง นวนันท์ สวรรค์ไพร
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง ปวรรัตน์ สิงห์คำ
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ปัญจพล ราชบุตร
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง ปานวาด สิงคะ
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง ปิยฉัตร ปัญทา
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง พรวลัย แสงขันตี
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย พิชิตชัย ทองกลึง
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย ภานุวัฒน์ แก้วย้อย
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง มลฑิรา พรมน้ำ
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง มาริสา พรมมาอินทร์
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย รัชชานนท์ เรียงผา
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย วรกันต์ มุ่งดี
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง วริศรา สถานสถิตย์
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง ศศิธร เต็มวงษ์
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย อรรถนนท์ เริญศรี
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง อรสา นาสมใจ
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง อริสรา แก่นทน
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง เกสรา แก้วใส
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง เด็กหญินันท์นภัส ติดไชย
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กชาย โยธิน เถื่อนศร
  โรงเรียนบ้านเขาน้อย
2558
4
  เด็กหญิง กนก กองกันภัย
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย จิรายุส สายทอง
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย ณัชพล อินทร์ขำวงค์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐกมล มะณี
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพล โพธิ์งาม
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย ณัฐภูมิ อุ่นพงษ์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง ธันวา อุ่นพงษ์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย ธีรภัทร พลสิงห์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย ธีรภัทร โตสนามคลี
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง นราภัทร สีปาน
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย นราวิชญ์ สิงหา
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง นฤมล อินชะนะ
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง พรธวัล จันทร์อ่อง
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง มณิสรา เที่ยงพร
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง มลทกานต์ ผลเจริญ
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง วรรณดี จันทาทับ
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง วาสนา เทพจันทร์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย ศรัญญู ช้างทอง
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง ศวิดา หาญเชิงค้า
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง สิรินทรา แก้วนวล
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง สิรีธร โต๊ะโต
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง สุพรรณิการ์ มหาหิงส์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง สุภัสสรา แก้วนวล
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง สโรชา เอกสุภาพันธุ์
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง อรพรรณ ปั้นโหมด
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง อรัญญา ชมขำ
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กชาย อาณัฐ นันทะพล
  โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
2559
4
  เด็กหญิง จิราพร สาระวัน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย ชนะพงษ์ กลางเสนา
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง ฐิติกา ไทยแป้น
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐกมล วังคำ
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินสถิต
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง ทิติมา กาญจนารี
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง ธนัชชา อาทร
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง นฤมล อินทร์สถิตย์
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย นัฐพนธ์ ทองเงิน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง ปริญญา บุญมี
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง พรวลัย สายทอง
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย พันธนา ทองเงิน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย พิธิกร พันธ์ภักดี
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย ภัทรชนนท์ พรมมาอินทร์
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง มลวิภาลัย ครองชน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง วราพร สีเสือ
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย ศรัณย์ ทองคำ
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย ศรุต ทองคำ
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง สรินทรา แสงหา
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง สาริศา คำมี
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย สินธุ พรมมาอินทร์
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง สุพรรษา มัทธุจัด
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง สุพัตรา เผื่อนอก
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร คงทน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง สุภาพร หอมสะอาด
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กชาย อดิศร หอกุล
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง อนัญพร พรมมาอินทร์
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง อัญชลี สองขุนทด
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง เขมจิรา พิมเสน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง เขมมิสรา พิมเสน
  โรงเรียนบ้านท่าข้าม
2560
1
  เด็กหญิง กฤติยา ปานแย้ม
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย คฑาเทพ กำเนิดผล
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง จิราวรรณ วังศรีทอง
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวสี
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ พันธ์จันดา
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เปี่ยมชู
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ธนภัทร ยศสุพรม
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ปลอดโปร่ง
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ธนากร โพธิกุล
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง ธมลวรรณ ขันตี
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ธาวิน ตุลาไชย
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง นภาพร เดชพ่วง
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง นลิญญา สังข์เมือง
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง นันท์นภัส สารีดี
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง นิชาภัทร อ่อนพุ่ม
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง ปักษ์ษา อ้นปรารมย์
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ภาคภูมิ ใจเที่ยงธรรม
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย ภาวัต บุญราช
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง มาริษา บุญอาจ
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย รัชพล อินอ่อน
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ ทรัพย์น้อย
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ พิมพาเพ็ชร
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง รินรดา เท้าสุวรรณ
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา ใจเที่ยงธรรม
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง ลักษมณ พลคำมาก
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง วณิชญา เหง้าณี
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย วรรธนัย เย็นชีพ
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง วันทนีย์ แมลงภู่
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย วีรภัทร โมตา
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง สรัชา ทรัพย์ประเสริฐ
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กชาย อนุรักษ์ ศรีเพ่ง
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง เบญจพร ใจเที่ยงธรรม
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง เปรมฤดี คงสินธ์
  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
2560
1
  เด็กหญิง กรกนก พุ่มพวง
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย กีรติ แก้วทะชาติ
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง จิรัชดา แดนดิน
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ คุ้มภัย
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐนรีย์ อยู่ทิพย์
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย ณัฐพล อ่อนพรมราช
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย ณัฐภัทร ต่ำทอง
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย ธนพล เอี่ยมสำอางค์
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย นรัพตน์ ควรเรียน
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง นันทพร โพธิ์มงคล
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง นันทิกานต์ สุขคง
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง ปานจันทร์ แย้มเสมอ
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง ปาริชาติ วงษ์สวัสดิ์
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย พัชรพล แป้นเมือง
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง มณฑกาญจน์ อ้นแจ่ม
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง รัชชนันท์ สำเนียงแจ่ม
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง รัฐภรณ์ ลาป่าน
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง รัตน์ดาวรรณ ศรีภิรมณ์
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย วรภพ แสนไชยวงศ์
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง วริศรา ตลึงเพชร
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง วริศรา สีแก้ว
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย วุฒิชัย เสวตเวช
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย ศิริชัย แป้นเมือง
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง สุดาพร ศรีทอง
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย สุวิช แสงภักดี
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง อภิญญา เผือกพันธ์
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง อภิสรา จันฉิม
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย อรุณ โกฉิม
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย อัครวินทร์ วิศิษฎ์ศรี
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กชาย อุดมพงษ์ กลิ่นดี
  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
2560
2
  เด็กหญิง กชกร แสงผึ้ง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง กัลย์ธิดา ภุมมา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ เวียงสิมา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ฐิติกุล วงหลอม
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ จันทร์จำนงค์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐธิชา ขิงหอม
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ท้วมวงค์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ณิชกานต์ ช่วยรักษา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ณิชา บุญเท้า
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย ดนุสรณ์ แท่งทอง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ธนพร จุนมุสิก
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ธนัชพร มณีนิล
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง นัฐธิณี ดีธงทอง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย พัชรพง คงสมบูรณ์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย พีรพล ขิงหอม
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง ภาลิณี ดีอินทร์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง รลิตา สอดสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ศิริ
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย วรเวธ เตียงทอง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย ศรพิพัฒน์ ขัดติวงค์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง สุกัญญา เอกา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง สุธิชา พิมล
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง สุพัชชา พูลทอง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง สุพิชญา แสงสว่าง
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ ฤทธิ์ศักดิ์
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย อนุชา ป้องโทน
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง อภิญญาพร สิงห์อาจ
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย อัครชัย หลำวรรณะ
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย อัษฎาวุธ จุนมุสิก
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กชาย เกียรติภูมิ เครื่องมา
  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ
2560
2
  เด็กหญิง กมลธิดา ศิริวัฒน์
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง กมลวรรณ สิงห์ลอ
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย กัมพล สีบุตรา
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย คชาภินันท์ เศษสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง จิระสุตรา จันทร์แสน
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย ฉลองภพ ลุนสะแกวงษ์
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง ชฎาภา ราชาณุวัตร
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย ณภัทร รสโฉม
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย ณภัทร แสงเงิน
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ แสงคำมี
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย ธนพล เนตรแสงสี
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร จันทร์มา
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง นริสรา น้อยเดช
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง นิชธาวัลย์ ภู่กัน
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย พงศ์ธร จันทะคูณ
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง พิกุลแก้ว ราชอินตา
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง พีรดา ชื่นอ่อน
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง มนต์นภา ทองใบใหญ่
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง ยูทิกา ด้วงจันโท
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย รัชชานนท์ สังข์แก้ว
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง รัชนีกร ยาพานแก้ว
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง ลักษณ์นภาพัฒ สวนเศรษฐ์
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง วนิดา ทองเนื้อดี
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง วรารักษ์ ศรีบัวขาว
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย สิรภพ จันคำเรือง
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย อนุชิต สอนจันทร์
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง อัญญาณี บุญอาจ
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง อารดา ลีมี
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย เจษฎา ปาเบ้า
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กหญิง โยษิตา วดีศิริศักดิ์
  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
2560
3
  เด็กชาย กมลรัฐ เล็กกระโทก
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย กฤตภาส จันทูล
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย กษิภัท พัทมณี
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย กันทรากร แก้วเกิด
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง จริยา นิลแสง
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐชนันท์ สวัสดี
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง ประภาวดี วังชาวนา
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย พิษณุพงศ์ จักจังหรีด
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย ภูวดล เสารี
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง มาริสา ชัยโย
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย รัฐธรรมนูญ สุวรรณไพรัตน์
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง ลลิตา ไชยวุฒิ
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง วรัตน์ดา เสงี่ยมพันธ์
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย วรินทร พัดมณี
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย วิธวัฒิ โชติบ้านขาม
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง ศิรินทรา หลาวเพ็ชร
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย ศุภกิตติ์ มิชาวนา
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย ศุภกิตติ์ ทรงเจริญ
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย สรพงษ์ ลิลาด
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย สันติภาพ ต่ายจันทร์
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย สุพัฒน์ นกพ่วง
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย สุริยา เกลี้ยงโท้
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย อาทรณ์ อุมา
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง เกษมณี แผ้วกิ่ง
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กหญิง เบญจมาศ แก้วบุญเรือง
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย ไกรวิชญ์ หาญสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย ไตรวิทย์ งามกระโทก
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
3
  เด็กชาย จรัสรวี จักรแก้ว
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย จักรพรรดิ กุลมัย
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย จักริน ชายวร
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย จักรินทร์ ล้วนทอน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง จันทกานต์ มาลัย
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง จารุศิริ คงปราบ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ชลสิทธิ์ ยอดเกตุ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ณัฐพงค์ อินธิราช
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง ณิชา แตงแก้ว
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง ทอฝัน เพ็ชรพรม
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ทัดเทพ ฉิมช้าง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ธนธรณ์ อินทราสา
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ธวัชชัย เปียสูงเนิน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง นภัสกรณ์ วรเกิด
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง ประภัสสร ทองลำพัน
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง พรชนก บุญมี
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ ทองหวล
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ภัทรพล แจ้งชาวนา
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ภาคภูมิ โรหะนี
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง มณฑิรา พรมมา
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง มานิตา สุภานันท์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง มินตรา สุภานันท์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง รัตนา ยอดเกตุ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง สาริศา บู่ทอง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย สุกฤษฎิ์ นุชนารถ
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย สุกลภัทร์ ผสม
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กหญิง อรปรียา สีมาอิ้ง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย อาทิตย์ จักร์แก้ว
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย อาทิตย์ สุขคง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย เมธัส คัชมาต์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย โรจน์ชัย เคนไชยวงศ์
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำขุนเมือง
  โรงเรียนบ้านน้ำปาด
2560
4
  เด็กชาย กันตพิชญ์ ภิรมยา
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
4
  เด็กชาย จีรพัฒน์ กิ่งกาหลง
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
4
  เด็กชาย วีรภัทร กัตติกมาส
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
4
  เด็กชาย สิทธิกร จันทวงค์
  โรงเรียนบ้านแม่ระกา
2560
4
  เด็กหญิง กชกร เกิดชู
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย กลวัชร ดวงใจ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย กันตพล เจริญศรี
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย กิตติศักดิ์ คงยัง
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง จันทร์รุ่ง โพธิ์สังข์
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง จารุวรรณ รอดสิน
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย จิรภัทร พรมรักษา
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย ชุติพนธ์ ทิพยศ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ด้วงพรม
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย ติณณภพ ห้อกวย
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ธนพร สอนใจ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ธัญชนก พะเทศ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ธันยพร บุญละคร
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย ธีรพงษ์ อินขาว
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ธีรยุทธ แสงแก้ว
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย นนท์นภัทร คุ้มรอบ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย นันทพงศ์ สุภะผล
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ปรมาพร หิมานนท์
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย ปริพัฒน์ โพธิ์วรรณ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย พัชรพล เอี่ยมมา
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง ภัทราพร บุญละคร
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย ภิควัตร บำรุงขันธ์
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง มัณยาภา ประสงค์
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งนภา ธนะมั่น
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง วรรณวิสา โสประโคน
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย สิทธิเดช เพ็ชรคง
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย หรรษา จันทิ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย อภิรักษ์ พิมหนู
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กชาย อัครเดช เพ็งคำ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4
  เด็กหญิง เมฑิตา เทียนเซี๊ยะ
  โรงเรียนวัดบ้านมุง
2560
4