รายชื่อเยาวชนที่ร่วมเครือข่าย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เชิงดอยสุเทพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี : รุ่น :


ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

ระดับชั้น

ปี

รุ่น

  เด็กหญิง กนกวรรณ์ บุญเรือง
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง กาญจนา กาวีอิ่น
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย คำป่าง ลุงพิด
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง คำหล้า ลุงตี้
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย จักรพันธ์ ปันนา
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย ซีซี แซ่หลี
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย ฐิตินันท์ บุญยะมหา
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง ณัฐมน ปัญญาเทือก
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง ณิชชา จองรันตี
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย นพคุณ ปานเพ็ชร์
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง น้ำฟ้า ขำดี
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย พิชิตภู ไชยวงค์
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง ยุรี เบอเปาะ
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย สมชาย จองใส
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง ส่วยจิ่ง ลุงตี้
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย สายวรรณ ลุงต๊ะ
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย สุกิจ ยอดชู
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย สุวัฒน์ พรมปัญญา
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย อิศวรัตน์ อินทวงค์
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง อิสสราพร กะการดี
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง เกตน์สิรี แสงศรีจันทร์
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย เกียรติ์กิตติ ปันกิตติ
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย เอกราช สอนดี
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กหญิง แสงหอม ลุงต๊ะ
  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์
2558
1
  เด็กชาย ขวัญชัย ษมาชัยพรดี
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กชาย คฑาทิพย์ จิตนุ่ม
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง จิ่งมล ลุงเพลิน
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กชาย ชายแดน ลุงหวุ่นนะ
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กชาย ณัฐนันท์ ชาวเกษตร
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กชาย ณัฐพล ปันดี
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง ดารินทร์ พันคำหล้า
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง พิมวิไล หลวงมะลิ
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง มอนหลู่ ปู่ทุน
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง มัทธีนี ศิริวรรณา
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กชาย วรภัทร เชิดชูสกุลรัตน์
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง เบญมาศ คำฝาง
  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
2558
1
  เด็กหญิง จิรภัทร บุญชู
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ สิทธิสาร
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กหญิง ณญาตา มณีวรรณ
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย ณัฐนนท์ กองมณ๊
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ แก้วสุวรรณ
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย ธนายุส นันตีสู้
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กหญิง นรีกานต์ ปันปวน
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กหญิง ปวีร์ธิดา เทศนำ
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย ปานศักดิ์ ลุงมู
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย วรพล ไชยยวง
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กหญิง สุภาวดี พวงโพพันธ์
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย เจนภพ ทองคำสม
  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
2558
2
  เด็กชาย กิตติพัฒน์ ปั้นทอง
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง กุศลศิริ สุธรรมวิจิตร
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กชาย ณัฐชนน ใจกล้า
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง ตาวัน ลุงคำ
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง นภัสสร แซ่เหลี่ยว
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กชาย พงศธร วันดี
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กชาย วีรภัทร จองอ่อง
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง ศศิธร อภิจรัสโรจน์
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กชาย สมชาย แสงแก้ว
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สิงห์สนั่น
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง อนงค์ นายมูล
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กชาย อาทิตย์ นายชุ
  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
2558
2
  เด็กหญิง กิตติญา วิมลชาติ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กชาย จักรพงศ์ หนูวงค์คำ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง ชลดา ทองใจดี
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กชาย ณัฐพงค์ ธรรมพุฒิ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กชาย ธนวัฒน์ หมื่นฤทธิ์
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ไทยกรณ์
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง นิศา ขันคำ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง ภ้องภัค ปัญญาวงค์
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง ศุภิสรา ภักดีกิจ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง สุกัญญา เทวชาติ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กชาย อุดมทรัพย์ เดชคุณมาก
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กชาย เฉลิม ธรรมใจ
  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
2558
2
  เด็กหญิง กนกกร ดิโน๊ะ
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กชาย ชลธี คำอ้ายวงค์
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง ทัศนานันท์ อุ่นตาล
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง น้ำทิพย์ สุนาอ้าย
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กชาย บันฑิตชัย พือทอ
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง พัชริดา บุทู
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กชาย พันธ์วัช ก๋องฟุ่น
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กชาย ราชันย์ ธิใจเงิน
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กชาย วงศกร บุทู
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง วรรณา โนโชติ
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กชาย อธิวัฒน์ ดาวเงิน
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง อนุสรา อุดทา
  โรงเรียนทาเหนือวิทยา
2558
3
  เด็กหญิง กนกพร ใจเสือ
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กหญิง จอมขวัญ จองคำมั่น
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย จักรพันธ์ ผ่องพักตร์
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กหญิง ณกุลกานต์ ทักษิณปัญญา
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย ติณณภพ วงศ์เพชร
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กหญิง ทรัพย์นฤมล ทาก๋า
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย พันธุ์พงษ์ธร สืบคำแก้ว
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กหญิง พาธินธิดา ชัยผล
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย ภูมิฐานนท์ ชื่อมือ
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย ศราวุทธ ตั้งสกุล
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย ศิวกร สุอินต๊ะ
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กหญิง ใจฟ้า วงศ์กันทา
  โรงเรียนบ้านดอนปิน
2558
3
  เด็กชาย ณัฐกร มหาวัน
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กหญิง ธมนวรรณ วรรณพิณ
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บุญตันสา
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กชาย พีรภัทร สุขใจแก้ว
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กหญิง ลักษิกา ปิงบุญ
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กหญิง วัฌนีย์ ธาตุอินจันทร์
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กชาย ศศิวงศ์ แก้วบุตร
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กหญิง สวรรยา ประเสริฐศิลป์
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กชาย อนวัฒน์ จินะใจ
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กชาย อรรถพล ขุนน้ำ
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กหญิง อรวรรณ เสรี
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กชาย เด่นวิจักษณ์ ดาวจร
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย
2558
3
  เด็กชาย กตพล ลุงหลิ่ง
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กชาย ชาคริส ทองขัน
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง ฐิติวัลย์ ลุงตี้
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กชาย ทวีโชค ไพรวรากร
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง พิมพิศา จินะมูล
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง ภัทรจิรา ลุงต๊ะ
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กชาย ศิรสิธิ์ จันทร์แสง
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กชาย สาธิต ลุงอ่อง
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง อิ่ง ลุงหลิ่ง
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง เงินหอม ลุงต๋า
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง แก้ว ลุงคำ
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กชาย ใจ้ทุนหล่อ คำใส
  โรงเรียนท่าศาลา
2558
4
  เด็กหญิง ขนิษฐา มหานิล
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย ชัชวาล จินะ
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย ธนพงษ์ บุญแสงมี
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย พงศกร โกมาร
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กหญิง พัชราภรณ์ บัวชุม
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กหญิง พัชราภา บัวชุม
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กหญิง พิมนกานต์ ศรีเนตร
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กหญิง รัตนาภรณ์ อิ่นคำ
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย วรเชษฐ์ ตระกูลหาญ
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย วิรัตน์ บัวชุม
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย วีรชัย ธะจิตธรรม
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กหญิง สุพาวัณย์ กาวิชัย
  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
2558
4
  เด็กชาย กฤษดา เรือนชื่น
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กหญิง จิตราภรณ์ ไชยเลิศ
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กชาย ชานนท์ ทองชา
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กชาย ณัฐนันท์ มันธิโน
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กหญิง ณัฐวดี กิติตื้อ
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กหญิง พรวไล ยงฤทธิ์
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กหญิง มนัสนันท์ สุวรรณ
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กชาย วุฒิไกร ปาลี
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กชาย สมคิด บุญธรรม
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กหญิง อติมา แก้วนาง
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กหญิง เกดน๓ นายป้าง
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กชาย เรืองชัย ย่างอนันต์
  โรงเรียนบ้านแม่ปูคำ
2558
4
  เด็กชาย ชลัมพล แสงทอง
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ณัฐกานต์ จ่าลอ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ดวงอาทิตย์ ธนูสิทธิ์
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ดาวเมือง ลุงติ่น
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ประกอบ รังสรรค์เพิ่มบุญ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ผัด ตีวัน
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ภาณุพงศ์ พวงเงินมาก
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  นาย ลู วังทอง
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย สิทธินนท์ จริงใจ
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย สุเทพ ลำแพน
  บ้านร้องขี้เหล็ก
2559
1
  เด็กชาย ชนะชัย ทองทรัพย์
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กหญิง ปิยะธิดา ไชยเลิศ
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กหญิง พฤษภาพร วีระจันทร์
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กหญิง พิราวรรณ รินคำ
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กชาย ภูมิพัฒน์ กายจะโป๊ะ
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กชาย รัฐภูมิ ศรีโย
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กชาย สรวิชญ์ เยอแจะ
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กหญิง สุนทรี นิลตาติ๊บ
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กชาย อนุพงศ์ สนองบุญ
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กหญิง อมรา เรือนชูรัตน์
  วัดสันโค้ง
2559
1
  เด็กหญิง กัณฐิกา นายโทน
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง จันทกานต์ ลุงอ่อน
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย นวิน ลุงทร
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย บุญชาติ ทองดี
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย พงษ์พนา เพ็งชะตา
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง พัชรินทร์ ทาเรือน
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง ภัทรมน ลุงต๊ะ
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง ภาวินี ดวงจันทร์ตา
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง มาดี สามคำ
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย รพีภัทร หอมมาก
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ประสงค์จีน
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง วนัชพร กุลพิเนตร
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย วีระศักดิ์ จองโท
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง อุษามณี กาไชยา
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย เพชรบดินทร์ ลุงมล
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย เพชรบดินทร์ ลุงมล
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย เอกชัย กตะแนะ
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง เอ็ม ลุงรน
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง แป้งร่ำ คำแก้ว
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กชาย แสงฟ้า ลุงตาล
  ศิริมังคลาจารย์
2559
1
  เด็กหญิง กมลชนก ภูระกำ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กชาย ขจรภพ ปัญโญสุข
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กชาย จะที จะโบแส
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ วงค์ดี
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง ชนิตา ลุงคำ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กชาย ชาคริต คูณขุนทด
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กชาย ชานน สงวนการ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง ชุลีพร เสนาคำ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา อินต๊ะปวน
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง ธิดารัตน์ จุมปู
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง ปาริฉัตร ใส่เสี้ยว
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง พศิกา แสงแจ้ง
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง พิชญาภา ยอดสันติ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง วรัชยา เป็นบุญ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง วราพร ขัติรัตน์
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง วันวิสาข์ ม่วงสวัสดิ์
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง เขมมิกา ศักดิ์รุ่งเรือง
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง เฟื่องฟ้า แสติ
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง โชษิตา ชุนหะศรี
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กหญิง โสภิตนภา ยอดมาลี
  สันกำแพงคันธาอนุสรณ์
2559
1
  เด็กชาย จันทร์ วาที
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย จุตพล กองคำ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย ชิชนันท์ บัวทอง
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง ติ๊บ นายทุน
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง ทิพย์มณฑา ลุงทุน
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง น้ำฝน ลุงหลุก
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย นเรนธร เคนคำ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย ผดุงเกียรติ ชัยวงค์
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย ภาคภูมิ ลุงคำ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย มานิต ตั้งอิสระสกุล
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง ยอง ยอดทูน
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย ราชัน นาคำ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง วารุณี ลุงนะ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง วิลลา ลุงเล็ก
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย วีรภักดิ์ แซ่จ๋าว
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง สิธิกร ทองคำ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย สิรวุฒิ ลุงทุน
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง อติกานต์ นุงนะ
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กชาย เคอ ยอดทุน
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง เมธาวี ลุงยุง
  บ้านแม่เหียะสามัคคี
2559
2
  เด็กหญิง กัลยา ลุงสิงห์
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง จ๋ามเงิน ลุงต่า
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง ณิชา
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง นวลฉวี ปันกี้
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย น้องนา
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง นิรภาดา บัวบาน
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง บัวหอม ศรีพรหม
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย พิภัทร เกิดศิริ
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย มานพ ลุงเคิง
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย วรดร ธีราพรนิธิ
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย วรเมธ สืบซาว
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง วิจิตรา เจียมอยู่
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย วิวัฒน์ ประสมทอง
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย สม ศรีพรหม
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง อนุกา ลุงทอ
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย อนุวัฒน์ วรรณรังษี
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง อัมรินทร์ สุจาจริง
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กชาย อัษฎาวุธ กุยแก้ว
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง อามิ่ง จินาคำ
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง เกวลิน ใจอ่อน
  วัดป่าแดด
2559
2
  เด็กหญิง จันทรรัตน์ อริย์ธัชพงษ์
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ญานิกา ใจมูล
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กชาย ฐิรวัฒน์ ท้าวนันทเสถียร
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กชาย ณรงศักดิ์ กำจัด
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ดวงแก้ว เชียงคำ
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ดาริกา ลุงส่วย
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ทิพปภา งามเริง
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กชาย ทุนนุ ลุงซอย
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ธารีย์ทิพย์ ภิญโยขวัญ
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กชาย นพฤทธิ์ แสงอุ่น
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง นราพร ดวงจันทร์
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ปนัดดา แซ่โจ
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ภูรินทรา เปียงแล
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง รุ่งไพลิน ขันดี
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ลดาวัลย์ ทองดี
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง สลิลทิพย์ ยศปัน
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง สุวรรณภรณ์ เลิศธนวุฒิ
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กชาย อาทิตย์ มีลาภ
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง อารีรัตน์ จินะปัน
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ รุ่งสว่าง
  วัดสิงห์คำ
2559
2
  เด็กหญิง ขิ่ง ลุงทุน
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย จ่ามแสง จันทรา
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง ญาดา ลุงออ
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง นางแดง ฉันทอง
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง ปิยาภรณ์ มาตระกูล
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง ปีใหม่ มีปัญญาเลิศ
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง รัตน์ธิเบศ เครือแก้ว
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง วรัญญา อัครเดชานนท์
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง วันดี สมชาย
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย วายุภัทร์ งามจันทร์
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย วีรกร ชัยวง
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย ศรราม เจ้าเมือง
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สองเป็ง
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย สรณ์สิริ แถมโฮง
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย หนึ่งตะวัน ไพศาล
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย อชิระ แป้นประโคน
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย เกียรติภูมิ ศรีทอง
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย เมฆินทร์ มีปัญญาเลิศ
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย เลวี แซ่พ่านภู่
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กชาย แหลง ลุงออ
  ชุมชนวัดท่าเดื่อ
2559
3
  เด็กหญิง กนกพร โปธาวงค์
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง กนกพรรณ โปธาวงค์
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง ขิน ลุงต๊ะ
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย จ่อละ บุญแท้
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย จาย
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง จำแลง ลุงหลิ่ง
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย ชัยยะ ปัญญา
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง ณัฐชพันธ์ อยรังสฤษฎ์กูล
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย ณัฐพงศ์ ลุงโซน
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย ธนชิต กันยา
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย บุญธรรม สมจริง
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง พลอย ภาสกรนิรันดร์
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง พิมพ์ผกา สร้อยงาม
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง พิยดา คำแหลง
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย รัฐภูมิ นาคีสถิตย์
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย วิษณุ บุญส่ง
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย หยอง ลุงวงค์
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง อาทิตยา อภิสุขิตา
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย เครือ ลุงมู
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ลุงเล็ก
  วัดข่วงสิงห์
2559
3
  เด็กชาย จอม
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย จอม
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง จิรัฐติกาล ภักดิ์ภิบูลย์
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง จิรัฐติกาล ภักดิ์ภิบูลย์
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง ทัศนวรรณ แก้วมณี
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง ทัศนวรรณ แก้วมณี
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง ธัญยรัตน์ พันธ์ศรี
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง ธัญยรัตน์ พันธ์ศรี
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง นรีกานต์ กำยาน
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง นรีกานต์ กำยาน
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชัยเขียว
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชัยเขียว
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย ผุ ลุงคำ
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย ผุ ลุงคำ
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง พลอยแพรวา หาญกล้า
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง พลอยแพรวา หาญกล้า
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย พิชัย ดวงติ๊บ
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย พิชัย ดวงติ๊บ
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง หมั่น ไทยใหญ่
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กหญิง หมั่น ไทยใหญ่
  วัดป่าข่อยใต้
2559
3
  เด็กชาย กรแลง
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย กษาปณ์ ชัยสาร
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง ขจารีย์ ชัยธนกฤติ
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง ดวงใจ แซ่ย่าง
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง ธนพร ราชโยคี
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย ธนภัทร รักการทัพ
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง ธนัญญา ไชยยนตร์
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง นันธันภัส ตันกบ
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง พรรณพัสสา ลุงหลู่
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย พูนศักดิ์ ศรีไพรมีโชค
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง ภัทรภร ศรีแจ่มดี
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย ยุทธภูมิ ฮ่งหวล
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง ยุ่น ปัญญา
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง รวิวรรณ ชัยวงค์
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง วรัญญา เขื่อนไชยศรี
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กหญิง หงส์ฟ้า ลุงยอน
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย อนุทิน มุทิตา
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย อภิชาต นายซิน
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย อุดมพงษ์ พิพัฒน์พิทยาสกุล
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย แสงสุวรรณ ลุงสาม
  วัดสวนดอก
2559
4
  เด็กชาย คมสันต์ ชูพุดซา
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย จักรี อัศวเดชฤทธิ์
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย จ่าม นุงลวย
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง จิรนันท์ สุกิน
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง จิราภา คำแดง
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง ฉันทนา มาดี
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง ชามายา
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย ณัฐดนัย เจ้าสุวรรณ
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย ทรงพล ปัญญาจันทร์
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง ธิพูน ซางจี
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย บุญ บุญมา
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง ปภาดา อนันต์ปิติชัย
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย ปันเส่า ละปาน
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย ภาคภูมิ ปัญญาจันทร์
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย ภานุพงษ์ เวียงห้า
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กหญิง มาดีนา
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย สราวุธ
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย สิรดนัย บุญเกิด
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย อนุรักษ์ มูหะหมัด
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย อาเต มาเยอะ
  วัดเมืองสาตร
2559
4
  เด็กชาย กบินทร์ หน่อแสง
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย กรวิชญ์ แซ่จาง
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย กอบกู้ ลุงมู
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย คำใส ลุงทุน
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กหญิง ชมพูนุท อินคำ
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย ชยพล ลุงวิ
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย ณรงศ์ จันทร์แสง
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กหญิง ณัฐนิชา ล้อตื้อ
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย ทอแสง สุภา
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กหญิง นพรัตน์ คุณชัย
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กหญิง ปาริชาติ ใจนำปัน
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย ปิยะพงษ์ แซ่จ่าว
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กหญิง ผริตา จีเหี้ยะ
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย พรแสง ศิริ
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย พัฒนา
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย วรภพ ลุงแดง
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย สายฝน ลุงมู
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย สุพันธ์ วิยา
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย อามีน อาหมัด
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กชาย เรืองชัย คำพูน
  วัดเสาหิน
2559
4
  เด็กหญิง กัญญรัตน์ ห่างสุวรรณ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ชนิดา จะทอ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา กาวิละ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ณัฐณิชา ทาเกิด
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นันท์นภัส คุณจัตุรัส
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ประภากร ปอดาว
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ประภาดา มั่งคั่ง
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พงศกร พทุธวงค์
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ฟ้าใส ลุงอ่อง
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง รัชนีกร ชีมือ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลลิตา ชัยนา
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลักขิกา อินต๊ะคำ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรรณภัทร ใจเอื้อ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศุภาลักษณ์ เลายี่ปา
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สุทธดา แยลู่กู่
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย อภิรักษ์ วรางกูร
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อรปรียา ผาแดงสุวรรณ
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อารยา อุ้มนาง
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อารยา แซ้ว้า
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เมฆ ลุงอ่อง
  ชลประทานผาแตก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย พิตตินันท์ นาคประสิทธิ์
  บ้านสันป่าสัก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย เจษฏษ คำลาพิช
  บ้านสันป่าสัก
ป.5
2560
1
  เด็กชาย กฤษกร อุดมวัฒนาวรกุล
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐดนัย แก้วรัตนะ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพล ลุงนันติ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ดวงกร ขันธปรีชา
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ธีรวัช พ่อสาม
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กชาย นนท์ธวัช ทะนาแสง
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นิชาภรณ์ สมเดช
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง นิศารัตน์ บำรุงพงษ์
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง บงกช บุญเจือ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปริฉัตร ขาวสวย
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พัชรพร อารีญาติ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ภาคิน เทโวขัติ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย วรากร เหล็กยอง
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศลิษา ลุงต๊ะ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย ศิรภัทร์ ทองอาญา
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ศิรินทิพย์ พ่อโบ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กชาย สงกรานต์ มายัง
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุพรรษา หมอกคำ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.5
2560
1
  เด็กชาย สุรศักดิ์ บุษดาคำ
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ไปรยาภรณ์ โยตมาน
  บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง กนกรรณ คำแซว
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง กมลลักษณ์ โสภาศิริโชค
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ขวัญพร ลุงเฮือง
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง คิเอะ ทานากะ
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง จุไรภรณ์ บุญตา
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชนิสรา ดวงเนตร
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ชิฮิโระ ทานากะ
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ณัฐพนธ์ ฟูเฟื่อง
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ปณิดา ลุงต๊ะ
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ปวีณ์ ธิดา ยี่ป่า
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พลอย สุหฤทดำรง
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง พิมรัตน์ คำหาญพล
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ยอดเพรช คำมี
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง ลัดดา ฉีฮะ
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง วิภา แซ่ย่าง
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง ศิราวรรณ ณ คำปัน
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง สารภี ใจชื่อ
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง สุพรรษา ละป้าน
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อภิสรา คำยวง
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง อ๋อมคำ รอยนก
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง เกวลี ลุงต๋า
  บ้านโป่งน้อย
ป.5
2560
1
  เด็กหญิง เอื้องฟ้า ลุงโสม
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กหญิง แพรวา รายงาน
  บ้านโป่งน้อย
ป.4
2560
1
  เด็กชาย ชัยศิริ อิรทนนท์
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชุติมาศ แก้วผา
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ทรงวุฒิ -
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ธมพล รุ่งชัชวัลทอง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธรรมรงค์ สุปินะ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ปพิชญา ภัทรพิสิทธิ์พร
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย พรชัย ลุงแก้ว
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ภาณุพันธ์ ขัติยะ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง วราภรณ์ สกุลนะ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิริพรรณ ศรีสุวรรณ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภชีพ วันชัย
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สมศักดิ์ ไชยเจริญ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สัมพันธรัตน์ โม่งปราณีต
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง สินี ลุงเอ
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุจิตราภา ตั้งตระกูล
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุธิดา ลุงซอง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สุริยกาญจน์ พรหมปารา
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง อรกานต์ จำป่าม่วง
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อ้อย กองแก้ว
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อัญชัญ กรวยฟู้
  บ้านท่าหลุกสันทราย
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กมลภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย กรรณพงษ์ วงษ์ปัน
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ชนกนันท์ ปิมปา
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ฐิติพงษ์ สำราญรื่น
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ดนุสรณ์ ทองคำ
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ธัชรินทร์ ปิ่นแก้ว
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นภัสษร สิทธิตา
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง นารดา โชติรัตน
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พัชราวดี ขำเขียว
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ศรีเนตร
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ภูศิรินทร์ ยอดคำลือ
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง รุ่งอรุณ บุญมิตร
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กชาย วชิรวิทย์ บุญตา
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง วรรณศิริ ตระกูลหาญ
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วิทศรุฒิ พานคำดาว
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย ศักรินทร์ โกมาร
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง สุภาภรณ์ แดงเปิง
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กชาย อิทธิ เอี่ยมสะอาด
  บ้านลวงเหนือ
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง เกวลิน คิดชัย
  บ้านลวงเหนือ
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กนกพิชญ์ มิตรสาธิต
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กชาย กฤษฏา ณ ปินตา
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จินตนา นำมา
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง จุฑามาศ อินทรันต์
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง ชนัญธิดา แสนวงค์
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง นิชดา เชอมือ
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง บุษบา ลุงจาย
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง พังพวย ลุงจิ่ง
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง มูนีดา -
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ลำพูน แสนชัย
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กชาย วันเฉลิม ศรีวิชัย
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศศิธร คำแดง
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง ศิรินาถ -
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กชาย ศุภชัย -
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สมภพ จ๋ามใหม่
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กชาย สายคำ ปัญญา
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อัญชลี แซ่แหยน
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อินทิรา -
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง อุไรวรรณ แซ่เฉิง
  วัดเมืองสาตร
ป.5
2560
2
  เด็กหญิง แดง บัวคำ
  วัดเมืองสาตร
ป.4
2560
2
  เด็กหญิง กมล จะเตาะ
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย กิตติ ลาหู่นะ
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง จิรภา คะนอ
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ฐิติพร คะนอ
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ทรงพล แสนคำ
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนพัฒน์ แสนคำ
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนานุภัทร์ ทาอินทร์
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นคร สุริโย
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย นภดล อินทร์ผัด
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นภัสสร พิลัยหล้า
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ปิยะพันธ์ ทองจันทร์
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัตติกาล สีดวง
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กชาย วรกิษ กุลอุบล
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง สุกัญญา พอชัย
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุทิน พรหมพิจารณ์
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กชาย สุวิชัย จูปู
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อัญญาณี เนียมภาร
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อำพร นายจาย
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง อโนทัย ชาญกิจกำจร
  บ้านป่าไม้แดง
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เพ็ญนภา ลีจา
  บ้านป่าไม้แดง
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง กวาง ลุงวิ
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ยี่เรือง
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง จุฑามาศ ฝั้นดวงดี
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ญานิศา ยารสเอก
  บ้านแม่ปูคา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ณัฐธิดา ไชยอาม
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุนันตา
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นพพร ลุงทราย
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง นรากุญ ชัยสาร
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย นฤสรณ์ แซ่ย่าง
  บ้านแม่ปูคา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ประกายกาญจน์ แก้วแก่น
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ยาประเสริฐ
  บ้านแม่ปูคา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ภูธเนศ ยะกอง
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง รัตติกาล แก้วแก่น
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย วรพล หนั่นต่า
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วรรณพร ลุงต๊ะ
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภเชษฐ์ กันแสน
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุธิดา นราภักดี
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย หนุ่ม ลุงอ่อน
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง อารียา พีระธรรม
  บ้านแม่ปูคา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย เมืองใส ลุงทุน
  บ้านแม่ปูคา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชลธิชา ไชยเทพ
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ชุดา จองแค้น
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ดาว ต้า
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ธนวัฒน์ ขันโท
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย นครินทร์ ต่างแก้ว
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง นลินี ไชยเขื่อนคำ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง พนารัตน์ หวังดี
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย พรสวรรค์ สันกาวี
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย รอด ต้า
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง วรางคณา คำภูษา
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย ศรราม -
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กหญิง ศศิธร ช่างฝั้น
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย ศุภวิชญ์ ศรีนุ
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย สมชาย วุนมา
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง สุจิรา ไชยเลิศ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อภินันท์ บุ่งคำ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กชาย อุ่งจิ่ง ลุงวิ
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เฌณิศา เงินถา
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง เนตรนภา วรรณา
  แม่คือวิทยา
ป.5
2560
3
  เด็กชาย เมืองทอง กอหลิ่ง
  แม่คือวิทยา
ป.4
2560
3
  เด็กหญิง ชนม์ณิสา อิวงค์งาม
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชัยยะ พรหมอินต๊ะ
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชุติพนธ์ ขันตี
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พงศกร เรือนวงค์
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง พรไพรินทร์ ปิ่นกลอย
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พัสกร ศรีคำตุ้ย
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มณฬิกา อุปชัย
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง มัณฬิกา อุปชัย
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รัชนก เจริญตา
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รัฐภูมิ มาน้อย
  บ้านบวกค้าง
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง กัญญาณัฐ มูลแก้ว
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ขวัญจิรา คันธะวัง
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง คาโย้ โอะคุ
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ชนิการต์ อุชคำ
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ฐิฒิวัฒน์ หวานเสียง
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณลิตา เที่ยงแท้
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ตฤติยากร ทองอนันตรัตน์
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นตาพร พนประดิษฐ์
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นภาพร ศรียาบ
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นภาภัทร กาวีอิ่ม
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นันทิชา มูลน้อย
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง นันธพรรณ ภาใจ
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปานระพี ตาสุรินทร์
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง พิมพ์บุญญา ศรีบูระเดช
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ภัณฑิลา ศิริธานันท์
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วริศรา อินถา
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง วิไลลักษณ์ สาเหลี
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ศิริญากรณ์ ไชยมิ่งโต
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง อุญานนท์ อินตายวง
  บ้านสันกำแพง
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ขัณฑิตา สุยะพรม
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชนไลิศ ใจแก้ว
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ชวฤทธิ์ ดาวกู่
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ณัชกาภรณ์ ดาวตาก
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณัชกาภรณ์ ดาวตาก
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัญพงศ์ สมมติ
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจอ่อน
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปราการ วังหน้า
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ปิยพงษ์ เสมอพันธ์
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.4
2560
4
  เด็กหญิง ปิยะฉัตร เดชปันคำ
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปิยะนันท์ วันดี
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย พีรพงษ์ ต๊ะอุด
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ดาวเวียงกัน
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย รัชชานน์ เตอะฮ้าย
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รัญชิดา หัตถภุ
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วีรพงษ์ เดชปันคำ
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.4
2560
4
  เด็กชาย สันติสุข ดาวเวียงกัน
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย หงส์หิน พวงมาลา
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง อรุณนภา เดชอุดม
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ไออุ่น ทะระถา
  บ้านแม่ฮ้อยเงิน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ณัฐชญา นาชัย
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย ธีรวิทย์ สกุลธมมาศ
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง นลิน ณ บางช้าง
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง ปรียานุช จักขุเนตร
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กหญิง รติการต์ เกล็ดจีน
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วิวิศน์ ศักดิ์ศรีธรรม
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วีรภัทร แสนหิ่ง
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย วุฒิไกร วิวัฒน์พัฒนาเจริญ
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย สาธิต คำแหลง
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4
  เด็กชาย แดง ศรีนน
  วัดป่าตัน
ป.5
2560
4