ภาพกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ ประจวบคีรีขันธ์

การจัดการขยะเพื่อโลกสวย


ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานบัญชีสู่ความพอเพียง


ชีวิตรอดในป่าเรื่องเล่าจากป่ารับอรุณคุณค่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า


พืชในท้องถิ่นต้นไม้ของฉันกิจกรรมบันเทิงอิสระ และกิจกรรมมอบรางวัลขวัญใจค่าย