เรื่องเด่น    

สูตรปุ๋ยฯ พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี