รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง จันทิมา อินทร์นิ่ม
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ชนสิท เปี่ยมส้ม
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ชยกร จิ๋วแก้ว
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ชัยมงคล สุขจอย
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ณัฐภพ นาคกลาย
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ธนภัทร บัวทิม
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ธีรพล เอมจิ๋ว
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง ปาริญา นิลน้อย
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย พงศ์พล ชัยพัฒน์
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง พิชชาพร สิงห์โตทอง
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง พิมพ์ชนก สวัสดิ์สุข
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ราเชนทร์ เดษศรีสวัสดิ์
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง รุ่งทิวา อินทร์ทิน
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กหญิง วรารัตน์ เดชอินทร์
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย วิทยา มาคง
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย วิทวัส นามวงษา
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย วิศรุต เนตรกระจ่าง
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย วีรพล ฉายเพชร
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ศิวกร ปีนสุข
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ศุภกิจ พานิช
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย สถาพร สวัสดิ์สุข
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง สุธิดา นาคกลาย
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย อธิปกร แก้วผ่อง
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย อมรรัตน์ เอกวิลัย
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กชาย เด็กขายปานชัย เอียงจันทร์
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ป.6
2558
1
  เด็กชาย เด็กขายพีรพัฒน์ ทิมเกลี้ยง
  ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง กัลยา ทาหาวงศ์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ชาญทิพย์ โพธิราช
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ชินกร บุญเถื่อน
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ เก๋งป้อง
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ธนพล วงรอด
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ธนาดล ทองดีเล็ก
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ธรรมนูญ เพ็ชรนิล
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ อ่างทอง
  บ้านเนิน
ม1
2558
1
  เด็กหญิง ธีรพงศ์ อิ่มเอี่ยม
  บ้านเนิน
ป.6
2558
1
  เด็กชาย ธีระพงษ์ เหมือนมอญ
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ธีรเมธ ทิศกระโทก
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง นันธพร บุตรดอน
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง บุปผา แก้วแสง
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย พงษ์ธร สรวงเทพ
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย พนธกร ศิลปสัง
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย พิพัฒน์ ยิ้มทรัพย์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย พีรพล สุดการงาน
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ภัทรพล ทองสุข
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย ภูวดล ธูปด้วง
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย วรวุฒิ วงศ์โกย
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง วาริษา วงษ์รอด
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย วิทวัส บุญเถื่อน
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง วิลาสินี คมขำ
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง ศรินท์ทิพย์ แดนจันทึก
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย สิทธิชัย พิลาวงษ์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง สิริรัตน์ โพธิ์สุข
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย สุกัมพล สุภา
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง สุดาภรณ์ ภู่จุฬา
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง สุธินันท์ พ่วงแก้ว
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย สุพชัย ศรีเอี่ยม
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย สุภาพร บุญอนันทร์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง สุภาพร บุญอนันท์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย อนันตชัย ทุ่งแดง
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง อัญชิสา สอนพันธุ์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย อาทิตย์ เพ็ชรทรัพย์
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง อินชุอร พวงแก้ว
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย เขมนันท์ หม้อทอง
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง เด้กหญิงน้ำหนึ่ง ทองสุข
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กหญิง เนตรนภา ศรีอยู่รอด
  บ้านเนิน
ม.1
2558
1
  เด็กชาย เกียรติศักดิ์ เรืองวงษ์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐชา เปลื้องทุกข์
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ จันทร์อุดม
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ตะวัน เอี่ยมน้อม
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ธนพล ละม้าย
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กชาย ธีนภัทร สารีโป๊ะ
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กชาย นพธกร คำเคน
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กชาย พยัคฆ์ โพธิ์เล็ก
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ลักษณ์กฤต อนันตแวง
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย วรโชติ ทิพปัญญา
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กชาย วีระภัทร วาระหุล
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สุรสิทธิ์ เชื้อพันธ์
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ขำดวง
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย หนึ่งษุรุษ กลิ่นจุ้ย
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กชาย อัมรินทร์ กรกนก
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อำนาจ ชูแสง
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เทวดล ด้วงแจ่ม
  ชุมชนวัดบ้านแกร่ง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วจรูญ
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ชลธิชา พันคง
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ณัฐนันท์ จันทา
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พิชชา พงษ์ศิริ
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง มณฑกานต์ แสงผดุง
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง รุ่งราวัลย์ ขำอ่อน
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง วลัยลักษณ์ แจ้งอ่างหิน
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง ศิรภัสสร เทพรักษ์
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง สุกัญญา บุญคง
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง อภิญญา บุตรศรี
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.5
2558
2
  เด็กหญิง เพ็ญนภา หงษ์อุทัย
  ชุมชนวัดบ้านแก่รง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย กาญจนดิษฐ์ สินธิสันเทียะ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย จตุรพร วงษ์แก้ว
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชฎากร ศรีเจริญ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ชลธิชา สุขเสมอ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพล กันยา
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพล กันยา
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ พัฒนาการค้า
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ทินวัฒน์ เทพทอง
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ธนกร ช่างปั้น
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ธนวุฒิ หอมนวล
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง บุษบา เกษมทรัพย์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ปิยะพงษ์ สุขจันทร์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พรพรหม วันทา
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พรรณภษา มุ่ยสกุล
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง พรวิภา พงษ์สมบัติ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย พุฒิพงษ์ จะส
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง มัณฑิตา วัฒนาวงศ์โมษิต
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง รจิรา อภัยรัตน์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย วันชนะ บัวนารก
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วิจิตรา ขำกระแสร์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง วิไลพร ฝ่ายแสง
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ศาสตราชัย เอมอ่อม
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง ศิริรัตน์ พันธุ์พงษ์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สถาพร นันโต
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย สายชล โพทะทรง
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุกัญญา ดีดภู่
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุกัญญา พินโยศรี
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุดารัตน์ ผิวพันธ์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุนิสา พรหมสิริ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กหญิง สุรินี แค้ลชัยยา
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อนุชา พ่วงนาค
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อรรถพล คูหาทอง
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย อเนก หวลใจ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เด็กยายชลตกาญจน์ คำตะ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เพชรรัตน์ เข็มทอง
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย เอกพจน์ พวงจันทร์
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย ไชยเชษฐ์ เกิดศิริ
  วัดหนองปลิง
ป.6
2558
2
  เด็กชาย กรวิชญ์ แจ่มอำพร
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ชนิดา เสนีวงษ์
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กหญิง ธนพร อินทร์มณี
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธนากร นิลสนธิ
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนากร จั่นแพ
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ธนโชติ ประทุมมา
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย ธีรภัทร แก้วสว่าง
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กชาย นพรัตน์ ภูผา
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นพรัตน์ สุวพงษ์
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กชาย นันทวัฒน์ เข็มแข็ง
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง นารีรัตน์ สุนทรฮ้าว
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กหญิง นิตยา ทุมศรีมา
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ปภัสรา ภู่วิเศษ
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ประกายแก้ว ชนะโรค
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ปรเมศ แป้นแก้ว
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พนิดา วงศ์จินดา
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พรทิพย์ ภู่เกตุ
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กหญิง พรไพรินทร์ สุธรรม
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พัชรี ไชยมาลย์
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ภควดี เกตุแค
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง รินรดา จันทร์ฤทธิ์
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง รุ่งจิรา โตเมือง
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง วรรณิกา ศรีสงคราม
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง วันใส เกิดอยู่
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กหญิง วิมพ์วิพา จันทร์ฤทธิ์
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ศศิวิมล แสงทอง
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กชาย สันติชัย มิราชัย
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กหญิง สาริศา ชราคำ
  บ้านหนองไม้แดง
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สาริศา สาลี
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย อานนท์ ปีโต
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ เข้มแข็ง
  บ้านหนองไม้แดง
ม.1
2558
3
  เด็กชาย เอกราช ระเบียบโกศลสกุล
  บ้านหนองไม้แดง
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กัญญ์วรา เย็นสุข
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กัลยรักษ์ ป้องยะ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กชาย กิตติภพ บุญมูล
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย กเอกรัตน์ นาคเมือง
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย จักรฤษณ์ คำเอม
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย ชยพล แผลงชีพ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ชลธร ถาวรเรือง
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ฐานสิงห์ อินเสถียร
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ทิพรดา คูหาทอง
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง นริศรา วงศ์คำแพง
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กชาย นัธวัฒ บุญเขียว
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง ปฎิษา กาญจนจูทะ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ปณิดา อินทิพย์
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง พิมพ์อัปสร ก้อนจันทร์เทศ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง พุธิตา บัวนุภาพ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง มณีวรรณ บุญศักดิ์
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กชาย มิลาน โพธิ์ศรี
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ยมลพร เจริญขำ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กชาย วรวิชญ์ ผาสุก
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศรีประไพ รุณหัน
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง ศิรประภา ฉิมพลีล้อม
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สนิตา รักการไทย
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุนิสา มั่นทอง
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง สุพรรณวสา ขันทองคำ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง สุวรรณา มีทนง
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กชาย เจษฎา พวงสมบัติ
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กชาย เตชิต แคว้นถิ่นเถื่อน
  พยุหะศึกษาคาร
ป.5
2558
3
  เด็กหญิง เบญญาภรณ์ โพธิ์มาก
  พยุหะศึกษาคาร
ป.6
2558
3
  เด็กหญิง กรรณิการ์ เสือดาว
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง กันยารัตน์ สุขรื่น
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง กัลยารัตน์ อบรม
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ โฉมนก
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย ธนพนธ์ มุกทา
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กชาย ธนากร พลูเผ่า
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย ธาวิน ยมมณี
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กชาย นเรศ พวงแก้ว
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย ปวันรัตน์ มูลโมกข์
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง ปัมมา สังฆงาม
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ เทเพล
  บ้านคลองม่วง
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พัชรี สุขรื่น
  บ้านคลองม่วง
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง พิกุล คำเอี่ยม
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง ภานุวัฒน์ จุนแจ่ม
  บ้านคลองม่วง
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง รวิสรา เรืองศิริ
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง รัตนาภา ปัญญาฤทธิ์
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง ลัดดาวรรณ สมัครเขตการณ์
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย วัฒนา ธารีวัฒน์
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย วันชนะ เพชรทอง
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง วาริณี พัสสร
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง วาสนา สวนทอง
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง วาสนา อัมเรศ
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง สุกัญญา อาจเอื้อ
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย สุขเกษม จูงงาม
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง สุนันทา ปานศิลา
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง สุนิดา กีฬา
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง อนุชิตา ปานศิลา
  บ้านคลองม่วง
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง เชลนิษา วินิจสร
  บ้านคลองม่วง
ป.6
2558
4
  เด็กหญิง เนตรนภา คันศร
  บ้านคลองม่วง
ป.6
2558
4
  เด็กชาย เมธี มูลโมค
  บ้านคลองม่วง
ม.2
2558
4
  เด็กชาย กวิน หีบทอง
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  นาย กวินท์ ไกกาศ
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  นาย จุลจักร หอมคำ
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กหญิง ชลิตา ภูสัน
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  เด็กหญิง ณัชชา ดิชประเสริฐ
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  เด็กชาย ณัฐชัย พลูเขตกิจ
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  นาย ธนพล โพธิ์ศร
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กชาย ธาวิล ยมณี
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง ประภาพรรณ สมบัติหา
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กชาย ปัญจพล ฝักบัว
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กหญิง พรรณศร สิทธิการ
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง พิยดา สังเดช
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  นาย ภานุพงศ์ รินทร์ฉาย
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  นางสาว ภาวินี มะโนปา
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กชาย วทันยู เกตุเหล็ก
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กชาย วสุกัญจน์ อวดวงค์
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  นางสาว วิรัศมี อุบลเขียว
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กชาย ศุภณัฐ ภูมเรศ
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  นางสาว สกรินทร์ เพียรเขตกร
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  นาย สิทธิศักดิ์ ช่วยพรม
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กหญิง สิรินดา เพชรหวา
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  เด็กชาย สุธิมนต์ เหล่าสิงห์
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง สุพรรษา ขุนชาญวิชิต
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  นางสาว อังคณา มะกุดอินทร์
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กชาย อัมรินทร์ แววสีงาม
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กหญิง อารียา กลิ่นมาหอม
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กชาย เทิดทูน โยคี
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.1
2558
4
  เด็กชาย เทิดศักดิ์ โยคี
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.3
2558
4
  เด็กชาย เมธี มูลโมค
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  เด็กชาย เสกสรร ขันทอง
  วัดท่าซุด ( เจริญศิลป์ )
ม.2
2558
4
  เด็กชาย ชัชพล คำเขียว
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
  เด็กหญิง กชกร เฉยดิษฐ์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง กนกวรรณ ปิรัญทะ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ขวัญจิรา อินทะนิล
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐดา สังข์เณร
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ แก้วเทศ
  บ้านนากลาง
ป.4
2559
1
  เด็กชาย ธนภูมิ พวงวิลัย
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธีรภัทร ระยับศรี
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธีรัตน์ อันอุระ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธีรเทพ ศรีโรตน์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นฤภัทร์ ชูเฉลิม
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง นัชชา จตุพจน์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นิโรจน์ กุลทิพย์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง บัวชมพู ปรัญทะ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ภัทรชัย ขำพระสงฆ์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ภูมิภัทร มัชบัญดิษ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย มรุเดช มิคุณ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย รัฐวัฒน์ มัชบัญดิษ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วัฒนา จุ้ยเปีย
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง วันเพ็ญ ศรีนครคุตร์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ศราวุธ กลิ่นรัตน์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ศุภสัณห์ เชื้อเขตกิจ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง สรุตา ภู่เณร
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สุทธิภัทร พรมหมพานิชย์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อรอนงค์ ทิ้งไธสงค์
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อาทิตยา บุญประคม
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง อาทิตยา แก้วเทศ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อิทธิกร แรงเขตการ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย เกรียงศักดิ์ พินชนะ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เพชรรัตน์ ดีเดช
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กหญิง เอมวลี จีระดิษฐ
  บ้านนากลาง
ป.5
2559
1
  เด็กชาย กรณ์ดนัย เหมือนทรัพย์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย คุณากร ทองประดิษฐ์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กชาย จิรภัทร ศักดิ์เพ็ชร
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรเนตร
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ชยานันต์ รักแก้ว
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธนกร เมฆอ่อน
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กชาย ธนชัย บำรุงชาติ
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ธีรกาญจน์ คณาจันทร์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นภัทร สิงห์โสภา
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย นิรุธ ไหมทองคำ
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ปราโมทย์ ประจำเขต
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย ปัญจพล ศรีพลู
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงศกร ลออลักษณ์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พงศธร บุญส่งศิริพร
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พิชา บันลือ
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พิสิฐ โหย่งไทย
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย พิสุทธิ์ ไทยสำราญ
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วรทัต ฟักศรี
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วราเทพ โพธิ์สุวรรณ์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วีรภัทธิ์ จันทร์ทอง
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย วีระชัย สุธาพจน์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สิทธิชัย ฤทธิ์ศิริ
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย สุทธิพร ขำเหมือน
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย อคินัย วงษ์อำภา
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กชาย อนุวัติ กอดสะอาด
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย เฉลิมชัย แสว้ง
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เพชรนคร ภู่สวัสดิ์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กชาย เสกฐวุฒิ สมบุญโภชน์
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.5
2559
1
  เด็กชาย เอกลักษณ์ จันทร์ทอง
  วัดบ้านมะเกลือ
ป.6
2559
1
  เด็กหญิง จันทร์จิรา แก้วจันทร์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง จิรัชญา วงษ์จันทร์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ชนันตญา ศรีคงทน
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ชลธิชา วงษ์รักษ์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชลสิทธิ์ เอมเอก
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ชัยวัฒน์ สวัสดี
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ทรงวุฒิ ทับทอง
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ทิพากร สีหาทา
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย นวพล บุญศรี
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง นันท์ภัทร มั่นโพธิ์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง นันธิดา พึ่งสวัสดิ์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง นิศากร สีหาทา
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง นุชนาถ แสงดี
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง บุญณดา สวัสดี
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง ปวันรัตน์ อ่อนเมือง
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง พัชรพร จูอี้
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง พิจิตรจินดา กันทรัพย์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง ภัทรอัปสร กันทรัพย์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ภูมรินทร์ ผูกโพธิ์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง มาริสา น้อยเอี่ยม
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง มาลีรัตน์ อุบลไพร
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กหญิง มินตรา เครือมณี
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง วรรณรดา จูอี้
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วัชระ นิลนามะ
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วัศพล หนูทอง
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง วาสนา กันทรัพย์
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย วีรภาพ พานพรม
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สรายุทธ วรผล
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง สายทอง สร้อยสน
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย สิรวิชญ์ กรวยทอง
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อนุพงศ์ กรวยทอง
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง อภิชญา วารี
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อภิชา กลิ่นหอมกลม
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อรพิน อุบลไพร
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย อักษิพร เอี่ยมสงวน
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง อาริตา รุ้ยิ่ง
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กหญิง เรืองรฎา อ่องเล็ก
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ไพสิฐ เปลี่ยนบุญ
  วัดนุเวศวุฒาราม
ป.5
2559
2
  เด็กชาย คมกริช ศรีมหรรณ์
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย จิรวัฒน์ จูพุ่ม
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง จีรนันทร์ เสนะจำนง
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ชาลิสา เขียวดำ
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ชินวัตร งอกผล
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ฐิติมา พันสุด
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ตรีเนตร สารพัฒน์
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ธีรภัทร กันเจียก
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย นวัช เรืองโพธิ์
  วัดหนองแพงพวง
ป.4
2559
2
  เด็กชาย นัทธพงศ์ คงเดิษฐ์
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย ผดุงเกียรติ บุตรสัน
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย พลพล ป้อมพลาย
  วัดหนองแพงพวง
ป.4
2559
2
  เด็กชาย ภัทรธร กันเจียก
  วัดหนองแพงพวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ยุทธพงษ์ มิ่งขวัญ
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย รัชชานันท์ ประสงค์สุด
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง วรรณรดา จั่นหนู
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง ศรีเสาวภา ชมรัก
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง สุนี เทียนทุรัก
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย อาทิตย์ มณีอินทร์
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เจษฎาภรณ์ พรมบุตร
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กชาย เปมทัต โพธิ์คำ
  วัดหนองแพงพวง
ป.5
2559
2
  เด็กชาย ไชยวัฒน์ จูพุ่ม
  วัดหนองแพงพวง
ป.6
2559
2
  เด็กหญิง กัลทิมา เสืออย่าง
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ กันสนิท
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ณภัทร เกลี้ยงสะอาด
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐพร เทศทะนง
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ กลิ่นจันทร์
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ดวงศรี
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ดวงหทัย มากเสมอ
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ดารินทร์ อิ่มสมบัติ
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ต้นน้ำ หมายเงา
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ทิพรดา พันสอน
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ธนันท์ติกานต์ เทพสมบูรณ์
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ธีรเทพ ศิริสมบัติ
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง นิภาวรรณ เกลี้ยงสะอาด
  บ้านสระบัว
ม.2
2559
3
  เด็กหญิง ปณิดา ชูนาม
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย ปรีชา ท้าวประสิทธิ์
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง พรชนก สุ่มประดิษฐ์
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ภูเบต ไล้ทอง
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง รัตเกล้า ไล้ทอง
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ลมิตา ศิลาฤทธิ์
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วงศธร รอดเสวก
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย วีรภัทร นอดอน
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ศราวดี แก่นเขียว
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย สัญชัย กันศิริ
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง สุทธิดา บุญมา
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย สุเมธ ภู่สุวรรณ์
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง อัครมณี ทิมใจ
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อานัฐ เทศทะนง
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง อาริญา เทศทะนง
  บ้านสระบัว
ป.4
2559
3
  เด็กชาย เนรมิต พรหมพิทักษ์
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กชาย เศษฐวิญญ์ ไส้พงษ์
  บ้านสระบัว
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กนกพร เกิดพงษ์
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง กมลวรรณ เกล็ดจีน
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง กิ่งการต์ เวหะชาติ
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กชาย จักรพงษ์ อ่ำโต
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง จิราภา ธนูทอง
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐริกา สระทองจัน
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ธนกฤต แนมเถื่อน
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ธนา แก้วแสง
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ธีรวัฒน์ แหลมแก้ว
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ปลิดา ชุ่มช่วย
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กชาย ปัฐวี วิชัยวงค์
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ปาณิษา ขันธรรม
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กชาย พิชัย แช่มช้อย
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ภคพร เทศน์ดี
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ภูริชญา มวลชัยภูมิ
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ลิลดา ชุ่มช่วย
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ลูกศร แหวนประดับ
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย วิโรจน์ เกล็ดจีน
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กหญิง ศศิพิมล ฤทธิ์มหันต์
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ศิริวิมล ยอยิ้ม
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ศิริโสภา ผิวพรม
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.6
2559
3
  เด็กชาย ศุภณัฎฐ ปานอ่วม
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง ศุภักษร ปั้นสุข
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง สมฤทัย ชุ่มช่วย
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กชาย สีหราช แก้วมงคล
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง สุพิชชา ทองเที่ยง
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.4
2559
3
  เด็กหญิง อภิญญา คงชัง
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อภิวัฒน์ ทิพย์อักษร
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กชาย อิภิสิทธิ์ เกษม
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง อุมากร เมืองคำ
  วัดคลองเกษมเหนือ
ป.5
2559
3
  เด็กหญิง ขวัญคีณี แสงทอง
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย คณิศร เหมือนฤทธิ์
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย จุลรพงษ์ ทองทิพย์
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ชนิษฐา บุญเกิด
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ ซื่อสัตว์
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองอิ่ม
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ทิเบต สุขบาง
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธีรเดช สุขรอด
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย นพดล หลวงภักดี
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง นภัสสร สิงห์โตทอง
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง พรรษา เกตุศิริ
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย พันธการ เกตุอุ่น
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ภูริภัทร ชันกร
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย มนัส สงวนกลิ่น
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง มาริสา ก้อนทอง
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง รัชนีกร เกิดอยู่
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง ลักขณา อินทร์ศักดิ์
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วรรนิษา สวัสดี
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วราภรณ์ มั่นเขตกิจ
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วาณิสา มาลาอุตม์
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วาสนา เพตรา
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วิภาดา โตเกิด
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง วิภารัตน์ พรมทิพย์
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วิยดา สาระไกร
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย วีระยุทธ แสนสุกใส
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย ศิลา มาลัยสุริยา
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย สมชาย จันทร์ตั้ง
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อังคณา ฉัตรทันท์
  บ้านซับผักกาด
ป.5
2559
4
  เด็กชาย อานนท์ ภู่ระหงษ์
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กหญิง อารดา ปรีชาชาติสกุล
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย เอกรัตน์ คล้ายทอง
  บ้านซับผักกาด
ป.6
2559
4
  เด็กชาย คมกริช ทั่งแสน
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง จิราภรณ์ ชำนาญเวช
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง จิราภา ปุยสวัสดิ์
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ชลธิชา รอดภัย
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ทิพมาศ นาคผ่อง
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ธนิดา หมู่อำพันธ์
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ธีรพัฒน์ ศรีภา
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ธีริศรา คำเอี่ยม
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย นชญานนท์ ทองมะณี
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง นริศรา นาคพงษ์
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย นัทธพงศ์ โพธิ์สะอาด
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย นิติวัฒน์ แตงน้อย
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง ปภวาดี คำบาง
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ปาณิศา เหี้ยมโห้
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พรรราย ศิริชัย
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พรไพลิน มณฑาทอง
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย พัชรพล ควรคะนึง
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ ทรัพย์อาภรณ์
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย พีรพัฒน์ จำปาทอง
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย รัชพล สนหอม
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย วรากร โพธิ์ศักดิ์ศรี
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง วิรมล สุภาวงษ์
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง ศรัณย์พร พยานเขตกาล
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย ศุภณัฐ อินทนู
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กหญิง สุนทรี ฟุ้งสุข
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กหญิง สุมินตรา อยู่ดี
  วัดหัวดงเหนือ
ป.4
2559
4
  เด็กชาย สุเทพ เกิดพิทักษ์
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย ไวยกรณ์ ชำนาญเวช
  วัดหัวดงเหนือ
ป.5
2559
4
  เด็กชาย งาทอง ปั้นดี
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง จันทร์จิรา สิงห์ลอ
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ ยอดโต
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ดารารัตน์ แสงไชย
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ตรัยคุณ แสงทอง
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธราเทพ สังฆารมย์
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ธวัชชัย สิงห์ลอ
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง นิศารัตน์ เชื้อแป้ง
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ปฐมพงศ์ มนุษย์สมบัติ
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ปรัชญา นาโม
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พงศกร ศรีคงแก้ว
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พัชรินทร์ สุดารัตน์
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง พัชรินทร์ เอี่ยมสามโคก
  วัดฆะมัง
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พิณทอง เสือพันธุ์
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภัคคภูมิ วงษ์สมบูรณ์
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วีรวัฒน์ ทองหล่อ
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วีระวัฒน์ ทองใบ
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศศิธร จั่นเสือ
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิริทิพย์ ศาตะมาน
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิริโชติ เพ็งอิ่ม
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สิทธิศักดิ์ คุ้มวิญญาณ
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุชาดา แซ่ลิ้ม
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุปัญญา ธีระพันธ์
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุพรรณิการ์ สังข์ทอง
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อนุชา ฟักเถื่อน
  วัดฆะมัง
ป.6
2560
1
  เด็กชาย อนุสรณ์ เหลืองทอง
  วัดฆะมัง
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อรพรรณ แตงเทศทอง
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เจตนิพัทร กรรมสิทธิ์
  วัดฆะมัง
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กิตติภพ พงษ์ไทย
  วัดพิกุล
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พงค์พิพัฒน์ พองจุก
  วัดพิกุล
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศุภชัย ต้องละม้าย
  วัดพิกุล
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จิรัฐกร ปิ่นสกุล
  วัดหนองหมู
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชราพร ภู่สิงห์
  วัดหนองหมู
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง มนิดา เรียงแสง
  วัดหนองหมู
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา ทองดี
  วัดหนองหมู
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วิษณุ รุนันทา
  วัดหนองหมู
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กชกร คล้ายโต
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กรรณิการ์ เกิดอยู่
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชูกุล
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย จีรศักดิ์ อิ่มเนย
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชลธิชา เขียนเขียว
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ ยิ้มยัง
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นันทิชา สลักคำ
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง บุญญากานต์ ดีฉนวน
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปวิตรา แลบัว
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย พนัส สิงห์เถื่อน
  เนินมะกอก
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง พัชรพร มั่นสุ่ม
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ภูรินรัตน์ ม่วงเรือง
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย รชานนท์ บุญน้อย
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วตพร ศรีเต็ม
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วิทวัส ชุณหเมธาทิพย์
  เนินมะกอก
ป.6
2560
1
  เด็กชาย วินัย ปุ่มหิน
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย วีรกุล สุขประเสริฐ
  เนินมะกอก
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง สุนิสา บุญค้ำชู
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุพจน์ มีมุข
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุภาวิตา ฤทธิ์ทอง
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง อตินุช ฟุ้งสุข
  เนินมะกอก
ป.4
2560
1
  เด็กชาย อนันต์ บุญนา
  เนินมะกอก
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง อรัญญา เนียมณรงค์
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อรัล แก้งพงษ์
  เนินมะกอก
ป.6
2560
1
  เด็กหญิง อารดา ภู่ผึ้ง
  เนินมะกอก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กนธิชา ดีทิพย์
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กัญญารัตน์ ปอติ
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ อ่ำสงวน
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ตรีทิพย์นิภา ดีทิพย์
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ธีระวัฒน์ ทาดง
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นลิณทิพย์ สนธิรักษ์
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.3
2560
2
  เด็กชาย นิรุตติ์ โสระฏา
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นิลุบล ชูวงษ์
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นุจเนตร ชูวงษ์
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ปองพล ป้องมาก
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปาริฉัตร ขำสุทธิ
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง พุทธชาด คงถาวร
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วรรณลดา สิทธิกุล
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วัชระ ศรีนวล
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วิรดา ใจรัก
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ขวัญหทัย ขวัญใจ
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอี่ยมอบ
  สระวิทยา
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สริจันทร์
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนธรณ์ เฉลิมสุข
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง บุษกร คงถาวร
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พงศกร ขวัญใจ
  สระวิทยา
ป.5
2560
2
  เด็กชาย พนม เอี่ยมอบ
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พันธการ ใจชื้น
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง มกรา กึม
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง รักษิณา สุขสวัสดิ์
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศราวุฒิ ศรีสง่า
  สระวิทยา
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กนกรัตน์ ศรีสด
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กมนียา ขวัญตา
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กัญญาธนณัฐ นิลฟัก
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จตุวิทย์ โตลา
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย จิรัฏฐ์ จันทนา
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง ชัญญนิศา แสงแก้ว
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชิดชนก พงษ์หิรัญ
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ชิษนุพงศ์ ถี่ถ้วน
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ณภัทร ทองทรงกฤษณ์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ณัฐนันทร์ สีวิลัย
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง ณิชนันทร์ ต่ายน้อย
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนกร ฮั่นต้นพงษ์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธนโชติ พุฒฝอย
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ปรางโท้
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ธัญเทพ เจริญจิตร
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง ธันชนก ผิวหอม
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ธิญาพร ยอดเกิด
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ปฐมพร สุริยกานต์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พชพล ลิ้มไพบูลย์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พชรเวช พินิจธรรม
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์ลภัส บำเพ็ญรัตน์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง ภรภัทร นิ่มพันธุ์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ภัทรพล จันทร์อุดม
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ โพธิ์เพชรศรี
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ยศวร บุตรประดิษฐ์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย รวิฐ คงไทย
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ศรัญญากรณ์ มิ่งขวัญ
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศิริพงษ์ ทิจะยัง
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย ศิษฏ์ศกร ม่วงสุวรรณ์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย สริภัทร อึ่งชิมอิ่ม
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง อนัญพร สังข์ทอง
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อภิวิชญ์ บัวประทุม
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กชาย อรรจกร วงษ์อนันต์
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อรัญ อ่อนนวล
  อนุบาลนครสวรรค์
ป.3
2560
2
  เด็กหญิง กนกวรรณ อาวรณ์
  บ้านเขาปูน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ แก้วเรือง
  บ้านเขาปูน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณธกฤต ธิบัวพันธ์
  บ้านเขาปูน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพล พงษ์สุข
  บ้านเขาปูน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ดำรงชัย สมัครเกษตรการ
  บ้านเขาปูน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นันทพงศ์ อินทฤทธิ์
  บ้านเขาปูน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พิญดา สมัครเกษตรการ
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พิมพิกา แกมกล้า
  บ้านเขาปูน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง ภัทรพร เนินพลับ
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง มนต์นภา อินทันยะ
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วรรณเฉลิม ช่างจักร
  บ้านเขาปูน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วรเวธน์ เพ็งทา
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิรินภา กลิ่นรัตน์
  บ้านเขาปูน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สตรีรัตน์ บุญจันทร์
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุชานาถ แก่นหยวก
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อิทธิชัย สมรอด
  บ้านเขาปูน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง เพชรรุ่ง เนินพลับ
  บ้านเขาปูน
ป.6
2560
3
  เด็กชาย กิตติพันธ์ กิตติพันธ์
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิราพร เจริญศรี
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ชาติชาย สำราญพานิช
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชุติมา ทองสุข
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฐิติวรรณ แสงคร้าม
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐภูมิ เทียนนาค
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ดวงนภา น้อยประชา
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนกร สอนผล
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนพัฒน์ พิทักษ์
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนภัทร์ ยิ่งสุข
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธนัช พานพระ
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ธนัชพร ภู่จุฬา
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ธเนศ วิลัยรัตน์
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ปฐวี อุ่นแก้ว
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พิมพิศา วิบูลย์อรรถ
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พิมพ์ผกา พินผ่อง
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง พิริยะ บุญเนาว์
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ยุภาดา ปลีกะมล
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วราพร แสนสะอาด
  บ้านเนิน
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วันทนา กำจัดโรค
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วันวิสาข์ วงษ์ลมัย
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วงศ์รอด
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ นิ่มอยู่
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ์
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สรสิช บุญเถื่อน
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สิทธิพร ภาคพานิช
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุพรรษา พุ่มมาลา
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อนงค์อร จำนงศาสตร์
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อริย์ธัช แสนสะอาด
  บ้านเนิน
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เอกราช เสาร์ทอง
  บ้านเนิน
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กนกนิภา พวงสมบัติ
  วัดใหม่
ป.6
2560
3
  เด็กชาย กฤษณะ ด้วงรักษา
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ โล่สุวรรณแก้ว
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐริกา ปังเกตุ
  วัดใหม่
ป.6
2560
3
  เด็กชาย ตะวัน จันอินทร์
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ธนากร เนียมใย
  วัดใหม่
ป.3
2560
3
  เด็กชาย ธานินทร์ ทองท่าพยา
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ปาริฉัตร์ จันทร์พุ่ม
  วัดใหม่
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง พัชรี ก้อนจันทร์เทศ
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พิพัฒน์ กลิ่นฉ่ำ
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย พีระ แว่นแก้ว
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ลภัส กลิ่นศรีสุข
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง วนิดา คำธิมา
  วัดใหม่
ป.6
2560
3
  เด็กหญิง วรากร ศรีสุข
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศรัณยู ดีสุ่ม
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุกัลยา ศรีสุข
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุภาพร ศรีสุข
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กชาย อภิเดช กลิ่นศรีสุข
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อานนท์ สิงหา
  วัดใหม่
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อำภาพร ฉิมสุข
  วัดใหม่
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชลรดี วินิจสร
  บ้านหาดสูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชัยศิริ โตมา
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนพล วงษ์กระแส
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรัตน์
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธิพิพัทย์ สีสุทธอ
  บ้านหาดสูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง บัณดิษ กาเรียน
  บ้านหาดสูง
ป.6
2560
4
  เด็กชาย ปกป้อง ปิ่มไพบูลย์
  บ้านหาดสูง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งฤดี คำนิมิต
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สิทธิพล เนินพลับ
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สิรินภา กาเรียน
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สุพศิน นาไทย
  บ้านหาดสูง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย อติราช กุหลาบแก้ว
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภิวิชญ์ สุวรรณศิลป์
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อริสา วงษ์กระแส
  บ้านหาดสูง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กฤษณะ กลิ่นยา
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชลนิชา เสียงหวาน
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ชัชวาล คำภูบาล
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธนกร พุทธา
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นันทิชา แก้ววิเชียร
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พจนา มีขำ
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์นภัส ภู่สงค์
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง มณฑกานต์ นิลสนธิ
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รุ่งทิวา วินิจสร
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุกัญญา สุขนันท์
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุชานันท์ เทพหิรัญโญ
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อภิชาติ บำรุงศรี
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อรพรรณ พลีขันธ์
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อัญชิสา ศรีนุช
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.4
2560
4
  เด็กชาย เรวัฒ ปานสอาด
  บ้านใหม่ศึกษา
ป.5
2560
4
  เด็กชาย กิติภูมิ จูเทศ
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ณฐพล ชัยมงคล
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒ ฟักขำ
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ทิพย์ประภา คงดำ
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธนรัตน์ กลีบกำไร
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ธิคำพร ทองท้วม
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ธิวา สนธินิ่ม
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย บวรพจน์ ซาจันทึก
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พลายแก้ว ทองแพ
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พัชรา จันทร์ลิต
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย พีรพล อินนา
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พุฒิเมธ กล่ำเดช
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ภควพร เดชชม
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภาคภูมิ มากเปี่ยม
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รพี บุญเจียม
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รัชภูมิ ขันเงิน
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ เฮงทองเลิศ
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง วัลภา คันธมาท
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ศราวุฒิ เปรมแจ่ม
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ศุภกฤต แสนสะอาด
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สาวินี คงพลปาน
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุกานดา บุญเถื่อน
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุดารัตน์ แก้วเกิด
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง สุนันธา คมขำ
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง สุนิตา โพธิ์ศรี
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย อนันต์เทพ พลูอนันต์
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เกตศรา สมัครธัญกิจ
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง เกวลิน ซ้อนเพชร
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เกวลิน เกวลิน
  วัดหัวถนน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง เวริศรา เจริญสุข
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย เสกสรร หล่อเต่า
  วัดหัวถนน
ป.5
2560
4